Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En enhetlig samling böcker

En enhetlig samling böcker

”Aldrig har en profetia framförts av en människas vilja, utan människor talade ord från Gud, under det att de drevs av helig ande.” (2 PETRUS 1:21)

HUR ÄR BIBELN ANNORLUNDA? Det är vanligt att olika dokument från samma tidsperiod motsäger varandra. Böcker som har olika författare och som har skrivits på olika platser och vid olika tidpunkter är sällan helt samstämmiga. Men Bibeln framhåller att alla de 66 böckerna som den innehåller har samme författare, vilket ger ett enhetligt och samstämmigt budskap. (2 Timoteus 3:16)

ETT EXEMPEL. I Bibelns första bok skrev Mose, en fåraherde på 1500-talet f.v.t., att det skulle framträda en ”avkomma” som skulle rädda mänskligheten. Längre fram i den här boken förutsades det att avkomman skulle vara en avkomling till Abraham, Isak och Jakob. (1 Moseboken 3:15; 22:17, 18; 26:24; 28:14) Omkring 500 år senare avslöjade profeten Natan att avkomman skulle födas i kung Davids släktlinje. (2 Samuelsboken 7:12) Tusen år längre fram visade aposteln Paulus att avkomman skulle bestå av Jesus och en grupp av hans utvalda efterföljare. (Romarna 1:1–4; Galaterna 3:16, 29) Till sist, mot slutet av det första århundradet v.t., skrevs Bibelns sista bok. Den innehåller profetian om att medlemmar av avkomman skulle vittna om Jesus på jorden, fortsätta sitt liv i himlen och härska med honom i 1 000 år. Jesus Kristus och den här utvalda gruppen ska tillintetgöra Djävulen och rädda mänskligheten. (Uppenbarelseboken 12:17; 20:6–10)

VAD BIBELKOMMENTATORER SÄGER: Efter en grundlig undersökning av Bibelns 66 böcker skrev Louis Gaussen att han var förbluffad över ”den fantastiska enheten i den här boken, som har blivit sammanställd under femton hundra år av så många författare ... som dock eftersträvade ett och samma syfte, och som hela tiden närmade sig, som om de själva förstod det, det fulländade slutet, berättelsen om världens frälsning genom Guds Son”. (TheopneustyThe Plenary Inspiration of the Holy Scriptures)

VAD TROR DU? Skulle du förvänta dig att en bok som har skrivits under mer än 1 500 år av omkring 40 olika män är helt samstämmig och enhetlig? Eller är Bibeln unik?

”När dessa skrifter fogas samman, utgör de en enda bok ... Det finns ingenting som fullständigt motsvarar den eller som ens kommer i närheten av den i någon annan litteratur.” (THE PROBLEM OF THE OLD TESTAMENT, JAMES ORR)