Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehova kommunicerar med oss

Jehova kommunicerar med oss

”Jag ber dig, lyssna, så skall jag tala.” (JOB 42:4)

SÅNGER: 113, 114

1–3. a) Vad visar att Jehovas tankar och hans sätt att kommunicera är överlägsna människors? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

JEHOVA skapade änglar, och längre fram även människor, eftersom han ville att fler skulle få leva och njuta av livet. (Ps. 36:9; 1 Tim. 1:11) Aposteln Johannes kallar den förste som Jehova skapade för ”Ordet” och ”Guds skaparverks början”. (Joh. 1:1; Upp. 3:14) Jehova delade med sig av sina tankar och känslor till denne förstfödde son. (Joh. 1:14, 17; Kol. 1:15) Och aposteln Paulus nämner att änglarna kommunicerar och har ett språk, och det skiljer sig från människors språk. (1 Kor. 13:1)

2 Jehova vet allt om alla miljarder intelligenta skapelser i himlen och på jorden. Han kan när som helst lyssna på hur många böner som helst, på hur många språk som helst. Samtidigt kommunicerar han med änglarna och ger dem instruktioner. Så vi förstår att människors tankar, språk och förmåga att kommunicera inte på långa vägar kan jämföras med Guds. (Läs Jesaja 55:8, 9.) När han kommunicerar med oss människor förmedlar han sina tankar på ett enkelt sätt som gör att vi kan förstå dem.

3 I den här artikeln ska vi gå igenom hur Jehova har kommunicerat med människor på ett klart och förståeligt sätt historien igenom. Vi ska också se hur han förändrar sitt sätt att kommunicera  när behoven och omständigheterna kräver det.

GUDS ORD TILL MÄNNISKOR

4. a) Vilket språk använde Jehova när han kommunicerade med Mose, Samuel och David? b) Vad innehåller Bibeln?

4 När Jehova kommunicerade med den första människan Adam i Edens trädgård gjorde han förmodligen det på fornhebreiska. Senare förmedlade han sina tankar till sådana bibelskribenter som Mose, Samuel och David. De i sin tur skrev ner dem på hebreiska och använde sina egna ord och sin egen stil. De skrev dels ner direkta uttalanden från Jehova, men de berättade även om hur han handlade med sitt folk. Vi kan läsa om hur Guds folk visade tro och kärlek men också om hur de gjorde misstag och handlade illojalt mot Jehova. Vi som lever i dag kan verkligen ha stor nytta av det som finns i Bibeln. (Rom. 15:4)

5. Använde Jehova enbart hebreiska för att kommunicera med människor? Förklara.

5 Allteftersom omständigheterna förändrades begränsade sig inte Jehova till att kommunicera med människor bara på hebreiska. När israeliterna befriades från fångenskapen i Babylon hade arameiska blivit vardagsspråket för en del av dem. Det var kanske därför som Jehova inspirerade profeterna Daniel och Jeremia och prästen Esra att skriva ner delar av Bibeln på just arameiska. (Se fotnoterna till Esra 4:8; 7:12, Jeremia 10:11 och Daniel 2:4.)

6. Hur blev Guds ord tillgängligt på andra språk än hebreiska?

6 Längre fram, efter Alexander den stores omfattande erövringar av den forntida världen, blev allmängrekiskan, koiné, det vanligaste språket i många länder. Många judar började tala det språket, och så småningom översattes de hebreiska skrifterna till grekiska. Den här översättningen kom att kallas Septuaginta, och vissa menar att den gjordes av 72 översättare. Det var den första översättningen av Bibeln och en av de viktigaste. * Följden av att så många arbetade med den översättningen blev att den varierade i stil och ordval, alltifrån en ordagrann översättning till en mer fri. Septuaginta kom ändå att betraktas som Guds ord av grekisktalande judar och senare av de kristna.

7. Vilket språk använde Jesus i sin undervisning?

7 När Jesus var på jorden talade han troligtvis hebreiska och använde förmodligen också det språket när han undervisade. (Joh. 19:20; 20:16; Apg. 26:14) Hebreiskan som talades under det första århundradet var uppenbarligen påverkad av arameiskan, så Jesus kan även ha använt en del arameiska uttryck. Men han förstod också den forntida hebreiska som Mose och profeterna använde och som lästes varje vecka i synagogorna. (Luk. 4:17–19; 24:44, 45; Apg. 15:21) Dessutom talades grekiska och latin i Israel på Jesus tid, men Bibeln avslöjar inte om Jesus också talade de språken.

8, 9. Varför skrevs många av bibelböckerna på grekiska, och vad visar det om Jehova?

