Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova”

”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova”

”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova”

”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova, och han kommer att ge dig de ting ditt hjärta begär.” (PSALM 37:4)

1, 2. Vem är källan till sann lycka, och hur riktade kung David uppmärksamheten på detta?

”LYCKLIGA är de som är medvetna om sitt andliga behov. ... Lyckliga är de barmhärtiga. ... Lyckliga är de som stiftar fred.” Tillsammans med sex andra beskrivningar av dem som är lyckliga bildar dessa uttalanden en enastående inledning till Jesu berömda bergspredikan enligt den uppteckning som gjordes av evangelieskribenten Matteus. (Matteus 5:3–11) Jesu ord ger en försäkran om att lycka är inom räckhåll för oss.

2 En psalm, en helig sång, som skrevs av kung David i det forntida Israel riktar uppmärksamheten på källan till sann lycka: Jehova. ”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova”, sade David, ”och han kommer att ge dig de ting ditt hjärta begär.” (Psalm 37:4) Men vad kan göra kunskap om Jehova och de många dragen i hans personlighet till en ”rik förnöjelse”, dvs. mycket stor glädje? Hur kommer du, genom att begrunda vad han har gjort och ännu kommer att göra för att fullborda sina avsikter, att ha utsikten att få ”de ting ditt hjärta begär”? En noggrann genomgång av Psalm 37, verserna 1–11, ger svaren.

”Avundas inte”

3, 4. Vilket råd ger David enligt Psalm 37:1, och varför är det passande att rätta sig efter det i vår tid?

3 Vi lever i ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”, och ondskan tilltar. Vi har sett hur aposteln Paulus ord har uppfyllts: ”Onda människor och bedragare skall gå vidare från ont till värre, i det de vilseleder och blir vilseledda.” (2 Timoteus 3:1, 13) Det är verkligen lätt att bli påverkad av att det ser ut som om onda människor har framgång och välstånd! Allt detta kan distrahera oss och göra att vår andliga syn fördunklas. Lägg märke till hur de inledande orden i Psalm 37 gör oss uppmärksamma på denna potentiella fara: ”Visa dig inte upphetsad på grund av ogärningsmännen. Avundas inte dem som utövar orättfärdighet.”

4 Massmedierna bombarderar oss dagligen med rapporter om mängder av orättvisor. Oärliga affärsmän kan ostraffat fortsätta att fuska. Brottslingar utnyttjar själviskt de svaga. Mördare förblir oupptäckta eller klarar sig undan straff. Alla sådana exempel på förvrängning av rättvisan kan uppväcka vrede och störa vår sinnesfrid. Ogärningsmännens skenbara framgång kan rentav uppväcka känslor av avund. Men blir situationen bättre av att vi blir upprörda? Gör avund på grund av de skenbara fördelar som de onda åtnjuter att slutresultatet för dem blir annorlunda? Absolut inte! Och vi behöver verkligen inte bli ”upphetsade”. Varför inte det?

5. Varför liknas ogärningsmän vid gräs?

5 Psalmisten svarar: ”Ty likt gräs kommer de att vissna med hast, och likt grönt nytt gräs kommer de att tyna bort.” (Psalm 37:2) Grönt nytt gräs kan se fint ut, men stråna vissnar snart och dör. Det är på samma sätt med ogärningsmän. Deras skenbara välstånd är inte bestående. När de dör, har de inte längre någon hjälp av den vinning de fått med oärliga metoder. Rättvisan hinner till slut i kapp var och en. ”Den lön synden betalar ut är död”, skrev Paulus. (Romarna 6:23) Ogärningsmän och alla som är orättfärdiga kommer till sist att få sin ”lön” men ingenting mer. Vilket meningslöst och onyttigt levnadssätt! (Psalm 37:35, 36; 49:16, 17)

6. Vad kan vi lära av Psalm 37:1, 2?

6 Skall vi då låta ogärningsmännens flyktiga välstånd störa oss? Lärdomen från de två första verserna i Psalm 37 är följande: Låt inte deras framgång få dig att avvika från den kurs av tjänst för Jehova som du valt. Var i stället helt inriktad på andliga välsignelser och mål. (Ordspråken 23:17)

”Förtrösta på Jehova och gör det som är gott”

7. Varför bör vi förtrösta på Jehova?

7 ”Förtrösta på Jehova och gör det som är gott”, uppmanar psalmisten oss. (Psalm 37:3a) När vi tyngs av bekymmer och oro eller rentav tvivel, behöver vi helt sätta vår förtröstan till Jehova. Han är den som erbjuder fullständig andlig trygghet. ”Den som bor på den Högstes hemliga plats”, skrev Mose, ”kommer att finna härbärge under den Allsmäktiges skugga.” (Psalm 91:1) När vi oroas av den ökande laglösheten i denna tingens ordning, behöver vi ännu mer förtrösta på Jehova. Om vi stukar en fot, blir vi glada om en vän räcker fram sin arm till stöd. När vi strävar efter att vandra i trohet, behöver vi likaså Jehovas stöd. (Jesaja 50:10)

8. Hur kan deltagande i den kristna tjänsten hjälpa oss att undvika att bli otillbörligt oroade på grund av de ondas välstånd?

