KAPITLETS HUVUDTANKE

Skolor som hjälper förkunnarna att utföra sina uppdrag

1–3. Hur utvidgade Jesus predikoarbetet, och vilka frågor uppstår?

UNDER två år predikade Jesus över hela Galileen. (Läs Matteus 9:35–38.) Han besökte många städer och byar, undervisade i synagogor och predikade de goda nyheterna om Guds rike. Vart han än gick samlades stora folkskaror. ”Skörden är stor”, sa Jesus, och det behövdes fler arbetare.

2 Jesus planerade att utvidga predikoarbetet. Hur då? Han sände ut sina 12 apostlar för att ”predika Guds kungarike”. (Luk. 9:1, 2) De hade säkert många frågor om hur de skulle utföra det arbetet. Jesus förstod det, så innan han sände ut dem gav han dem något som hans Far hade gett honom – övning.

3 Nu kanske det uppstår en del frågor: Vilken övning fick Jesus av sin Far? Vilken övning gav Jesus sina apostlar? Och hur är det i vår tid – har den messianske kungen utbildat sina efterföljare så att de kan utföra sin tjänst? Och i så fall, hur då?

”Alldeles som Fadern har lärt mig talar jag”

4. När och var blev Jesus undervisad av sin Far?

4 Jesus gjorde ingen hemlighet av att han blivit undervisad av sin Far. När han var här på jorden sa han: ”Alldeles som Fadern har lärt mig talar jag dessa ting.” (Joh. 8:28) När och var fick han den undervisningen? Den började troligtvis mycket snart efter det att han, Guds förstfödde son, hade skapats. (Kol. 1:15) Under oräkneliga tidsåldrar var han tillsammans med sin Far i himlen och lyssnade och lärde av honom, den ”store Undervisaren”. (Jes. 30:20) Han fick alltså en helt överlägsen utbildning om Jehovas egenskaper, gärningar och avsikter.

5. Vilken utbildning för sin tjänst på jorden fick Jesus av sin Far?

5 Så småningom gav Jehova sin son utbildning för den tjänst han skulle utföra här på jorden. Lägg märke till en profetia som beskriver förhållandet mellan den store Undervisaren och hans förstfödde son. (Läs Jesaja 50:4, 5.)  Jehova väckte sin son ”morgon efter morgon”, står det i profetian. Den här bilden förmedlar tanken på en lärare som väcker sin elev tidigt på morgonen för att undervisa honom. I ett bibliskt uppslagsverk sägs det att ”Jehova ... så att säga tar honom till skolan som en elev och lär honom vad och hur han ska predika”. I den ”skolan” undervisade Jehova sin son om ”vad ... [han skulle] säga och vad ... [han skulle] tala”. (Joh. 12:49) Jehova lärde alltså Jesus hur han skulle undervisa. * Och när Jesus var här på jorden tog han väl vara på den utbildning han fått, inte bara i sin egen tjänst utan också när han övade sina efterföljare så att de kunde utföra sin tjänst.

6, 7. a) Vilka anvisningar gav Jesus sina apostlar, och vad kunde de därför göra? b) Vad har Jesus sett till att hans efterföljare i vår tid är övade för?

6 Vilken övning gav då Jesus sina apostlar? Enligt Matteus, kapitel 10, gav han dem specifika anvisningar för tjänsten, till exempel var de skulle predika (vers 5, 6), vad de skulle säga (vers 7), hur viktigt det var för dem att förtrösta på Jehova (vers 9, 10), hur de skulle inleda samtal (vers 11–13), vad de skulle göra när de blev avvisade (vers 14, 15) och hur de skulle reagera när de blev förföljda (vers 16–23). * De tydliga anvisningar som Jesus gav sina apostlar gjorde att de kunde ta ledningen i arbetet med att predika de goda nyheterna.

7 Hur är det i vår tid? Jesus, kungen i Guds rike, har gett sina efterföljare det viktiga uppdraget att predika ”dessa goda nyheter om kungariket ... på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna”. (Matt. 24:14) Har han gett oss övning för det här arbetet? Ja, det har han verkligen! Från himlen har han sett till att vi har fått övning, så att vi kan predika för dem utanför församlingen och sköta särskilda ansvarsuppgifter inom församlingen.

Förkunnare får övning för tjänsten

8, 9. a) Vad var målsättningen med teokratiska skolan? b) Vilken nytta har du haft av veckomötet i tjänsten?

