Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Så rättfärdighet, skörda Guds kärleksfulla omtanke

Så rättfärdighet, skörda Guds kärleksfulla omtanke

Så rättfärdighet, skörda Guds kärleksfulla omtanke

MAN kommer ofelbart att råka illa ut, när man har gått i borgen för en främling, men den som hatar handslag förblir bekymmerfri.” (Ordspråken 11:15) Det här kärnfulla ordspråket uppmuntrar oss på ett övertygande sätt att handla ansvarsfullt. Underteckna ett lån tillsammans med en låntagare som gärna tar risker, och du bäddar för problem. Undvik handslag – en gest som i det forntida Israel motsvarade att underteckna en överenskommelse – och du slipper bli fångad i en ekonomisk fälla.

Den princip som tydligt gäller här är: ”Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda.” (Galaterna 6:7) ”Så säd åt er i rättfärdighet”, sade profeten Hosea, och ”skörda i överensstämmelse med kärleksfull omtanke”. (Hosea 10:12) Ja, sår du rättfärdighet genom att göra saker och ting på Guds sätt, då får du skörda hans kärleksfulla omtanke. Kung Salomo i Israel använde den här principen gång på gång för att med kraft uppmuntra till rätta handlingar, ärligt tal och ett rätt sinnelag. En närmare granskning av hans visdomsord kommer att uppmuntra oss att så säd åt oss i rättfärdighet. (Ordspråken 11:15–31)

Så ”behag”, skörda ”härlighet”

”En behagfull kvinna, hon griper tag i härlighet”, säger den vise kungen, ”men tyrannerna för sin del griper tag i rikedom.” (Ordspråken 11:16) I den här versen ställs den bestående härlighet som en behagfull, eller ”älsklig”, kvinna kan få mot den flyktiga rikedom som en tyrann skaffar sig. (Bibel 2000)

Hur kan man bli behagfull på det sätt som leder till härlighet? Salomo gav rådet: ”Värna om praktisk vishet och tankeförmåga, och de kommer att visa sig vara till ... behag för din hals.” (Ordspråken 3:21, 22) Och psalmisten talade om behag som utgjuts över en kungs läppar. (Psalm 45:1, 2) Ja, praktisk vishet, tankeförmåga och rätt användning av tungan gör en person mer värdefull och behagfull. Det här stämmer inte minst in på kvinnor med gott omdöme. Abigajil, hustrun till den dåraktige Nabal, är ett exempel. Hon ”hade gott omdöme och vacker gestalt”, och kung David lovordade henne för hennes ”förnuft”. (1 Samuelsboken 25:3, 33)

En gudfruktig kvinna som är behagfull på det här sättet vinner utan tvivel härlighet. Andra kommer att tala väl om henne. Om hon är gift, kommer hon att vara härlig i sin mans ögon. Hon kommer i själva verket att ge härlighet åt hela familjen. Och det är inte fråga om en flyktig härlighet. ”Ett namn är att föredra framför överflödande rikedom; ynnest är bättre än till och med silver och guld.” (Ordspråken 22:1) Det goda namn som hon skapar sig hos Gud är av bestående värde.

Situationen är den motsatta för en tyrann, en ”hänsynslös” man. (Ordspråken 11:16, New International Version) En tyrann räknas till samma kategori som de ondskefulla och de som är motståndare till Jehovas tillbedjare. (Job 6:23; 27:13) En sådan man ”har inte satt Gud inför sig”. (Psalm 54:3) Genom att undertrycka och själviskt utnyttja de oskyldiga kanske en sådan person kan hopa ”silver alldeles som stoft”. (Job 27:16) Men en vacker dag kanske han lägger sig och aldrig mer stiger upp, och när som helst kan den dag komma då han öppnar sina ögon för sista gången. (Job 27:19) Hela hans förmögenhet och allt han har uträttat betyder då inte någonting. (Lukas 12:16–21)

Vilken viktig lärdom Ordspråken 11:16 ger oss! Genom att med några få ord visa oss vad skörden blir av både behagfullhet och tyranni manar Israels kung oss att så rättfärdighet.

”Kärleksfull omtanke” för med sig belöningar

Salomo lär oss ytterligare något om relationer människor emellan, när han säger: ”En man som visar kärleksfull omtanke handlar på ett sätt som medför belöning för hans egen själ, men den grymme gör sin egen organism till något utstött.” (Ordspråken 11:17) En bibelkännare säger: ”Poängen i ordspråket är att mitt uppförande mot andra, oavsett om det är bra eller dåligt, får oavsiktliga eller oväntade konsekvenser för mig själv.” Låt oss ta en ung kvinna som exempel, och vi kan kalla henne Lisa. Utan att hon menar något illa, kommer hon alltid för sent när hon har bestämt tid med någon. Det är inte ovanligt att hon kommer minst 30 minuter för sent, när hon har avtalat om predikotjänst med andra förkunnare av Guds kungarike. Lisa handlar inte på ett sätt som medför belöning för henne själv. Kan hon skylla på andra om de tröttnar på att förlora dyrbar tid och undviker att avtala tid med henne i fortsättningen?

