Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förbunden ger oss orubblig tro på Guds rike

Förbunden ger oss orubblig tro på Guds rike

”Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på.” (HEBR. 11:1)

1, 2. Vad kan stärka vår tro på att Guds rike kommer att genomföra hans avsikt med jorden och mänskligheten, och varför det? (Se den inledande bilden.)

VI Jehovas vittnen säger ofta att Guds rike är den enda lösningen på alla våra problem, och vi är ivriga att hjälpa andra att lära känna Bibelns viktiga löften om riket. Vi blir också själva uppmuntrade och stärkta av detta framtidshopp. Men hur säkra är vi på att Guds rike verkligen finns och att det ska genomföra Jehovas vilja? Vilka skäl finns det att ha en orubblig tro på riket? (Hebr. 11:1)

2 Jehova har upprättat det messianska riket för att genomföra sin avsikt med jorden och mänskligheten. Riket vilar på en bergfast grund: Jehovas självklara rätt att styra. Men vem ska vara kung i riket? Vilka fler ska ingå i regeringen? Och vad ska de styra över? Det har fastslagits i en rad förbund. De här förbunden är juridiska kontrakt eller avtal som upprättats antingen av Jehova eller av hans son, Jesus Kristus. Genom att gå igenom dem kan vi stärka vår tro på att Guds avsikt kommer att bli verklighet och dessutom förstå hur stabilt hans rike är. (Läs Efesierna 2:12.)

3. Vad ska vi undersöka i den här artikeln och i nästa artikel?

 3 Bibeln nämner sex viktiga förbund som har samband med det messianska riket och kungen, Jesus Kristus. De är 1) det abrahamitiska förbundet, 2) lagförbundet, 3) förbundet med David, 4) förbundet om ett prästadöme likt Melkisedeks, 5) det nya förbundet och 6) förbundet om ett kungarike. Vi ska undersöka ett förbund i taget och se hur de hänger samman med riket och hur de bidrar till att Jehovas avsikt med jorden och mänskligheten fullgörs. (Se översikten ”Hur Gud ska förverkliga sina avsikter”.)

ETT LÖFTE SOM AVSLÖJAR HUR GUDS AVSIKT SKA FÖRVERKLIGAS

4. Vad sa Jehova om människan?

4 När Jehova hade förberett jorden så att människor skulle kunna bo på den tillkännagav han tre saker som hade med människan att göra: 1) Han skulle skapa människan till sin avbild, 2) människorna skulle göra hela jorden till ett paradis och uppfylla den med rättfärdiga avkomlingar och 3) de fick inte äta av trädet för kunskap om gott och ont. (1 Mos. 1:26, 28; 2:16, 17) Detta var allt som behövdes för att Guds avsikt skulle förverkligas. Gud uppfyllde själv den första punkten när han skapade människorna. Sedan behövde människorna bara följa de två andra punkterna för att allt skulle bli bra. Så hur uppstod då behovet av förbund?

5, 6. a) Hur försökte Satan hindra Jehovas avsikt från att bli verklighet? b) Hur hanterade Jehova Satans utmaning?

5 Djävulen startade ett ondskefullt uppror för att försöka hindra Jehovas avsikt från att bli verklighet. Han valde att inrikta sig på den del av Jehovas avsikt som han lättast kunde påverka – den som krävde lydnad av människan. Han frestade den första kvinnan, Eva, att bryta mot Jehovas förbud och äta av trädet för kunskap om gott och ont. (1 Mos. 3:1–5; Upp. 12:9) På så sätt ifrågasatte han Guds rätt att styra över sin skapelse. Senare påstod han också att människor bara tjänade Gud av själviska motiv. (Job 1:9–11; 2:4, 5)

6 Hur skulle Jehova reagera på Satans utmaning? Han kunde naturligtvis göra slut på upproret genom att avrätta rebellerna. Men då skulle hans avsikt inte förverkligas, eftersom jorden inte skulle bli uppfylld av Adam och Evas avkomlingar. Så i stället för att göra sig av med rebellerna på en gång uttalade han en storslagen profetia, löftet i Eden. Den här profetian var en garanti för att varje liten detalj av hans ord skulle bli verklighet. (Läs 1 Moseboken 3:15.)

