Gå direkt till innehållet

Rapport från årsmötet

”Guds egen bok – en skatt”

Veckoslutet den 5 och 6 oktober 2013 hölls det 129:e årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i Jehovas vittnens sammankomsthall i Jersey City i New Jersey i USA. Sammanlagt 1 413 676 följde programmet i 31 länder, antingen på plats i sammankomsthallen eller genom att titta på webbutsändningen.

Guy Pierce, medlem av Jehovas vittnens styrande krets, var ordförande för programmet. Han skapade förväntan genom att intyga att programmet skulle besvara viktiga bibliska frågor, göra sanningens ljus ännu klarare och förmedla andlig ”mat i rätt tid”. (Matteus 24:45; Ordspråksboken 4:18)

”En utställning som ärar Jehova”.

Mark Sanderson, medlem av den styrande kretsen, berättade om en ny utställning på Jehovas vittnens huvudkontor i Brooklyn i USA med temat ”Bibeln och Guds namn”. Utställningen kretsar kring den tydliga plats Guds namn har i både de hebreiska och de kristna grekiska skrifterna och innehåller många äldre biblar, kopior av arkeologiska fynd och blad ur biblar från medeltiden.

Bland de intressanta föremålen i utställningen finns sidor ur en bibelöversättning från 1500-talet av William Tyndale, som var den förste bibelöversättaren som återgav Guds namn på engelska, och ett blad från 1602 års utgåva av en spansk översättning som är känd som Reina-Valerabibeln, som genomgående återger Guds namn med ”Iehova”. I utställningen finns också en engelsk utgåva som är känd som Great Bible (tryckt 1549), en faksimil av Elias Hutters bibel med 12 språk (utgiven 1599, kallas också Nürnbergpolyglotten) och Genèvebibeln (tryckt 1603), som alla använder Guds namn.

Broder Sanderson bjöd in alla till utställningen och sa: ”Det är vår innerliga bön att ... den ska hjälpa uppriktiga människor från alla åldersgrupper och bakgrunder att börja älska de två saker som vi alla älskar – Guds dyrbara ord, Bibeln, och hans upphöjda namn, Jehova.”

Årstexten för 2014.

Gerrit Lösch, medlem av den styrande kretsen, framförde ett sammandrag av veckans vakttornsstudium, och efter det pålyste broder Pierce årstexten för 2014: ”Låt ditt kungarike komma.” (Matteus 6:10) Detta är naturligtvis en årstext som skulle passa vilket år som helst, men 2014 är ett speciellt år eftersom Guds rike då har varit upprättat i 100 år i himlen.

”En dyrbar gåva från Jehova”.

Därefter fick alla se en film om historiken bakom Nya världens översättning, en översättning som ges ut av Jehovas vittnen och som vissa betraktar som en av de bästa översättningar som producerats. När Nathan Knorr presenterade det första bandet av den engelska översättningen vid 1950 års internationella sammankomst ”Teokratiens tillväxt”, gav han åhörarna ett råd som fortfarande gäller: Läs igenom översättningen. Studera den. Hjälp andra att studera den, för det kommer att hjälpa dem att anropa Jehovas namn.

”En nostalgitripp”.

Samuel Herd, medlem av den styrande kretsen, framförde den här punkten, som bland annat bestod av en inspelad intervju med fyra medlemmar av Betelfamiljen i USA som var med när Nya världens översättning ursprungligen släpptes på engelska i sex band mellan 1950 och 1960.

Eunice Timm drog sig till minnes hur Nya världens översättning användes vid församlingsmötena. Hon uppskattade de olika inslagen i den, till exempel parallellhänvisningarna. Men eftersom det var problematiskt att ta med sig alla banden till mötena brukade hon bara ta med sig de band hon behövde samt King James Version i pocketformat ifall oväntade verser lästes.

Den nya översättningen påverkade också andra sidor av vår tillbedjan. Fred Rusk berättade att före 1950 brukade de som representerade Betelfamiljen i bön använda uttryck från King James Version, till exempel ”thy kingdom come”. Men strax efter att Nya världens översättning getts ut övergav de det ålderdomliga språket och framförde sina offentliga böner på den engelska de använde till vardags.