En perfektionist – en som ställer överdrivet höga krav på det han presterar – är också grym mot sig själv. I och med att han alltid försöker nå ouppnåeliga mål försätter han sig i en situation där han lätt kan bli besviken och utmattad. Å andra sidan handlar vi på ett sätt som medför belöning för oss själva, om vi sätter upp mål som är realistiska och rimliga. Vi kanske inte är lika kvicktänkta som andra. Eller så kanske vi hämmas av sjukdom eller hög ålder. Vi får aldrig bli förtvivlade över att vi kanske inte gör andliga framsteg i den takt vi önskar, utan låt oss alltid vara resonliga när det gäller våra begränsningar. Vi kan vara glada när vi gör vårt yttersta efter de förmågor vi har. (2 Timoteus 2:15; Filipperna 4:5)

Den vise kungen går in på ytterligare detaljer om hur den rättfärdige handlar till sitt eget bästa, medan den grymme skadar sig själv: ”Den ondskefulle skaffar sig falsk lön, men den som sår rättfärdighet sann förtjänst. Den som står fast för rättfärdighet går mot liv, men den som jagar efter det som är ont går mot sin egen död. De som har förvänt hjärta är något avskyvärt för Jehova, men de som är klanderfria på sin väg är välbehagliga för honom. Även om hand förenas med hand, kommer den som är usel inte att gå ostraffad; men de rättfärdigas avkomma kommer sannerligen att slippa undan.” (Ordspråken 11:18–21)

De här verserna betonar på olika sätt denna grundläggande tanke: Så rättfärdighet, och du får skörda belöningen av det. Den ondskefulle kanske tar till bedrägeri eller hasardspel för att få något för ingenting. Eftersom sådan lön är falsk, kan besvikelse vänta honom. Den som gör ett hederligt dagsverke skaffar sig sann förtjänst i det han får trygghet. Tack vare att den klanderfrie har Guds godkännande, går han mot liv. Men hur skall det gå för den som är ond? ”Även om hand förenas med hand” som ett uttryck för förrädiska planer, slipper den ondskefulle inte undan sitt straff. (Ordspråken 2:21, 22) Vilken fin uppmaning vi får att så rättfärdighet!

Verklig skönhet för den som är förnuftig

”Som en gyllene näsring i trynet på en gris, så är en kvinna som är skön men som vänder sig bort från förnuft”, fortsätter Salomo. (Ordspråken 11:22) Näsringen var ett omtyckt smycke på Bibelns tid. En gyllene ring i näsvingen eller mellan näsborrarna skulle vara ett smycke som man lätt lade märke till på en kvinna. Men tänk så malplacerat ett sådant fint smycke skulle vara i trynet på en gris! Det är likadant med en person som är vacker till det yttre men som saknar ”förnuft”. En utsmyckning av något slag passar helt enkelt inte en sådan person, oavsett om det är en kvinna eller en man. Det är felplacerat – inte alls tilltalande.

Det är givetvis naturligt att vi bryr oss om hur andra tycker att vi ser ut. Man varför skulle vi vara överdrivet bekymrade eller missnöjda över våra ansiktsdrag eller vår kroppsform? Det är inte mycket i vårt utseende som vi kan styra över. Och hur vi ser ut rent fysiskt är ju inte det viktigaste. Är det inte så att de flesta som vi tycker om och beundrar ser rätt alldagliga ut? Att vara fysiskt attraktiv är inte nyckeln till lycka. Det som räknas är den inre skönhet som kommer av bestående egenskaper som återspeglar Guds personlighet. Låt oss därför vara förståndiga och utveckla sådana egenskaper.

”Den frikostiga själen kommer själv att göras fet”

”De rättfärdigas längtan är helt visst god”, säger kung Salomo, ”de ondskefullas hopp är förgrymmelse.” För att illustrera detta tillägger han: ”Det finns de som sprider ut och likväl får ännu mer; och det finns de som håller sig tillbaka från vad rätt är, men det leder bara till armod.” (Ordspråken 11:23, 24)

När vi flitigt sprider ut eller delger andra kunskapen i Guds ord, får vi själva större insikt om ”bredden och längden och höjden och djupet” av den. (Efesierna 3:18) Den som däremot inte använder sin kunskap riskerar att förlora det han har. Ja, ”den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt; och den som sår rikligt, han skall också skörda rikligt”. (2 Korinthierna 9:6)

”Den frikostiga själen kommer själv att göras fet [välmående]”, fortsätter kungen, ”och den som ger andra rikligt att dricka kommer också själv att få rikligt att dricka.” (Ordspråken 11:25) När vi frikostigt använder vår tid och våra tillgångar för att understödja den rena tillbedjan, finner Jehova välbehag i det vi gör. (Hebréerna 13:15, 16) Han kommer att öppna ”himlarnas dammluckor och verkligen tömma ut över ... [oss] en välsignelse, tills det inte mer är någon brist”. (Malaki 3:10) Tänk bara på det andliga välstånd som Jehovas tjänare nu har!