8 Jehovas organisation har länge använt sammankomster och församlingsmöten, till exempel tjänstemötet, för att öva förkunnarna för tjänsten. Men i början på 40-talet började de ledande bröderna vid huvudkontoret ordna med olika skolor för att ge förkunnarna ännu mer övning.

9 Teokratiska skolan. Som vi såg i förra kapitlet började den här skolan hållas 1943. Var tanken med den skolan bara att eleverna skulle kunna hålla fina tal på församlingsmötena? Nej, målsättningen med skolan var att hjälpa förkunnarna att använda talförmågan till att lovprisa Jehova i tjänsten. (Ps. 150:6) Alla som var inskrivna i den här  skolan fick hjälp att bli skickligare som förkunnare. Nu får vi sådan övning vid veckomötet.

10, 11. Vilka kan få gå Gileadskolan, och vad är syftet med den skolan?

10 Vakttornets bibelskola Gilead. Den skola som nu heter Vakttornets bibelskola Gilead började måndagen den 1 februari 1943. Under många år utbildade skolan pionjärer och andra heltidstjänare till att bli missionärer någonstans på det världsvida fältet. Men sedan oktober 2011 står skolan bara öppen för dem som redan är i särskild heltidstjänst – specialpionjärer, resande tillsyningsmän och deras hustrur, beteliter och missionärer på fältet som ännu inte gått igenom Gileadskolan.

11 Vad är syftet med den här utbildningen? En broder som länge varit lärare vid skolan svarar: ”Att stärka elevernas tro genom ett noggrant studium av Guds ord och att hjälpa dem att utveckla de kristna egenskaper som krävs för att de ska klara av utmaningarna med det nya förordnandet. En viktig målsättning är också att få eleverna att brinna ännu mer för uppdraget att sprida de goda nyheterna.” (Ef. 4:11)

12, 13. Vilken effekt har Gileadskolan haft på det världsvida predikoarbetet? Ge ett exempel.

12 Vilken effekt har Gileadskolan haft på det världsvida predikoarbetet? Sedan 1943 har mer än 8 500 elever gått igenom skolan, * och de har varit verksamma i över 170 länder. Missionärerna har tagit väl vara på sin utbildning och varit nitiska i tjänsten. De har också övat andra som följt deras exempel. I många fall har missionärerna organiserat arbetet i områden där det kanske inte ens funnits några förkunnare.

13 Vi kan ta Japan som exempel. Där hade det organiserade offentliga vittnandet praktiskt taget upphört under andra världskriget. I augusti 1949 fanns det inte ens tio förkunnare i landet. Men i slutet av det året var 13 Gileadutbildade missionärer fullt upptagna i tjänsten i Japan, och det skulle komma många fler. Först koncentrerade de sig på större städer, och sedan flyttade de vidare till andra orter. Missionärerna uppmuntrade dem de studerade med och även andra att börja som pionjärer, och det gav fina resultat. Nu finns det mer än 216 000 förkunnare i Japan, och nästan 40 procent av dem är pionjärer! *

14. Vad är våra skolor ett bevis för? (Se också rutan ” Skolor i Jehovas organisation”.)

14 Andra teokratiska skolor. Pionjärskolan, Bibelskolan för gifta par och Bibelskolan för ogifta bröder har hjälpt eleverna att utvecklas andligen och att entusiastiskt ta ledningen i tjänsten. * Alla dessa skolor visar på ett övertygande sätt att vår kung har gett oss precis det vi behöver för att kunna fullgöra vår tjänst. (2 Tim. 4:5)

 Bröder får övning för särskilda ansvarsuppgifter

15. På vilket sätt försöker de förordnade bröderna efterlikna Jesus?

15 Tänk igen på profetian i Jesajas bok om hur Jesus blev undervisad av Gud. I den här ”skolan” fick han lära sig hur han skulle ”svara den trötte” med de rätta orden. (Jes. 50:4) Jesus tillämpade det när han var här på jorden och gav ny styrka åt alla som arbetade hårt och var ”tyngda av bördor”. (Matt. 11:28–30) De bröder som har ansvarsuppgifter i vår tid efterliknar Jesus och vill vara sådana som ger vännerna ny styrka. Organisationen har därför upprättat olika skolor som hjälper de förordnade bröderna att bli bättre på att betjäna sina medtroende.

16, 17. Vad är syftet med Skolan i rikets tjänst? (Se också fotnoten.)

