Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Guds rike regerar!

 KAPITEL 11

Moralisk renhet som återspeglar Guds helighet

Moralisk renhet som återspeglar Guds helighet

KAPITLETS HUVUDTANKE

Kungen har lärt sina undersåtar att följa Guds moralnormer

Tänk att få gå in genom porten till den yttre förgården i Jehovas stora andliga tempel.

1. Vilken vördnadsbjudande syn fick Hesekiel?

TÄNK om du kunde få vara med om det som profeten Hesekiel fick uppleva för omkring 2 500 år sedan. Föreställ dig att du kommer fram till ett stort och vackert tempel. Där möts du av en mäktig ängel som visar dig runt. Du går uppför de sju trappsteg som tar dig till en av de tre portarna. Ingången fyller dig verkligen med vördnad! Du blickar upp mot taket 30 meter ovanför dig. I porten ser du vaktkamrar, och de vackra pelarna är formgivna så att de påminner om palmträd. (Hes. 40:1–4, 10, 14, 16, 22; 41:20)

2. a) Vad representerar templet i synen? (Se också fotnoten.) b) Vad kan vi lära oss av det som sägs om templets ingångar?

2 Det Hesekiel fick se i den här synen är det andliga templet. Han beskrev det så detaljerat att skildringen fyller nio kapitel (40–48) i den bibelbok som bär hans namn. Templet representerar Jehovas anordning för ren tillbedjan. Varje inslag har djup innebörd för oss som tillber Jehova i de sista dagarna. * Vad betecknar de höga portarna? De påminner oss om att alla som träder in i det här templet måste följa Guds upphöjda normer. Även palmfigurerna förmedlar den tanken, eftersom palmer i Bibelns bildspråk ibland står för rättrådighet. (Ps. 92:12) Och vaktkamrarna? De som inte respekterar Guds normer får helt enkelt inte träda in på den rena tillbedjans väg, som leder till liv. (Hes. 44:9)

3. Varför har Kristus efterföljare hela tiden behövt korrigering?

3 Hur har Hesekiels profetiska syn gått i uppfyllelse? Som vi såg i kapitel 2 lät Jehova sitt folk under Kristus ledning gå igenom en särskild reningsprocess från 1914 till början av 1919. Var reningen avslutad i och med det? Långt därifrån! Under det gångna seklet har Kristus fortsatt att slå vakt om Jehovas heliga normer, och han har kontinuerligt behövt korrigera sina efterföljare. Varför det? Därför att de kommer från den här moraliskt fördärvade världen, och Satan ger aldrig upp i sina försök att dra ner dem i smutsen igen. (Läs 2 Petrus 2:20–22.) Vi ska se på tre områden där sanna kristna fått hjälp att värna om sin renhet. Till att börja med ska vi se på några av de korrigeringar som gjorts på  moralens område, sedan på en viktig anordning för att hålla församlingen ren och slutligen på vilken hjälp familjer har fått.

Korrigeringar i moralfrågor

4, 5. Vilken taktik har Satan länge använt, och med vilken framgång?

4 För Jehovas folk har det alltid varit viktigt att uppföra sig moraliskt rätt. Så när vägledningen i sådana frågor blivit tydligare, har de varit snabba att följa den. Här är några exempel.

5 Sexuell omoral. Jehova avsåg att den sexuella relationen inom äktenskapet skulle vara något rent och vackert. Satan njuter när han kan rycka den här dyrbara gåvan ur sitt rätta sammanhang, förvandla den till något smutsigt och använda den för att locka Jehovas tjänare att göra sådant som Jehova inte godkänner. Den taktiken fungerade på Bileams tid, och det med tragiska konsekvenser, och nu i de sista dagarna använder han den mer än någonsin. (4 Mos. 25:1–3, 9; Upp. 2:14)

6. a) Vilket löfte publicerades i Zions Vakt-Torn? b) Hur användes detta löfte, och varför slutade man med det? (Se också fotnoten.)

