Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vandra med Gud i dessa oroliga tider

Vandra med Gud i dessa oroliga tider

Vandra med Gud i dessa oroliga tider

”Enok höll i med att vandra med den sanne Guden. Sedan var han inte mer, ty Gud tog bort honom.” (1 MOSEBOKEN 5:24)

1. Vilka förhållanden gör våra dagar olycksbringande?

OROLIGA tider! De här orden sammanfattar mycket bra de år av oro och våld som mänskligheten har genomlevt sedan det messianska kungariket föddes 1914. Under hela den här tiden har människorna levt i ”de sista dagarna”. De har hemsökts av sådana katastrofer som svält, svåra sjukdomar, jordbävningar och krig i en omfattning som saknar motstycke. (2 Timoteus 3:1; Uppenbarelseboken 6:1–8) De som tillber Jehova har inte skonats. I större eller mindre utsträckning drabbas vi alla av vår tids osäkerhet och svårigheter. Ekonomiska påfrestningar, politiska oroligheter, brottslighet och sjukdom hör till det som gör livet mycket svårt.

2. Vilka utmaningar har Jehovas tjänare ställts inför?

2 Utöver detta har många av Jehovas tjänare uthärdat våg efter våg av intensiv förföljelse, när Satan har fört krig mot dem ”som håller Guds bud och har arbetet att vittna om Jesus”. (Uppenbarelseboken 12:17) Och även om vi inte alla har fått utstå direkt förföljelse, måste alla sanna kristna kämpa mot Satan, Djävulen, och den ande som han främjar bland människorna. (Efesierna 2:2; 6:12) För att vi inte skall bli påverkade av denna ande krävs det att vi är ständigt vaksamma, för vi stöter på den på arbetet, i skolan och på andra platser där vi kommer i kontakt med dem som inte är intresserade av den rena tillbedjan.

Vandra med Gud, inte med nationerna

3, 4. Hur skiljer sig de kristna från världen?

3 De kristna under det första århundradet kämpade också hårt mot världens ande, och det gjorde att de skilde sig mycket från dem som inte tillhörde den kristna församlingen. Paulus beskrev denna skillnad när han skrev: ”Detta säger jag därför och betygar i Herren: vandra inte längre som folk av nationerna vandrar i sina sinnens fruktlöshet, så länge de är i mörker vad sinnet angår och utestängda från det liv som hör Gud till, på grund av den okunnighet som är i dem, på grund av deras hjärtans känslolöshet. Eftersom de har förlorat all moralisk känsla, har de hängett sig åt tygellöshet för att i girighet bedriva allt slags orenhet.” (Efesierna 4:17–19)

4 Så träffande de här orden beskriver världens djupa andliga och moraliska mörker – både på Paulus tid och i våra dagar! Alldeles som under det första århundradet vandrar de kristna i våra dagar ”inte ... som folk av nationerna vandrar”. Nej, de har den underbara förmånen att få vandra med Gud. Visserligen kanske somliga ifrågasätter det rimliga i att säga att små, ofullkomliga människor vandrar med Jehova. Men Bibeln visar att det är möjligt att göra det. Jehova förväntar till och med att de skall göra det. På 700-talet f.v.t. skrev profeten Mika följande inspirerade ord: ”Vad kräver Jehova i gengäld av dig annat än att du handlar rättvist och älskar kärleksfull omtanke och är blygsam, när du vandrar med din Gud?” (Mika 6:8)

Vandra med Gud – Hur? Varför?

5. Hur kan en ofullkomlig människa vandra med Gud?

5 Hur kan vi vandra med den allsmäktige, osynlige Guden? Uppenbarligen inte på samma sätt som när vi vandrar med våra medmänniskor. I Bibeln kan uttrycket ”att vandra” betyda ”att följa ett visst handlingssätt”. * Med detta i minnet förstår vi att den som vandrar med Gud lever på det sätt som Gud har angett och som behagar honom. När vi försöker leva så, skiljer vi oss från de flesta i vår omgivning. Ändå är detta det enda rätta valet för en kristen. Varför det? Det finns många orsaker.

6, 7. Varför är detta att vandra med Gud den allra bästa levnadsvägen?

