Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Har Gud någon början?

Har Gud någon början?

 Våra läsare frågar

Har Gud någon början?

▪ Bibelns svar på den frågan är att Gud inte har någon början. Han har alltid funnits. Visserligen kan tanken att Gud är evig vara svår att förstå, men är det verkligen ett tillräckligt skäl att avfärda den?

Hur realistiskt är det att förvänta att vi ska förstå alla Guds vägar? Aposteln Paulus sade: ”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outrannsakliga är inte hans domar och outforskliga hans vägar!” (Romarna 11:33) Vi kan inte helt förstå djupet av Guds vishet och kunskap, precis som ett litet barn inte kan förstå allt som en förälder gör. Paulus inspirerade ord här ovan syftar först och främst på hur unik Guds vishet och barmhärtighet är, men de för också tanken till att det finns sådana djupheter hos Jehova Gud och i hans gärningar att de ligger utanför vår begreppsvärld. Tanken att Gud inte har någon början är alldeles uppenbart en av dessa djupheter. Men vi kan helt lita på det Bibeln lär om Gud. Guds egen Son, Jesus Kristus, sade om de heliga skrifterna: ”Ditt ord är sanning.” (Johannes 17:17)

Mose sade i bön till Jehova: ”Du har alltid funnits, och du kommer alltid att finnas.” (Psalm 90:2, The Holy Bible, New Century Version) Enligt Moses beskrivning sträcker sig Guds existens i två riktningar. En av dem är mot framtiden. Jehova ”lever i evigheters evighet”. (Uppenbarelseboken 4:10) Guds existens sträcker sig alltså in i den eviga framtiden. Den andra går i motsatt riktning. Gud har med andra ord varken blivit skapad eller fått en början. Hans existens sträcker sig bakåt i all oändlighet.

De flesta av oss har svårt att förstå abstrakta begrepp. Men ibland måste vi acceptera svåra tankegångar. Ett exempel kan vara positiva och negativa tal. En talserie kan fortsätta i all oändlighet, antingen uppåt eller neråt. Skulle man inte kunna tillämpa samma resonemang på Skaparens livslängd?

Därför är det passande att endast Gud har den unika titeln ”evighetens Kung”. (1 Timoteus 1:17) Tänk bara: Jesus Kristus, alla myriader änglar i himlen och vi människor här på jorden har en början därför att vi har blivit skapade. (Kolosserna 1:15, 16) Men det har inte Gud. Att insistera på att Gud har blivit skapad leder till ett meningslöst cirkelresonemang om vem som skapade Skaparen. Nej, det är bara Jehova som existerar ”från evighet till evighet”. (Psalm 90:2, Bibel 2000) Med andra ord fanns Jehova till ”före all tid”. (Judas, vers 25, fotnoten)

Men glöm inte: Tanken att Gud är evig är inte bara ett torrt faktum. En närmare granskning av Moses bön visar att Guds själva existens ger oss en kärleksfull garanti om ett liv utan slut. Till skillnad från vårt eget obeständiga, flyktiga liv beskrivs Gud som ”en boning för oss i generation efter generation”. Vår kärleksfulle Fader, Jehova, finns alltid där för sitt folk. Så har det alltid varit, så är det nu och så kommer det alltid att vara. Det är en underbar sanning för oss att begrunda. (Psalm 90:1)