Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Se, jag är med er alla dagar”

”Se, jag är med er alla dagar”

”Se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (MATT. 28:20)

1. a) Sammanfatta liknelsen om vetet och ogräset. b) Hur förklarade Jesus den?

EN AV Jesus liknelser om Guds rike handlar om en jordbrukare som sår utmärkt säd, vete, och en fiende som sår ut ogräs bland vetet. Ogräset tar över, men jordbrukaren säger till sina slavar att låta både vetet och ogräset ”växa tillsammans ända till skörden”. Under skördetiden utrotas ogräset och vetet samlas in. Jesus förklarade själv den här liknelsen. (Läs Matteus 13:24–30, 37–43.) Vad hjälper den oss att förstå? (Se tidslinjen ”Vetet och ogräset”.)

2. a) Vad illustreras av det som hände på jordbrukarens åker? b) Vilken del av liknelsen ska vi koncentrera oss på?

2 De händelser som utspelade sig på jordbrukarens åker illustrerar när och hur Jesus skulle samla ihop hela veteklassen – smorda kristna som ska regera tillsammans med honom i hans rike. Sådden började vid pingsten år 33 v.t. Insamlandet fullbordas när de smorda som lever vid slutet för den här världsordningen slutgiltigt blir försedda med sigill och sedan tas till himlen. (Matt. 24:31; Upp. 7:1–4) Precis som en utkikspunkt på ett berg kan ge oss en överblick över omgivningen kan den här liknelsen ge oss en panoramavy över händelser som skulle utspela sig under en period på omkring 2 000 år. Vilken händelseutveckling som hör samman med Guds rike kan vi se? Liknelsen beskriver en tid av sådd, tillväxt och skörd. Den här artikeln handlar främst om skördetiden. *

JESUS BESKYDDAR VETET

3. a) Vilken situation utvecklades efter det första århundradet? b) Vilken fråga ställdes enligt Matteus 13:28, och vilka ställde den? (Se även slutnoten.)

3 I början av 100-talet v.t. blev ”ogräset” synligt när det framträdde falska kristna. (Matt. 13:26) Och på 300-talet hade de ogräslika kristna blivit långt fler än  de smorda kristna. I liknelsen frågade slavarna sin herre om de fick rycka upp ogräset. * (Matt. 13:28) Vilket svar fick de?

4. a) Vad visar Jesus svar? b) När blev det möjligt att urskilja vilka kristna som var vetelika?

4 När Jesus talade om vetet och ogräset sa han: ”Låt båda växa tillsammans ända till skörden.” Den här befallningen visar att det från det första århundradet och fram till i dag alltid har funnits några smorda, vetelika kristna på jorden. Den slutsatsen bekräftas av det Jesus längre fram sa till sina lärjungar: ”Jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matt. 28:20) Jesus skulle alltså beskydda smorda kristna ända fram till ändens tid. Men eftersom de falska kristna tog överhanden kan vi inte säga säkert vilka som tillhörde veteklassen under den här långa perioden. Men några årtionden innan skördetiden började blev det möjligt att urskilja veteklassen. Hur gick det till?

EN BUDBÄRARE RÖJER EN VÄG

5. Hur uppfylldes Malakis profetia under det första århundradet?

 5 Flera hundra år innan Jesus berättade liknelsen om vetet och ogräset inspirerade Jehova profeten Malaki att förutsäga händelser som också finns med i Jesus liknelse. (Läs Malaki 3:1–4.) Budbäraren som röjde vägen var Johannes döparen. (Matt. 11:10, 11) När han kom år 29 v.t. skulle en domens tid för Israels nation snart börja. Jesus var den andre budbäraren. Han rensade templet i Jerusalem två gånger – första gången i början av sin tjänst och andra gången i slutet. (Matt. 21:12, 13; Joh. 2:14–17) Jesus  renande och dömande verk sträckte sig alltså över en period.

6. a) Vad är den större uppfyllelsen av Malakis profetia? b) Under vilken tidsperiod inspekterade Jesus det andliga templet? (Se också slutnoten.)

