Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Säg oss: När skall dessa ting inträffa?”

”Säg oss: När skall dessa ting inträffa?”

”Vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (MATT. 24:3)

1. Vad är vi intresserade av, precis som apostlarna?

JESUS jordiska tjänst närmade sig sitt slut, och lärjungarna ville gärna veta vad framtiden skulle föra med sig för dem. Bara några dagar innan han dog frågade därför fyra av hans apostlar: ”När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matt. 24:3; Mark. 13:3) Som svar uttalade Jesus en omfattande profetia, som finns nedtecknad i Matteus, kapitel 24 och 25. I den profetian förutsade han många spännande händelser. Det han sa har stor betydelse för oss i dag, eftersom vi också är mycket intresserade av framtiden.

2. a) Vad har vi försökt få en klarare förståelse av under årens lopp? b) Vilka tre frågor ska vi gå igenom?

2 Under årens lopp har Jehovas tjänare noggrant studerat profetian om de sista dagarna. De har försökt få en klarare bild av när de olika detaljerna i profetian uppfylls. För att belysa hur vår förståelse har ökat ska vi se närmare på tre frågor som alla börjar med ”när”. När börjar den stora vedermödan? När dömer Jesus ”fåren” och ”getterna”? När ”kommer” Jesus? (Matt. 24:21; 25:31–33)

NÄR BÖRJAR DEN STORA VEDERMÖDAN?

3. Vad trodde vi tidigare om den stora vedermödan?

3 Under många år trodde vi att den stora vedermödan började 1914 med första världskriget och att ”den tiden förkortades” av Jehova 1918 när kriget tog slut, så att kvarlevan skulle få möjlighet att predika de goda nyheterna för alla nationerna. (Matt. 24:21, 22) När predikoarbetet var fullgjort skulle Satans styre få ett slut. Man menade alltså att den stora vedermödan kunde delas in i tre faser: Den hade en början (1914–1918), den skulle få ett avbrott  (från 1918 och framåt), och den skulle avslutas med Harmageddon.

4. Vilken insikt ledde till en ökad förståelse av profetian om de sista dagarna?

4 Men när vi fortsatte undersöka Jesus profetia om de sista dagarna insåg vi att en del av profetian har två uppfyllelser. (Matt. 24:4–22) Den fick en första uppfyllelse i Judeen under det första århundradet, och den skulle få en världsvid uppfyllelse i vår tid. Den insikten ledde till flera förtydliganden. *

5. a) Vilken svår period började 1914? b) Vad var motsvarigheten till detta under det första århundradet?

5 Vi insåg också att den första delen av den stora vedermödan inte började 1914. Varför inte det? Därför att Bibelns profetior visar att den stora vedermödan inte kommer att börja med ett krig mellan nationer, utan med ett angrepp på falsk religion. Det som hände 1914 var alltså inte början på den stora vedermödan, utan ”början till nödens våndor”. (Matt. 24:8) Dessa ”nödens våndor” motsvarar det som hände i Jerusalem och Judeen mellan år 33 och 66 v.t.

6. Vad kommer att utgöra början på den stora vedermödan?

6 Vad kommer att utgöra början på den stora vedermödan? Jesus förutsade: ”När ni får se vämjeligheten som vållar ödeläggelse, den som är omtalad genom profeten Daniel, stå på helig plats (läsaren bör bruka urskillning), då bör de som är i Judeen fly till bergen.” (Matt. 24:15, 16) Den första uppfyllelsen inträffade år 66 då den romerska hären (”vämjeligheten”) stod ”på helig plats” när den anföll Jerusalem och templet (som var heligt för judarna). I den större uppfyllelsen kommer Förenta nationerna (”vämjeligheten” i vår tid) att ”stå på helig plats” när den angriper kristenheten (som är helig för många så kallade  kristna) och resten av det stora Babylon. Samma angrepp beskrivs också i Uppenbarelseboken 17:16–18. Denna händelse utgör början på den stora vedermödan.

7. a) Hur räddades människoliv under det första århundradet? b) Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

7 Jesus förutsade också: ”Den tiden [kommer] att förkortas.” I den första uppfyllelsen hände detta år 66 när den romerska hären ”förkortade” sitt angrepp. Då flydde smorda kristna i Jerusalem och Judeen, och på så sätt kunde deras ”kött [liv] bli räddat”. (Läs Matteus 24:22; Mal. 3:17) Så vad kan vi förvänta oss under den kommande stora vedermödan? Jehova kommer att ”förkorta” Förenta nationernas angrepp på falsk religion så att den sanna religionen inte försvinner tillsammans med den falska. Detta innebär att Guds folk kommer att räddas.

8. a) Vad händer efter den inledande delen av den stora vedermödan? b) När kommer den sista av de 144 000 av allt att döma att få sin himmelska belöning? (Se slutnoten.)