7. Vad visade löftet i Eden om ormen och hans avkomma?

7 Genom löftet i Eden avkunnade Jehova domen över ormen och ormens avkomma, dvs. Satan Djävulen och alla de som skulle välja hans sida i stridsfrågan om Guds rätt att styra. Jehova gav också kvinnans avkomma myndighet att tillintetgöra Satan. Löftet i Eden visade alltså att Djävulen och resultaten av det uppror han satte i gång skulle avlägsnas, och det visar även hur detta skulle gå till.

8. Vad kan vi säga om kvinnan och hennes avkomma?

8 Vem skulle kvinnans avkomma visa sig vara? Som vi har sett ska avkomman  krossa huvudet på ormen, dvs. tillintetgöra Djävulen, som är en andevarelse. Därför måste avkomman också vara en andevarelse. (Hebr. 2:14) Även kvinnan som föder fram avkomman måste höra till andevärlden. Men medan ormens avkomma växte fram förblev kvinnan och hennes avkomma en hemlighet i nästan 4 000 år. Under tiden slöt Jehova flera förbund som identifierar avkomman och visar hur Jehova ska reparera den skada Satan hade ställt till med.

ETT FÖRBUND SOM IDENTIFIERAR AVKOMMAN

9. Vad är det abrahamitiska förbundet, och när trädde det i kraft?

9 Omkring 2 000 år efter att Jehova hade avkunnat domen över Djävulen befallde han patriarken Abraham att lämna sitt hem i Ur i Mesopotamien och flytta till Kanaan. (Apg. 7:2, 3) Jehova sa också till honom: ”Gå ut ur ditt land och från dina släktingar och från din fars hus till det land som jag skall visa dig; och jag skall göra dig till en stor nation, och jag skall välsigna dig, och jag skall göra ditt namn stort; och visa dig vara en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som nedkallar ont över dig skall jag förbanna, och genom dig skall alla jordens släkter välsigna sig.” (1 Mos. 12:1–3) Det här är första gången det abrahamitiska förbundet nämns i skrift, dvs. det förbund Jehova slöt med Abraham. Vi vet inte exakt när det här förbundet slöts. Men det trädde i kraft 1943 f.v.t., när den 75-årige Abraham lämnade Haran och gick över floden Eufrat.

10. a) Hur visade Abraham sin starka tro på Jehovas löften? b) Vilka detaljer uppenbarade Jehova gradvis om kvinnans avkomma?

 10 Jehova upprepade sitt löfte till Abraham vid flera olika tillfällen och avslöjade nya detaljer. (1 Mos. 13:15–17; 17:1–8, 16) Abraham visade vilken orubblig tro han hade på Jehovas löften genom att vara villig att offra sin älskade son, och Jehova förstärkte då förbundet med en ed. (Läs 1 Moseboken 22:15–18; Hebréerna 11:17, 18.) När det abrahamitiska förbundet hade trätt i kraft började Jehova gradvis uppenbara viktiga detaljer om kvinnans avkomma. Avkomman skulle framträda i Abrahams släktlinje, bestå av många personer, utöva kungamakt, förgöra alla fiender och bli en välsignelse för många.

Abraham visade orubblig tro på Guds löften. (Se paragraf 10.)

11, 12. Hur vet vi att det abrahamitiska förbundets löften har en större uppfyllelse, och vad betyder det för oss?

11 Det abrahamitiska förbundets löften fick en bokstavlig uppfyllelse när Abrahams avkomlingar bosatte sig i det utlovade landet, men Bibeln visar att de också har en andlig uppfyllelse. (Gal. 4:22–25) Paulus förklarade under inspiration att det är Jesus Kristus som i första hand är Abrahams avkomma men att även de 144 000 smorda kristna ingår i avkomman. (Gal. 3:16, 29; Upp. 5:9, 10; 14:1, 4) Kvinnan som frambringar avkomman är ”Jerusalem där ovan”, den himmelska delen av Jehovas organisation som består av lojala andevarelser. (Gal. 4:26, 31) Som det abrahamitiska förbundet utlovade skulle kvinnans avkomma göra mycket gott för mänskligheten.

12 Det abrahamitiska förbundet pekar fram emot kungen i Guds rike och hans medregenter, och det utgör den juridiska grunden för riket. (Hebr. 6:13–18) Hur länge kommer det här förbundet att gälla? I Första Moseboken 17:7 sägs det att det är ”ett förbund till oöverskådlig tid”. Det kommer att gälla fram till dess att det messianska riket tillintetgör Guds fiender och alla jordens släkter har blivit välsignade. (1 Kor. 15:23–26) Men det fantastiska resultatet av förbundet kommer däremot att vara för evigt. Jehovas förbund med Abraham visar att han är fast besluten att genomföra sin avsikt, så att jorden uppfylls av människor som gör hans vilja. (1 Mos. 1:28)

ETT FÖRBUND SOM GARANTERAR ATT RIKET SKA BESTÅ

13, 14. Vad garanteras genom förbundet med David?

