Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Evigt liv på jorden – ett återupptäckt hopp

Evigt liv på jorden – ett återupptäckt hopp

 Evigt liv på jorden – ett återupptäckt hopp

”Daniel, håll orden hemliga ... intill ändens tid. Många kommer att forska i den, och den sanna kunskapen kommer att bli stor.” (DAN. 12:4)

1, 2. Vilka frågor kommer att behandlas i den här artikeln?

MILJONTALS människor i våra dagar förstår klart och tydligt den bibliska grunden för hoppet om evigt liv i ett jordiskt paradis. (Upp. 7:9, 17) I början av människans tillvaro uppenbarade Gud att människan hade skapats för att leva för evigt och inte bara i några få år och sedan dö. (1 Mos. 1:26–28)

2 Att människorna skulle återfå den fullkomlighet som Adam förlorat var en del av det hopp israeliterna hade. I de kristna grekiska skrifterna förklaras hur Gud ska göra det möjligt för människor att få evigt liv i ett paradis på jorden. Varför måste då människans hopp återupptäckas? Hur fördes det fram i ljuset och blev känt för miljontals människor?

Ett hopp som dolts

3. Varför blir vi inte förvånade över att människornas hopp om evigt liv på jorden doldes?

3 Jesus förutsade att falska profeter skulle förvränga det han lärde och att de flesta människor skulle bli vilseledda. (Matt. 24:11) Aposteln Petrus varnade de kristna och sade: ”Det ... kommer [också] att finnas falska lärare bland er.” (2 Petr. 2:1) Aposteln Paulus talade om en tidsperiod då människor inte skulle ”fördra den sunda läran, utan i enlighet med sina egna begär ... samla åt sig en hop lärare för att få sina öron kittlade”. (2 Tim. 4:3, 4) Satan har del i att vilseleda människor och har använt den avfälliga kristendomen för att dölja den hjärtevärmande sanningen om Guds avsikt med människan och jorden. (Läs 2 Korinthierna 4:3, 4.)

4. Vilket hopp för människorna har avfälliga religiösa ledare förkastat?

4 Av Bibeln framgår det att Guds kungarike är en himmelsk regering som ska krossa och göra slut på allt mänskligt styre. (Dan. 2:44) Under Kristi tusenåriga styre kommer Satan att hållas fängslad i en avgrund, de döda kommer att uppväckas, och människorna kommer att återföras till fullkomlighet på jorden. (Upp. 20:1–3, 6, 12; 21:1–4) Men avfälliga religiösa ledare i kristenheten har fört fram andra uppfattningar. Så till exempel fördömde kyrkofadern Origenes av Alexandria, som levde på 200-talet, dem som trodde att tusenårsriket skulle medföra jordiska välsignelser. Och enligt ett uppslagsverk var den katolske teologen Augustinus av Hippo (354–430) övertygad om att ”det inte blir något tusenårsrike”. (The Catholic Encyclopedia) *

5, 6. Varför förkastade Origenes och Augustinus läran om tusenårsriket?

5 Varför förkastade Origenes och Augustinus läran om tusenårsriket? Origenes var lärjunge till Klemens av Alexandria, som hade lånat uppfattningen om en odödlig själ från grekisk tradition. Origenes var starkt påverkad av Platons tankar om själen, och  teologen Werner Jaeger säger att Origenes ”införlivade med den kristna tron hela det kosmiska drama som hör själen till, vilket han lånat från Platon”. Därmed flyttade han tusenårsrikets jordiska välsignelser till andevärlden.

6 Innan Augustinus omvändes till ”kristendomen” vid 33 års ålder hade han blivit nyplatonist, vilket innebar att han bekände sig till en form av Platons filosofi som utvecklats av Plotinos på 200-talet. Augustinus tänkesätt förblev nyplatonskt också efter hans omvändelse. ”Det var i hans sinne som Nya testamentets religion på det mest fullständiga sätt sammansmälte med den grekiska filosofins platonska tradition”, heter det i ett uppslagsverk. (The New Encyclopædia Britannica) Enligt ett annat uppslagsverk gav Augustinus ”en allegorisk förklaring” av tusenårsriket som omtalas i Uppenbarelseboken, kapitel 20. (The Catholic Encyclopedia) Uppslagsverket tillägger: ”Denna förklaring ... antogs av efterföljande teologer i Västerlandet, och millennarismen i sin tidigare skepnad fick inte längre något stöd.”

7. Vilken falsk trosuppfattning har försvagat människornas hopp om evigt liv på jorden, och hur då?

7 Människornas hopp om evigt liv på jorden försvagades av en trosuppfattning som var rådande i det forntida Babylon och som spreds över hela världen – tanken att människan har en odödlig själ eller ande som har sin boning i en fysisk kropp. När kristenheten antog den här uppfattningen, förvrängde teologer Bibeln så att de texter som beskrev det himmelska hoppet föreföll ge stöd åt tanken att alla goda människor kommer till himlen. Enligt den här uppfattningen är en människas liv på jorden bara tillfälligt – en prövotid för att avgöra om hon är värdig att få leva i himlen. Något liknande hände med judarnas ursprungliga hopp om evigt liv på jorden. När judarna undan för undan antog den grekiska uppfattningen om inneboende odödlighet, förbleknade deras ursprungliga hopp om liv på jorden. Det här skiljer sig verkligen från hur människan presenteras i Bibeln! Människan är en fysisk skapelse, inte en ande. Jehova sade till den första människan: ”Stoft är du.” (1 Mos. 3:19) Jorden, inte himlen, är människans eviga hem. (Läs Psalm 104:5; 115:16.)