 6 Vad är den större uppfyllelsen av Malakis profetia? Under de årtionden som ledde fram till 1914 utförde C. T. Russell och hans nära medarbetare ett arbete som liknade Johannes döparens. I det här viktiga arbetet ingick att åter rikta uppmärksamheten på bibliska sanningar. Bibelforskarna lärde ut den verkliga innebörden i Kristus lösenoffer, avslöjade att helvetesläran var falsk och förkunnade det kommande slutet på hedningarnas tider. Men det fanns trots allt många religiösa grupper som påstod sig följa Kristus. En viktig fråga måste därför besvaras: Vilken av alla dessa grupper var vetet? För att avgöra den frågan började Jesus inspektera det andliga templet 1914. Inspektionen och reningsarbetet sträckte sig över en period – från 1914 och fram till början av 1919. *

ÅR AV INSPEKTION OCH RENING

7. Vad fann Jesus när han började sin inspektion 1914?

7 Vad fann Jesus när han började sin inspektion? En liten grupp nitiska bibelforskare som i över 30 år hade använt sina krafter och ekonomiska tillgångar till att genomföra ett stort predikoarbete. * Jesus och änglarna måste verkligen ha blivit glada när de såg att dessa relativt få men livskraftiga vetestrån inte hade kvävts av Satans ogräs! Men det uppstod ändå ett behov av att ”rena Levis söner”, de smorda. (Mal. 3:2, 3; 1 Petr. 4:17) Varför det?

8. Vad hände efter 1914?

 8 När 1914 närmade sig sitt slut blev en del bibelforskare modfällda över att de inte hade kommit till himlen. Under 1915 och 1916 fick organisationen motstånd utifrån, och det gjorde att predikoverksamheten tappade fart. Ännu värre var det motstånd som växte inom organisationen efter broder Russells död i oktober 1916. Fyra av de sju styrelseledamöterna för Watch Tower Bible and Tract Society protesterade öppet mot att broder Rutherford skulle ta ledningen. De försökte skapa splittring bland bröderna, men i augusti 1917 lämnade de Betel – verkligen en rening av organisationen! Dessutom gav en del bibelforskare efter för människofruktan. Men som helhet reagerade de ändå positivt på Jesus renande arbete och gjorde de justeringar som var nödvändiga. Jesus ansåg därför att de utgjorde det sanna kristna vetet, men han förkastade alla falska kristna, också alla dem som fanns i kristenhetens kyrkor. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Vad hände sedan? För att ta reda på det ska vi återgå till vår genomgång av liknelsen om vetet och ogräset.

VAD HÄNDER NÄR SKÖRDETIDEN BÖRJAR?

9, 10. a) Vad ska vi se närmare på? b) Vad var det första som hände under skördetiden?

9 ”Skörden är en avslutning på en tingens ordning”, sa Jesus. (Matt. 13:39) Den här skördetiden började 1914. Vi ska se närmare på fem händelser som Jesus förutsade skulle inträffa under den tiden.

10 För det första: Ogräset samlas ihop. Jesus säger: ”I skördetiden skall jag säga till skördefolket: Samla först ihop ogräset och bind det i knippor.” Efter 1914 började änglarna ”samla ... ihop” ogräslika kristna genom att skilja dem från ”kungarikets söner”, de smorda kristna. (Matt. 13:30, 38, 41)

11. Vad har skilt sanna och falska kristna åt fram till i dag?

11 I takt med att ogräset samlades ihop blev skillnaden mellan de två grupperna allt tydligare. (Upp. 18:1, 4) Och 1919 blev det uppenbart att det stora Babylon hade fallit. Vad var den tydligaste skillnaden mellan sanna och falska kristna? Predikoarbetet. De som hade huvudansvaret bland bibelforskarna började betona hur viktigt det är att alla personligen tar del i att predika om Guds rike. Som exempel kan vi nämna en skrift som gavs ut 1919 och som uppmanade alla smorda kristna att predika från hus till hus. Det sades: ”Arbetet förefaller vara enormt, men det är Herrens verk, och i hans styrka kommer vi att utföra det. Du har privilegiet att få delta i det.” (To Whom the Work Is Entrusted) Vad blev reaktionen? Från och med då intensifierade bibelforskarna predikoarbetet, rapporterades det i Vakttornet 1922. Det dröjde inte länge förrän predikandet från hus till hus blev ett kännetecknande drag för dessa trogna kristna, och så är det än i dag.

