Ukrainas högsta domstol har slagit fast att samvetsvägrare har rätt till alternativ civiltjänst även när det pågår oroligheter och strider. Det här beslutet har stor betydelse för de mänskliga rättigheterna både i Ukraina och i andra länder.

Vitaliy Sjalaiko, som är ett Jehovas vittne, anklagades för att ha försökt undvika militärtjänst under mobilisering, eftersom han begärde att få göra alternativ civiltjänst när han blev inkallad. Han frikändes både i distriktsdomstolen och i appellationsdomstolen, men åklagaren överklagade till Högsta specialdomstolen för civil- och brottmål. Den 23 juni 2015 avslog Högsta domstolen överklagan, vilket gör att domsluten i de lägre instanserna står fast.

Högsta domstolen konstaterar att ”det var befogat av distriktsdomstolen att åberopa tillämpliga bestämmelser i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och domslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna”. Högsta domstolen höll med distriktsdomstolen om att utslaget i fallet Bayatyan mot Armenien är tillämpligt. Det fallet avgjordes i Europadomstolens stora kammare den 7 juli 2011. Det betydande domslutet slog fast att artikel 9 i Europakonventionen även omfattar rätten att vägra bära vapen av religiösa skäl. Ukrainas högsta domstol visar i Vitaliy Sjalaikos fall att samvetsvägrares rättigheter skyddas även när det råder mobilisering och inte bara när ett land rutinmässigt kallar in till militärtjänst. Högsta domstolens beslut går inte att överklaga.

Det här slutliga domslutet gör att Vitaliy Sjalaiko kan slappna av. Han säger: ”Jag förstår att mitt land vill skydda sina invånare genom att mobilisera. Och även om mitt samvete hindrar mig från att göra militärtjänst är jag villig att göra min del genom att utföra alternativ civiltjänst. Jag är tacksam över att domstolarna insett att det är min religiösa övertygelse som gör att jag vägrar militärtjänst.”

Ett domslut som många har nytta av

Tusentals Jehovas vittnen i Ukraina har behövt ta ställning i neutralitetsfrågan under mobiliseringen. De som åtalas för att försöka undvika militärtjänstgöring kan nu luta sig mot det prejudikat som Vitaliy Sjalaikos fall utgör.

Vitaliy Sjalaikos advokat, Vadim Karpov, säger: ”Enkelt uttryckt gör Högsta domstolen klart att eftersom Sjalaiko är ett Jehovas vittne kan han inte åtalas för att han vägrar göra militärtjänst. Det är anmärkningsvärt att normerna för religionsfrihet och samvetsfrihet enligt internationell lag efterlevs till och med i ett land som Ukraina, som präglas av krig och instabilitet.”

Ukraina är ett föredöme i att respektera mänskliga rättigheter

Domstolarna i Ukraina har erkänt att det är en grundläggande mänsklig rättighet att få vägra militärtjänst av samvetsskäl och att den rätten ska skyddas även när det råder militär mobilisering. Det är varken ett själviskt försök att slippa undan sin plikt eller ett hot mot nationens säkerhet. Högsta domstolen har skyddat alla ukrainares mänskliga rättigheter genom att fastställa de lägre instansernas domslut. Ukraina är ett föredöme för länder som straffar dem som vägrar göra militärtjänst av samvetsskäl.