Sanningen lyser upp i mörkret

8. Vad sade några bibelkännare på 1600-talet om människornas hopp?

8 Trots att de flesta trossamfund som gör anspråk på att vara kristna förkastar hoppet om evigt liv på jorden, har Satan inte alltid varit framgångsrik i att dölja sanningen. Under historiens gång har ett fåtal som läst Bibeln noggrant uppfattat glimtar av sanningen när de förstått vissa sidor av hur Gud kommer att återföra människorna till fullkomlighet. (Ps. 97:11; Matt. 7:13, 14; 13:37–39) På 1600-talet hade allt fler fått tillgång till Bibeln tack vare översättning och tryckning. År 1651 skrev en bibelkännare att  eftersom människorna på grund av Adam ”gick miste om paradiset och ett evigt liv på jorden”, så ska alla människor genom Kristus ”göras levande på jorden; i annat fall skulle jämförelsen halta”. (Läs 1 Korinthierna 15:21, 22.) En berömd diktare i den engelsktalande världen, John Milton (1608–1674), skrev eposet Paradise Lost och dess fortsättning, Paradise Regained. I sina verk skrev han om den belöning som de trogna ska få i ett jordiskt paradis. Milton ägnade mycket tid åt att studera Bibeln, men han insåg att Bibelns sanning inte skulle förstås helt och fullt förrän under Kristi närvaro.

9, 10. a) Vad skrev Isaac Newton om människornas hopp? b) Varför menade Newton att Kristi närvaro var långt avlägsen?

9 Den berömde matematikern sir Isaac Newton (1642–1727) var också mycket intresserad av Bibeln. Han förstod att de heliga skulle uppväckas till himmelskt liv och regera osynligen tillsammans med Kristus. (Upp. 5:9, 10) Beträffande undersåtarna till Guds rike skrev han: ”Jorden skall fortsätta att vara bebodd av dödliga människor efter domens dag, och det inte bara under 1 000 år utan för evigt.”

10 Newton menade att Kristi närvaro hörde den avlägsna framtiden till. Historikern Stephen Snobelen sade: ”En av orsakerna till att Newton trodde att Guds rike var så avlägset var att han var ytterst pessimistisk på grund av det stora trinitariska avfall [dvs. tron på treenigheten] han såg runt omkring sig.” De goda nyheterna var fortfarande dolda. Och Newton såg ingen kristen grupp som kunde predika dem. Han skrev: ”Daniels och Johannes profetior [de senare finns i Uppenbarelseboken] skulle icke förstås förrän i ändens tid.” Han förklarade: ”Då, säger Daniel, skola många löpa till och från, och kunskapen skall bliva stor. Ty Evangelium måste bliva predikat bland alla folk före den stora bedrövelsen och världens ände. Den stora skara med palmkvistar i sina händer, som kom ut ur denna stora bedrövelse, kan icke bliva oräknelig och komma ur alla folk, med mindre den blir gjord sådan genom att Evangelium predikas innan bedrövelsen kommer.” (Dan. 12:4; Matt. 24:14; Upp. 7:9, 10)

11. Varför fortsatte människornas hopp att vara dolt för de flesta på Miltons och Newtons tid?

11 På Miltons och Newtons tid var det farligt att uttrycka tankar som stred mot kyrkans officiella läror. Därför publicerades en stor del av det de kommit fram till inte förrän efter deras död. Reformationen på 1500-talet lyckades inte reformera läran om inneboende odödlighet, och de flesta protestantiska kyrkor fortsatte att lära ut Augustinus tankar om att tusenårsriket hörde det förgångna till, inte framtiden. Har kunskapen ökat under ändens tid?

”Den sanna kunskapen kommer att bli stor”

12. När skulle den sanna kunskapen bli stor?

12 Beträffande ”ändens tid” förutsade Daniel något mycket positivt. (Läs Daniel 12:3, 4, 9, 10.) ”På den tiden skall de rättfärdiga lysa lika klart som solen”, sade Jesus. (Matt. 13:43) Hur blev den sanna kunskapen stor i ändens tid? Vi kan tänka på några historiska händelser under årtiondena före 1914, det år då ändens tid började.