 8 Vad händer efter den inledande delen av den stora vedermödan? Jesus ord visar att det kommer att gå en tid innan Harmageddon börjar. Vilka händelser inträffar under den perioden? Svaret finns i Hesekiel 38:14–16 och Matteus 24:29–31. (Läs.) * Därefter kommer vi att få bevittna Harmageddon, den stora vedermödans kulmen, som motsvarar Jerusalems förstöring år 70. (Mal. 4:1) Med Harmageddonkriget som kulmen kommer den stora vedermödan att bli något som saknar motstycke, något ”som inte har förekommit sedan världens början”. (Matt. 24:21) När Harmageddon är över börjar Kristus tusenårsregering.

9. Hur påverkas vi av Jesus profetia om den stora vedermödan?

9 Den här profetian om den stora  vedermödan gör oss starkare. På vilket sätt? Den försäkrar oss om att oavsett vilka svårigheter som vi kan drabbas av så kommer Jehovas folk som grupp betraktat att komma ut ur den stora vedermödan. (Upp. 7:9, 14) Men framför allt gläder vi oss över att Jehova vid Harmageddon med kraft kommer att försvara sin rätt att härska och rentvå sitt heliga namn. (Ps. 83:18; Hes. 38:23)

NÄR DÖMER JESUS FÅREN OCH GETTERNA?

10. Hur förstod vi tidigare liknelsen om fåren och getterna?

10 Tänk nu på tidsfaktorn i en annan del av Jesus profetia – liknelsen om dömandet av fåren och getterna. (Matt. 25:31–46) Förut trodde vi att människor döms som får eller getter under hela den period som kallas de sista dagarna, från 1914 och framåt. Vi drog slutsatsen att de som inte tog emot budskapet om Guds rike och som dog innan den stora vedermödan började skulle dö som getter – utan något hopp om en uppståndelse.

11. Varför kunde inte dömandet av människor som får eller getter ha börjat 1914?

11 I mitten av 1990-talet granskades Matteus 25:31 på nytt i Vakttornet. Den versen lyder: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då skall han sätta sig på sin härliga tron.” Det konstaterades att Jesus blev kung i Guds rike 1914 men att han inte satte sig ”på sin härliga tron” som domare över ”alla nationerna” vid den tiden. (Matt. 25:32; jämför Daniel 7:13.) Men i liknelsen om fåren och getterna beskrivs Jesus främst som domare. (Läs Matteus 25:31–34, 41, 46) Eftersom Jesus ännu inte hade börjat fungera som alla nationers domare 1914, kunde han inte ha börjat döma människor som får eller getter det året. * Så när kommer Jesus att börja döma?

12. a) När kommer Jesus att agera som alla nationers domare för första gången? b) Vilka händelser beskrivs i Matteus 24:30, 31 och Matteus 25:31–33, 46?

 12 Jesus profetia om de sista dagarna visar att han ska agera som alla nationers domare för första gången efter det att falsk religion har tillintetgjorts. Som vi såg i  paragraf 8 finns en del av det som ska hända under den perioden nedtecknat i Matteus 24:30, 31. När man går igenom de verserna ser man att Jesus förutsäger många händelser som påminner om dem han nämner i liknelsen om fåren och getterna. Till exempel att Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med änglarna, att alla stammar och nationer samlas, att de som döms som får lyfter upp sina huvuden därför att de ska få evigt liv. * De som döms som getter slår sig själva ”under jämmer” därför att de inser att ”evigt avskärande” väntar dem. (Matt. 25:31–33, 46)

13. a) När kommer Jesus att döma människor som får eller getter? b) Hur påverkar den slutsatsen vår syn på tjänsten?

13 Så vilken slutsats kommer vi fram till? Jesus ska döma människor i alla nationer som får eller som getter när han kommer under den stora vedermödan. Vid Harmageddon, den stora vedermödans kulmen, kommer sedan de getlika att tillintetgöras för evigt. Hur påverkar den här slutsatsen vår syn på tjänsten? Vi förstår bättre hur viktigt vårt predikoarbete är. Ända fram tills den stora vedermödan börjar finns det fortfarande tid för människor att ändra sitt sätt att tänka och börja vandra på den smala väg som ”leder till liv”. (Matt. 7:13, 14) Det är sant att människor redan  nu i sin inställning kan likna ”får” eller ”getter”. Men vi måste komma ihåg att vilka som i slutändan är får och vilka som är getter fastställs under den stora vedermödan. Vi har därför starka skäl att fortsätta att ge så många som möjligt chansen att höra budskapet om Guds rike och låta sig påverkas av det.

Ända fram till den stora vedermödans början finns det tid för människor att ändra sitt sätt att tänka. (Se paragraf 13.)

NÄR KOMMER JESUS?

14, 15. Vilka fyra bibelverser handlar om den tid då Kristus ska komma som domare?

 14 Visar en ytterligare granskning av Jesus profetia att vi behöver justera vår syn på tidpunkten för andra viktiga händelser? Vi ska nu se hur profetian själv ger svaret.

