Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

De rättfärdiga ska ”lysa lika klart som solen”

De rättfärdiga ska ”lysa lika klart som solen”

De rättfärdiga ska ”lysa lika klart som solen”

”På den tiden skall de rättfärdiga lysa lika klart som solen i sin Faders kungarike.” (MATT. 13:43)

1. Vilka olika sidor av Guds kungarike förklarade Jesus genom att använda sig av liknelser?

JESUS KRISTUS använde sig av många liknelser för att förklara olika sidor av Guds kungarike. Han ”talade ... till folkskarorna i liknelser. Ja, utan en liknelse talade han inte alls till dem.” (Matt. 13:34) I liknelser som handlade om att så sanningens säd betonade Jesus betydelsen av en människas hjärtetillstånd när det gäller att ta emot budskapet och även den roll som Jehova har när det gäller att åstadkomma andlig växt. (Mark. 4:3–9, 26–29) Jesus illustrerade också den enastående ökningen av dem som lyssnar till budskapet om Riket, även då resultatet av vårt arbete inte märks på en gång. (Matt. 13:31–33) Dessutom framhöll han att en del av dem som först reagerar positivt på budskapet om Guds kungarike längre fram visar sig vara ”odugliga” som undersåtar till detta rike. (Matt. 13:47–50) *

2. Vad är den utmärkta säden i Jesu liknelse om vetet och ogräset en bild av?

2 Men en av Jesu liknelser inriktar sig på insamlandet av dem som ska härska tillsammans med Jesus i hans rike. Den kallas ofta liknelsen om vetet och ogräset och finns i Matteus, kapitel 13. I en annan liknelse säger Jesus att säden som sås är ”ordet om kungariket”, men i den här liknelsen säger han att den utmärkta säden är en bild av något annat – ”kungarikets söner”. (Matt. 13:19, 38) De är inte undersåtar till Guds kungarike, utan i stället kungarikets ”söner”, eller arvingar. (Rom. 8:14–17; läs Galaterna 4:6, 7.)

Liknelsen om vetet och ogräset

3. Förklara vilket problem mannen i liknelsen har och hur han beslutar att lösa det.

3 Så här lyder liknelsen: ”Himlarnas kungarike har blivit likt en man som sådde utmärkt säd i sin åker. Medan människorna sov, kom hans fiende och sådde över ogräs, in bland vetet, och gick därifrån. När strået sköt upp och frambringade frukt, då syntes också ogräset. Husfaderns slavar kom då fram och sade till honom: ’Herre, sådde du inte utmärkt säd i din åker? Hur har den då fått ogräs?’ Han sade till dem: ’En fiende, en människa, har gjort detta.’ De sade till honom: ’Vill du då att vi går ut och samlar ihop det?’ Han sade: ’Nej; för att ni inte av en händelse, när ni samlar ihop ogräset, skall rycka upp vetet tillsammans med det. Låt båda växa tillsammans ända till skörden; och i skördetiden skall jag säga till skördefolket: Samla först ihop ogräset och bind det i knippor för att bränna upp det; gå sedan och samla in vetet i mitt sädesmagasin.’” (Matt. 13:24–30)

4. a) Vem är mannen i liknelsen? b) När och hur började Jesus arbetet med att så den här säden?

4 Vem är mannen som sådde den utmärkta säden i sin åker? Jesus besvarar den frågan lite längre fram när han säger till sina lärjungar: ”Den som sår den utmärkta säden är Människosonen.” (Matt. 13:37) Jesus, ”Människosonen”, beredde åkern under sin jordiska tjänst i tre och ett halvt år. (Matt. 8:20; 25:31; 26:64) Sedan började han så den utmärkta säden – ”kungarikets söner” – från och med pingsten år 33. Sådden påbörjades alltså när Jesus, som Jehovas representant, började utgjuta helig ande över lärjungarna och därmed smorde dem till att vara Guds söner. * (Apg. 2:33) Den utmärkta säden utvecklades till moget vete. Syftet med att så den utmärkta säden var att med tiden samla in hela antalet av dem som skulle vara Jesu medarvingar och härska tillsammans med honom i hans rike.

