Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

I vilka situationer är det tillbörligt att en kristen kvinna av andliga orsaker har en huvudbeklädnad?

”Varje kvinna som ber eller profeterar med huvudet obetäckt drar skam över sitt huvud”, skrev aposteln Paulus. Varför det? På grund av Guds princip om ledarskap: ”En kvinnas huvud är mannen.” Eftersom det är en mans uppgift att be och att predika i den kristna församlingen, bör en kristen kvinna, om hon utför något i samband med tillbedjan som normalt sett sköts av hennes man eller av en döpt man, ha något på huvudet. (1 Korinthierna 11:3–10)

Det kan i äktenskapet uppstå situationer, då en kristen kvinna bör ha något på huvudet. För att ta ett exempel: När familjen samlas för att studera Bibeln eller äta en måltid, är det vanligtvis mannen som tar ledningen i att undervisa och representera familjen i bön till Gud. Men om mannen inte är troende, kan detta ansvar falla på hustrun. I en sådan situation bör en kristen syster, om hon ber högt för sin egen och andras räkning eller om hon leder ett bibelstudium med sina barn i sin mans närvaro, ha något på huvudet. Men om hennes man inte är närvarande, behöver hon inte ha något på huvudet, eftersom hon av Gud har fått myndighet att undervisa sina barn. (Ordspråken 1:8; 6:20)

Men hur är det då om en ung son i familjen är en överlämnad, döpt tjänare åt Jehova Gud? Eftersom sonen är medlem av den kristna församlingen, bör han få undervisning av dess manliga medlemmar. (1 Timoteus 2:12) Om han har en troende far bör denne undervisa honom. Men om modern i faderns frånvaro skulle leda ett bibelstudium med den unge döpte sonen och de andra barnen, så bör hon ha något på huvudet. Vid ett sådant studium eller vid en måltid kan hon, om hon så tycker, be sin döpte son att frambära bön. Men om hon tycker att han inte är riktigt mogen för det än och därför väljer att själv be, bör hon ha något på huvudet.

Kristna kvinnor kan också behöva ha något på huvudet, när de utför vissa uppgifter i församlingen. Vid möten för tjänst mitt i veckan är kanske inga döpta män närvarande, utan endast kristna systrar. Det kan också finnas tillfällen vid församlingsmöten då inga döpta män är närvarande. Om en syster vid ett församlingsmöte eller möte för tjänst måste utföra sådant som vanligtvis utförs av en broder, bör hon ha något på huvudet.

Måste kristna kvinnor ha något på huvudet, när de tolkar ett bibliskt tal till ett annat språk eller till teckenspråk eller när de offentligt vid ett församlingsmöte läser paragraferna i ett bibelstudiehjälpmedel? Nej. Systrar som utför sådant presiderar eller undervisar inte. Inte heller behöver systrar som medverkar i demonstrationer, berättar erfarenheter eller har övningstal i skolan i teokratisk tjänst ha något på huvudet.

Även om undervisandet inom församlingen skall utföras av döpta män, har både män och kvinnor skyldighet att predika och undervisa utanför församlingen. (Matteus 24:14; 28:19, 20) En kristen kvinna behöver således inte ha något på huvudet, om hon i närvaro av ett manligt vittne talar med utomstående om Guds ord.

Situationen blir emellertid annorlunda om hon leder ett på förhand avtalat regelbundet bibelstudium med någon och en överlämnad döpt man är med. Detta är en i förväg avtalad undervisningsstund, där den som leder studiet faktiskt presiderar. I en sådan situation blir studiet en utvidgning av församlingen. Om ett döpt manligt vittne är med vid ett sådant studium som ett kvinnligt vittne leder, bör hon ha något på huvudet. Men den överlämnade brodern bör frambära bön. En syster bör inte be i närvaro av en överlämnad broder, utom i sällsynta undantagsfall, till exempel om brodern skulle ha förlorat talförmågan.

Ibland kanske en odöpt manlig förkunnare följer med en kristen syster på ett bibelstudium. Hon kan då, om hon så önskar, be honom leda studiet. Men eftersom han inte på rätt sätt skulle kunna representera en döpt syster i bön till Jehova, så bör hon själv be vid studiet. När systern leder studiet och när hon frambär bön under dessa omständigheter, bör hon ha något på huvudet. För även om den manlige förkunnaren ännu inte är döpt, så förknippar utomstående honom med församlingen, då han ju tar del i predikoverksamheten.

”Kvinnan [bör] ha ett tecken på myndighet på sitt huvud för änglarnas skull”, skrev aposteln Paulus. Ja, kristna systrar har privilegiet att vara goda exempel för de miljontals änglar som lojalt fortsätter att underordna sig Jehova. Det är verkligen fint att gudfruktiga kvinnor tänker på att ha något på huvudet när situationen så kräver.

[Bilder på sidan 26]

En huvudbeklädnad är ett tecken på respekt för ledarskap