8 De första som blev Jesus lärjungar förstod hebreiska. Men efter hans död talade många av hans efterföljare andra språk. (Läs Apostlagärningarna 6:1.) I takt med att kristendomen spreds skedde kommunikationen mellan de kristna mer och mer på grekiska. Faktum är  att bibelböckerna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som beskriver vad Jesus lärde och gjorde, fick stor spridning på grekiska. Många lärjungar talade alltså grekiska snarare än hebreiska. * Aposteln Paulus brev och de andra bibelböckerna skrevs också på grekiska.

9 Det är intressant att lägga märke till att när de kristna bibelskribenterna citerade från de hebreiska skrifterna, använde de oftast Septuaginta. De här citaten, som ibland kan skilja sig en aning från den ursprungliga hebreiska ordalydelsen, är nu en del av Bibeln. Det arbete som ofullkomliga översättare gjorde blev med andra ord en del av Guds inspirerade ord. Det visar att Jehova inte favoriserar ett visst språk eller en viss kultur. (Läs Apostlagärningarna 10:34.)

10. Vad kan vi dra för slutsats av Jehovas sätt att kommunicera med oss människor?

10 Vi har sett att Jehova anpassar sitt sätt att kommunicera med oss människor efter de behov och omständigheter som uppstår. Han kräver inte att vi ska lära oss ett visst språk för att kunna lära känna honom och hans vilja. (Läs Sakarja 8:23; Uppenbarelseboken 7:9, 10.) Vi har också lärt oss att bibelskribenterna blev inspirerade av Jehova men att de fick skriva ner hans tankar med sina egna ord.

GUDS ORD BEVARAS

11. Varför har det inte varit något problem för Jehova att kommunicera med oss människor trots alla olika språk?

11 Har de olika språken och de mindre skillnaderna i översättning hindrat Jehova från att kommunicera med oss människor? Nej. Vi känner exempelvis bara till ett fåtal av de ord som Jesus använde på originalspråket. (Matt. 27:46; Mark. 5:41; 7:34; 14:36) Men Jehova såg till att Jesus budskap skrevs ner och översattes till grekiska och med tiden även till andra språk. Guds ord kunde också bevaras tack vare att både judar och kristna längre fram gjorde många avskrifter av bibelhandskrifterna. De här avskrifterna översattes sedan till många fler språk. Omkring 400 år efter Kristus sa Johannes Chrysostomos att Jesus läror hade översatts till de språk som talades av syrier, egyptier, indier, perser, etiopier och många andra folk.

12. Vilka försök har gjorts för att hindra spridningen av Bibeln?

12 Historien igenom är det många som har försökt hindra översättningen och spridandet av Bibeln. År 303 v.t. gav kejsar Diocletianus order om att alla bibelavskrifter skulle förstöras. På 1500-talet började William Tyndale översätta Bibeln från hebreiska och grekiska till engelska. Han sa så här till en högt utbildad man: ”Om Gud låter mig leva, ska jag inom några  få år se till att en pojke som går bakom plogen vet mera om Skriften än vad du gör.” Tyndale blev förföljd och var tvungen att fly från England till det europeiska fastlandet för att kunna översätta och trycka sin bibelöversättning. Trots att prästerskapet satte i gång en kampanj och brände alla biblar de kom över, spreds Tyndales översättning till många människor. Till slut blev Tyndale förrådd, och han blev strypt och bränd på bål. Men hans bibelöversättning levde vidare, och den konsulterades flitigt när man framställde den vitt spridda engelska bibelöversättningen King James Version. (Läs 2 Timoteus 2:9.)

13. Vad har ett studium av äldre bibelhandskrifter visat?

13 Det är sant att vissa av de forntida avskrifterna av Bibeln innehåller en del mindre fel och avvikelser. Men bibelkännare har granskat tusentals fragment, handskrifter och tidiga översättningar och har jämfört och studerat dem in i minsta detalj. Sådan granskning har bekräftat äktheten i de allra flesta avsnitten i Bibeln. Och de enstaka verser som det råder en viss osäkerhet kring påverkar inte Bibelns budskap i sin helhet. Sådan här forskning övertygar uppriktiga bibelläsare om att det vi har i dag verkligen är Jehovas inspirerade ord. (Jes. 40:8) *

14. Hur tillgänglig är Bibeln i dag?

14 Trots hårt motstånd har Jehova sett till att hans ord är den mest översatta boken i människans historia. Till och med i en tid när många inte tror på Gud fortsätter Bibeln att vara en bestseller. Hela Bibeln, eller delar av den, finns nu tillgänglig på över 2 800 språk. Inget annat verk kommer ens i närheten av den när det gäller spridning och tillgänglighet. Det är sant att en del bibelöversättningar inte är lika tydliga eller tillförlitliga som andra, men praktiskt taget alla översättningar kan ändå hjälpa människor att lära känna det enkla budskapet om hopp och räddning.

