Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Personuppgiftsskydd

Personuppgiftsskydd

Jehovas vittnens organisation respekterar individens rätt till privatliv i enlighet med principerna i Bibeln. Organisationen inser behovet av öppen och rättfram kommunikation samt behovet av att samla in personuppgifter och känslig information för att kunna tillgodose Jehovas vittnens behov och utföra sin religiösa verksamhet och välgörenhetsverksamhet, och organisationen inser samtidigt det motsvarande behovet av att bevara sekretessen och se till att informationen skyddas tillräckligt. (Ordspråksboken 15:22; 25:9) Sekretess värdesätts högt. (Ordspråksboken 20:19)

Olika länder har olika personuppgiftslagar för att skydda individens rätt till privatliv. Jehovas vittnens organisation har länge respekterat personuppgiftslagar och bevarat sekretessen, redan innan sådana lagar infördes. Jehovas vittnens organisation kommer att fortsätta att skydda information som delges den i enlighet med sin långvariga norm, som här följer.

Omfattning

Den här policyn gäller hela Jehovas vittnens organisation, som representeras av avdelningskontor belägna jorden runt.

Personuppgiftsskydd

Jehovas vittnens organisation hanterar alla personuppgifter i enlighet med följande principer:

 1. Personuppgifter behandlas på ett rättvist och lagligt sätt.

 2. Personuppgifter samlas in, hanteras och används enbart i den utsträckning som behövs för att kunna utföra Jehovas vittnens religiösa verksamhet och välgörenhetsverksamhet.

 3. Personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Eventuella fel rättas till så snart som möjligt efter det att organisationen fått kännedom om felen.

 4. Personuppgifter sparas enbart så länge som de behövs för organisationens legitima syfte(n).

 5. Tillbörligt hänsynstagande kommer att visas dem som personuppgifterna gäller.

 6. Tillbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder kommer att vidtas för att skydda oauktoriserat och olagligt yppande av personuppgifter. Alla personuppgifter sparade på datorer sparas på lösenordsskyddade datorer som enbart betrodda personer har tillgång till. Kontor är låsta utanför arbetstid, och endast betrodd personal har tillgång.

 7. Personuppgifter överförs inte mellan avdelningskontor såvida det inte behövs för den religiösa verksamhet eller välgörenhetsverksamhet som Jehovas vittnens organisation utför, till vilka alla Jehovas vittnen har samtyckt till att ägna sin tjänst genom sitt frivilliga beslut att bli och identifiera sig som Jehovas vittnen.

Rättigheterna för dem som uppgifterna gäller

 1. Rätten till skydd av personuppgifter och känslig information och rätten att korrigera eller ta bort personuppgifter och känslig information för den som uppgifterna gäller hanteras enligt Jehovas vittnens tillvägagångssätt som anges i den här policyn.

 2. Den som gör en förfrågan enligt den här sektionen måste kunna bevisa sin identitet på ett tillräckligt sätt.

 3. Om den vars uppgifter det gäller kräver tillgång till, korrigering av eller radering av personuppgifter eller känslig information om sig själv, kommer organisationen att begrunda förfrågan rättvist genom att väga individens intresse av att få tillgång till, korrigera eller radera uppgifter mot organisationens legitima religiösa intressen, inbegripet om bifallan av förfrågan skulle äventyra organisationens rätt till religionsfrihet och religionsutövande.

 4. Organisationen har intresse av att permanent spara information angående en individs status som Jehovas vittne. Radering av sådan information skulle otillbörligen inkräkta på organisationens religiösa läror och sedvänjor.

Rätten till överklagan

Om en individ menar att hans rättigheter har kränkts kan han överklaga till avdelningskontorets kommitté via brev. Brevet måste skickas inom två veckor efter den händelse som utgör grunden till överklagan.