Något som gjorde intryck på John Wischuk var kvaliteten på översättningen, men också hur ödmjuk översättningskommittén var. Han sa: ”De ville inte att deras namn skulle offentliggöras, varken medan de levde eller efter det att de hade dött, eftersom de ville att all ära skulle gå till Jehova Gud.” Charles Molohan satte ord på hela gruppens känslor när han sa: ”Nya världens översättning har hjälpt oss att befästa sanningen i våra hjärtan och har stärkt vår tro, så att vi kan bygga upp andras tro.”

”Vi hör dem tala på våra språk om Guds storslagna gärningar”.

(Apostlagärningarna 2:11) Geoffrey Jackson, medlem av den styrande kretsen, höll talet där 2013 års revision av Nya världens översättning på engelska presenterades. I slutet av punkten fick alla närvarande, inbegripet praktiskt taget alla som var uppkopplade via webbutsändningen, var sitt exemplar av Bibeln.

Broder Jackson lyfte fram att det har gått mer än 60 år sedan det första bandet av Nya världens översättning släpptes på engelska. Sedan dess har det engelska språket förändrats, men målet med vårt översättningsarbete med Bibeln har inte förändrats. Vi vill återge Guds ord så troget som möjligt utan att förvränga innebörden.

Under 2005 lade den styrande kretsen mer tonvikt på att översätta Bibeln till många olika språk. Sedan dess har antalet språk som Nya världens översättning getts ut på ökat från 52 till 121, och översättningsarbetet pågår på ytterligare 45 språk. Under arbetets gång har översättningsteam ställt många frågor om ord och fraser. Fram tills nu har över 52 000 sådana frågor kommit in och besvarats, och många av dem har föranlett revideringar eller moderniseringar av den engelska texten.

Broder Jackson berättade till exempel att 1 Samuelsboken 14:11 i den tidigare översättningen sa att Jonatan och hans vapendragare ”exposed themselves” för filistéernas förpost, vilket kan föra tanken till att de ”blottade sig” för dem. För att undvika missförstånd står det nu i den engelska texten att de ”revealed their presence”, alltså att de ”visade sig”. Och i Mika 2:6 återgavs texten tidigare ordagrant med: ”Do not you people let words drop. They let words drop”, vilket ungefär blir: ”Låt inga ord drypa. De låter ord drypa.” Den engelska texten säger nu: ”’Stop preaching!’ they preach”, dvs. ”’Predika inte’, predikar de”.

För fem år sedan utsåg den styrande kretsen en kommitté som skulle revidera den engelska Nya världens översättning, och frukten av deras arbete har nu publicerats. Den reviderade Bibeln är tilltalande och lättläst, och den är också mycket hållbar, så att den kan vara i gott skick också efter lång användning. Broder Jackson pålyste att en utgåva i stor stil och en utgåva i pocketformat snart kommer att ges ut.

”Handskas [rätt] med sanningens ord”.

Stephen Lett, medlem av den styrande kretsen, gick igenom tilläggsmaterialet i den nya översättningen och grundade sitt tema på 2 Timoteus 2:15. Uttrycket ”rätt handskas” som används i den här versen betyder ordagrant ”skära i rak riktning”. Vi vill använda ”andens svärd” på ett så exakt sätt som möjligt. (Efesierna 6:17) Broder Lett visade sedan hur det nya tilläggsmaterialet kan hjälpa oss att göra det.

  1. Den inledande delen introducerar Guds ord med bibelverser som besvarar 20 frågor om grundläggande läror i Bibeln.

  2. Tillägg A beskriver olika aspekter av den nya översättningen, till exempel de förändringar man gjort i stil och uttryckssätt samt hur Guds namn återges.

  3. Tillägg B, som består av 15 delar i fyrfärgstryck, innehåller kartor och tabeller som man har nytta av vid personligt studium och när man undervisar andra.

  4. I början av varje bibelbok finns en översikt över boken, så att man lätt kan hitta rätt avsnitt. Det här nya inslaget ersätter de kolumntitlar som fanns längst upp på varje sida i tidigare utgåvor.