BEHOVET AV EN NY BIBELÖVERSÄTTNING

15. a) Hur har dagens språkbarriärer kunnat övervinnas? b) Varför har engelska visat sig vara ett bra utgångsspråk när vår litteratur ska översättas?

15 I början av 1900-talet förordnades en liten grupp uppriktiga bibelforskare som ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matt. 24:45) På den tiden skedde kommunikationen bland Guds folk till stor del på engelska. Den här ”slaven” har fortsatt att lägga ner stora ansträngningar på att göra den andliga maten tillgänglig på fler och fler språk, och i dag kan man läsa vår litteratur på mer än 700 språk. Precis som allmängrekiska var ett vanligt språk i affärs- och utbildningssammanhang under  det första århundradet, så är engelska det i dag. Därför har engelska varit ett praktiskt språk att utgå från när man översätter till andra språk.

16, 17. a) Vad behövde Guds folk? b) Hur fylldes det här behovet? c) Vilka förhoppningar hade broder Knorr i samband med Nya världens översättning på engelska?

16 All vår litteratur grundar sig på Bibeln. I mitten av 1900-talet var King James Version från 1611 den mest använda engelska bibelöversättningen. Men språket i den var gammalmodigt och svårt att förstå. Och Guds namn förekom bara på ett fåtal ställen i texten, trots att det fanns på tusentals ställen i forntida bibelhandskrifter. Den här bibelöversättningen innehöll också en del översättningsfel, och det fanns dessutom verser som hade lagts till och som inte förekom i äldre tillförlitliga handskrifter. Andra engelska bibelöversättningar hade liknande brister.

17 Det fanns alltså ett stort behov av en bibel som förmedlade budskapet i originalskrifterna på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Därför bildades New World Bible Translation Committee, den kommitté som sedan utarbetade den engelska utgåvan av Nya världens översättning. Under en tioårsperiod, mellan 1950 och 1960, gavs deras översättning ut i sex band. När broder N. H. Knorr presenterade det första bandet på en sammankomst den 2 augusti 1950, sa han till åhörarna: ”Mer och mer har behovet av en översättning på modernt språk gjort sig kännbart, av en som är i harmoni med den sanning som redan har uppenbarats och ändå samtidigt förser oss med en grund varpå vi kan nå fram till ytterligare sanning, genom att den troget återger meningen i de ursprungliga skrifterna – av en översättning som är lika förståelig för nutida läsare som Kristi lärjungars originalskrifter var förståeliga för den tidens enkla, alldagliga, vanliga, anspråkslösa läsare.” Broder Knorr hoppades att den här bibelöversättningen skulle hjälpa miljontals människor att lära känna Jehova.

18. Vad har gjort att Bibeln har kunnat översättas till fler språk?

18 De här förhoppningarna blev verklighet 1963, när Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna blev tillgänglig på franska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska. År 1989 godkände Jehovas vittnens styrande krets att en ny avdelning bildades vid vårt huvudkontor till hjälp för bibelöversättare. Och 2005 började bibelöversättning prioriteras på de språk som Vakttornet ges ut på. Det har lett till att hela Nya världens översättning eller delar av den nu finns tillgänglig på över 130 språk.

19. Vilken historisk händelse inträffade 2013, och vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

19 Med tiden har det engelska språket förändrats, och därför behövde Nya världens översättning på engelska revideras. Under veckoslutet den 5 och 6 oktober 2013 hölls det 129:e årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vid det här tillfället fick 1 413 676 i 31 länder del av programmet, antingen på plats eller via länk. Alla blev verkligen glada när en medlem av den styrande kretsen presenterade den reviderade utgåvan av Nya världens översättning på engelska. Många fällde glädjetårar när mötesvärdarna delade ut exemplar av den reviderade Bibeln. Och när talarna läste verser från den upptäckte alla att Guds ord på engelska aldrig hade varit lättare att läsa och förstå. I nästa artikel ska vi se närmare på den reviderade utgåvan och hur den blir översatt till andra språk.

^ § 6 Septuaginta betyder ”sjuttio”. Översättningsarbetet verkar ha påbörjats i Egypten på 200-talet f.v.t. och blev förmodligen färdigt omkring år 150 f.v.t. Den här översättningen är fortfarande viktig, eftersom den hjälper forskare att tydligare förstå vissa svåra hebreiska ord och avsnitt.

^ § 8 En del menar att Matteus skrev sitt evangelium på hebreiska och att det sedan översattes till grekiska, kanske av Matteus själv.

^ § 13 Se tillägg A3 i den reviderade upplagan av Nya världens översättning på engelska. Se också ”Hur har boken kunnat leva kvar?” på sidan 7–9 i broschyren En bok för alla människor.