En publik på flera tusen lyssnade till uppmuntrande rapporter och en fascinerande genomgång av Matteus 24:45–47 vid det 128:e årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

 

Den 6 oktober 2012 var nästan 5 000 samlade för programmet i Jehovas vittnens sammankomsthall i Jersey City i New Jersey. Över 10 000 såg också programmet via videolänk i Brooklyn, Patterson, Wallkill och avdelningskontoret i Kanada.

 

Anthony Morris, medlem av Jehovas vittnens styrande krets och ordförande för mötet, gjorde en tillbakablick på årsmöten som varit särskilt uppbyggande och historiska. Åhörarna visste att det här årets program också skulle vara uppmuntrande, men nu undrade de om det också skulle bli historiskt.

 

Två filmer visade olika sidor av vår verksamhet runt om på jorden.

 

Riketssalsbyggen.

Den här filmen visade vilken framgång man haft med programmet för att bygga Rikets salar i länder med begränsade resurser. De senaste 13 åren har byggrupper för Rikets salar i sådana länder byggt 25 402 Rikets salar, i genomsnitt mer än fem Rikets salar per dag! De Rikets salarna byggdes med hjälp av medel som donerats av Jehovas vittnen runt om i världen. Och när det inträffar naturkatastrofer kommer ofta de här grupperna snabbt till undsättning och hjälper de drabbade att reparera eller återuppbygga Rikets salar och hem.

 

Särskilda sammankomster.

År 2012 höll Jehovas vittnen flera särskilda sammankomster med internationella delegater. Hur skilde sig de här sammankomsterna från de internationella sammankomster som hållits tidigare år?

 

Filmen visade hur Jehovas vittnen på plats, inte resebyråer, ordnade med logi, transporter och lunchpaket för delegaterna under sammankomstveckan. Ungefär 1 500 utländska delegater var med vid varje sammankomst.

 

Utländska delegater och lokala vittnen hade många möjligheter att lära känna varandra, inte bara under sammankomsterna utan också under sightseeing, vid måltider och när de inbjöd lokalbefolkningen till sammankomsten. I filmen sades det: ”Vid alla de här sammankomsterna har kärleken varit ett fullkomligt föreningsband.”

 

Till allas förtjusning meddelades det också att Jehovas vittnen hädanefter ska hålla särskilda sammankomster varje år på olika ställen i världen!

 

Andra höjdpunkter under programmet var:

 

Intervjuer.

Tre medlemmar i avdelningskontorens kommittéer och deras hustrur, som sammanlagt varit i heltidstjänsten i 342 år, berättade hur Jehova Gud har övat dem för att kunna ta hand om många olika uppgifter.

 

Richard Kelsey, medlem av avdelningskontorets kommitté i Tyskland, sa att Skolan för medlemmar av avdelningskontorens kommittéer och deras hustrur lärde honom att ”alltid följa Jehovas vägledning”. Jehova är en kärleksfull far som vill vårt bästa. ”Han vill att vi ska leva för evigt”, sa broder Kelsey, ”och han gör allt för att ta hand om oss.” Skolan lärde kommittémedlemmarna att följa Jehovas kärleksfulla exempel.

 

När Linda Johansson inbjöds till Vakttornets bibelskola Gilead 1958 hade hon varit döpt i två och ett halvt år och gift bara ett år. ”Här befann jag mig nu i en klass med många mogna och erfarna bröder och systrar”, sa syster Johansson. ”Jag tänkte ... att jag inte passade in här.”

 

Men syster Johansson klarade av det, och efter examen skickades hon och hennes man som missionärer till Malawi. Efter den intensiva förföljelsen av Jehovas vittnen där började hon studera Bibeln med en regeringsledamot som hade motarbetat vittnena. I dag är den mannens hustru, son och dotter döpta vittnen.

 

Offentligt vittnande.

Fyra vittnen som gått igenom Bibelskolan för gifta par och en resande tillsyningsman för Jehovas vittnen i delstaten New York berättade erfarenheter om arbetet med att nå människor i storstadsområden.

 

På platser där många människor passerar ordnade heltidstjänare bland Jehovas vittnen med bord och vagnar med biblisk litteratur. Förbipasserande kan ställa frågor om Bibeln och kan även få litteratur och en gratis bibelkurs.

 

Vittnen i andra delar av New York, och även i Chicago och Los Angeles, har också prövat det här sättet för att få kontakt med människor. På bara ett år har 2 700 förbipasserande bett om bibelkurser.

 

Barnkör.

Inte ett öga var torrt när en kör på 17 barn sjöng sången ”Lyssna till Gud och bli välsignad” från sångboken Sjung till Jehovas ära (sång 120).

 

Därefter följde en serie på sex tal av medlemmar av den styrande kretsen. Bröderna Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett och Splane analyserade och gick igenom Jesu ord i Matteus 24:45–47. Där sa Jesus:

 

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid? Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så! Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.”

 

Talen besvarade följande frågor:

 

När satte Jesus ”den trogne och omdömesgille slaven” över sitt tjänstefolk?