6 För det första är Jehova vår Skapare, livets källa, och den som förser oss med allt vi behöver för att uppehålla livet. (Uppenbarelseboken 4:11) Därför är det endast han som har rätt att tala om för oss hur vi skall vandra. Dessutom är detta att vandra med Gud den bästa tänkbara levnadsvägen. Jehova har gjort det möjligt för dem som vandrar med honom att få sina synder förlåtna, och han erbjuder dem det säkra hoppet om evigt liv. Vår kärleksrike himmelske Fader ger också visa råd som hjälper dem som vandrar med honom att få ett bra liv redan nu, trots att de är ofullkomliga och lever i en värld som ligger i Satans våld. (Johannes 3:16; 2 Timoteus 3:15, 16; 1 Johannes 1:8; 2:25; 5:19) Ytterligare en orsak att vandra med Gud är att vår villighet att göra det bidrar till friden och enheten i församlingen. (Kolosserna 3:15, 16)

7 Sist, men viktigast av allt: När vi vandrar med Gud visar vi var vi står i den stora stridsfråga som väcktes i Edens trädgård – frågan om suveräniteten. (1 Moseboken 3:1–6) Vi visar genom vårt levnadssätt att vi står på Jehovas sida, och vi förkunnar utan fruktan att han ensam är den rättmätige Suveränen. (Psalm 83:18) Därmed handlar vi i överensstämmelse med våra böner att Guds namn skall helgas och att hans vilja skall ske. (Matteus 6:9, 10) De som har valt att vandra med Gud är sannerligen visa! De kan känna sig säkra på att de vandrar i rätt riktning, för Jehova ”ensam är vis”. Han gör aldrig några misstag. (Romarna 16:27)

8. Hur var Enoks dagar och Noas dagar lika vår egen tid?

8 Hur är det då möjligt att leva så som kristna bör leva, med tanke på att tiderna är så oroliga och att de flesta inte är intresserade av att tjäna Jehova? Vi får svaret på den frågan när vi tänker på trogna män i forntiden som bevarade sin ostrafflighet trots att de levde i mycket svåra tider. Två av dessa var Enok och Noa. Båda levde i en tid som liknade vår egen. Ondskan var utbredd. I Noas dagar var jorden uppfylld av våld och omoral. Men Enok och Noa stod emot världens ande och vandrade med Jehova. Hur kunde de göra det? För att besvara den frågan skall vi i den här artikeln behandla exemplet med Enok. I nästa artikel skall vi behandla Noas exempel.

Enok vandrade med Gud i oroliga tider

9. Vilka upplysningar har vi om Enok?

9 Enok är den förste som i Bibeln omtalas som en som vandrade med Gud. Så här sägs det om honom: ”Sedan Enok hade blivit far till Metusela, fortsatte han att vandra med den sanne Guden.” (1 Moseboken 5:22) När berättelsen sedan nämnt hur gammal Enok blev – vilket var mycket jämfört med vår livslängd, men lite för att vara på den tiden – sägs det: ”Enok höll i med att vandra med den sanne Guden. Sedan var han inte mer, ty Gud tog bort honom.” (1 Moseboken 5:24) Jehova förflyttade förmodligen Enok från de levandes land för att han skulle somna in i döden innan hans motståndare kunde komma åt att skada honom. (Hebréerna 11:5, 13) Förutom de här korta verserna sägs det inte så mycket om Enok i Bibeln. Men de upplysningar som finns och andra omständigheter ger oss goda skäl att säga att Enok levde i oroliga tider.

10, 11. a) Hur bredde fördärvet ut sig efter Adams och Evas uppror? b) Vilket profetiskt budskap frambar Enok, och vilket bemötande fick han med all säkerhet?

