Gå direkt till innehållet

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

 Jehovas vittnen är politiskt neutrala av religiösa skäl grundade på Bibeln. Vi tar inte del i valrörelser, röstar inte i politiska val och tar inte heller del i politiska protester eller demonstrationer. Skälen till denna ståndpunkt är vår tro på Bibeln. Följande punkter motiverar oss att vara politiskt neutrala:

  •   Jesus exempel. Jesus vägrade att bli inblandad i politik. (Johannes 6:15) Han lärde sina efterföljare att inte vara ”någon del av världen” och visade att de inte skulle engagera sig i politiska frågor. (Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13–17)

  •   Vi är lojala mot Guds rike. Jesus nämnde detta rike i Matteus 24:14: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden.” Vi är neutrala i alla politiska frågor, både utrikes- och inrikesfrågor. Bibeln säger att de kristna är ”ambassadörer” för Guds rike. Därför koncentrerar vi oss på att stödja Guds rike och berätta för andra att det snart ska komma. (2 Korinthierna 5:20; Efesierna 6:20)

  •   Eftersom vi är neutrala kan vi prata med andra om Guds rike oavsett vilken politisk åsikt de har. Vi försöker visa i ord och handling att vi tror att Guds rike är den enda lösningen på världens alla problem. (Psalm 56:11)

  •   Vi är ett internationellt brödraskap. Vi splittras inte av politiska grupperingar. (Kolosserna 3:14; 1 Petrus 2:17) Det är vanligt att andra religioner blir splittrade när deras medlemmar engagerar sig i politik. (1 Korinthierna 1:10)

 Respekt för myndigheter. Även om vi inte tar del i politik respekterar vi de myndigheter som styr. Det stämmer med den bibliska principen i Romarna 13:1: ”Varje själ skall underordna sig de överordnade myndigheterna.” Vi följer lagen, betalar skatt och stöder regeringens ansträngningar att förbättra samhället för invånarna. Vi följer Bibelns råd att be för ”alla personer i hög ställning”, speciellt när de ska fatta beslut som påverkar vår religionsfrihet. (1 Timoteus 2:1, 2)

 Vi respekterar också andras rättighet att vara politiskt aktiva. Vi skulle till exempel aldrig hindra någon från att rösta.

 Är kristen neutralitet något nytt? Nej. Apostlarna och de första kristna hade samma ståndpunkt. I boken Beyond Good Intentions—A Biblical View of Politics sägs det: ”Även om de första kristna hade uppfattningen att de skulle respektera de styrande myndigheterna trodde de inte på att engagera sig i politiska frågor.” I boken On the Road to Civilization sägs det om de första kristna: ”De ville inte inneha några politiska ämbeten.”

 Utgör vår neutralitet ett hot mot nationens säkerhet? Nej, vi är fredliga invånare och utgör inget hot mot någon myndighet. År 2001 gav Ukrainas nationella vetenskapsakademi ut en avhandling som kommenterade vår politiska neutralitet: ”I dag finns det kanske en del som ogillar Jehovas vittnens ståndpunkt. Men samma ståndpunkt har tidigare i historien varit orsak till att de blev förföljda av nazist- och kommunistregimerna.” Även under Sovjetunionens förtryck fortsatte vittnena att vara ”laglydiga medborgare. De arbetade ärligt och osjälviskt i kollektivjordbruken och industrianläggningarna och utgjorde inget hot mot kommunistregimen.” Avhandlingen avslutar med att konstatera att Jehovas vittnens trosuppfattningar och sedvänjor fortfarande inte ”utgör något hot mot säkerheten och inte undergräver respekten för någon stat”.