5. Vem är fienden i liknelsen, och vilka framställs i bild genom ogräset?

5 Vem är fienden, och vilka är ogräset? Jesus säger att fienden ”är Djävulen”. Ogräset omtalas som ”den ondes söner”. (Matt. 13:25, 38, 39) Rent bokstavligt var ogräset som Jesus talade om förmodligen dårrepe. Den här giftiga växten liknar vete i ett tidigt skede innan den mognat. Visst är det en lämplig bild av falska kristna, de som påstår sig vara kungarikets söner men inte frambringar god frukt! Dessa hycklare som gör anspråk på att vara Kristi efterföljare är verkligen en del av Satans, Djävulens, avkomma. (1 Mos. 3:15)

6. När började ogräset framträda, och hur ”sov” människorna vid den tiden?

6 När framträdde dessa ogräslika kristna? ”Medan människorna sov”, säger Jesus. (Matt. 13:25) När var det? Vi finner svaret i aposteln Paulus ord till de äldste från Efesos: ”Jag vet att sedan jag gått bort, skall förtryckande vargar komma in bland er, och de skall inte behandla hjorden skonsamt, och ur er egen krets skall det träda fram män som skall förvränga sanningen för att dra bort lärjungarna efter sig.” (Apg. 20:29, 30) Han uppmanade sedan dessa äldste att hålla sig andligt vakna. Apostlarna verkade som en återhållande kraft mot avfällighet, men efter hand som de somnade in i döden föll många kristna i andlig sömn. (Läs 2 Thessalonikerna 2:3, 6–8.) Det var då det stora avfallet började.

7. Blev en del av vetet ogräs? Förklara.

7 Jesus sade inte att vetet skulle bli ogräs, utan att ogräs såddes in bland vetet. Den här liknelsen handlar därför inte om sanna kristna som avfaller från sanningen. Den visar i stället att Satan gör medvetna ansträngningar att fördärva den kristna församlingen genom att föra in onda människor i den. När den siste aposteln, Johannes, hade blivit gammal var det här avfallet uppenbart. (2 Petr. 2:1–3; 1 Johannes 2:18)

”Låt båda växa tillsammans ända till skörden”

8, 9. a) Varför kändes de anvisningar som slavarna fick helt naturliga för Jesu åhörare? b) Hur växte vetet och ogräset tillsammans i uppfyllelsen av liknelsen?

8 Herrens slavar upplyser honom om problemet och frågar: ”Vill du då att vi går ut och samlar ihop det [dvs. ogräset]?” (Matt. 13:27, 28) Hans svar kan tyckas överraskande. Han säger till dem att låta vetet och ogräset växa tillsammans ända till skördetiden. Den här befallningen kändes helt naturlig för Jesu lärjungar. De förstod hur svårt det skulle vara att skilja vete från dårrepe. De som hade viss erfarenhet av jordbruk kände också till att dårrepets rötter vanligtvis slingrar ihop sig med vetets rötter. * Det är inte att undra på att Herren sade åt dem att vänta!

9 På liknande sätt har olika kyrkosamfund i kristenheten genom århundradena frambringat en enorm skörd av ogräs – först inom de romersk-katolska och ortodoxa kyrkorna och senare inom de många protestantiska grupper som bildades. Samtidigt såddes en liten mängd äkta vete runt om i världen. Husfadern i liknelsen väntade tålmodigt under den långa växtperioden tills den jämförelsevis korta skördetiden var inne.

Den efterlängtade skördetiden

10, 11. a) När inträffar skördetiden? b) Hur förs det symboliska vetet in i Jehovas sädesmagasin?