13 Löftet i Eden och det abrahamitiska förbundet slår fast en viktig sak: Jehovas styre genom det messianska riket är fast grundat på hans rättfärdiga normer. (Ps. 89:14) Men finns det någon risk att det messianska riket blir korrumperat? Kommer det att behöva ersättas? Ett annat juridiskt förbund garanterar att det inte kommer att bli så.

14 Jehova slöt ett förbund med David, som var kung i Jerusalem i det forntida Israel. (Läs 2 Samuelsboken 7:12, 16.) Jehova lovade att Messias skulle vara en avkomling till David. (Luk. 1:30–33) På så sätt specificerade han ytterligare vilken släktlinje avkomman skulle framträda i, och han visade att en av Davids arvingar skulle ha ”den lagliga rätten” till tronen i det messianska riket. (Hes. 21:25–27) Genom Jesus skulle Davids kungamakt  ”vara fast grundad för oöverskådlig tid”. Ja, Davids avkomma ”skall förbli till oöverskådlig tid och hans tron som solen”. (Ps. 89:34–37) Messias styre kommer alltså aldrig att behöva ersättas, och det han genomför kommer att bestå för evigt.

ETT FÖRBUND SOM FYLLER BEHOVET AV EN PRÄST

15–17. Vilken ytterligare funktion skulle avkomman ha, och varför behövdes det?

15 Det abrahamitiska förbundet och förbundet med David visar att kvinnans avkomma skulle utöva kungamakt. Men om människor av alla nationer ska bli välsignade fullt ut behövs det något mer än en kung. De behöver också bli befriade från synden och bli en del av Jehovas universella familj. Därför behöver avkomman även vara präst. Jehova såg till att detta blev möjligt genom ett annat förbund, förbundet om ett prästadöme likt Melkisedeks.

16 Genom kung David förklarade Jehova att han skulle sluta ett personligt förbund med Jesus. Det här förbundet har två syften: att Jesus ska sitta på Guds ”högra sida” tills han kuvar sina fiender och att han ska vara ”präst till oöverskådlig tid efter Melkisedeks sätt”. (Läs Psalm 110:1, 2, 4.) Varför sägs det att Jesus ska vara präst ”efter Melkisedeks sätt”? Långt innan Abrahams avkomlingar intog det utlovade landet var Melkisedek kung i Salem och tjänade som ”präst åt Gud den Högste”. (Hebr. 7:1–3) Han var direkt förordnad av Jehova. Han är den ende som nämns som både kung och präst i de hebreiska skrifterna. Och eftersom Bibeln inte nämner någon föregångare eller efterträdare till honom, kan han sägas vara ”präst för beständigt”, eller för evigt.

17 Genom det här förbundet är Jesus direkt förordnad av Jehova att vara präst, och han kommer att förbli ”präst för evigt efter Melkisedeks sätt”. (Hebr. 5:4–6) Detta är en klar och tydlig garanti för att Jehova ska använda det messianska riket för att förverkliga sin avsikt med jorden och människorna.

FÖRBUNDEN UTGÖR EN JURIDISK GRUND FÖR RIKET

18, 19. a) Vad visar de förbund vi nu har gått igenom om riket? b) Vilken fråga kvarstår?

18 När vi tänker på de förbund vi har gått igenom ser vi att de hänger samman med det messianska riket och att riket är fast grundat på juridiska kontrakt. Löftet i Eden var en garanti för att Jehova skulle förverkliga sin avsikt med jorden och människorna med hjälp av kvinnans avkomma. Men vem skulle avkomman vara, och vilken roll skulle den ha? Det framgår av det abrahamitiska förbundet.

19 Förbundet med David specificerar ytterligare vilken släktlinje den huvudsakliga avkomman skulle framträda i. Det ger honom också rätten att härska över jorden, så att riket kan göra bestående nytta. Förbundet om ett prästadöme likt Melkisedeks gör att avkomman kan tjäna som präst. Men det är inte bara Jesus som ska hjälpa mänskligheten att uppnå fullkomlighet. Det finns också fler som har blivit smorda till att tjäna som kungar och präster. Vilka är de? Det kommer att behandlas i nästa artikel.