Gå direkt till innehållet

 Våra läsare frågar

Godkänner Gud polygami?

Godkänner Gud polygami?

Nej, det gör han inte. Monogami var den norm som Gud ställde upp i Eden för det första äktenskapet. Längre fram bekräftade Jesus Kristus att det är den normen som gäller för hans efterföljare. (1 Moseboken 2:18–24; Matteus 19:4–6)

Men var det inte så att Abraham, Jakob, David, Salomo och andra män under den förkristna tiden hade mer än en hustru? Jo, det stämmer, men hur beskrivs dessa äktenskap i Bibeln? Den berättar öppet om de slitningar och stridigheter som drabbade Abrahams och Jakobs familjer. (1 Moseboken 16:1–4; 29:18–30:24) Längre fram fanns det en anvisning i Guds lag som gällde kungen: ”Han skall inte ... skaffa sig många hustrur, så att hans hjärta viker av.” (5 Moseboken 17:15, 17) Salomo brydde sig inte om den här anvisningen, utan skaffade sig över 700 hustrur! Som en följd av deras dåliga inflytande vek Salomos hjärta tyvärr av från Jehova. (1 Kungaboken 11:1–4) Det är verkligen ingen positiv bild av polygami som Bibeln ger.

Men en del kanske ändå undrar varför Gud valde att tolerera polygami bland sitt folk. Tänk efter: Har du låtit en möbel som egentligen inte passar in få stå kvar, därför att det för tillfället skulle vara opraktiskt att ta bort den? Guds handlingssätt och tänkesätt är naturligtvis mycket högre än vårt. (Jesaja 55:8, 9) Men vi kan ändå urskilja några praktiska skäl till att han tolererade polygami under en tid.

I Eden hade Jehova Gud lovat att en ”avkomma” fullständigt skulle tillintetgöra Satan. Längre fram fick Abraham veta att han skulle bli far till en stor nation och att den utlovade ”avkomman” skulle födas i hans släktlinje. (1 Moseboken 3:15; 22:18) Satan var fast besluten att se till att den här ”avkomman” inte skulle framträda. Han var därför inriktad på att tillintetgöra den forntida nationen Israel. Han förledde ofta israeliterna till synd för att de skulle förlora Guds ynnest och beskydd.

För att bemöta de här attackerna sände Jehova gång på gång sina profeter för att varna sitt folk när de inte höll sig till hans rättfärdiga normer. Men han visste i förväg att hans folk ofta skulle misslyckas med att följa till och med de mest grundläggande buden, till exempel förbudet mot avgudadyrkan. (2 Moseboken 32:9) Om de hade svårt att följa en sådan grundläggande lag, hur skulle de då ha kunnat respektera ett förbud mot polygami? Polygami var redan en vedertagen sed på den tiden, och med sin ingående kunskap om den mänskliga naturen visste Jehova att tiden ännu inte var inne för att förbjuda den. Om han hade gjort det skulle Satan enkelt ha kunnat förleda israeliterna till synd.

Det fanns även andra fördelar med att Gud under en tid tillät polygami. Det bidrog till att nationen växte snabbt. En större folkmängd ökade nationens möjligheter att finnas kvar fram till Messias tid. För en del kvinnor kunde polygami också innebära en viss trygghet, eftersom de fick ett hem och beskydd under svåra tider.

Kom också ihåg att det inte var Jehova som införde den här seden. Han tillät den under en begränsad tid och reglerade den för att förhindra missförhållanden. (2 Moseboken 21:10, 11; 5 Moseboken 21:15–17) När hans tid var inne använde han sin egen Son för att återinföra den norm för äktenskapet som fastställdes i Eden. Jesus förbjöd därför polygami bland sina efterföljare. (Markus 10:8) Då stod det klart att Moses lag hade varit bra under en viss tid, men att ”Kristi lag” är ännu bättre. (Galaterna 6:2)