KAPITLETS HUVUDTANKE

Händelser som leder fram till kriget vid Harmageddon

1, 2. a) Vad visar att vår kung har regerat sedan 1914? b) Vad ska vi se närmare på i det här kapitlet?

DET har varit trosstärkande att gå igenom vad Guds rike har utfört mitt ibland sina fiender. (Ps. 110:2) Vår kung har samlat en här av villiga förkunnare. Han har renat sina efterföljare andligt och moraliskt. Och trots att Guds rikes fiender på alla sätt försökt splittra oss är vi eniga världen över. Det här tillsammans med allt annat som Guds rike har gjort visar klart och tydligt att vår kung har regerat mitt ibland sina fiender sedan 1914.

2 Guds rike kommer att utföra ännu fler underbara ting i en nära framtid. Det ska ”komma” för att ”krossa och göra slut” på sina fiender. (Matt. 6:10; Dan. 2:44) Men innan dess kommer andra viktiga händelser att äga rum. Vilka då? Flera profetior i Bibeln svarar på den frågan. Vi ska undersöka några av dem och se vilka händelser som fortfarande ligger framför oss.

Händelser som förebådar ”plötslig undergång”

3. Vilken är den första händelsen vi väntar på?

3 Ropet om fred. När Paulus skrev till thessalonikerna nämnde han den första händelse vi väntar på. (Läs 1 Thessalonikerna 5:2, 3.) I det här brevet talar Paulus om ”Jehovas dag”, som ska börja med angreppet på ”det stora Babylon”. (Upp. 17:5) Men precis innan Jehovas dag börjar kommer nationerna att säga: ”Fred och säkerhet!” Det här uttrycket kan syfta på ett enskilt tillkännagivande eller på en serie anmärkningsvärda uttalanden. Kommer de religiösa ledarna att vara inblandade? Eftersom de är en del av världen är det högst troligt att de förenar sig med nationerna och säger: ”Det är fred!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Upp. 17:1, 2) Utropet om fred och säkerhet signalerar att Jehovas dag just ska till att börja. Guds rikes fiender ska ”på inga villkor komma undan”.

4. Vilken nytta har vi av att förstå hur viktig Paulus profetia om utropet om fred och säkerhet är?

4 Vilken nytta har vi av att förstå hur viktig den här profetian är? Paulus säger: ”Ni är inte i mörker, så att den  dagen skulle överraska er, som den skulle överraska tjuvar.” (1 Thess. 5:3, 4) Till skillnad från människor i allmänhet vet vi vart världen är på väg. Men exakt hur kommer profetian om fred och säkerhet att uppfyllas? Vi måste vänta och se hur händelserna utvecklar sig. Vi vill därför ”hålla oss vakna och bevara vår besinning”. (1 Thess. 5:6; Sef. 3:8)

Den stora vedermödan börjar

5. Vad kommer att utgöra inledningsfasen av den stora vedermödan?

5 Angreppet på religionen. Kom ihåg att Paulus skrev: ”När de säger: ’Fred och säkerhet!’ skall i ett nu plötslig undergång komma över dem.” Precis som en blixt följs av ett åskdunder, kommer utropet om ”Fred och säkerhet!” omedelbart att följas av ”plötslig undergång”. Vad är det som ska gå under? Till att börja med ”det stora Babylon”, som också kallas ”skökan”, dvs. alla former av falsk religion. (Upp. 17:5, 6, 15) Tillintetgörelsen av kristenheten och alla andra falska religiösa organisationer utgör inledningsfasen av den stora vedermödan. (Matt. 24:21; 2 Thess. 2:8) Men för många kommer det här som en överraskning. Varför det? Därför att fram till dess kommer skökan att se sig själv som ”drottning”, och hon säger självsäkert: ”Sorg skall jag aldrig se.” Men plötsligt ska det gå upp för henne hur fel hon har. Hon kommer att utplånas snabbt, som ”på en enda dag”. (Upp. 18:7, 8)