6 För att motverka Satans ansträngningar publicerade man i Zions Vakt-Torn (mars 1909) ett löfte som delvis löd: ”Jag lofvar ... [att jag] på alla tider och på alla platser vill i det privata uppföra mig mot dem, som äro af motsatt kön, alldeles så, som jag skulle göra i det offentliga.” * Det var visserligen inte något krav att avlägga det här löftet, men många gjorde det och fick sina namn publicerade i Vakttornet. Många år senare insåg man att även om det hade fyllt sin funktion under en tid, så hade det helt enkelt bara blivit en ritual, och därför slutade man med det. Men man fortsatte att hålla fast vid de höga principer som löftet byggde på.

7. Vilket problem togs upp i Vakttornet 1935, och vilket moraliskt ansvar lyftes fram?

7 Satans påtryckningar bara ökade. Vakttornet för 15 april 1935 tog rättframt upp ett växande problem bland Guds folk. En del verkade tro att de kunde tumma på Jehovas moralnormer i privatlivet om de bara gick i tjänsten. Artikeln sa rakt på sak: ”Man bör komma ihåg, att enbart detta, att man tager del i arbetet med att vittna, inte är allt som kräves. Jehovas vittnen äro hans representanter, och den förpliktelsen vilar på dem, att de skola på ett rätt och tillbörligt sätt representera Jehova och hans rike.” I artikeln gavs också tydliga råd om äktenskap och sexualmoral, så att Guds folk kunde ”fly undan otukten”. (1 Kor. 6:18)

8. Varför har den fulla innebörden i det grekiska ordet för sexuell omoral tagits upp flera gånger i Vakttornet?

8 På senare år har det flera gånger framhållits i Vakttornet att det ord som används i de grekiska skrifterna för sexuell omoral (porneia) har en mycket bred betydelse, som inte är begränsad till enbart samlag. I det grekiska ordet inryms  en mängd omoraliska handlingar som vanligtvis förknippas med prostitution. Kristus har på så sätt skyddat sina efterföljare från den epidemi av sexuella perversiteter som har spridit sig över världen. (Läs Efesierna 4:17–19.)

9, 10. a) Vilken fråga togs upp i Vakttornet 1935? b) Vilken balanserad syn på alkohol kommer fram i Bibeln?

9 Alkoholmissbruk. Vakttornet för 15 april 1935 tog upp en annan viktig fråga: ”Likaså har det iakttagits, att några taga del i tjänsten på fältet och utföra andra plikter inom organisationen, medan de äro påverkade av starka drycker. Under vilka förhållanden godkänner Skriften bruket av vin? Är det rätt att dricka vin i den utsträckning, att det inverkar på ens tjänst i Herrens organisation?”

10 I artikeln framhölls den balanserade syn på alkohol som finns i Bibeln. Där förbjuds inte ett måttligt bruk av vin eller andra alkoholhaltiga drycker, men däremot fördöms dryckenskap. (Ps. 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Organisationen har genom åren varnat dem som tjänar Gud för att vara påverkade av alkohol när de utför helig tjänst. Man har använt berättelsen om Arons söner, som dödades av Gud därför att de frambar otillåten eld på Guds altare. Berättelsen hjälper oss att förstå vad som kunde ha fått dem att göra något så olämpligt, för kort därefter stiftade Gud en lag som förbjöd alla präster att använda alkohol när de utförde heliga plikter. (3 Mos. 10:1, 2, 8–11) Kristus efterföljare i dag tillämpar den bakomliggande principen och är noga med att inte vara påverkade av alkohol när de utför sin heliga tjänst.

11. Hur har Guds folk haft nytta av att bättre förstå vad alkoholism innebär?

11 På senare år har Kristus efterföljare också fått mer kunskap om alkoholism, ett ihållande och beroendeframkallande missbruk av alkohol. Tack vare aktuella varningar i vår litteratur har många fått hjälp att ta itu med det problemet och har kunnat återta kontrollen över sitt liv. Och många har fått hjälp att aldrig hamna i den situationen över huvud taget. Ingen behöver låta alkoholen beröva dem deras värdighet, deras familj och, framför allt, deras förmån att få tillbe Jehova på ett upphöjt och rent sätt.

