De ryska myndigheterna har trappat upp sin aggressiva kampanj mot Jehovas vittnen. Riksåklagarens kansli hotar att upplösa samfundet eftersom man menar att det pågår extremistisk verksamhet vid deras ryska huvudkontor, eller administrativa centrum. I ett brev daterat den 2 mars 2016 krävde biträdande riksåklagare Viktor Jakovlevitj Grin att ”lagöverträdelserna” skulle upphöra inom två månader.

Målet är att motarbeta Jehovas vittnen och begränsa deras religionsfrihet. Om det ryska huvudkontoret stängs ner kommer samfundet att uppföras på den statliga förteckningen över extremistiska organisationer, och all egendom kommer att konfiskeras. Jehovas vittnen har totalt 406 lokala religiösa organisationer (juridiska personer) och mer än 2 500 församlingar i Ryssland. Dessa riskerar också att upplösas på grund av sin koppling till huvudkontoret. Det skulle leda till att Jehovas vittnen i Ryssland förlorar sina möteslokaler (Rikets salar). Och i slutändan skulle upplösandet av samfundet innebära att de inte längre har rätt att utöva sin religion.

Ryssland missbrukar lagen om extremistisk verksamhet och använder falska bevis för att motivera sitt angrepp på Jehovas vittnen. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) uttryckte 2015 sin oro över ”de många rapporter som visar att lagen [om extremistisk verksamhet] allt oftare används för att begränsa yttrandefriheten ... och religionsfriheten för bland annat Jehovas vittnen”. *

Jehovas vittnen är en erkänd, internationell religion. De har religionsfrihet i hela EU och i demokratiska länder jorden runt. Rysslands agerande sticker verkligen ut. Angreppen mot Jehovas vittnen började i mitten av 90-talet och har sedan dess ökat. Åtgärderna mot vittnena har eskalerat efter att Ryssland instiftat lagen om extremistisk verksamhet, som har använts som ett maktmedel för att bekämpa oönskade grupper.

En bred definition av extremism leder till förtryck

År 2002 stiftade Ryssland lagen om extremistisk verksamhet för att bekämpa terrorism. Många var redan då oroliga över att lagens luddiga definition av extremism skulle missbrukas. År 2003 uppmanade MR-kommittén Ryssland att justera lagen och precisera vad som anses vara extremistisk verksamhet för att ”förhindra ett godtyckligt användande”. *

Lagen har sedan dess reviderats, men definitionen har inte blivit tydligare, snarare tvärtom. År 2012 skrev Europarådets parlamentariska församling: ”Enligt den ursprungliga lagen innebar begreppet extremism bland annat ’uppvigling till sociala, etniska, nationella eller religiösa konflikter, som antingen uppmuntrar eller leder till våld’. När lagen ändrades 2006 ströks frasen ’som antingen uppmuntrar eller leder till våld’. ... Den här breda definitionen av ’extremism’ har gjort att brottsbekämpande myndigheter kan använda lagen godtyckligt.”

Farhågorna om att lagen skulle missbrukas var befogade. År 2007 utnyttjade riksåklagarens kansli formuleringen i lagen för att inleda brottsutredningar mot Jehovas vittnen. Biträdande riksåklagare Viktor Jakovlevitj Grin (som senare undertecknade varningen till det ryska huvudkontoret) begärde i ett officiellt brev att åklagare runt om i landet skulle inleda utredningar mot Jehovas vittnen. Det här var första tecknet på att kampanjen mot Jehovas vittnen skulle utvidgas till hela landet och styras från högre ort.

Jehovas vittnen håller inte på med någon kriminell verksamhet. Men sedan 2007 har ryska myndigheter i hela landet inlett över 500 utredningar mot dem. Enligt rapporten från Europarådets parlamentariska församling har extremistlagen missbrukats mot flera religiösa grupper, ”särskilt Jehovas vittnen, som är ett stort samfund med 162 000 medlemmar i Ryssland. Den felaktiga användningen av lagen har ökat dramatiskt sedan revideringen 2006.” *

”Lagen om extremistisk verksamhet ... har missbrukats för att motarbeta verksamhet utövad av vissa religiösa grupper, särskilt Jehovas vittnen.” (Europarådets parlamentariska församling)

Bannlyst litteratur och ännu mer förtryck

Jehovas vittnens kontor i närheten av Sankt Petersburg var inte det första myndigheterna gav sig på. Före det inriktade de sig på Jehovas vittnens religiösa litteratur. Åklagare i Taganrog och Gorno-Altajsk väckte åtal och krävde att Jehovas vittnens publikationer skulle klassas som extremistiska och ingå i den statliga förteckningen över extremistiskt material.

