Den 17 augusti 2017 extremistförklarade en domstol i Viborg den ryska utgåvan av Nya världens översättning av Den heliga skrift, en bibel som ges ut av Jehovas vittnen på många språk. * Det här är första gången som Bibeln blivit förbjuden i ett land där majoriteten bekänner sig vara kristna.

Sent i juli 2017 återupptogs de förhandlingar i domstolen i Viborg som legat nere sedan april 2016 i väntan på en ”expertstudie” av bibeln. Domaren godkände begäran från åklagaren för Leningrad-Finljandskijs Transport om att ordna med en ”expertstudie” för att avgöra om Nya världens översättning är extremistisk eller inte. Studien blev försenad flera gånger, men till slut blev den klar och lämnades in till domstolen den 22 juni 2017. I studien menar man att Nya världens översättning bör räknas som extremistisk litteratur. Man följer därmed samma mönster som tidigare när domstolar tillsatt studier av så kallade experter för att granska vittnenas publikationer.

”Expertstudien” grundar sig på teologiska uppfattningar, inte fakta

För att rättfärdiga sin slutsats gick man i studien så långt att man påstod att Nya världens översättning ”inte är en bibel”. Detta var ett försök att kringgå lagen mot extremism, som förbjuder att man förklarar heliga skrifter, som Bibeln, extremistiska. Jaroslav Sivulskij, en representant för European Association of Jehovah’s Christian Witnesses, konstaterar: ”Ryska myndigheter har många gånger missbrukat lagen mot extremism i samband med vår religionsutövning, men nu försöker de också kringgå den genom att påstå att Nya världens översättning inte är en bibel, så att de kan förklara den som extremistisk. Detta är ytterligare ett exempel på hur långt ryska myndigheter är beredda att gå för att svartmåla Jehovas vittnen.”

”Bibeln, Koranen, Tanakh och Kanjur, deras innehåll eller citat från dem, kan inte klassas som extremistiskt material.” (Tillägg till lagen mot extremism, artikel 3.1: Särskilda överväganden när man tillämpar den federala lagen mot extremism på religiösa skrifter)

Det främsta argumentet i studien för att Nya världens översättning ”inte är en bibel” är att Guds namn, som i grundtexten återfinns som tetragrammet, återges med ”Jehova”. De jurister som representerade Jehovas vittnen bestred detta resonemang. Inför rätten hänvisade de till andra ryska verk som använder namnet Jehova: tio andra ryska bibelöversättningar, dikter av Tsvetajeva och Pusjkin, böcker av Kuprin, Gontjarov och Dostojevskij samt utdrag ur andra klassiska ryska verk. I sin bevisföring nämnde de även Makarijbibeln, en rysk översättning från 1800-talet gjord av ortodoxa översättare, där Guds namn finns med på mer än 3 500 ställen.

Rätten godkände även att två experter fick vittna om att Nya världens översättning verkligen är en översättning av Bibeln. Den respekterade lingvisten Anatolij Baranov * hördes vid förhandlingarna den 9 augusti. Han konstaterade att även om ordalydelsen i Nya världens översättning ibland skiljer sig från den i ryska synodalöversättningen av Bibeln, så är det inget bevis för att Nya världens översättning inte är en bibel. Sådana skillnader är bara att förvänta mellan två översättningar. För att objektivt bedöma hur korrekt en modern bibelöversättning är måste man jämföra den med handskrifter på originalspråken (hebreiska, arameiska och grekiska), inte med en äldre översättning på samma språk.

Under förhandlingarna den 16 augusti intygade religionsforskaren Michail Odintsov * att texten i Nya världens översättning inte skiljer sig från andra ryska biblar i något väsentligt och att den är förenlig med den bibliska kanon som är allmänt accepterad. När det gäller användningen av Guds namn bekräftade Odintsov att ”Jehova” har använts av andra ryska översättare, varav några arbetat med synodalöversättningen, där namnet förekommer ett tiotal gånger.

De som ligger bakom studien påstår också att Nya världens översättning inte är en bibel eftersom den inte uttryckligen utger sig för att vara det. Men Michail Odintsov förklarade att ”Skrifterna” och ”Den heliga skrift” är lämpliga uttryck för att beskriva Bibeln.

Förhandlingarna om Nya världens översättning – ett av många angrepp på Jehovas vittnen

Beslutet som fattades i domstolen i Viborg har ännu inte vunnit laga kraft, och Nya världens översättning har inte heller uppförts på den statliga förteckningen över extremistiskt material. Jehovas vittnen kommer att överklaga beslutet till en appellationsdomstol i Sankt Petersburg inom 30 dagar.

Beslutet att förbjuda den bibel som Jehovas vittnen använder i sin tillbedjan är det senaste exemplet på den förföljelsekampanj mot Jehovas vittnen som ryska myndigheter ytterst ligger bakom och som pågått i mer än 10 år. Den kulminerade den 17 juli, när Rysslands högsta domstol kungjorde att den står fast vid beslutet att förbjuda Jehovas vittnens verksamhet i Ryssland. Beslutet som domstolen i Viborg fattade är en fortsättning på Rysslands förföljelse av vittnena.

Tidslinje över fallet mot Nya världens översättning i Ryssland

 1. 17 augusti 2017

  Domstolen i Viborg fäller sin dom. Man går på åklagarens linje och förklarar Nya världens översättning som extremistisk.

 2. 9 augusti 2017

  Domstolen i Viborg återupptar förhandlingarna i fallet mot Nya världens översättning.

 3. 6 juni 2017

  I en rapport från Centret för sociokulturella studier dras slutsatsen att Nya världens översättning ”inte är en bibel” utan bör räknas som extremistisk litteratur.

 4. 23 december 2016

  Rysslands högsta domstol står fast vid de lägre instansernas beslut om att beslagta alla biblar som konfiskerades under juli 2015.

 5. 26 april 2016

  Domstolen i Viborg beslutar att Centret för sociokulturella studier ska undersöka om Nya världens översättning har några extremistiska tendenser.

 6. 15 mars 2016

  Förhandlingarna inleds i domstolen i Viborg efter åklagarens ansökan om att förklara Nya världens översättning som extremistisk.

 7. 29 december 2015

  Skiljedomstolen för Sankt Petersburg och Leningradområdet avvisar Jehovas vittnens begäran att få det olagliga beslaget av biblarna upphävt.

 8. 13 augusti 2015

  Tullen i Viborg beslutar att beslagta de 2 016 biblar som kom i sändningen den 13 juli på grund av att de kan innehålla extremistiska tankar.

 9. 14 juli 2015

  Tullen i Viborg beslagtar tre exemplar av översättningen så att en ”expertpanel” kan godkänna beslaget.

 10. 13 juli 2015

  Tullen i Viborg stoppar en leverans med Nya världens översättning på ryska.

^ § 2 Tetragrammet är Guds namn på hebreiska, יהוה, som translittereras JHWH eller JHVH. Tetragrammet förekommer nästan 7 000 gånger i Gamla testamentet (de hebreiska skrifterna).

^ § 7 Professor Anatolij Baranov ingår i en expertkommitté som certifierar lingvister vid ett ryskt center för opartiska granskningar. Han är också chef för avdelningen för lexikografisk forskning på institutionen för ryska språket vid Ryska vetenskapsakademin.

^ § 8 Professor Michail Odintsov är medlem av det vetenskapliga rådet vid Ryska riksarkivet för sociopolitisk historia. Han är också ordförande för ett sällskap av religionsforskare.