6. Vem eller vad ska angripa ”det stora Babylon”?

6 Vem eller vad ska angripa ”det stora Babylon”? Ett ”scharlakansrött vilddjur” med ”tio horn”. Uppenbarelseboken visar att det här vilddjuret avser FN. De tio hornen representerar alla nutida politiska makter som ger det här vilddjuret sitt stöd. (Upp. 17:3, 5, 11, 12) Hur förödande kommer angreppet att bli? FN:s medlemsnationer ska plundra skökan på hennes rikedomar, ”äta hennes kött” och ”bränna upp henne i eld”. (Läs Uppenbarelseboken 17:16.) *

7. Hur uppfylldes Jesus ord i Matteus 24:21, 22 i det första århundradet, och hur kommer de att uppfyllas i framtiden?

7 Tiden förkortas. Vår kung, Jesus, avslöjade vad som ska hända vid den här tidpunkten under den stora vedermödan. Han sa: ”För de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Läs Matteus 24:21, 22.) Jesus ord uppfylldes i liten skala år 66 v.t., när Jehova förkortade romarnas angrepp på Jerusalem. (Mark. 13:20) Tack vare det kunde de kristna i Jerusalem och Judeen bli räddade. Men vad ska inträffa i global skala under den kommande stora vedermödan? Genom vår kung kommer Jehova att förkorta FN:s angrepp på religionen, så att den sanna religionen inte tillintetgörs tillsammans med den falska. Alla falska religiösa organisationer kommer alltså att tas bort, men den enda  sanna religionen kommer att finnas kvar. (Ps. 96:5) Vi ska nu se närmare på vad som ska hända efter den här delen av den stora vedermödan.

Händelser som föregår Harmageddon

8, 9. Vilka fenomen kan Jesus ha haft i tankarna, och hur kommer människor att reagera på det de ser?

8 Jesus profetia om de sista dagarna visar att flera betydelsefulla händelser föregår Harmageddon. De två första vi ska se närmare på nämns båda i Matteus, Markus och Lukas evangelieskildringar. (Läs Matteus 24:29–31; Mark. 13:23–27; Luk. 21:25–28)

9 Himlafenomen. Jesus förutsade: ”Solen [skall] förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen.” De religiösa ledarna kommer verkligen inte att vara dem man vänder sig till för att få ljus och vägledning. Syftade Jesus även på någon övernaturlig manifestation på himlen? Det kan han ha gjort. (Jes. 13:9–11; Joel 2:1, 30, 31) Hur kommer människor att reagera på det de ser? De kommer att känna ångest, eftersom de ”inte känner utvägen”. (Luk. 21:25; Sef. 1:17) Ja, Guds rikes fiender – kungar såväl som slavar – ska bli ”vanmäktiga av fruktan och väntan på det som skall komma” och ska fly för att söka skydd. Men de kommer inte att kunna hitta någon plats där de kan gömma sig för vår kungs vrede. (Luk. 21:26; 23:30; Upp. 6:15–17)

10. Vilken dom kommer Jesus att avkunna, och hur kommer de som motarbetar Guds rike och de som stöder det att reagera?

10 Domen avkunnas. Alla Guds rikes fiender kommer sedan att tvingas bevittna något som ökar deras ångest. Jesus sa: ”Då skall de se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.” (Mark. 13:26) Den här övernaturliga maktdemonstrationen signalerar att Jesus har kommit för att avkunna dom. På ett annat ställe i samma profetia om de sista dagarna gav Jesus fler detaljer om den dom som kommer att avkunnas vid den här tiden. Vi hittar dem i liknelsen om fåren och getterna. (Läs Matteus 25:31–33, 46.) De som lojalt stöder Guds rike kommer att dömas som ”får” och ska lyfta upp sina huvuden, eftersom de inser att deras ”befrielse närmar sig”. (Luk. 21:28) Men Guds rikes motståndare kommer att dömas som ”getter” och ska ”slå sig själva av sorg”, när de inser att det är ”evigt avskärande” som väntar dem. (Upp. 1:7; Matt. 24:30)

11. Vad måste vi komma ihåg när vi går igenom kommande händelser?

11 Sedan Jesus avkunnat sin dom över ”alla nationerna” är det fortfarande flera viktiga saker som ska hända innan kriget vid Harmageddon börjar. (Matt. 25:32) Vi ska undersöka två av dem: Gogs angrepp och insamlandet av de  smorda. Men i det här sammanhanget måste vi komma ihåg att Bibeln inte avslöjar exakt när de här händelserna kommer att inträffa. Det verkar faktiskt troligt att de i viss utsträckning kommer att överlappa varandra.