10 Jesus talar om för oss: ”Skörden är en avslutning på en tingens ordning, och skördefolket är änglar.” (Matt. 13:39) Under de sista dagarna för den här onda världsordningen äger ett åtskiljande rum – kungarikets söner samlas in och skils från de ogräslika människorna. Aposteln Petrus skriver om detta: ”Den fastställda tiden är inne för domen att börja med Guds hus. Men om den börjar med oss först, vad skall då slutet bli för dem som inte är lydiga mot Guds goda nyheter?” (1 Petr. 4:17)

11 Dömandet av dem som gjorde anspråk på att vara sanna kristna – för att se om de verkligen var ”kungarikets söner” eller ”den ondes söner” – började kort efter det att de sista dagarna, ”avslutningen på tingens ordning”, hade börjat. Vid skördens början föll ”först” det stora Babylon, och ”sedan” samlades kungarikets söner in. (Matt. 13:30) Men hur har det symboliska vetet förts in i Jehovas sädesmagasin sedan dess? De som skördats har antingen förts in i den återupprättade kristna församlingen, där de får Guds godkännande och beskydd, eller också har de fått ta emot sin himmelska belöning.

12. Hur länge pågår dömandet?

12 Hur länge pågår dömandet? Jesus talade om ”skördetiden”, och det visar att dömandet pågår under en viss tidsperiod. (Upp. 14:15, 16) Dömandet av de enskilda medlemmarna av de smorda fortsätter under hela ändens tid. Det kommer att pågå tills de slutgiltigt har försetts med sigill. (Upp. 7:1–4)

13. Hur orsakar ogräset fall, och hur utövar det laglöshet?

13 Vilka skulle samlas ihop ut ur Guds kungarike, och hur skulle de orsaka fall och utöva laglöshet? (Matt. 13:41) Kristenhetens ogräslika prästerskap har under många århundraden vilselett miljontals människor. Det har de gjort genom att förkunna läror som vanärar Gud, ”det som orsakar fall”, till exempel läran om evigt straff i en helveteseld och den förvirrande och mystiska treenighetsläran. Många religiösa ledare har utgjort ett dåligt exempel för sina hjordar genom sin otuktiga vänskap med den här världen och, i vissa fall, sina upprörande omoraliska handlingar. (Jak. 4:4) Dessutom har man i kristenheten blivit mer och mer tolerant mot omoraliska handlingar bland sina medlemmar. (Läs Judas, vers 4.) Trots allt detta fortsätter de att upprätthålla ett sken av fromhet och gudhängivenhet. Kungarikets söner är verkligen glada över att de har avskilts från sådant ogräslikt inflytande och från falska läror som orsakar fall!

14. På vilket sätt gråter de ogräslika människorna och skär tänder?

14 På vilket sätt gråter de ogräslika och skär tänder? (Matt. 13:42) ”Den ondes söner” plågas av det faktum att ”kungarikets söner” har avslöjat det andligen giftiga tillståndet hos dessa ogräslika människor. De jämrar sig också över att de får allt mindre stöd från sina kyrkomedlemmar och över att deras kontroll över dem avtar. (Läs Jesaja 65:13, 14.)

15. I vilken bemärkelse bränns de ogräslika kristna upp i eld?

15 I vilken bemärkelse samlas ogräset ihop och bränns upp i eld? (Matt. 13:40) Det här syftar på hur det till sist kommer att gå för ogräset. Att de bildligt talat kastas i den brinnande ugnen visar att de kommer att tillintetgöras för evigt. (Upp. 20:14; 21:8) De falska, ogräslika kristna, bedragarna, kommer att utplånas under den stora vedermödan. (Matt. 24:21)

De ska ”lysa lika klart som solen”

16, 17. Vad profeterade Malaki angående Guds tempel, och hur började detta uppfyllas?