10 Tänk till exempel på hur snabbt fördärvet spred sig bland människorna efter det att Adam hade syndat. I Bibeln får vi veta att Adams förstfödde son, Kain, blev den förste mördaren när han dödade sin bror Abel. (1 Moseboken 4:8–10) Efter Abels våldsamma död föddes en annan son åt Adam och Eva, och de gav honom namnet Set. Om honom sägs det: ”Åt Set föddes det också en son, och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man anropa Jehovas namn.” (1 Moseboken 4:25, 26) Sorgligt nog började man ”anropa Jehovas namn” på ett avfälligt sätt. * Många år efter Enos födelse skrev en avkomling av Kain som hette Lemek en sång till sina båda hustrur, där han tillkännagav att han hade dödat en ung man som hade sårat honom. Han gav också varningen: ”Om Kain blir hämnad sju gånger, då blir Lemek hämnad sjuttiosju gånger.” (1 Moseboken 4:10, 19, 23, 24)

11 De här kortfattade upplysningarna visar att det fördärv som Satan förde in i Edens trädgård snabbt ledde till att ondskan bredde ut sig bland Adams avkomlingar. I en sådan värld var Enok en Jehovas profet, vars kraftfulla inspirerade budskap ljuder ännu i våra dagar. Judas skriver att Enok profeterade följande: ”Se! Jehova kom med sina heliga myriader för att verkställa dom mot alla och för att bevisa att alla de ogudaktiga var skyldiga till alla sina ogudaktiga handlingar, som de hade begått på ett ogudaktigt sätt, och till alla de chockerande ord som ogudaktiga syndare hade uttalat mot honom.” (Judas, vers 14, 15) Dessa ord kommer att få sin slutliga uppfyllelse i Harmageddon. (Uppenbarelseboken 16:14, 16) Men vi kan vara övertygade om att det också i Enoks dagar fanns många ”ogudaktiga syndare” som blev uppretade när de hörde hans profetia. Så kärleksfullt av Jehova att ta bort profeten, så att de inte kunde göra honom någon skada!

Vad styrkte Enok att vandra med Gud?

12. Vad var det som skilde Enok från hans samtida?

12 I Edens trädgård lyssnade Adam och Eva till Satan, och Adam gjorde uppror mot Jehova. (1 Moseboken 3:1–6) Deras son Abel följde en annan kurs, och Jehova såg med välvilja på honom. (1 Moseboken 4:3, 4) Men de flesta av Adams avkomlingar var sorgligt nog inte som Abel. Det var däremot Enok, som föddes flera hundra år senare. Vad var det som skilde Enok från de flesta andra av Adams avkomlingar? Aposteln Paulus besvarade den frågan när han skrev: ”På grund av sin tro blev Enok förflyttad för att han inte skulle se döden, och han stod ingenstans att finna därför att Gud hade förflyttat honom; före sin förflyttning fick han nämligen vittnesbördet att han hade behagat Gud.” (Hebréerna 11:5) Enok ingick i det stora ”moln av [förkristna] vittnen” som var enastående exempel i fråga om att visa tro. (Hebréerna 12:1) Det var tro som gjorde att Enok kunde uppföra sig rätt under hela sin levnad på över 300 år – mer än tre gånger så lång tid som de flesta av oss lever i våra dagar!

13. Vilket slags tro hade Enok?

13 Paulus beskrev Enoks och andra vittnens tro när han sade: ”Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på, det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser.” (Hebréerna 11:1) Ja, tron är den säkra förväntan, grundad på garantier, om att det vi hoppas på skall bli verklighet. Den innefattar en förväntan som är så stark att den påverkar våra värderingar i livet. Det var en sådan tro som gjorde att Enok kunde vandra med Gud, trots att världen omkring honom inte gjorde det.

14. Vilken exakt kunskap kan Enoks tro ha varit grundad på?

14 Sann tro är grundad på exakt kunskap. Vilken kunskap hade Enok? (Romarna 10:14, 17; 1 Timoteus 2:4) Utan tvivel kände han till det som hade hänt i Eden. Troligen hade han också hört hur livet i Edens trädgård hade varit – den trädgård som kanske fortfarande existerade, även om människan inte hade tillträde till den. (1 Moseboken 3:23, 24) Och han kände till Guds avsikt att Adams avkomlingar skulle uppfylla jorden och göra den lik det ursprungliga paradiset. (1 Moseboken 1:28) Dessutom trodde Enok helt säkert på Jehovas löfte om en avkomma som skulle krossa Satans huvud och ta bort de dåliga verkningarna av hans bedrägeri. (1 Moseboken 3:15) Ja, Enoks egen inspirerade profetia, som finns bevarad i Judas brev, gäller tillintetgörandet av Satans avkomma. Eftersom Enok hade tro, vet vi att han tillbad Jehova som den Gud som ”belönar dem som uppriktigt söker honom”. (Hebréerna 11:6) Så även om Enok inte hade lika mycket kunskap som vi, visste han tillräckligt mycket för att kunna bygga upp en stark tro. Med en sådan tro bevarade han sin ostrafflighet under oroliga tider.