”Vi kan inte föreställa oss att vår Herre stank av tobaksrök eller att han skulle stoppa något i sin mun som besudlade honom.” – C. T. Russell

12. Hur såg de sanna kristna på tobak redan innan de sista dagarna började?

12 Tobaksbruk. De sanna kristna hade börjat se med ogillande på användningen av tobak redan innan de sista dagarna började. För många år sedan berättade en äldre broder, Charles Capen, om när han träffade Charles Taze Russell för första gången i slutet på 1800-talet. Broder Capen, som var 13 år vid det tillfället, stod på trappan till Bibelhuset i Allegheny i Pennsylvania tillsammans med tre av sina bröder. När broder Russell gick förbi frågade han: ”Ni röker väl inte, grabbar? Det luktar tobaksrök.” De bedyrade att de inte gjorde det. Och de behövde verkligen inte fundera på  hur han såg på rökning. I Zion’s Watch Tower för 1 augusti 1895 kommenterade broder Russell 2 Korinthierna 7:1 så här: ”Jag kan inte se hur det skulle vara till ära för Gud, eller till gagn för den enskilde, att en kristen brukar tobak i någon som helst form. ... Vi kan inte föreställa oss att vår Herre stank av tobaksrök eller att han skulle stoppa något i sin mun som besudlade honom.”

13. Vilken korrigering kom 1973?

13 Vakttornet för 1935 kallades tobak ”det orena ’ogräset’”, och det sades att ingen som valde att tugga eller röka tobak kunde fortsätta att tillhöra Betelfamiljen eller representera Guds organisation i pionjärtjänsten eller resetjänsten. År 1973 kom det ytterligare riktlinjer. I Vakttornet för 1 oktober det året förklarades det att ingen kunde vara ett Jehovas vittne och samtidigt fortsätta med denna dödliga, smutsiga och kärlekslösa vana. De som vägrade att sluta använda tobak skulle bli uteslutna. * Kristus hade tagit ytterligare ett viktigt steg för att rena sina efterföljare.

14. Hur ser Gud på bruket av blod, och hur blev blodtransfusioner allmän praxis?

14 En orätt användning av blod. På Noas tid kungjorde Gud att det inte var rätt att äta blod. Han bekräftade detta i den lag som israeliterna fick, och han gav också de första kristna anvisningen att ”avhålla sig ... från blod”. (Apg. 15:20, 29; 1 Mos. 9:4; 3 Mos. 7:26) Men inte helt oväntat kom Satan på ett sätt att få många i modern tid att gå emot den här normen som Gud fastställt. Läkare gjorde försök med blodtransfusioner redan på 1800-talet, men det var inte förrän de olika blodgrupperna upptäcktes som sådana transfusioner började användas i större skala. År 1937 började man samla in och lagra blod i blodbanker, och i och med andra världskriget fick blodtransfusioner ett ännu större genomslag. Snart blev blodtransfusioner allmän praxis över hela världen.

15, 16. a) Vilken ståndpunkt intog Jehovas vittnen när det gällde blodtransfusioner? b) Vilket stöd har Kristus efterföljare fått i den här frågan, och vad har det lett till?

15 Redan 1945 sades det i Vakttornet att om man tar emot en blodtransfusion, så är det i själva verket ett annat sätt att äta blod. Denna bibelenliga ståndpunkt blev ännu tydligare längre fram det året. Och 1951 publicerades en lista med frågor och svar till hjälp för Guds folk när de hade kontakt med läkare och annan vårdpersonal. Över hela världen var Kristus trogna efterföljare modiga och försvarade sin ståndpunkt, trots att de ofta blev hånade, fientligt bemötta och rentav förföljda. Men Kristus fortsatte att leda dem och gav dem det stöd som behövdes. Organisationen publicerade utförliga och väl underbyggda artiklar och broschyrer.