15 I den del av profetian som finns nedtecknad i Matteus 24:29–25:46 riktar Jesus i första hand uppmärksamheten på det som kommer att hända under de sista dagarna och under den kommande stora vedermödan. Där hänvisar han åtta gånger till att han ska ”komma” eller till sin ”ankomst”. * Han säger om den stora vedermödan: ”De skall se Människosonen komma på himlens moln.” ”Ni [vet] inte ... på vilken dag er Herre kommer.” ”Vid en timme som ni inte tänker er kommer Människosonen.” Och i liknelsen om fåren och getterna säger han: ”Människosonen kommer i sin härlighet.” (Matt. 24:30, 42, 44; 25:31) Alla de här fyra verserna handlar om framtiden när Kristus kommer som domare. Var i Jesus profetia hittar vi de andra fyra hänvisningarna?

16. I vilka andra bibelverser talas det om att Jesus ”kommer”?

16 När det gäller den trogne och omdömesgille slaven säger Jesus: ”Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst [”när han kommer”, noten] finner honom i färd med att göra så.” I liknelsen om jungfrurna säger han: ”När de var på väg bort för att köpa, kom brudgummen.” I liknelsen om talenterna berättar Jesus: ”Efter en lång tid kom de här slavarnas herre.” I samma liknelse säger slavarnas herre: ”Vid min ankomst hade jag fått igen vad som är mitt.” (Matt. 24:46; 25:10, 19, 27) När uppfylls de här fyra verserna?

17. Vad har vi sagt om den ankomst som nämns i Matteus 24:46?

 17 I vår litteratur har vi tidigare sagt att de här sista fyra hänvisningarna syftar på Jesus ankomst 1918. Tänk till exempel på Jesus uttalande om ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Läs Matteus 24:45–47.) Vi förstod det som att den ”ankomst” som nämns i vers 46 var kopplad till den tid då Jesus kom för att inspektera de smordas andliga tillstånd år 1918 och att slavens herre satte slaven över alla sina tillhörigheter 1919. (Mal. 3:1) Men en ytterligare granskning av Jesus profetia visar att vi behöver justera vår förståelse av tidsfaktorn när det gäller vissa inslag i profetian. Varför det?

18. Vilken slutsats om Jesus ankomst kan man dra av profetian i sin helhet?

18 I verserna före Matteus 24:46 syftar ordet ”komma” konsekvent på den tid då Jesus kommer för att avkunna och verkställa dom under den stora vedermödan. (Matt. 24:30, 42, 44) Och som vi gick igenom i  paragraf 12 syftar också Matteus 25:31 på samma framtida tid av dom. Det är därför rimligt att det som omtalas i Matteus 24:46, 47, att Jesus sätter den trogne slaven över alla sina tillhörigheter, också syftar på hans framtida ankomst under den stora vedermödan. * När man granskar profetian i sin helhet blir det tydligt att alla dessa åtta hänvisningar till hans ankomst syftar på den framtida domen under den stora vedermödan.

19. Vilka justerade förklaringar har vi gått igenom, och vilka frågor kommer att besvaras i de följande artiklarna?

19 Så hur kan vi sammanfatta det vi har gått igenom? I början av artikeln ställde vi tre frågor. Först gick vi igenom att den stora vedermödan inte kunde ha börjat 1914, utan kommer att börja när Förenta nationerna angriper det stora Babylon. Sedan repeterade vi varför Jesus inte kunde ha börjat döma människor som får eller getter 1914, utan kommer att göra det under den stora vedermödan. Slutligen gick vi igenom varför Jesus inte kunde ha kommit för att sätta den trogne slaven över alla sina tillhörigheter 1919, utan kommer att göra det under den stora vedermödan. Så alla de tre frågorna handlar om samma tidsperiod i framtiden – den stora vedermödan. Hur påverkar den här justerade förklaringen vår förståelse av liknelsen om den trogne slaven? Och hur påverkar den vår förståelse av andra liknelser som Jesus berättade och som uppfylls nu i ändens tid? De här viktiga frågorna kommer att behandlas i de följande artiklarna.

 

^ § 4 Paragraf 4: Mer information finns i Vakttornet för 15 februari 1994, sidan 8–21, och 1 maj 1999, sidan 8–20.

^ § 8 Paragraf 8: En av de händelser som nämns i de här verserna är att de ”utvalda” ska samlas ihop. (Matt. 24:31) Av allt att döma kommer alltså alla smorda som fortfarande är kvar på jorden sedan den inledande delen av den stora vedermödan är över att tas upp till himlen vid någon tidpunkt innan Harmageddonkriget bryter ut. Detta justerar det som sades om det här ämnet i ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 augusti 1990, sidan 30.

^ § 11 Paragraf 11: Se Vakttornet för 15 oktober 1995, sidan 18–28.

^ § 12 Paragraf 12: Se parallellskildringen i Lukas 21:28.

^ § 15 Paragraf 15: Orden ”komma”, ”kommer” och ”ankomst” återger olika former av samma grekiska verb, ẹrkhomai.

^ § 18 Paragraf 18: Som tidigare nämnts är det grekiska ord som har återgetts med ”ankomst” i Matteus 24:46 en form av samma grekiska verb som har återgetts med ”komma” eller ”kommer” i Matteus 24:30, 42, 44.