Ryska myndigheter har under det senaste året begränsat religionsfriheten och satt ökad press på Jehovas vittnen. Ett tydligt exempel på det är att ryska tullmyndigheten har hindrat importen av biblar som getts ut av Jehovas vittnen. Vittnena kunde inte tro att det var sant när de fick veta att tullen i Viborg gjorde bedömningen att biblarna kunde innehålla ett extremistiskt budskap. Det här får inte bara konsekvenser för Jehovas vittnen, utan även för alla andra ryssar som har respekt för Bibeln och ser den som ett rättesnöre.

Grundlösa anklagelser

Den 13 juli 2015 stoppade tullen i Viborg en leverans med 2 016 exemplar av Nya världens översättning av Den heliga skrift på ryska. * De beslagtog tre av biblarna och skickade dem till en ”expert” som skulle avgöra om de innehöll några extremistiska tankegångar, och resten av biblarna omhändertogs. I augusti drog tullmyndigheten Jehovas vittnens avdelningskontor i Finland (som hade levererat litteraturen) inför rätta i en förvaltningsdomstol.

Den 5 maj 2015 omhändertog tullmyndigheten en leverans med biblar på ossetiska och annan litteratur som Jehovas vittnen gett ut. Det här är ett hårt slag mot alla kristna i Ryssland som talar ossetiska, eftersom Nya världens översättning är den enda hela bibelöversättningen på det språket.

Man har tidigare använt lagen om extremistisk verksamhet för att stoppa spridningen av Jehovas vittnens litteratur, men det här är första gången man hävdar att en översättning av Bibeln har kopplingar till extremism. * Om de här biblarna förs upp på listan över extremistiskt material kommer det att bli olagligt att sprida dem i Ryssland.

Publikationer beslagtas godtyckligt

Något av den litteratur som tullen inte släpper igenom.

Tullen beslagtar inte bara biblar, utan sedan mars 2015 har de även stoppat Jehovas vittnens litteratur vid gränsen. * Varje gång en sändning med litteratur kommer, upprepas samma mönster. Helt emot alla regler letar de först igenom sändningen och beslagtar några exemplar av publikationerna så att en ”expertpanel” kan undersöka dem. * Sedan sätter åklagarmyndigheten i gång processen för att föra upp publikationerna på listan över extremistiskt material. I princip alla litteratursändningar blir så småningom förvaltningsmål eller måste avgöras med skiljedomsförfarande, så de långdragna rättsprocesserna avlöser varandra.

Jehovas vittnen tog kontakt med tullmyndigheten för att få ut en leverans som hade fastnat i tullen. De kunde redovisa domstolsutslag, expertutlåtanden och annan dokumentation som visade att det redan slagits fast att de här publikationerna inte är extremistiska. Men tullen fattade ändå beslutet att beslagta partiet.

Mitt i allt detta har man även sett till att begränsa ryssarnas tillgång till Jehovas vittnens e-publikationer. Den 21 juli 2015 fick Ryssland den tveksamma äran att bli det enda landet i världen att förbjuda Jehovas vittnens officiella webbplats, jw.org. Alla internetleverantörer i landet har blockerat hemsidan, och man riskerar nu åtal om man berättar om den för andra.

Det här förbudet är särskilt kännbart för de Jehovas vittnen som är döva eller blinda. När de inte kan ladda ner litteraturen blir det svårare för dem att utöva sin religion och vara fullt delaktiga i Jehovas vittnens gudstjänster, som kretsar kring Bibelns budskap.

Sätt stopp för diskrimineringen

Ryska domstolar har inte godkänt försök att förbjuda andra religiösa skrifter. En domstol i Tomsk avslog 2011 ett yrkande om att förbjuda en utgåva av den hinduiska Bhagavadgita. Och 2013 upphävdes ett domslut som stämplat en översättning av Koranen som extremistisk.

Jehovas vittnen hoppas nu innerligt att ryska rättssystemet ska se igenom det absurda påståendet att en översättning av Bibeln skulle vara extremistisk. De vill också att biblarna och resten av den beslagtagna litteraturen återlämnas.

Detta har hänt

 1. 1 mars 2015

  Tullen stoppar en litteratursändning och beslagtar exemplar av litteraturen utan stöd i lagen.

 2. 4 maj 2015

  En annan sändning stoppas av tullen. Senare söker de igenom den och beslagtar olika publikationer, bland annat biblar på ossetiska, för att ta reda på om de innehåller extremistiska tankegångar.

 3. 28 maj 2015

  En domstol tillsätter en ”expertpanel” i Sankt Petersburg för att undersöka publikationerna som beslagtogs den 1 mars 2015.

 4. Juni 2015

  Tullen stoppar två litteratursändningar i Viborg.

 5. 13 juli 2015

  Tullen stoppar en sändning som består enbart av ryska biblar.

 6. 13 augusti 2015

  Tullen i Viborg beslutar att beslagta de 2 016 biblar som kom i sändningen den 13 juli på grund av att de kan innehålla extremistiska tankegångar. Jehovas vittnens avdelningskontor i Finland dras inför rätta.

 7. 1 september 2015

  Under en muntlig förhandling angående sändningen som kom den 4 maj avslog domaren Jehovas vittnens yrkanden och lät inte deras ombud framföra slutpläderingen.

 8. 30 oktober 2015

  Domstolen i Viborg slår fast att tullen inte följde lagstadgade rutiner när de sökte igenom litteratursändningen som kom den 4 maj.

 9. 17 november 2015

  En domstolsförhandling angående biblarna som kom den 13 juli inleds men skjuts upp.

^ § 4 Nya världens översättning av Den heliga skrift är en bibelöversättning med modernt språk som ges ut av Jehovas vittnen. Den finns på 120 språk och delas ut utan kostnad.

^ § 6 Fram till och med den 1 januari 2016 hade 82 av Jehovas vittnens publikationer förts upp på listan över extremistiskt material. Vittnena har överklagat domsluten nationellt och lämnat in klagomål till Europadomstolen.

^ § 8 Fram till och med december 2015 hade tullen i Viborg stoppat sju sändningar med Jehovas vittnens litteratur.

^ § 8 Enligt rysk lag behöver tullen ha en fullmakt innan de gör genomsökningar och beslag. Det krävs också att representanter för berörda parter är med under genomsökningen. Tullen har brutit mot de här reglerna i samtliga fall.