12. Beskriv Satans sista angrepp mot Guds rike.

12 Ett totalangrepp. Gog i Magog kommer att angripa de kvarvarande smorda och de andra fåren. (Läs Hesekiel 38:2, 11.) Det här angreppet mot Guds upprättade styre blir Satans sista strid i det krig som han fört mot kvarlevan av de smorda ända sedan han kastades ut ur himlen. (Upp. 12:7–9, 17) I synnerhet sedan de smorda började samlas in i den återupprättade kristna församlingen har Satan försökt ta ifrån dem deras andliga välstånd – utan att lyckas. (Matt. 13:30) Men när alla falska religiösa organisationer är borta och Guds folk till synes ”bor utan mur” och varken har ”bom eller dörrar” ser Satan sitt gyllene tillfälle. Han ska få de jordiska nationer som står under hans kontroll att utföra ett totalangrepp på dem som stöder Guds rike.

13. Hur kommer Jehova att ingripa för att rädda sitt folk?

13 Hesekiel beskriver vad som ska hända. I profetian sägs det om Gog: ”Du skall komma från din plats, från de mest avlägsna områdena i norr, du och de många folken vid din sida, allesammans ridande på hästar, en stor församling, ja en talrik militärstyrka. Och du skall dra upp mot mitt folk ... som ett moln för att övertäcka landet.” (Hes. 38:15, 16) Vad blir Jehovas svar på den här invasionen, som kan tyckas omöjlig att stoppa? ”Mitt raseri skall stiga upp i min näsa”, säger han. ”Jag skall kalla fram ett svärd.” (Hes. 38:18, 21; läs Sakarja 2:8.) Jehova kommer att ingripa och rädda sina tjänare på jorden. Det ingripandet är kriget vid Harmageddon.

14, 15. Vad kommer att hända någon gång efter inledningen på Satans angrepp?

14 Men innan vi blickar längre fram i tiden för att se hur Jehova kommer att försvara sitt folk ska vi stanna upp ett ögonblick och undersöka ytterligare en betydelsefull händelse. Den ska äga rum någon gång efter inledningen på Satans omfattande angrepp men före Jehovas ingripande vid Harmageddon. Som vi såg i paragraf 11 är det insamlandet av de kvarvarande smorda som är den andra händelsen.

15 Insamlandet av de smorda. Både Matteus och Markus tog med Jesus uttalande om insamlandet av de ”utvalda” – de smorda kristna – som en del av en serie händelser som ska inträffa innan Harmageddon bryter ut. (Se paragraf 7.) Jesus talar om sig själv som kung och profeterar: ”Då skall han sända ut änglarna och samla ihop sina  utvalda från de fyra vindarna, från jordens ytterkant till himlens ytterkant.” (Mark. 13:27; Matt. 24:31) Vilket insamlande avser Jesus här? Han talar inte om det tillfälle då de kvarvarande smorda slutgiltigt förses med sigill, vilket inträffar precis innan den stora vedermödan börjar. (Upp. 7:1–3) Han talar i stället om en händelse som äger rum under den kommande stora vedermödan. Av allt att döma ska alltså de smorda som fortfarande finns kvar på jorden tas till himlen någon gång efter inledningen på Satans totalangrepp på Guds folk.

16. Vilken del kommer de uppväckta smorda att ha i Harmageddonkriget?

16 Vilket samband finns det mellan det här insamlandet av den smorda kvarlevan och den händelse som kommer därnäst, Harmageddon? Tidpunkten för insamlandet visar att alla smorda kommer att ha tagits till himlen innan Guds krig vid Harmageddon börjar. I himlen får de 144 000 smorda myndighet att tillsammans med Kristus använda ”en stav av järn” för att tillintetgöra alla fiender till Guds rike. (Upp. 2:26, 27) De uppväckta smorda ska då, tillsammans med mäktiga änglar, följa Kristus när han drar ut mot ”en talrik militärstyrka” av fiender som närmar sig sitt byte – Jehovas folk. (Hes. 38:15) När denna våldsamma konfrontation inträffar är Harmageddonkriget ett faktum! (Upp. 16:16)

Den storslagna höjdpunkten på den stora vedermödan

Kriget vid Harmageddon börjar!