12. Sedan när har veteklassen samlats in?

12 För det andra: Vetet samlas in. Jesus befaller sina änglar: ”Samla in vetet i mitt sädesmagasin.” (Matt. 13:30) Sedan 1919 har de smorda samlats in i den återupprättade kristna församlingen. För de smorda kristna som lever vid slutet för den här världsordningen kommer det slutgiltiga insamlandet att ske när de får sin himmelska belöning. (Dan. 7:18, 22, 27)

13. Vilken inställning har det stora Babylon, inbegripet kristenheten, enligt Uppenbarelseboken 18:7?

13 För det tredje: ”Gråta och skära tänder.”  Vad händer efter att änglarna har samlat ihop ogräset i knippor? När Jesus talar om tillståndet bland ogräset säger han: ”Där skall de gråta och skära tänder.” (Matt. 13:42) Är det något som händer nu? Nej. Kristenheten, som är en del av skökan (det stora Babylon), säger fortfarande om sig själv: ”Jag sitter som drottning, och jag är ingen änka, och sorg skall jag aldrig se.” (Upp. 18:7) Ja, kristenheten tycker sig fortfarande ha stor makt och menar sig rentav sitta ”som drottning” över de politiska ledarna. De som symboliseras av ogräset gråter inte, de skryter. Men situationen är på väg att förändras.

Kristenhetens nära samröre med politiska ledare får snart sitt slut.

(Se paragraf 13.)

14. a) När och varför kommer falska kristna att ”skära tänder”? b) Hur stämmer vår justerade förståelse av Matteus 13:42 med tanken i Psalm 112:10? (Se slutnoten.)

14 Sedan all organiserad falsk religion har tillintetgjorts under den stora vedermödan kommer dess tidigare anhängare att söka skydd utan att hitta någonstans att gömma sig. (Luk. 23:30; Upp. 6:15–17) När de sedan förstår att deras tillintetgörelse är oundviklig kommer de att ”gråta” av desperation och ”skära tänder” av ilska. Som Jesus förutsäger i profetian om den stora vedermödan kommer de i den mörka stunden att ”slå sig själva under jämmer”. * (Matt. 24:30; Upp. 1:7)

15. Vad kommer att hända med ogräset, och när då?

15 För det fjärde: Kastas i den brinnande ugnen. Vad kommer att hända knipporna med ogräs? Änglarna ”skall kasta dem i den brinnande ugnen”. (Matt. 13:42) Det innebär fullständig tillintetgörelse. Dessa som tidigare har tillhört falska religiösa organisationer kommer alltså att tillintetgöras under den avslutande delen av den stora vedermödan, Harmageddon. (Mal. 4:1)

16, 17. a) Vad är den sista händelsen Jesus nämner i liknelsen? b) Varför drar vi slutsatsen att uppfyllelsen fortfarande hör framtiden till?

16 För det femte: Lysa klart. Jesus avslutar profetian med att säga: ”På den tiden skall de rättfärdiga lysa lika klart som solen i sin Faders kungarike.” (Matt. 13:43) När och var ska de göra det? Uppfyllelsen av de orden hör fortfarande framtiden till. Den här förutsägelsen gäller inte något som händer på jorden just nu, utan något som ska hända i himlen i framtiden. * Vi ska se på två skäl till att vi säger det.