8 Ett medel mot att bli oroad av de ondas välstånd är att vara upptagen i att söka efter fårlika personer och hjälpa dem att komma till exakt kunskap om Jehovas avsikter. Med tanke på den tilltagande ondskan behöver vi vara fullt upptagna med att hjälpa andra. ”Glöm inte att göra gott och att dela med er åt andra”, sade aposteln Paulus, ”ty Gud finner välbehag i sådana offer.” Något verkligt ”gott” som vi kan göra är att dela med oss åt andra av de härliga goda nyheterna om Guds kungarike. Vårt offentliga predikande är i sanning ”ett lovprisningens offer”. (Hebréerna 13:15, 16; Galaterna 6:10)

9. Förklara Davids maning att ”bo på jorden”.

9 ”Bo på jorden”, fortsätter David, ”och handla i trofasthet.” (Psalm 37:3b) ”Jorden” var på Davids tid det område som Jehova hade gett åt Israel, dvs. det utlovade landet. Under Salomos regering nådde dess gränser från Dan i norr till Beersheba i söder. Detta var Israels hem. (1 Kungaboken 4:25) Var vi än lever på jorden i vår tid ser vi fram emot den tid då hela planeten skall bli ett paradis i den nya värld som kännetecknas av rättfärdighet. Fram till dess bor vi i andlig trygghet. (Jesaja 65:13, 14)

10. Vad blir resultatet när vi ”handlar i trofasthet”?

10 Vad blir resultatet när vi ”handlar i trofasthet”? Det inspirerade ordspråket påminner oss: ”En man med trofasta gärningar kommer att få många välsignelser.” (Ordspråken 28:20) Att vi troget håller ut i predikandet av de goda nyheterna varhelst vi bor och för alla vi kan medför helt visst välsignelser från Jehova. Tänk till exempel på Frank och hans hustru, Rose, som började som pionjärer för 40 år sedan i en stad i norra Skottland. De få som hade visat intresse för sanningen där hade glidit bort. Utan att låta sig avskräckas tog det här pionjärparet itu med arbetet att predika och göra lärjungar. Nu finns det en blomstrande församling där. Det här parets trohet har verkligen fått Jehovas välsignelse. ”Den största välsignelsen”, förklarar Frank ödmjukt, ”är helt enkelt att vi fortfarande är i sanningen och är användbara för Jehova.” Ja, när vi ”handlar i trofasthet”, får vi många välsignelser som vi uppskattar.

”Ha ... din rika förnöjelse i Jehova”

11, 12. a) Hur kan vi finna vår ”rika förnöjelse i Jehova”? b) Vilket mål kan du ställa upp i fråga om personligt studium, och vilket resultat får det sannolikt?

11 För att stärka vår relation till Jehova och för att bevara vår förtröstan på honom måste vi ha vår ”rika förnöjelse i Jehova”. (Psalm 37:4a) Hur kan vi göra det? I stället för att främst vara upptagna av vår egen situation, hur svår den än må vara, är vi helt inriktade på Jehova. Ett sätt att göra detta är att ta sig tid till att läsa hans ord. (Psalm 1:1, 2) Känner du förnöjelse när du läser Bibeln? Det blir resultatet när du läser med målet att lära känna mer om Jehova. Varför inte, sedan du läst ett avsnitt, stanna upp och fråga dig själv: ”Vad har det här avsnittet lärt mig om Jehova?” Du kan finna att det är till hjälp och nytta att ha en anteckningsbok eller ett papper redo när du läser Bibeln. Varje gång du stannar upp för att tänka på innebörden i det du har läst kan du skriva ner en fras som påminner dig om en av Guds tilltalande egenskaper. I en annan psalm sjöng David: ”Låt min muns ord och mitt hjärtas meditation bli välbehagliga för dig, o Jehova, min Klippa och min Friköpare.” (Psalm 19:14) Denna koncentrerade uppmärksamhet på Guds ord från vår sida är ”välbehaglig” för Jehova och till förnöjelse och glädje för oss.

