Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

”Bevara er själva i Guds kärlek”

 TILLÄGG

När och varför måste en kristen kvinna ha något på huvudet?

När och varför måste en kristen kvinna ha något på huvudet?

När och varför måste en kristen kvinna ha något på huvudet i samband med sin tillbedjan? Vi skall undersöka vad aposteln Paulus blev inspirerad att skriva om det här ämnet. Han ger oss den vägledning vi behöver för att kunna fatta rätta beslut som blir till ära för Gud. (1 Korinthierna 11:3–16) Paulus nämner tre faktorer som man måste ta hänsyn till: 1) de aktiviteter som kräver att en kvinna har något på huvudet, 2) de situationer som gör det nödvändigt och 3) motiven till att hon bör följa den här normen.

Aktiviteterna. Paulus nämner två: bön och profeterande. (Verserna 4 och 5) Bön innebär att man talar vördnadsfullt till Jehova. Profeterande i våra dagar avser den bibliska undervisning som en kristen ägnar sig åt. Menar Paulus att en kvinna alltid måste ha något på huvudet när hon ber eller undervisar om Bibelns sanning? Nej. Det beror helt på situationen.

Situationerna. Paulus berör två situationer eller sammanhang – familjen och församlingen. Han säger: ”En kvinnas huvud är mannen. ... Varje kvinna som ber eller profeterar med huvudet obetäckt drar skam över sitt huvud.”  (Verserna 3 och 5) I familjeanordningen har Jehova förordnat mannen till att vara kvinnans huvud. Om hon inte erkänner sin mans myndighet drar hon skam över honom ifall hon tar hand om ansvarsuppgifter som Jehova har tilldelat honom. Om det till exempel blir nödvändigt att hon leder ett bibelstudium i sin mans närvaro, erkänner hon hans myndighet genom att ha något på huvudet. Det gör hon vare sig mannen är döpt eller inte, eftersom han är familjens huvud. * Om hon ber eller undervisar i närvaro av sin minderårige döpte son, har hon också något på huvudet, inte för att han är familjens huvud, utan på grund av den myndighet som döpta män i den kristna församlingen har.

Paulus nämner församlingen och säger: ”Om någon tycks argumentera för en annan sedvänja, så har vi ingen sådan, och det har inte heller Guds församlingar.” (Vers 16) I den kristna församlingen har döpta män anförtrotts ledarskapet. (1 Timoteus 2:11–14; Hebréerna 13:17) Det är endast män som förordnas som äldste och biträdande tjänare med ansvaret att ta vård om Guds hjord. (Apostlagärningarna 20:28) Men ibland kan omständigheterna kräva att en kristen kvinna blir ombedd att ta hand om en uppgift som i normala fall sköts av en kvalificerad döpt man. Hon kanske får leda ett möte för tjänst därför att ingen kvalificerad döpt broder är närvarande eller kan ta hand om uppgiften. Eller också kanske hon leder ett avtalat bibelstudium i närvaro av en döpt broder. Eftersom sådana aktiviteter i själva verket är en del av den kristna församlingens undervisningsarbete, har hon något på huvudet som ett tecken på att hon inser att hon tar hand om en uppgift som normalt tilldelas en broder.

Å andra sidan finns det många situationer i samband med tillbedjan som inte kräver att en syster har något på huvudet. Hon behöver till exempel inte ha det när hon ger kommentarer  vid kristna möten, tar del i tjänsten från dörr till dörr tillsammans med sin man eller en annan döpt broder eller när hon studerar med sina odöpta barn eller ber tillsammans med dem och hennes man inte är närvarande. Andra situationer kan naturligtvis uppstå, och om en syster är osäker på hur hon skall handla kan hon göra ytterligare efterforskningar. * Om hon fortfarande är osäker och om hennes samvete oroar henne skulle det inte vara fel av henne att ha något på huvudet.

Motiven. vers 10 nämns två skäl till att en kristen kvinna bör önska rätta sig efter det här kravet: ”Kvinnan [bör] ha ett myndighetstecken på sitt huvud för änglarnas skull.” Lägg först märke till uttrycket ”myndighetstecken”. Att en kvinna har något på huvudet är ett sätt att visa att hon erkänner den myndighet som Jehova har gett döpta män i församlingen. Hon visar genom det sin kärlek till Jehova och sin lojalitet mot honom. Ett annat skäl framgår av orden ”för änglarnas skull”. Hur påverkas de mäktiga andevarelserna av att en kvinna har något på huvudet?

Änglarna är intresserade av att se hur Guds myndighet blir respekterad i hela Jehovas organisation, i himlen och på jorden. De har också nytta av att se ofullkomliga människors exempel när det gäller detta. De måste ju också underordna sig Jehovas anordning – något som utgör ett prov för dem och som ett antal änglar i forna tider inte klarade av. (Judas, vers 6) Nu kan änglarna se exempel på hur kristna kvinnor som är mer erfarna, har större kunskap och är intelligentare än somliga döpta bröder i församlingen ändå underordnar  sig deras myndighet. I vissa fall är kvinnorna smorda kristna som längre fram skall bli Kristi medarvingar. Sådana kvinnor skall med tiden få tjäna i en ställning som till och med är högre än de ställningar änglarna har – de skall regera tillsammans med Kristus i himlen. Vilka fina exempel för änglarna! Alla systrar har verkligen en unik möjlighet att inför miljoner trogna änglar visa sin ödmjukhet och lojalitet genom att underordna sig.

^ § 3 En kristen hustru ber inte högt i närvaro av sin troende man annat än under särskilda omständigheter, till exempel om han inte kan tala på grund av en sjukdom.

^ § 2 Fler upplysningar finns i Vakttornet för 15 februari 2015, sidan 30, och 15 juli 2002, sidorna 26 och 27.