Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Europadomstolen försvarar rätten till vapenvägran

Europadomstolen försvarar rätten till vapenvägran

JEHOVAS VITTNEN i hela världen är kända för att vara fullständigt neutrala i politik och krig, oavsett vilken nation det gäller. De tror fullt och fast att de måste ”smida sina svärd till plogbillar” och ”inte mer lära sig att föra krig”. (Jesaja 2:4) De lägger inga aspekter på om andra väljer att göra militärtjänst. Men hur blir det om ett Jehovas vittne i ett land med obligatorisk militärtjänstgöring vägrar av samvetsskäl? Den situationen ställdes Vahan Bayatyan inför, en ung man i Armenien.

Bakgrunden till att fallet tas upp i Europadomstolen

Vahan föddes i Armenien i april 1983. År 1996 började han och andra i hans familj studera Bibeln med Jehovas vittnen, och när han var 16 år döpte han sig. Studiet i Bibeln gjorde att han fick djup respekt för det Jesus lärde, däribland uppmaningen Jesus gav sina efterföljare att inte ta till vapen. (Matteus 26:52) Ett par år efter sitt dop behövde Vahan därför fatta ett avgörande beslut i sitt liv.

Enligt armenisk lag är militärtjänstgöring obligatorisk för alla män över 18 år. Om de vägrar kan de straffas med fängelse i upp till tre år. Vahan ville vara en tillgång i samhället. Men han ville inte gå emot sitt samvete. Så hur skulle han göra?

Så fort han blev inkallad till militärtjänst 2001 började han skriva brev till myndigheterna i Armenien. Han påpekade att militärtjänsten skulle strida mot hans samvete och hans religiösa uppfattningar. Samtidigt förklarade han att han kunde tänka sig alternativ civiltjänstgöring.

Vahan Bayatyan framför fängelset i Nubarashen i Armenien.

Mer än ett år gick, och Vahan fortsatte vädja till myndigheterna att de skulle behandla hans ärende. Men i september  2002 greps Vahan och åtalades senare för värnpliktsvägran. Han dömdes till 18 månaders fängelse. Men åklagaren var inte nöjd med det. Bara en månad efteråt överklagade han till en appellationsdomstol och yrkade på strängare straff. Han hävdade att Vahans religiöst motiverade samvetsvägran var ”ogrundad och farlig”. Appellationsdomstolen gick på åklagarens linje och höjde straffet till 30 månaders fängelse.

Vahan överklagade till Armeniens högsta domstol. Men den fastställde appellationsdomstolens beslut i januari 2003. Vahan överfördes direkt till ett fängelse där han började avtjäna sitt straff tillsammans med mördare, knarklangare och våldtäktsmän.

Utvecklingen i Europadomstolen

Armenien har varit medlem i Europarådet sedan 2001. Medborgarna har därför rätt att överklaga till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när alla möjligheter till rättslig prövning i det egna landet är uttömda. Det var det Vahan valde att göra. I sitt överklagande hävdade han att den fällande domen för värnpliktsvägran var en kränkning av artikel 9 i konventionen om de mänskliga rättigheterna. Han menade att rätten till samvetsvägran borde omfattas och skyddas av den artikeln – något som aldrig tidigare blivit prövat.

Den 27 oktober 2009 meddelade Europadomstolen sitt beslut. Den förklarade att den samvetsfrihet som definieras i artikel 9 enligt domstolens fasta praxis inte omfattar rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

Bayatyan med sin fru, Tsovinar, och sin son, Vahe.

Vid det laget hade Vahan varit frigiven sedan länge, och han hade hunnit gifta sig och få en liten son. Han blev besviken över domen. Nu kunde han antingen välja att släppa saken eller överklaga till Europadomstolens högsta instans, stora kammaren. Han valde det senare. Det är bara exceptionella fall som hänvisas till stora kammaren, så Vahan blev positivt överraskad när de bestämde sig för att ta upp hans fall.

Stora kammaren avkunnade slutligen sin dom den 7 juli 2011 i Strasbourg i Frankrike. Med en överväldigande majoritet på 16 röster mot 1 kom domstolen fram till att Armenien hade kränkt Vahan  Bayatyans samvetsfrihet när han dömdes och fängslades för att han vägrat militärtjänstgöring. Domaren från Armenien var den enda som hade en avvikande uppfattning.

Bayatyan med sina juridiska ombud i Europadomstolen den 24 november 2010.

Varför är det här beslutet så viktigt? Därför att det var första gången i Europadomstolens historia som det slogs fast att artikel 9 i konventionen fullständigt skyddar rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Domstolen betraktar det alltså som en kränkning av de grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle när en samvetsvägrare sätts i fängelse.

I ett uttalande om Jehovas vittnens ställning som samvetsvägrare sades det: ”Domstolen fann därför inga skäl att tvivla på att hans värnpliktsvägran var motiverad av hans religiösa tro, vilken stod i djup och stark konflikt med hans skyldighet att göra militärtjänst.”

Reaktioner på beslutet

Under de 20 senaste åren har mer än 450 Jehovas vittnen fängslats i Armenien på grund av vapenvägran. När den här artikeln sammanställdes satt 58 unga män i fängelse i det landet därför att de av religiösa skäl vägrat militärtjänst. Fem av dem fängslades efter det betydelsefulla beslutet i fallet Bayatyan mot Armenien. * När en av dem begärde att åklagaren skulle lägga ner rättsprocessen mot honom fick han avslag. Åklagaren svarade skriftligt: ”Europadomstolens dom i fallet Bayatyan mot Armenien daterad 7 juli 2011 kan inte tillämpas på det här fallet, eftersom det är uppenbart att de båda fallen inte uppvisar några likartade omständigheter.”

Hur kunde åklagaren resonera så? När Vahan Bayatyan åtalades fanns det ingen alternativ civiltjänstgöring. Myndigheterna i Armenien hävdar att eftersom de sedan dess antagit en lag som möjliggör civiltjänst så har vapenvägrare nu ett alternativ. Men den alternativa tjänstgöringen står under militär kontroll, så många av de samvetsvägrare som blir inkallade kan inte acceptera en sådan lösning.

Vahan Bayatyan är nöjd med det historiska utslaget till hans fördel. Den här domen sätter press på Armenien att sluta åtala och fängsla dem vars starka religiösa övertygelse inte tillåter dem att göra militärtjänst.

Det är inte Jehovas vittnens avsikt att reformera rättssystemet i något land. Men precis som Vahan Bayatyan värnar de om sina rättigheter som grundar sig på de existerande lagarna i de länder de bor. Varför gör de det? För att de ska kunna leva ett fridsamt liv och vara fria att följa alla de bud som deras ledare, Jesus, har gett dem.

^ § 17 Två av dem dömdes den 7 juli 2011, samma dag som Europadomstolen meddelade sitt beslut.