16 Skolan i rikets tjänst. Den första klassen i den här skolan började den 9 mars 1959 i South Lansing i staten New York. Resande tillsyningsmän och dåtidens församlingstjänare inbjöds till en månadslång kurs. Senare översattes kursen till andra språk, så att bröder över hela världen kunde få nytta av den. *

Broder Lloyd Barry undervisar i Skolan i rikets tjänst i Japan 1970.

 17 När det gäller syftet med Skolan i rikets tjänst sades det i Årsboken för 1962: ”I den här hektiska världen måste tillsyningsmännen i Jehovas vittnens församlingar vara sådana som kan organisera sitt liv så att de kan ge alla i församlingen tillbörlig uppmärksamhet och vara en välsignelse för dem. Samtidigt får de inte försumma sina egna familjer till förmån för församlingen, utan de måste ha ett sunt sinne. Vilken fantastisk möjlighet som öppnats för församlingstjänare över hela världen att få komma tillsammans i Skolan i rikets tjänst och få övning, som kommer att hjälpa dem att göra just det som Bibeln säger att en tillsyningsman ska göra!” (1 Tim. 3:1–7; Tit. 1:5–9)

18. Hur får alla som tillhör Guds folk nytta av Skolan i rikets tjänst?

18 Alla som tillhör Guds folk har fått nytta av Skolan i rikets tjänst. Hur då? När de äldste och församlingstjänarna tillämpar det de lärt sig vid skolan, kan de precis som Jesus ge sina medtroende ny styrka. Visst uppskattar vi ett vänligt ord, ett lyssnande öra eller ett uppmuntrande  besök från en omtänksam äldste eller församlingstjänare? (1 Thess. 5:11) Sådana bröder är verkligen en välsignelse för sina församlingar!

19. Vilka andra skolor har undervisningskommittén tillsyn över, och vad är de utformade för att göra?

19 Andra teokratiska skolor. Den styrande kretsens undervisningskommitté har tillsyn över fler skolor som utbildar bröder med särskilt ansvar inom organisationen. De är utformade för att hjälpa församlingsäldste, resande tillsyningsmän och medlemmar av avdelningskontorens kommittéer att kunna fullgöra sina ansvarsuppgifter på bästa sätt. Undervisningen, som bygger på Bibeln, uppmuntrar bröderna att hålla sig andligt starka och att tillämpa bibliska principer när de tar hand om Jehovas dyrbara får som de har i sin vård. (1 Petr. 5:1–3)

Den första klassen i Skolan för förordnade tjänare i Malawi 2007.

20. Varför kunde Jesus säga att vi alla är ”lärda av Jehova”, och vad är du besluten att göra?

20 Den messianske kungen har helt klart sett till att hans efterföljare fått den utbildning de behöver. All den här undervisningen kommer ytterst från Jehova: Jehova har övat sin son, och sonen har i sin tur övat sina efterföljare. Det var därför Jesus kunde säga att vi alla är ”lärda av Jehova”. (Joh. 6:45; Jes. 54:13) Visst är vi fast beslutna att få ut mesta möjliga av den övning som vår kung ger oss. Och låt oss alltid komma ihåg att huvudsyftet med all utbildning vi får är att vi ska kunna hålla oss andligt starka, så att vi helt kan fullgöra vår tjänst.

^ § 5 Hur vet vi att Jehova lärde sin son hur han skulle undervisa? Tänk på att Jesus använde många liknelser i sin undervisning, och det uppfyllde en profetia som skrevs ner flera hundra år innan han föddes. (Ps. 78:2; Matt. 13:34, 35) Jehova, som låg bakom den profetian, hade alltså bestämt långt i förväg att hans son skulle använda liknelser när han undervisade. (2 Tim. 3:16, 17)

^ § 6 Flera månader senare utsåg Jesus ”sjuttio andra och sände ut dem två och två” för att predika. De fick också övning. (Luk. 10:1–16)

^ § 12 En del har gått igenom Gileadskolan mer än en gång.

^ § 13 I Jehovas vittnen förkunnare av Guds kungarike, kapitel 23, kan du läsa mer om vilken positiv inverkan Gileadutbildade missionärer haft på det världsvida fältet.

^ § 14 De två sistnämnda skolorna har ersatts av Skolan för kristna förkunnare.

^ § 16 Nu får alla äldstebröder gå igenom kurser i Skolan i rikets tjänst. De hålls med några års mellanrum och kan variera i längd. Sedan 1984 har även församlingstjänare fått utbildning i Skolan i rikets tjänst.