År 2009 och 2010 dömde domstolarna i både Taganrog och Gorno-Altajsk till förmån för åklagarna. De två domsluten grundades på så kallade ”expertstudier” och förbjöd 52 av Jehovas vittnens publikationer. Sedan dess har de domsluten använts som grund för majoriteten av de anklagelser som riktats mot vittnena. Myndigheter i andra delar av landet har gått på samma linje som myndigheterna i Taganrog och Gorno-Altajsk. I dag är 87 av Jehovas vittnens publikationer uppförda på extremistlistan.

Vittnena bestrider samtliga beslut som har förbjudit deras litteratur, såväl dem i Taganrog och Gorno-Altajsk som i resten av Ryssland. De har lämnat in 28 klagomål till Europadomstolen angående extremistanklagelser och andra kränkningar. Europadomstolen ska inom kort avgöra 22 av dessa fall. Ryssland har visserligen medgett att några av publikationerna på extremistlistan inte ”uppmuntrar eller leder till våld”, men det har inte fått dem att ändra ståndpunkt i Europadomstolen.

Yttrandefriheten under attack

När vittnenas publikationer väl hade stämplats som extremistiska, tyckte de ryska myndigheterna att de hade ”lagliga medel” att gå till angrepp mot vittnena och begränsa deras yttrandefrihet.

Myndigheterna har inte bara begränsat vittnenas yttrandefrihet. De har dessutom använt den förbjudna litteraturen som förevändning för att inleda utredningar mot Jehovas vittnens juridiska personer (lokala sammanslutningar) och åtala enskilda vittnen för deras religiösa verksamhet.

Husrannsakningar och fällande domar

Så snart en publikation uppförts på extremistlistan blir det förbjudet att sprida den till allmänheten, trycka den och inneha ett lager av den. Lokala myndigheter har utnyttjat detta och fått domstolar att utfärda tillstånd till husrannsakningar i hundratals av Jehovas vittnens möteslokaler och hem.

Genomsökningarna är ofta brutala, och man konfiskerar mer än lagen tillåter. Man beslagtar personliga ägodelar och all religiös litteratur, oavsett om den är med på extremistlistan eller ej.

  • I augusti 2010 avbröt omkring 30 ryska säkerhetspoliser ett religiöst möte som vittnen höll i Josjkar-Ola. Några av vittnena blev hårt fasthållna med armarna bakom ryggen medan poliserna sökte igenom fastigheten och beslagtog personliga ägodelar, dokument och litteratur.

  • I juli 2012 kom säkerhetspolisen med automatvapen och rånarluvor och överföll ett vittne mitt på öppen gata i Karelska republiken. De tryckte ner honom mot huven på hans bil och vred armarna bakom ryggen på honom. Polisen genomsökte sedan flera vittnens hem och konfiskerade personliga ägodelar och litteratur, vare sig den fanns med på extremistlistan eller inte.

  • I mars 2016 gjorde polisen en razzia mot Jehovas vittnens Rikets sal och flera av deras hem i republiken Tatarstan. Polisen beslagtog datautrustning, surfplattor och religiös litteratur.

Fångad på film – ”bevis” placeras ut.

Brottsbekämpande myndigheter har i hemlighet filmat vittnen i deras hem och möteslokaler. De har avlyssnat vittnens telefoner, läst deras mejl och använt andra olagliga metoder för att samla in information. Några poliser har till och med på förhand placerat ut förbjuden litteratur i Rikets sal för att få fram falska bevis för att vittnena sysslar med extremistisk verksamhet. Det här har lett till att många vittnen blivit föremål för brottmåls- och förvaltningsrättsprocesser.