17 Det första skälet handlar om ”när”. Jesus sa: ”På den tiden skall de rättfärdiga lysa.” Frasen ”på den tiden” syftar alltså  på det som Jesus just hade nämnt, att ogräset kastas ”i den brinnande ugnen”. Det händer under den avslutande delen av den stora vedermödan. Att de smorda ska ”lysa ... klart” måste därför också hända vid den tidpunkten. Det andra skälet handlar om ”var”. Jesus sa att de rättfärdiga ska ”lysa ... i sin Faders kungarike”. Vad innebär det? Alla trogna smorda som fortfarande är kvar på jorden efter den inledande delen av den stora vedermödan kommer redan att slutgiltigt ha försetts med sigill. Sedan kommer de att tas till himlen, som Jesus profetia om den stora vedermödan visar. (Matt. 24:31) Där ska de lysa ”i sin Faders kungarike”, och kort efter Harmageddonkriget kommer de som Jesus lyckliga brud att delta i ”Lammets bröllop”. (Upp. 19:6–9)

HUR PÅVERKAS VI?

18, 19. Vilken nytta har vi personligen av att förstå Jesus liknelse om vetet och ogräset?

18 Vilken nytta har vi personligen av den panoramavy som den här liknelsen ger oss? Vi påverkas på åtminstone tre sätt. För det första fördjupar den vår förståelse. Liknelsen lyfter fram ett viktigt skäl till varför Jehova tillåter ondskan. Han har haft ”fördrag med vredens kärl” för att bereda ”barmhärtighetens kärl” – veteklassen. * (Rom. 9:22–24) För det andra gör den oss lugna och hoppfulla. När slutet närmar sig kommer våra fiender att intensifiera sitt motstånd mot oss, ”men de skall inte få övertaget”. (Läs Jeremia 1:19.) Precis som Jehova, vår himmelske Far, har beskyddat veteklassen genom historien, så kommer han genom Jesus och änglarna att vara med oss ”alla dagar” som ligger framför oss. (Matt. 28:20)

19 För det tredje hjälper liknelsen oss att identifiera veteklassen. Varför är det så viktigt? Man måste förstå vilka kristna som utgör veteklassen för att kunna besvara en fråga som Jesus väckte i sin omfattande profetia om de sista dagarna. Han frågade: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?” (Matt. 24:45) De båda följande artiklarna kommer att ge ett tydligt svar på den frågan.

 

^ § 2 Paragraf 2: Repetera gärna vad de andra delarna i liknelsen betyder genom att läsa artikeln ”De rättfärdiga ska ’lysa lika klart som solen’” i Vakttornet för 15 mars 2010, sidan 19–21, paragraf 1–9.

^ § 3 Paragraf 3: Eftersom Jesus apostlar hade dött och de kvarvarande av de smorda på jorden inte omtalas som slavar, utan som vete, är slavarna en bra bild av änglar. Längre fram i liknelsen identifieras de som skördar ogräset som änglar. (Matt. 13:39)

^ § 6 Paragraf 6: Detta är en justerad förståelse. Tidigare trodde vi att Jesus inspektion inträffade 1918.

^ § 7 Paragraf 7: Från 1910 och fram till 1914 spred bibelforskarna närmare 4 000 000 böcker och över 200 000 000 traktater och andra trycksaker.

^ § 14 Paragraf 14: Detta är en justering av vår förståelse av Matteus 13:42. Tidigare har vi i våra publikationer sagt att falska kristna under flera årtionden har gråtit och skurit tänder i sorg över att ”kungarikets söner” har avslöjat dem och visat vad de i verkligheten är – ”den ondes söner”. (Matt. 13:38) Men lägg märke till att tanken på att skära tänder hör samman med tillintetgörelse. (Ps. 112:10)

^ § 16 Paragraf 16: Daniel 12:3 säger att ”de som har insikt [smorda kristna] skall lysa som himlarymdens glans”. Medan de fortfarande är här på jorden gör de det genom att ta del i predikoarbetet. Men Matteus 13:43 pekar fram emot den tid då de ska lysa klart i det himmelska kungariket. Tidigare trodde vi att båda dessa bibelställen syftade på samma sak – predikoarbetet.