Tänk på sammanhanget till Jesu ord i Matteus, kapitel 24. Alla verser som anges här skulle uppfyllas under Kristi närvaro, ”avslutningen på tingens ordning”. (Vers 3)

 

  • ”de dagarnas vedermöda” (vers 29)

  • ”denna generation” (vers 34)

  • ”den dagen och timmen” (vers 36)

  • den ”dag er Herre kommer” (vers 42)

  • ”vid en timme som ni inte tänker er kommer Människosonen” (vers 44)

 

Logiskt sett måste ”den trogne och omdömesgille slaven” ha framträtt efter det att Kristi närvaro började 1914.

 

Dessutom visade Jesus att den här ”slaven” skulle framträda under en tid då en berättigad fråga skulle vara: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?” Jesu apostlar hade den heliga andens mirakulösa gåvor, så det fanns inte särskilt stor orsak att ställa den frågan under det första århundradet. (1 Korinthierna 14:12, 24, 25) Men även om apostlarna och de andra första kristna var smorda med helig ande var de inte ”den trogne och omdömesgille slaven” som Jesus profeterade om.

 

Det är därför logiskt att dra slutsatsen att Jesus satte ”den trogne och omdömesgille slaven” över ”sitt tjänstefolk” under sin närvaro, dvs. under ”avslutningen på tingens ordning”.

 

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?”

Jesus syftade inte på en enskild individ, utan på en sammansatt ”slav”, en grupp som samarbetar. Jesus sa att slaven 1) skulle ha tillsynen över herrens ”tjänstefolk” och 2) att den ger tjänstefolket andlig ”mat i rätt tid”.

 

Från och med 1919 har det alltid funnits en liten grupp av smorda kristna vid Jehovas vittnens huvudkontor. De har haft tillsynen över vårt världsvida predikoarbete och har varit direkt involverade i att förbereda och dela ut andlig mat. På senare år har den gruppen varit nära förknippad med Jehovas vittnens styrande krets.

 

Bevisen pekar på följande slutsats: ”Den trogne och omdömesgille slaven” sattes över Jesu tjänstefolk 1919. Den slaven är den lilla, sammansatta grupp av smorda bröder som tjänar vid huvudkontoret under Kristi närvaro och som är direkt involverade i att förbereda och dela ut andlig mat. När den gruppen samarbetar som den styrande kretsen agerar de som ”den trogne och omdömesgille slaven”.

 

Vilka är tjänstefolket?

Jesus sa att hans ”tjänstefolk” skulle få ”mat i rätt tid”. Alla sanna efterföljare till Jesus får mat av ”den trogne och omdömesgille slaven”. Därför utgör alla Kristi lärjungar, både enskilda smorda kristna och medlemmar av de andra fåren, hans ”tjänstefolk”. (Johannes 10:16)

 

När talaren förklarat den här aspekten på Jesu profetia följde en lång applåd från åhörarna. Flera närvarande uttryckte senare sin djupa uppskattning för att Jesus betraktar dem som hans ”tjänstefolk”.

 

När sätter Jesus slaven över ”alla sina tillhörigheter”?

Jesus sa att herren ”vid sin ankomst” (ordagrant: ”havande kommit”) skulle sätta slaven över ”alla sina tillhörigheter”. När kommer herren, Jesus?

 

Det uttryck som återgetts med ”vid sin ankomst” är en form av det grekiska ordet ẹrkhomai. I vers 42 och 44 i kapitel 24 återges en form av ẹrkhomai med ”kommer”. I de verserna syftar Jesus på sin ankomst som domare under den stora vedermödan. (Matteus 24:30; 25:31, 32)

 

Den tidpunkt då Jesus sätter ”slaven” över sina ”tillhörigheter” måste alltså ligga i framtiden. Han kommer att göra det förordnandet under den stora vedermödan.

 

Vilka är Jesu ”tillhörigheter”?

Jesus sa: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given.” (Matteus 28:18) Jesu ”tillhörigheter” inbegriper alltså mer än bara hans jordiska intressen. De inbegriper det messianska kungariket. (Filipperna 2:9–11)

 

Så Jesus kommer alltså att belöna ”den trogne och omdömesgille slaven” genom att uppväcka de enskilda medlemmarna i den gruppen till himmelskt liv och genom att ge dem kunglig myndighet över alla sina tillhörigheter i himlen och på jorden. Det här är samma belöning som utlovas till alla trogna smorda kristna. (Lukas 22:28–30; Uppenbarelseboken 20:6)

 

I det avslutande talet meddelades årstexten för 2013. Efter att ha läst Jesu uppmuntrande ord i Matteus 28:20 sa broder Splane: ”Vi har ett annat skäl till att ha förtröstan. Det skälet framkommer i årstexten för 2013. Vad är årstexten? Josua 1:9: ’Var modig och stark. ... Jehova, din Gud, är med dig.’”

 

”Hur blir det nästa år?” frågade broder Morris i sina avslutande kommentarer. ”Nästa årsmöte, som hålls den 5 oktober 2013, kommer att sändas ut till sammankomsthallar i USA och andra engelsktalande länder.”

Programmet kommer enbart att sändas ut på engelska. Det kommer inte att tolkas till andra språk.

 

Efter ett sådant uppbyggande och historiskt program tog alla hjärtligt del i att sjunga ”Ljuset växer i klarhet” (sång 116) ur Sjung till Jehovas ära. Texten innehåller orden:

 

”Vår Herre har sörjt för att hans trogne slav

i rätt tid ger ut andlig föda.

Och sanningens ljus som med tiden växt till

kan få våra hjärtan att glöda.”