12 Hur kan vi finna lycka genom vårt studium och vår meditation? Vi kan vara inriktade på att lära oss så mycket vi kan om Jehova och hans vägar. Sådana publikationer som Den största människa som någonsin levat och Närma dig Jehova * ger oss mycket som vi kan begrunda med uppskattning. David försäkrar den rättfärdige: Jehova ”kommer att ge dig de ting ditt hjärta begär”. (Psalm 37:4b) Det var detta slag av förtröstan som måste ha förmått aposteln Johannes att skriva följande ord: ”Detta är den tillförsikt som vi har till honom, att vad vi än begär i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss beträffande vad vi än begär, så vet vi att vi skall få de begärda tingen, då vi ju har begärt dem av honom.” (1 Johannes 5:14, 15)

13. Vilken utvidgning av arbetet med att predika om Guds kungarike har på senare tid förekommit i många länder?

13 Som sådana som bevarar sin ostrafflighet är vår största glädje att se Jehovas suveränitet hävdad. (Ordspråken 27:11) Flödar inte vårt hjärta över av glädje när vi får höra om det oerhörda predikoarbete som utförs av våra bröder i länder som tidigare stått under totalitärt eller diktatoriskt styre? Vi väntar ivrigt på att få se vilken ytterligare frihet som kan bli verklighet före slutet på den nuvarande tingens ordning. Många av Jehovas tjänare som bor i västländer predikar flitigt för studenter, flyktingar och andra som bor tillfälligt i Väst och åtnjuter religionsfrihet. Det är vår uppriktiga önskan att dessa, när de återvänder hem, skall fortsätta att låta sanningens ljus lysa också i det som förefaller vara ett ogenomträngligt mörker. (Matteus 5:14–16)

”Vältra din väg på Jehova”

14. Vilka bevis finns det för att vi kan lita på Jehova?

14 Vilken befrielse det är att veta att våra bekymmer och det som för oss kan tyckas vara tunga bördor kan lyftas bort! Hur då? ”Vältra din väg på Jehova, och förlita dig på honom”, säger David, ”och han själv kommer att handla.” (Psalm 37:5) I våra församlingar har vi mycket som vittnar om att Jehova är ett pålitligt stöd. (Psalm 55:22) De som är i heltidstjänst, vare sig det är som pionjärer, resande tillsyningsmän, missionärer eller frivilliga som tjänar vid Betel, kan alla vittna om hur pålitlig Jehovas omvårdnad är. Varför inte tala med några du känner och fråga hur Jehova har hjälpt dem? Du kommer utan tvivel att få höra många erfarenheter som visar att Jehovas hand aldrig är för kort, nej, inte ens under svåra tider. Han sörjer alltid för det livsnödvändiga. (Psalm 37:25; Matteus 6:25–34)

15. Hur lyser Guds folks rättfärdighet fram?

15 När vi gör Jehova till vår tillförsikt och obetingat förtröstar på honom, kan vi få uppleva det som psalmistens följande ord uttrycker: ”Han kommer helt visst att föra fram din rättfärdighet alldeles som ljuset och din rättvisa som middagsljuset.” (Psalm 37:6) Som Jehovas vittnen finner vi ofta att man ger en felaktig bild av oss. Men Jehova öppnar ögonen på människor som har ett ärligt hjärta för att hjälpa dem att inse att vår offentliga tjänst motiveras av kärlek till Jehova och till nästan. Samtidigt kan vårt rättrådiga uppförande, även om det av många framställs i oriktig dager, inte hållas dolt. Jehova uppehåller oss under alla slag av motstånd och förföljelse. Som ett resultat av detta lyser Guds folks rättfärdighet fram som solen vid middagen. (1 Petrus 2:12)

”Var tyst ... och vänta längtansfullt”

16, 17. Vad är det nu, i harmoni med Psalm 37:7, tid för, och varför är det så?

16 Psalmistens följande ord lyder: ”Var tyst inför Jehova och vänta längtansfullt på honom. Visa dig inte upphetsad över den som gör sin väg framgångsrik, över den man som genomför sina ränker.” (Psalm 37:7) Här betonar David att vi behöver vänta tålmodigt på att Jehova skall ingripa. Slutet på denna tingens ordning har ännu inte kommit, men detta är ändå inte någon orsak till klagomål. Har vi inte sett att Jehovas barmhärtighet och tålamod är långt större än vad vi först tänkte oss? Kan vi nu visa att vi också väntar tålmodigt, medan vi är fullt upptagna med att predika de goda nyheterna innan slutet kommer? (Markus 13:10) Nu är det verkligen tid att undvika överilade gärningar som kan beröva oss vår glädje och vår andliga trygghet. Nu är det tid att ännu kraftigare stå emot det fördärvande inflytandet från Satans värld. Och nu är det tid att bevara den moraliska renheten och aldrig äventyra vår rättfärdiga ställning inför Jehova. Låt oss fortsätta att slå bort omoraliska tankar och undvika otillbörliga handlingar mot dem som tillhör det motsatta könet – eller för den delen också samma kön. (Kolosserna 3:5)