16 År 1979 började några äldstebröder besöka sjukhus för att hjälpa läkare att bättre förstå vår ståndpunkt, de bibliska skälen till den och att det fanns medicinska alternativ.  År 1980 fick äldstebröder i 39 städer i USA särskild utbildning för det här arbetet. Längre fram godkände den styrande kretsen att det skulle bildas sjukhuskommittéer över hela världen. Har det här arbetet gett resultat? I dag finns det tiotusentals medicinska experter – däribland läkare, kirurger och narkosläkare – som samarbetar med oss och respekterar vårt val av medicinsk behandling utan blod. Fler och fler sjukhus erbjuder blodfria behandlingsmetoder, och på en del sjukhus betraktas till och med den vården som den överlägset bästa. Det är verkligen fantastiskt att se hur Jesus skyddar sina efterföljare mot Satans försök att fördärva deras moral. (Läs Efesierna 5:25–27.)

Fler och fler sjukhus erbjuder blodfria behandlingsmetoder, och på en del sjukhus betraktas till och med den vården som den överlägset bästa.

17. Hur kan vi visa att vi sätter värde på att Kristus fortsätter att rena oss?

17 Det är bra att vi frågar oss om vi sätter värde på att Kristus har renat oss och övat oss så att vi kan följa Jehovas upphöjda moralnormer. Vi måste komma ihåg att Satan hela tiden försöker dra oss bort från Jehova och Jesus genom att undergräva vår respekt för Bibelns moralnormer. Men som motvikt fortsätter Jehovas organisation att förse oss med kärleksfulla varningar och påminnelser, så att vi  kan undvika den här världens omoraliska livsstil. Vi behöver fortsätta att ta till oss av sådana värdefulla råd och vara snabba att följa dem. (Ords. 19:20)

Församlingen hålls ren

18. Vilken tydlig påminnelse får vi i Hesekiels syn om hur vi ska se på dem som gör uppror mot Guds normer?

18 Det andra området vi ska se på är vad som görs för att hålla församlingen ren. En del av dem som till en början accepterar Jehovas normer och överlämnar sig åt honom håller tyvärr inte fast vid sitt beslut. Vissa ändrar så småningom inställning och gör rentav uppror mot dessa normer. Vad ska man göra i en sådan situation? Vi får en indikation på det i Hesekiels syn av det andliga templet, som vi nämnde i början av kapitlet. Tänk på de höga portarna. I varje ingång fanns det vaktkamrar. Vakterna skulle skydda templet, uppenbarligen för att ingen som var ”oomskuren i hjärtat” skulle kunna komma in. (Hes. 44:9) Det är en tydlig påminnelse om att det är en förmån att få tillbe Jehova och att den förmånen bara ges åt dem som försöker följa hans rena normer för uppförandet. På liknande sätt står förmånen att få vara förenad med medkristna i tillbedjan inte öppen för vem som helst.

19, 20. a) Hur har Kristus successivt hjälpt sina efterföljare att hantera fall av allvarlig synd? b) Nämn tre skäl till att utesluta dem som inte ångrar sig.

19 Redan år 1892 kommenterades det i Zion’s Watch Tower att det är ”vår plikt att utesluta (ur den kristna gemenskapen) dem som direkt eller indirekt förnekar att Kristus gav sitt liv som en lösen [ett motsvarande pris] för alla”. (Läs 2 Johannes 10.) I boken Den nya skapelsen, som kom ut på engelska 1904, stod det att de som framhärdar i ett orätt uppförande utgör en fara, eftersom de kan bryta ner församlingens moral. På den tiden hölls det ”församlingsrättegångar” för att avgöra fall av allvarlig synd, även om det hörde till ovanligheterna. År 1944 framhölls det i Vakttornet att det bara var ansvariga bröder som skulle sköta sådana frågor. Och 1952 publicerades en artikel som gav bibliska riktlinjer för hur de skulle gå till väga och som betonade varför de som inte ångrar sig måste uteslutas – för att hålla församlingen ren.