16 När ska de vetelika ”lysa lika klart som solen”? (Matt. 13:43) Malaki profeterade angående reningen av Guds tempel: ”’Plötsligt skall Han komma till Sitt tempel, den sanne Herren, som ni söker, och förbundets budbärare, som ni finner behag i. Se! Han skall komma’, säger härarnas Jehova. ’Men vem kan uthärda dagen då han kommer, och vem kan bestå när han visar sig? Ty han skall vara som smältarens eld och som tvättarnas lut. Och han skall sitta som en som smälter och renar silver, och han skall rena Levis söner; och han skall luttra dem som guld och som silver, och de skall för Jehova bli sådana som frambär en offergåva i rättfärdighet.’” (Mal. 3:1–3)

17 I vår tid började den här profetian av allt att döma uppfyllas 1918, då Jehova, tillsammans med ”förbundets budbärare”, Jesus Kristus, inspekterade det andliga templet. Malaki talar om vad som händer så snart detta renande är slutfört: ”Ni skall åter se skillnaden mellan en rättfärdig och en ondskefull, mellan en som tjänar Gud och en som inte tjänar honom.” (Mal. 3:18) Den ökade verksamheten bland de återupplivade sanna kristna visar att den perioden utgör början av skördetiden.

18. Vad förutsade Daniel skulle hända i vår tid?

18 Profeten Daniel talade om vår tid när han förutsade: ”De som har insikt skall lysa som himlarymdens glans; och de som för de många till rättfärdighet, som stjärnorna till oöverskådlig tid, ja för evigt.” (Dan. 12:3) Vilka är dessa som lyser så klart? Det kan inte vara några andra än de smorda kristna, det äkta vete som Jesus talade om i sin liknelse om vetet och ogräset. Att de ogräslika, falska kristna har samlats ihop har tydligt kunnat ses av en ständigt växande stor skara av fårlika människor. När dessa blivande undersåtar till Guds kungarike sluter sig till kvarlevan av det andliga Israel låter de också sitt ljus lysa i den här mörka världen. (Sak. 8:23; Matt. 5:14–16; Fil. 2:15)

19, 20. Vad väntar ”kungarikets söner” ivrigt på, och vad kommer att behandlas i nästa artikel?

19 I våra dagar väntar ”kungarikets söner” ivrigt på att få sin härliga himmelska belöning. (Rom. 8:18, 19; 1 Kor. 15:53; Fil. 1:21–24) Men fram till dess måste de bevara sig trogna, fortsätta att lysa klart och visa sig vara annorlunda än ”den ondes söner”. (Matt. 13:38; Upp. 2:10) Vi kan verkligen vara glada som har haft förmånen att se resultatet av att ogräset symboliskt talat har samlats ihop i vår tid!

20 Men vilket förhållande råder mellan dessa kungarikets söner och den ständigt växande stora skara som hoppas få leva för evigt på jorden som Rikets undersåtar? Nästa artikel kommer att besvara den frågan.

[Fotnoter]

^ § 1 En detaljerad genomgång av dessa liknelser finns i Vakttornet för 15 juli 2008, sidorna 12–21.

^ § 4 I den här liknelsen syftar sådden inte på arbetet med att predika och göra lärjungar, som skulle leda till att nya som skulle bli smorda kristna samlades in. Jesus sade: ”Vad den utmärkta säden beträffar, så är [inte: ”blir”] det kungarikets söner.” Sådden syftar på smörjandet av dessa kungarikets söner runt om i världen.

^ § 8 Dårrepets rötter blir så hopslingrade med vetets rötter att mycket vete skulle gå förlorat om man ryckte upp ogräset innan skörden. (Se Insikt i Skrifterna, band 1, sidan 337.)

Minns du?

Vad syftar nedanstående delar av Jesu liknelse om vetet och ogräset på?

• Den utmärkta säden

• Mannen som sådde säden

• Sådden av säden

• Fienden

• Ogräset

• Skördetiden

• Sädesmagasinet

• Att de gråter och skär tänder

• Den brinnande ugnen

[Frågor]

[Bilder på sidan 20]

Vid pingsten år 33 började den utmärkta säden sås.

[Bild på sidan 23]

Det symboliska vetet förs nu in i Jehovas sädesmagasin.

[Bildkälla]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.