Följ Enoks exempel

15, 16. Hur kan vi efterlikna Enok?

15 Eftersom vi i dessa oroliga tider vill behaga Jehova precis som Enok gjorde, gör vi väl i att följa hans exempel. Vi behöver skaffa oss exakt kunskap om Jehova och hans avsikter och hålla denna kunskap levande. Men vi måste göra mer än så. Vi måste låta denna exakta kunskap leda oss i livet. (Psalm 119:101; 2 Petrus 1:19) Vi måste låta oss vägledas av Guds tänkesätt och alltid sträva efter att behaga honom i alla våra tankar och handlingar.

16 Vi har inga uppgifter om vilka andra som tjänade Jehova i Enoks dagar, men det är tydligt att han antingen var ensam eller tillhörde en liten minoritet. Vi utgör också en minoritet i världen, men det gör oss inte missmodiga. Jehova kommer att ge oss sitt stöd oavsett vilka som är emot oss. (Romarna 8:31) Enok frambar modigt varningen om att de ogudaktiga människorna skulle tillintetgöras. Vi är också modiga när vi predikar ”dessa goda nyheter om kungariket” trots hån, motstånd och förföljelse. (Matteus 24:14) Enok levde inte lika länge som många av hans samtida, men hans hopp gällde inte den dåtida världen. Han hade sin blick fäst vid något mycket större. (Hebréerna 11:10, 35) Vi har också vår blick fäst vid förverkligandet av Jehovas avsikter. Därför gör vi inte fullt bruk av den här världen. (1 Korinthierna 7:31) Vi använder i stället huvudsakligen våra krafter och tillgångar till att tjäna Jehova.

17. Vilken kunskap har vi som Enok inte hade, och vad bör vi därför göra?

17 Enok hade tro på att den avkomma som Jehova hade utlovat skulle komma i rätt tid. Det har nu gått nästan 2 000 år sedan denna avkomma – Jesus Kristus – kom, gav sitt liv som en lösen och öppnade vägen för oss, och även för sådana trogna forntida vittnen som Enok, att ärva evigt liv. Denna avkomma, som nu är insatt på tronen som kung i Guds rike, kastade ut Satan ur himlen ner till jorden, och vi ser de besvärliga följderna av detta runt omkring oss. (Uppenbarelseboken 12:12) Ja, vi har tillgång till mycket större kunskap än Enok. Må vi därför, precis som han, ha en stark tro. Må vår förtröstan på att Guds löften kommer att uppfyllas påverka allt vi gör. Må vi, likt Enok, vandra med Gud trots att vi lever i oroliga tider.

[Fotnoter]

^ § 5 Se Insight on the Scriptures, band 1, sidan 220, stycket 6, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 10 Före Enos dagar talade Jehova med Adam. Abel frambar ett godtagbart offer åt Jehova. Gud talade också med Kain innan svartsjuk vrede fick denne att begå ett mord. Man måste därför ha börjat ”anropa Jehovas namn” på ett nytt sätt, inte i förbindelse med den rena tillbedjan.

Hur skulle du svara?

• Vad innebär det att vandra med Gud?

• Varför är det den bästa levnadsvägen att vandra med Gud?

• Hur kunde Enok vandra med Gud, trots de oroliga tiderna?

• Hur kan vi efterlikna Enok?

[Frågor]

[Bild på sidan 15]

Genom tro vandrade ”Enok ... med den sanne Guden”

[Bild på sidan 17]

Vi tror fullt och fast på att Jehovas löften kommer att uppfyllas

[Bildkällor på sidan 13]

Kvinna, längst till höger: FAO photo/B. Imevbore; byggnad som störtat samman: San Hong R-C Picture Company