20 Under de årtionden som gått sedan dess har Kristus hjälpt sina efterföljare att bli bättre på att hantera fall av allvarlig synd. Äldstebröderna får fin utbildning för att kunna ta itu med allvarliga problem på Jehovas sätt, med rätt balans mellan rättvisa och barmhärtighet. I dag ser vi åtminstone tre tydliga skäl till att den som inte ångrar sig måste uteslutas: 1) för att Jehovas namn inte ska vanäras, 2) för att skydda församlingen från negativt inflytande och 3) för att hjälpa den som syndat att ändra sinne om det är möjligt.

21. Vilken nytta har Guds folk haft av uteslutningsanordningen?

 21 Ser du vilken nytta vi haft av uteslutningsanordningen? I det forntida Israel utövade lagbrytare ofta ett negativt inflytande på folket, och ibland var lagbrytarna till och med fler än de som älskade Jehova och försökte göra det som var rätt. Det ledde till att nationen ofta drog vanära över Jehovas namn och förlorade hans godkännande. (Jer. 7:23–28) Men i vår tid handlar Jehova inte längre med en bokstavlig nation, utan med män och kvinnor från olika länder som har valt att tjäna honom och följa hans vägledning. Eftersom förhärdade syndare inte får finnas kvar bland oss, kan de inte bli vapen i Satans händer och orsaka församlingen ännu större skada. Deras inflytande blir därigenom minimalt. Som grupp kan vi därför vara säkra på att vi har en ren ställning inför Jehova och är godkända av honom. Kom ihåg vad han har lovat: ”Inget som helst vapen som formas mot dig skall ha framgång.” (Jes. 54:17) Är vi lojala och samarbetar med de äldste, som har det tunga ansvaret att ta itu med allvarliga problem?

Familjer som ärar Jehova

22, 23. Varför är vi tacksamma för det våra bröder gjorde i början på 1900-talet, men vad visar att det behövdes en mer balanserad syn på familjen?

22 Ett tredje område där Kristus efterföljare fått mycket hjälp och vägledning har att göra med äktenskap och familjeliv. Har vår syn på familjen korrigerats genom åren? Ja. Tänk till exempel på berättelser vi läst om sådana som tjänade Jehova i början på 1900-talet. Vi imponeras verkligen av deras nitiska och osjälviska anda. Och vi är oerhört tacksamma för den insats de gjorde i tjänsten för Jehova. Men samtidigt är det lätt att se att det ibland saknades balans. På vilket sätt?

23 Det var inte ovanligt att bröder tog på sig uppgifter i till exempel resetjänsten som gjorde att de var borta från hemmet flera månader i sträck. Vännerna uppmuntrades att inte gifta sig – ibland med mer eftertryck än det fanns stöd för i Bibeln. Samtidigt sades det relativt lite om hur man bygger starka äktenskap. Är det fortfarande så bland Kristus efterföljare? Nej, inte alls.

Uppdrag i organisationen får inte gå ut över familjen.

24. Hur har Kristus hjälpt sina trogna efterföljare att få en mer balanserad syn på äktenskap och familj?

24 Uppdrag i organisationen får inte gå ut över familjen. (Läs 1 Timoteus 5:8.) Och Kristus förser oss ständigt med ett flöde av fina, balanserade råd från Bibeln om hur man lyckas med sitt äktenskap och sitt familjeliv. (Ef. 3:14, 15) År 1978 kom boken Gör ditt familjeliv lyckligt! (på svenska 1979), och 18 år senare fick vi boken Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Dessutom har vi haft mängder av artiklar i Vakttornet som hjälper äkta par att tillämpa bibliska principer i sin relation.

25–27. Hur har de unga i olika åldrar uppmärksammats under årens lopp?

25 Och vad har gjorts för de yngre bland oss? De har blivit mer och mer uppmärksammade. Jehovas organisation  har genom åren försett oss med fina hjälpmedel för barn i alla åldrar, men det som en gång var en liten rännil har nu blivit en forsande flod! Mellan 1919 och 1921 hade The Golden Age en spalt med rubriken ”Ungdomens bibelstudier” (på svenska i Vakt-Tornet 1921). Sedan kom broschyren The Golden Age ABC 1920 och boken Barnen 1942. På 70-talet kom böckerna Lyssna till den store läraren, Din ungdom – hur du får ut det bästa av den och Min bok med bibliska berättelser. År 1982 började en artikelserie i Vakna!, ”Ungdomar frågar”, som resulterade i boken Ungdomar frågar – svar som fungerar, som gavs ut 1989.