13. Vad skrev Charles Taze Russell sedan han hade undersökt vad Bibeln lär om återställelse?

13 Mot slutet av 1800-talet började några uppriktiga personer försöka förstå ”mönstret av sunda ord”. (2 Tim. 1:13) En av dem var Charles Taze Russell. År 1870 bildade han och några andra sanningssökare en bibelstudiegrupp. År 1872 undersökte de vad Bibeln lär om återställelse. Längre fram skrev Russell: ”Tills då [hade vi] förfelat att klart se den stora skillnaden mellan den belöning som skall tillfalla församlingen, hvilken står på prof nu, och den belöning, som skall tillfalla de trogna af världen.” Den senare gruppens belöning  blir en ”återställelse till den mänskliga naturens fullkomlighet, som en gång innehades i Eden af vårt hufvud och vår stamfader, Adam”. Russell erkände att han hade fått hjälp av andra i sitt studium av Bibeln. Vilka var de?

14. a) Hur förstod Henry Dunn Apostlagärningarna 3:21? b) Vilka ska leva för evigt på jorden, enligt Dunn?

14 En av dem var Henry Dunn. Han hade skrivit om ”återställelsen av allt det som Gud har talat om förr i tiden genom sina heliga profeters mun”. (Apg. 3:21) Dunn visste att denna återställelse innefattade att människor skulle uppnå fullkomlighet på jorden under Kristi tusenåriga styre. Dunn undersökte också en fråga som hade förbryllat många: Vilka ska leva för evigt på jorden? Han förklarade att miljoner ska uppstå, undervisas om sanningen och få möjlighet att utöva tro på Kristus.

15. Vad förstod George Storrs när det gällde uppståndelsen?

15 År 1870 kom också George Storrs fram till att de orättfärdiga ska uppväckas och få möjlighet att leva för evigt. Han förstod också av det han läste i Bibeln att de som uppstår men inte tar vara på den möjligheten ”skall sluta i döden, även om ’syndaren ... är hundra år gammal’”. (Jes. 65:20) Storrs bodde i Brooklyn i New York och gav ut en tidskrift som hette Bible Examiner.

16. Vad skilde bibelforskarna från kristenheten?

16 Russell förstod med hjälp av Bibeln att tiden nu var inne för att göra de goda nyheterna allmänt kända. År 1879 började han därför ge ut tidskriften Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, nu kallad The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom (Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike). Tidigare var det endast ett fåtal som hade förstått sanningen om människornas hopp, men nu fick grupper av bibelforskare i många länder tillgång till tidskriften Vakttornet och kunde studera den. Uppfattningen att endast ett fåtal människor ska komma till himlen, medan miljontals ska få fullkomligt liv på jorden, skilde bibelforskarna från större delen av kristenheten.

17. Hur blev den sanna kunskapen stor?

17 Den förutsagda ”ändens tid” började  1914. Blev den sanna kunskapen om hoppet för människorna stor? (Dan. 12:4) År 1913 trycktes Russells predikningar i 2 000 dagstidningar med en sammanlagd läsekrets på 15 000 000. Mot slutet av 1914 hade över 9 000 000 människor på tre kontinenter sett ”Skapelsedramat i bilder” – ett program med film och ljusbilder som bland annat handlade om Kristi tusenårsrike. Från 1918 till 1925 höll Jehovas tjänare talet ”Millioner som nu leva skola aldrig dö” på mer än 30 språk världen över. Talet förklarade hoppet om evigt liv på jorden. År 1934 förstod Jehovas vittnen att de som hoppades få leva för evigt på jorden borde låta döpa sig. Den här insikten fyllde dem med förnyat nit för arbetet med att predika de goda nyheterna om Guds kungarike. I dag är miljontals människor tacksamma mot Jehova för utsikten att få leva för evigt på jorden.

”Guds barns härliga frihet” ligger framför oss!

18, 19. Hur beskrivs det liv som är förutsagt i Jesaja 65:21–25?

18 Profeten Jesaja blev inspirerad att skriva om det liv som Guds folk ska få på jorden. (Läs Jesaja 65:21–25.) Vissa träd som fanns för omkring 2 700 år sedan, när Jesaja skrev de här orden, lär fortfarande finnas kvar. Kan du föreställa dig hur det skulle vara att få leva så länge och känna sig frisk och stark?

19 I stället för att vara en kort vandring från vaggan till graven kommer livet att ge oss oändliga möjligheter att bygga, plantera och lära. Tänk på alla vänner du kommer att kunna skaffa dig. Dessa vänskapsförhållanden kommer att fortsätta att stärkas i all evighet. Vilken ”härlig frihet” ”Guds barn” då kommer att kunna njuta av på jorden! (Rom. 8:21)

[Fotnot]

^ § 4 Augustinus hävdade att Guds rikes tusenåriga styre inte hörde framtiden till utan redan hade börjat i och med att kyrkan grundades.

Kan du förklara?

• Hur blev människornas hopp om liv på jorden dolt?

• Vad började somliga som läste Bibeln förstå på 1600-talet?

• Hur blev människornas verkliga hopp tydligare när år 1914 närmade sig?

• Hur har kunskapen om det jordiska hoppet blivit stor?

[Frågor]

[Bilder på sidan 13]

Diktaren John Milton (till vänster) och matematikern Isaac Newton (till höger) kände till hoppet om evigt liv på jorden.

[Bilder på sidan 15]

De tidiga bibelforskarna förstod med hjälp av Bibeln att tiden var inne för att göra människornas verkliga hopp känt i hela världen.