Gå direkt till innehållet

”Fullständigt rustad för alla slags goda gärningar”

Den reviderade utgåvan av Nya världens översättning

”Fullständigt rustad för alla slags goda gärningar”

Den 27 januari 2018 var en dag full av förväntan för de 1 553 som var samlade i Jehovas vittnens sammankomsthall i Herlufmagle i Danmark och för de 50 274 andra som följde programmet från olika platser runt om i Norden. Höjdpunkten var när Anthony Morris från den styrande kretsen presenterade en reviderad utgåva av Nya världens översättning av Bibeln på svenska, norska och danska.

Första gången som hela Nya världens översättning kom ut på svenska var 1992, * och sedan dess har närmare 230 000 exemplar av Nya världens översättning tryckts på svenska. Det finns omkring 23 000 svensktalande Jehovas vittnen, och de har haft stor glädje av den. Så varför har översättningen nu reviderats? Vem ligger bakom den? Hur kan man vara säker på att den reviderade utgåvan är tillförlitlig? Och vilka nya inslag kan hjälpa dig så att du ”inte behöver sakna något utan är fullständigt rustad för alla slags goda gärningar”? (2 Timoteus 3:16, 17)

Varför reviderades översättningen?

Eftersom språk hela tiden förändras måste bibelöversättningar revideras för att texten ska vara begriplig. Man får helt enkelt inte ut lika mycket när man läser en bibel med föråldrat språk.

Jehova Gud såg till att varje bibelbok skrevs på ett språk som vanliga människor talade och kunde förstå. Med det i tankarna utarbetade kommittén bakom den engelska utgåvan av Nya världens översättning (New World Bible Translation Committee) en engelsk revision som gavs ut i oktober 2013. I förordet sägs det: ”Vårt mål har varit att skapa en översättning som inte bara är trogen den ursprungliga texten utan som också är tydlig och lättläst.”

Den första och andra utgåvan av hela Nya världens översättning på svenska grundade sig på den engelska studieutgåvan från 1984 (New World Translation of the Holy Scriptures—With References). I den nya svenska revisionen har man tagit med de många justeringar som gjordes i den engelska revisionen från 2013. Språket har också moderniserats och gjorts mer lättläst.

Sedan den första engelska utgåvan har det även gjorts viktiga framsteg i förståelsen av hebreiska, arameiska och grekiska, de språk som Bibeln ursprungligen skrevs på. Man har upptäckt bibelhandskrifter som inte fanns tillgängliga när Nya världens översättning först utarbetades, och de här handskrifterna har varit till hjälp för att avgöra vad som stod i den ursprungliga texten.

Det här har lett till att vissa formuleringar justerats så att de stämmer med vad forskare i allmänhet anser stod i den ursprungliga texten. Ett exempel är Matteus 7:13, som enligt vissa handskrifter lyder: ”Gå in genom den trånga porten. Den stora porten och den breda vägen leder nämligen till död.” I tidigare utgåvor av Nya världens översättning finns det andra omnämnandet av ”porten” inte med i texten. Men efter närmare granskning av handskrifterna har man dragit slutsatsen att ”porten” fanns med i den ursprungliga texten. Därför finns uttrycket med i den här revisionen, och det har gjorts ett antal liknande justeringar. Men det rör sig om mindre justeringar, och ingen av dem förändrar Bibelns grundläggande budskap.

Dessutom har forskning på senare tid visat att Guds namn, Jehova, bör finnas med på ytterligare sex ställen i Bibeln, nämligen i Domarboken 19:18 och i 1 Samuelsboken 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. I den nya revisionen förekommer namnet Jehova därför 7 216 gånger, varav 237 gånger i Nya testamentet.

Vissa ord och uttryck som användes i den tidigare svenska utgåvan har med tiden blivit svåra att förstå. Som exempel kan nämnas ordet ”ve”, som nu ofta återgetts med ”olycka” eller ”stackars”, begreppet ”ostrafflighet”, som översatts med bland annat ”lojal” eller ”principfast” och uttrycket ”din nästa”, som ofta återgetts med ”din medmänniska”. En del välkända uttryck har också bytts ut. ”Den stora vedermödan” har justerats till ”den stora prövningen”, och ”den trogne och omdömesgille slaven” har justerats till ”den trogne och förståndige tjänaren”, för att nämna ett par exempel.

Andra förändringar har gjorts för att göra texten mer lättförståelig. Ett exempel är hur ordet ”fruktan” har behandlats i texten. När sammanhanget visar att ”fruktan” inte handlar om en sjuklig fruktan eller skräck har det översatts med ord som ”respekt”, ”tillbe” och ”tjäna”. En annan framträdande förändring gäller uttrycket ”oförtjänt omtanke”, som förekommer många gånger i den tidigare utgåvan. Det har nu ersatts med ”generös omtanke”, vilket bättre fångar innebörden och känslan i grundtexten.

Många uttryck som bygger på hebreiska och grekiska idiom har nu översatts enligt sin innebörd. Ett sådant exempel hittar vi i Sefanja 1:12. I den gamla översättningen står det: ”Jag skall ägna uppmärksamhet åt de män som har blivit stilla likt vin på sin drägg.” Nu finns det bildliga uttrycket i en fotnot medan huvudtexten lyder: ”Jag ska straffa dem som är självbelåtna.”