Glada barn som just fått broschyren Mina bibelrim på en sammankomst i Tyskland.

26 I dag finns den boken i två aktuella band, samtidigt som artikelserien fortsätter på vår hemsida jw.org. Dessutom finns boken Vi lär av den store läraren. Och på hemsidan finns massor av material och aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel faktakort om olika bibliska personer, studieprojekt för barn i alla åldrar, bildpyssel, filmklipp och tecknade serier samt bibelrim för våra minsta barn. Det  går inte att ta miste på att Kristus fortfarande har samma inställning till barn och ungdomar som han hade när han tog upp de små i famnen i det första århundradet. (Mark. 10:13–16) Han vill att de unga ska känna sig älskade och vara andligt välnärda.

27 Jesus vill också att barn ska kunna känna sig trygga. I den här moraliskt depraverade världen blir det sorgligt nog allt vanligare att barn utsätts för sexuella övergrepp. Därför har det publicerats tydliga och rättframma artiklar som hjälper föräldrar att skydda sina barn. *

28. a) Vad krävs enligt Hesekiels tempelsyn för att vi ska få ta del i den rena tillbedjan? b) Vad är du besluten att göra?

28 Det är verkligen fascinerande att tänka på hur Kristus hela tiden har renat sina efterföljare, hur han har lärt dem att respektera Jehovas upphöjda moralnormer och tillämpa dem. Tänk igen på templet som Hesekiel såg i sin syn. Tänk på de höga ingångarna. Det är sant att det här templet inte är ett bokstavligt tempel, utan ett andligt. Men ser vi det ändå som en realitet? Vi går inte in i det templet bara genom att gå till en Rikets sal, slå upp en bibel eller ringa på en dörrklocka i tjänsten. Det här är fysiska handlingar som har med konkreta saker att göra. En hycklare skulle kunna göra samma sak utan att någonsin träda in i Jehovas tempel. Men om vi gör det här och samtidigt följer Jehovas upphöjda moralnormer och tar del i ren tillbedjan med rätt inställning, har vi trätt in i templet och tjänar Jehova på den heligaste av alla platser – i hans anordning för ren tillbedjan. Det är ett privilegium vi sätter stort värde på! Vi vill verkligen göra allt för att återspegla Jehovas helighet och fortsätta att hålla fast vid hans rättfärdiga normer!

^ § 2 År 1932, i band 2 av boken Rättfärdighetens triumf, förklarades det för första gången att Bibelns profetior om att Guds folk skulle återvända till sitt hemland fick en nutida uppfyllelse, men inte på det bokstavliga Israel utan på ett andligt Israel. Dessa profetior gäller återställelsen av den rena tillbedjan. I Vakttornet för 1 mars 1999 förklarades det att Hesekiels tempelsyn är en sådan profetia om återställelse, som därför får en viktig andlig uppfyllelse nu under de sista dagarna.

^ § 6 Löftet föreskrev att en man och en kvinna som var ensamma i ett rum måste lämna dörren helt öppen, såvida de inte var gifta med varandra eller var nära släkt. Under en del år lästes det här löftet upp som en del av Betelfamiljens dagliga program för morgontillbedjan.

^ § 13 I detta inbegrips att snusa, röka eller tugga tobak och att odla tobak för sådant bruk.

^ § 27 Exempel på detta finns i kapitel 32 i Vi lär av den store läraren; se också artikelserien ” ; se också artikelserien ” ; se också artikelserien ”Skydda dina barn!” i Vakna! för oktober 2007.

Ta reda på mer

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

Varför måste vi vara heliga?

Tycker du att Tredje Moseboken är tråkig eller svår att förstå? Några av tankarna i Tredje Moseboken kan hjälpa dig att tillbe Jehova på ett heligt sätt.