Salomo ger ytterligare ett exempel på skillnaden mellan den rättfärdiges och den ondskefulles längtan. Han säger: ”Den som undanhåller brödsäd – över honom kommer befolkningen att uttala ett skarpt fördömande, men det är välsignelse för dens huvud som låter den köpas.” (Ordspråken 11:26) Om man köper upp varor när priset är lågt och undanhåller dessa tills tillgången minskar och priset ökar, kan man göra goda vinster. Det kan till viss del vara bra att begränsa förbrukningen och att ha en reserv, men i allmänhet ser människor ner på den som gör detta av själviskhet. Den som däremot avstår från att utnyttja en nödsituation till att tjäna stora pengar blir omtyckt av andra.

Israels kung uppmuntrar oss att fortsätta att längta efter det som är gott, eller rättfärdigt, med orden: ”Den som letar efter det goda kommer att fortsätta att söka godvilja; men vad den beträffar som söker efter det onda, över honom skall det komma. Den som förtröstar på sin rikedom – han själv kommer att falla; men alldeles som lövverk kommer de rättfärdiga att frodas.” (Ordspråken 11:27, 28)

Den rättfärdige vinner själar

För att belysa att dåraktiga handlingar får dåliga konsekvenser säger Salomo: ”Den som gör sitt eget hus till något utstött, han kommer att ta vind i besittning.” (Ordspråken 11:29a) Akans synd gjorde honom till något utstött, och både han och de som tillhörde hans familj blev stenade till döds. (Josua, kapitel 7) I vår tid skulle ett kristet familjeöverhuvud eller andra familjemedlemmar kunna bli inblandade i orätta handlingar som leder till att de blir uteslutna ur den kristna församlingen. Den man som inte själv rättar sig efter Guds befallningar eller som tolererar allvarliga orätta handlingar inom familjen gör sitt eget hus till något utstött. Han och kanske andra i hans familj utestängs från den kristna gemenskapen, eftersom de inte ångrar det onda de har gjort. (1 Korinthierna 5:11–13) Och vad kommer han att vinna? Bara vind – något som saknar verkligt innehåll eller värde.

”Den som är dåraktig kommer att vara tjänare åt den som är vis i hjärtat”, fortsätter versen. (Ordspråken 11:29b) Eftersom den som är dåraktig saknar praktisk vishet, kan man inte anförtro honom större ansvar. Dessutom hamnar han kanske på ett eller annat sätt i tacksamhetsskuld till någon på grund av att han missköter sina personliga angelägenheter. En sådan oförståndig individ kan mycket väl bli ”tjänare åt den som är vis i hjärtat”. Det är tydligt och klart att det därför är viktigt att vi använder gott omdöme och praktisk vishet i allt vi gör.

”Den rättfärdiges frukt är ett livets träd”, försäkrar den vise kungen, ”och den som vinner själar är vis.” (Ordspråken 11:30) Hur kommer det sig att det är så? Jo, genom sitt tal och sitt uppförande ger den som är rättfärdig andlig näring åt andra. De blir uppmuntrade att tjäna Jehova och kan så småningom få det liv som Gud har gjort möjligt.

Syndaren får sin lön ”mycket mer”

Visst kan vi säga att de föregående ordspråken med övertygelse uppmanar oss att så rättfärdighet! Salomo tillämpar nu på ytterligare ett sätt principen att ”vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda”, när han säger: ”Se! Den rättfärdige – på jorden kommer han att få sin lön. Hur mycket mer då den ondskefulle och syndaren!” (Ordspråken 11:31)

Trots att den rättfärdige anstränger sig för att göra det som är rätt, felar han ibland. (Predikaren 7:20) Och för sina misstag kommer han att ”få sin lön” på det sättet att han får tuktan. Vad skall vi då säga om den ondskefulle som medvetet väljer en felaktig kurs och inte anstränger sig för att slå in på rättrådighetens väg? Förtjänar inte han en större ”lön” – ett strängt straff? Aposteln Petrus skrev: ”Om den rättfärdige blir räddad med svårighet, var skall då den ogudaktige och syndaren visa sig?” (1 Petrus 4:18) Låt oss därför vara beslutna att alltid så säd åt oss själva i rättfärdighet.

[Bild på sidan 28]

Abigajil vann ”härlighet” för att hon var ”behagfull”

[Bilder på sidan 30]

”Den ondskefulle skaffar sig falsk lön”, den rättfärdige ”sann förtjänst”

[Bild på sidan 31]

Så rikligt och du får skörda rikligt