Många fotnoter har dessutom blivit skräddarsydda för vår svenska utgåva. I de flesta breven i Nya testamentet finns det till exempel en fotnot på någon av de första förekomsterna av ordet ”broder”. I den fotnoten uppmärksammas läsaren på att ordet ”broder” ibland syftar på både män och kvinnor.

Vem är utgivare till översättningen?

Nya världens översättning ges ut av Watch Tower Bible and Tract Society, det juridiska organ som representerar Jehovas vittnen. I mer än hundra år har Jehovas vittnen försett människor i hela världen med biblar. Den första engelska utgåvan av Nya världens översättning gavs ut av New World Bible Translation Committee mellan 1950 och 1960. Medlemmarna av kommittén ville inte få någon uppmärksamhet för egen del, utan bad att få förbli anonyma även efter sin död. (1 Korinthierna 10:31)

År 2008 förordnade Jehovas vittnens styrande krets på nytt en grupp bröder till att utgöra New World Bible Translation Committee. Kommittén satte genast i gång med arbetet att revidera den engelska texten. Man var uppmärksam på att det engelska språket hade förändrats på många punkter sedan den första utgåvan gavs ut. Något man också tog med i beräkningen var de mer än 70 000 frågor som hade besvarats när Nya världens översättning översatts till mer än 120 språk.

Hur gick den svenska revisionen till?

Först förordnades ett antal bröder och systrar för att bilda ett översättningsteam. Erfarenheten har visat att när flera översättare jobbar tillsammans blir deras översättning bättre och mer balanserad än om de jobbar individuellt. (Ordspråksboken 11:14) Bibelöversättarna hade sedan tidigare erfarenhet av att översätta Jehovas vittnens publikationer. De fick en grundlig utbildning där de lärde sig principerna för bibelöversättning och fick veta hur man använder datorprogram som är särskilt utvecklade för ändamålet.

Förutom tekniska hjälpmedel ingår en analys av bibliska ord och uttryck i arbetsgången. Översättarna kan alltid vända sig till en avdelning i USA som heter Translation Services. Och den styrande kretsen har tillsyn över bibelöversättningsarbetet världen över via författarkommittén. Men hur gick själva arbetet till?

Översättningsteamets uppgift var att utarbeta en bibel som är 1) noggrann men samtidigt lätt att förstå för vanligt folk, 2) konsekvent och 3) så ordagrann som språket medger. Hur har man uppnått dessa mål? Först gick översättarna igenom olika ord och uttryck i den tidigare svenska utgåvan. I datorprogrammet Watchtower Translation System finns en ordbank med synonymer och närbesläktade bibelord. Där kan man också slå upp vilka grekiska och hebreiska ord som används i grundtexten och se hur de har översatts på andra ställen i Bibeln. Den här ordstudien bidrog till att man kunde avgöra vilka svenska uttryck som behövde bytas ut. När översättarna sedan arbetade sig igenom texten vers för vers fortsatte arbetet med att välja naturliga och lättförståeliga ord och uttryck.

Bibelöversättning innebär alltså mycket mer än att bara konsekvent byta ut ett ord på ett språk mot ett ord på ett annat. Man har lagt mycket tid och kraft på att försäkra sig om att de svenska uttrycken verkligen passar i de sammanhang de står i. Och allt hårt arbete har gett ett fint resultat. Den svenska utgåvan av Nya världens översättning förmedlar Guds ord på ett sätt som inte bara är troget grundtexten utan som också är tydligt och lättläst.

Vi hoppas att du också vill undersöka Nya världens översättning av Bibeln. Du kan läsa den online eller i appen JW Library. Om du vill ha ett tryckt exemplar kan du kontakta närmaste Rikets sal. Adressen hittar du under ”Om oss”. När du läser Nya världens översättning av Bibeln kan du vara trygg i vetskapen om att det är en pålitlig översättning av Guds ord.

Några inslag i Nya världens översättning

En introduktion till Bibeln: Innehåller bibelverser som ger svar på 20 vanliga bibliska frågor.

Översikter: I början av varje bibelbok finns en kort översikt som gör det lättare att hitta olika bibliska skildringar. Det här ersätter beskrivningarna som fanns högst upp på sidorna i förra utgåvan.

Parallellhänvisningar: Här hittar man hänvisningar som man har stor nytta av när man pratar med andra om Bibeln.

Fotnoter: Innehåller alternativa återgivningar, ordagranna översättningar och bakgrundsinformation.

Register över ord och uttryck: Här hittar man ord och verser som man har stor nytta av när man undervisar andra om Bibeln.

Ordförklaringar: Förklarar kortfattat hundratals ord och uttryck som används i Bibeln.

Tillägg A: Beskriver utmärkande drag i revisionen, som stilen, uttryck som ändrats och användningen av Guds namn.

Tillägg B: Innehåller bland annat kartor och tabeller i färg.

^ § 4 År 1976 gavs Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna ut på svenska. Hela Nya världens översättning reviderades 2003.