17. Vad kommer att hända med ”getterna” i Harmageddon?

17 Domen verkställs. Kriget vid Harmageddon blir finalen på den stora vedermödan. Jesus kommer då att ta sig an ytterligare en uppgift. Förutom att han avkunnat dom över ”alla nationerna” ska han också verkställa domen över dem, dvs. över alla som han tidigare dömt som ”getter”. (Matt. 25:32, 33) Med ”ett långt, skarpt svärd” ska han ”slå nationerna”. Ja, alla getlika människor – från ”kungar” till ”slavar” – ”skall gå bort till evigt avskärande”. (Upp. 19:15, 18; Matt. 25:46)

18. a) Hur kommer situationen att ha svängt för ”fåren”? b) Hur ska Jesus fullborda sin seger?

18 Tänk hur situationen kommer att ha svängt för dem som Jesus dömt som ”får”! I stället för att nästan ha krossats av Satans stora armé av ”getter” kommer ”en stor skara” av till synes försvarslösa ”får” att överleva fiendeattacken och komma ”ut ur den stora vedermödan”. (Upp. 7:9, 14) När Jesus har besegrat och undanröjt alla jordiska fiender till Guds rike ska han slunga Satan och demonerna i avgrunden. Där kommer de att vara som döda i tusen år och inte kunna skada någon. (Läs Uppenbarelseboken 6:2; 20:1–3.)

 Hur vi kan förbereda oss

19, 20. Hur kan vi tillämpa lärdomen i Jesaja 26:20 och 30:21?

19 Hur kan vi förbereda oss för de världsomskakande händelser som ligger framför oss? I Vakttornet stod det för några år sedan: ”Överlevnad är beroende av lydnad.” Att det är så förstår vi av en uppmaning som Jehova gav de judar som levde i fångenskap i det forntida Babylon. Jehova förutsade att Babylon skulle erövras, men vad skulle Guds folk göra för att förbereda sig för den händelsen? Jehova sa: ”Gå, mitt folk, gå in i dina innersta kamrar, och stäng dina dörrar efter dig. Göm dig endast för ett ögonblick, till dess fördömelsen drar förbi.” (Jes. 26:20) Lägg märke till verben i den här versen: ”gå”, ”stäng” och ”göm”. Alla står i imperativ; de är uppmaningar. De judar som tog de här uppmaningarna på allvar höll sig inne i sina hus, i trygghet från de invaderande fiendesoldaterna ute på gatorna. De var alltså tvungna att följa Jehovas anvisningar för att få överleva. *

20 Vad är lärdomen för oss? Precis som dessa forntida Guds tjänare måste vi också följa Jehovas anvisningar om vi ska få överleva det som ligger framför oss. (Jes. 30:21) Sådana anvisningar får vi genom församlingen. Vi vill därför visa att vi sätter värde på den vägledning vi får. (1 Joh. 5:3) Om vi gör det redan i dag blir det lättare för oss att villigt göra det i framtiden. Då kan vi bli beskyddade av vår Far, Jehova, och av vår kung, Jesus. (Sef. 2:3) Tack vare det beskyddet kommer vi med egna ögon att få se hur Guds rike fullständigt undanröjer alla fiender. Vilken oförglömlig upplevelse!

^ § 6 Det verkar rimligt att tillintetgörelsen av ”det stora Babylon” i första hand innebär att de religiösa institutionerna försvinner, inte att alla religiösa människor dödas. De flesta av Babylons tidigare anhängare kommer alltså att överleva den här händelsen, och som Sakarja 13:4–6 visar kommer de troligen, åtminstone utåt sett, att försöka distansera sig från all religion.

^ § 19 Du kan läsa mer om det här i Jesajas profetia ett ljus för alla människor I, sidan 282 och 283.