17 ”Avstå från vrede och överge raseri”, råder David oss. ”Visa dig inte upphetsad, bara för att därmed göra vad ont är. Ty ogärningsmännen, de kommer att avskäras, men de som hoppas på Jehova, de kommer att besitta jorden.” (Psalm 37:8, 9) Ja, vi kan med förtröstan se fram emot den tid – som nu är så nära – då Jehova skall befria jorden från allt fördärv och från dem som är ansvariga för det.

”Bara en liten tid till”

18, 19. Vilken uppmuntran får du i Psalm 37:10?

18 ”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; och du kommer sannerligen att ge akt på hans plats, och han är inte där.” (Psalm 37:10) De här orden är verkligen till uppmuntran för oss, när vi nalkas slutet på den nuvarande ordningen och kulmen på ett katastrofalt oberoende av Jehova! Varje slags regering eller myndighet som har tänkts ut av människan har misslyckats totalt. Och nu närmar vi oss tiden för en återgång till Guds styre, dvs. sann teokrati, Jehovas rike under Jesus Kristus. Detta styre kommer att ta hel och full kontroll över världens angelägenheter och avlägsna alla motståndare till Guds kungarike. (Daniel 2:44)

19 I den nya världen under Guds kungarike skulle du kunna söka hur mycket som helst, men du skulle ändå inte kunna finna någon som är ”ondskefull”. Ja, var och en som då gör uppror mot Jehova kommer att snabbt bli avlägsnad. Ingen som angriper Guds suveränitet eller vägrar att underkasta sig hans myndighet kommer att finnas där. Alla dina grannar kommer att vara likasinnade i sin önskan att behaga Jehova. Tänk vilken säkerhet och trygghet detta kommer att ge – inga lås, inga bommar, ingenting som stör den fullständiga tilliten och lyckan. (Jesaja 65:20; Mika 4:4; 2 Petrus 3:13)

20, 21. a) Vilka är ”de saktmodiga” i Psalm 37:11, och var finner de ett ”överflöd av frid”? b) Vilka välsignelser får vi om vi efterliknar den större David?

20 Då kommer ”de saktmodiga ... att besitta jorden”. (Psalm 37:11a) Men vilka är dessa ”saktmodiga”? Det ord som översatts med ”saktmodig” kommer från ett rotord som betyder ”plåga, ödmjuka, förödmjuka”. Ja, de ”saktmodiga”, eller ödmjuka, är de som ödmjukt väntar på att Jehova skall rätta till alla orättvisor som tillfogas dem. ”De kommer helt visst att finna sin rika förnöjelse i överflödet av frid.” (Psalm 37:11b) Redan nu finner vi ett överflöd av frid i det andliga paradis som är förbundet med den sanna kristna församlingen.

21 Även om vi ännu inte är befriade från hemsökelser, stöder vi varandra och tröstar dem som är nedstämda. Som ett resultat av detta främjas sann inre förnöjsamhet bland Jehovas folk. Bröder som är förordnade som herdar tjänar kärleksfullt för att fylla våra andliga – och ibland även fysiska – behov och gör det möjligt för oss att uthärda betryck eller lidande för rättfärdighetens skull. (1 Thessalonikerna 2:7, 11; 1 Petrus 5:2, 3) Tänk vilken värdefull tillgång denna frid är! Vi har också hoppet om evigt liv i det fridfulla paradis som nu är nära. Må vi då efterlikna den större David, Kristus Jesus, vars nitälskan för Jehova fick honom att tjäna troget till slutet. (1 Petrus 2:21) Genom att göra det kommer vi att fortsätta att vara lyckliga och lovprisa honom som vi har vår rika förnöjelse i – vår Gud, Jehova.

[Fotnoter]

^ § 12 Utgivna av Jehovas vittnen.

Kan du svara?

• Vad har du lärt dig av Psalm 37:1, 2?

• Hur kan du ”ha ... din rika förnöjelse i Jehova”?

• Vilka bevis finns det för att vi kan lita på Jehova?

[Frågor]

[Bild på sidan 9]

De kristna ”avundas inte dem som utövar orättfärdighet”

[Bild på sidan 10]

”Förtrösta på Jehova och gör det som är gott”

[Bild på sidan 11]

Ha rik förnöjelse i Jehova genom att lära dig så mycket som möjligt om honom

[Bild på sidan 12]

”De saktmodiga, de kommer att besitta jorden”