Ett brott att utöva sin tro

De falska bevisen har även använts för att upplösa vittnenas lokala religiösa organisationer (LRO). * När sådana sammanslutningar klassas som extremistiska kan staten beslagta deras tillgångar. Det i sin tur leder till att vittnena på orten förlorar sin möteslokal, vilket redan har hänt både i Taganrog och Samara. Myndigheter i andra städer försöker nu göra samma sak.

Jehovas vittnen inför rätta i Taganrog.

Efter att Jehovas vittnens sammanslutning i Taganrog upplöstes har vittnena fortsatt att träffas för bön och tillbedjan. Myndigheterna menar att det är samma sak som att de fortsätter med den upplösta och därmed olagliga sammanslutningens verksamhet. Med det som argument har man dömt 16 Jehovas vittnen bara för att de lugnt och stilla har träffats för att tillbe. Det är något som Jehovas vittnen över hela världen gör. Det här är första gången sedan Sovjetunionens fall som det är ett brott att utöva sin tro som ett Jehovas vittne.

Varningen mot huvudkontoret – en oroande utveckling

Omgivningen runt kontoret.

Om myndigheterna stänger det ryska huvudkontoret kommer samfundets verksamhet att bli förbjuden i hela landet. Precis som i Taganrog skulle alla vittnen i Ryssland kunna åtalas för att de träffar varandra för att tillbe och pratar med andra om sin tro. Det skulle i praktiken innebära att Jehovas vittnen i Ryssland får tro vad de vill, men inte uttrycka det tillsammans med andra. *

Philip Brumley, chefsjurist för Jehovas vittnen, säger: ”Att sätta Jehovas vittnen i samma fack som extremistiska grupper och att jämställa deras litteratur med terroristpropaganda är en skymf mot allt vad hederlighet och rättvisa heter. De ryska myndigheterna går emot både internationella normer, Europarådets stadgar, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och sin egen grundlag. De missbrukar extremistlagen för att undertrycka fridsam religion och angripa centrumet för vittnenas verksamhet i Ryssland.”

Vasilj Kalin, representant för det ryska huvudkontoret, konstaterar: ”Jehovas vittnen har varit verksamma i Ryssland sedan 1800-talet, och de uthärdade svår förföljelse under Sovjettiden. Men efter det erkände staten att vi blivit offer för förtryck, och vi vill fortsätta att tillbe i lugn och ro i Ryssland. De falska anklagelserna för ’extremism’ är bara en täckmantel för den religiösa intolerans som finns hos dem som motsätter sig våra trosuppfattningar. Vi är inga extremister.”

Jehovas vittnen hoppas verkligen att Ryssland ska skydda religionsfriheten, precis som många andra länder gör. De vill också att riksåklagarens kansli ska upprätthålla rättigheterna för religiösa minoritetsgrupper och annullera varningen till det ryska huvudkontoret. Men frågan är om Ryssland kommer att göra det. Eller kommer de att upprepa samma misstag som under Sovjettiden?

^ § 4 ”Concluding observations on the seventh periodic report of the Russian Federation”, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, CCPR/C/RUS/CO/7, 28 april 2015, paragraf 20.

^ § 7 ”Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant, Concluding observations of the Human Rights Committee, Russian Federation”, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, CCPR/CO/79/RUS, 1 december 2003, paragraf 20.

^ § 10 ”The honouring of obligations and commitments by the Russian Federation”, Dok. 13018, Europarådets parlamentariska församling, daterat 14 september 2012, paragraf 497.

^ § 30 I Ryssland kan religiösa grupper som uppfyller vissa krav bilda juridiska personer som kallas ”lokala religiösa organisationer” (LRO). De här juridiska sammanslutningarna ansvarar inte för verksamheten i landet. Men de kan bland annat hyra och köpa fastigheter, och de utgörs av medlemmar i lokala församlingar i ett begränsat område.

^ § 33 Det här är ett brott mot artikel 28 i den ryska grundlagen, som säger: ”Alla ska garanteras samvetsfrihet och religionsfrihet, vilket bland annat innebär att man har rätt att själv och tillsammans med andra välja att utöva en religion ... och förespråka både religiösa och icke-religiösa uppfattningar, samt handla enligt dem.”

^ § 40 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania är en ideell juridisk sammanslutning som i första hand används till att stödja Jehovas vittnens verksamhet globalt. Den är upphovsrättsinnehavare till Jehovas vittnens publikationer.