  5. En ordförklaring innehåller korta definitioner av hundratals ord som används i Bibeln.

  6. Registret över ord och uttryck har reducerats avsevärt. Det innehåller nu bara de ord och verser som är mest användbara när man predikar och undervisar.

  7. Antalet parallellhänvisningar i mitten på varje sida har också reducerats. Nu utgörs de enbart av dem som är till störst hjälp i tjänsten.

  8. Fotnoter som innehåller alternativa återgivningar, ordagranna översättningar och bakgrundsinformation.

JW Library.

John Ekrann, medlem av avdelningskontorets kommitté i USA, demonstrerade den nya appen JW Library för smartphones och surfplattor. Appen innehåller den reviderade Nya världens översättning på engelska och fem andra engelska bibelöversättningar. Den släpptes på de stora nätbutikerna den 7 oktober 2013, helt gratis.

”Översättning av Guds ord som förmedlar de rätta tankarna”.

Anthony Morris, medlem av den styrande kretsen, berättade mer om de principer som översättningskommittén arbetade efter. I enlighet med 1 Korinthierna 14:8, 9 ville kommittén se till att den reviderade översättningen var lätt att förstå. Ord-för-ord-översättningar undveks om de förvrängde innebörden.

En strikt ordagrann översättning av 1 Moseboken 31:20 är till exempel: ”Jakob stal ... Labans hjärta.” Men det hebreiska bildspråk som används här skiljer sig från det engelska bildspråket, så Nya världens översättning säger att Jakob ”överlistade” Laban. På liknande sätt skulle en ord-för-ord-översättning av 1 Korinthierna 7:39 kunna antyda att en hustru kan gifta om sig om hennes man skulle ”somna”. Eftersom Bibeln ibland avser döden när den talar om sömn så hjälper Nya världens översättning läsaren att få rätt bild genom att använda uttrycket ”somna in i döden”.

”Bibeln skrevs på det språket vanliga människor använde till vardags – jordbrukare, herdar och fiskare”, sa broder Morris. ”En bra översättning av Bibeln gör dess budskap lätt att förstå för uppriktiga människor, oavsett bakgrund.”

”’Välbehagliga ord’ och ’ord som är sanna’”.

David Splane, medlem av den styrande kretsen, grundade sitt tema på orden i Predikaren 12:10. Bibelskribenterna var mycket noggranna när de skrev ner Guds tankar, och den kommitté som utarbetade den ursprungliga Nya världens översättning på engelska lade på liknande sätt ner stor omsorg på sitt arbete. Den nya översättningen bygger på samma princip – att skriva ord som är sanna och göra Guds budskap så tydligt som möjligt.

”Många engelska ord har flera betydelser”, sa broder Splane. Exempelvis användes uttrycket ”pattern of healthful words” i 2 Timoteus 1:13 (som på svenska lyder ”mönstret av sunda ord”). Ordet ”pattern” har flera olika betydelser på engelska och kan bland annat syfta på mönster i dekorativt syfte. Med tanke på det har vissa tänkt att uttrycket handlar om det vackra i Bibelns läror. Men den definition som bäst stämmer in på originalspråket är mönster i betydelsen ”förebild för framställning”. Den nya översättningen använder därför uttrycket ”standard of wholesome words”, där ordet ”standard” mer för tanken till något normgivande.

Broder Splane beskrev också justeringar som gjordes för att återspegla förändringar i det engelska språket. Ordet ”impale”, som förut användes i den engelska Nya världens översättning för att beskriva den metod som Jesus avrättades med, betyder i de flesta fall att driva en vass påle genom kroppen för att fixera offret. Eftersom Jesus inte avrättades på det sättet används nu uttryck som ”nailed to the stake”, som visar att han spikades fast på pålen. (Matteus 27:22, 23, 31)

Broder Splane avslutade: ”Vår önskan är att du, när du läser och studerar den reviderade Nya världens översättning, kommer att dras närmare Jehova. Och må han för alltid vara din Far, din Gud och din Vän.”

Avslutning.

Broder Pierce liknade den reviderade Bibeln vid huvudrätten under Jehovas ”gästabud”. (Jesaja 25:6) Programmet avslutades sedan med att alla närvarande sjöng sång 114 från Sjung till Jehovas ära med det passande temat ”Guds egen bok – en skatt”.