Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Foga gudaktig hängivenhet till din uthållighet

Foga gudaktig hängivenhet till din uthållighet

Foga gudaktig hängivenhet till din uthållighet

”Foga [till er tro] ... uthållighet, till er uthållighet gudaktig hängivenhet.” (2 PETRUS 1:5, 6)

1, 2. a) Vad slags tillväxt förväntar man när det gäller ett barn? b) Hur viktig är den andliga tillväxten?

DET är viktigt att ett barn växer upp, men man vill se något mer än fysisk tillväxt. Man förväntar också mental och känslomässig tillväxt. Med tiden kommer barnet att upphöra med sitt omogna handlingssätt och bli en fullvuxen man eller kvinna. Aposteln Paulus syftade på detta när han skrev: ”När jag var barn, brukade jag tala som barn, tänka som barn, resonera som barn; men nu då jag har blivit man, har jag lagt bort de barnsliga dragen.” (1 Korinthierna 13:11)

2 Paulus ord visar en viktig sak om andlig tillväxt. Kristna behöver göra framsteg från att vara andliga spädbarn till att bli ”fullvuxna i fråga om sinnesförmögenheter”. (1 Korinthierna 14:20) De bör anstränga sig och söka nå fram till ”det mått av kroppslig resning som hör Kristi fullhet till”. Då kommer de inte att vara ”spädbarn, som kastas av och an liksom av vågor och förs hit och dit av varje lärdomsvind”. (Efesierna 4:13, 14)

3, 4. a) Vad måste vi göra för att bli fullvuxna andligt sett? b) Vilka andliga egenskaper bör vi visa, och hur viktiga är de?

3 Hur kan vi bli fullvuxna andligt sett? Den fysiska tillväxten försiggår nästan automatiskt under normala omständigheter, men den andliga tillväxten kräver medveten ansträngning. Den börjar med att vi inhämtar exakt kunskap i Guds ord och handlar i överensstämmelse med det vi lär oss. (Hebréerna 5:14; 2 Petrus 1:3) Detta gör i sin tur att det blir möjligt för oss att visa andliga egenskaper, dvs. egenskaper som Gud vill se. Alldeles som det är med den fysiska tillväxten och de aspekter som har med den att göra, äger tillväxt i fråga om olika andliga egenskaper rum samtidigt. Aposteln Petrus skrev: ”Ni [skall], genom att till gensvar bidra med all uppriktig strävan, till er tro foga dygd, till er dygd kunskap, till er kunskap självbehärskning, till er självbehärskning uthållighet, till er uthållighet gudaktig hängivenhet, till er gudaktiga hängivenhet broderlig tillgivenhet, till er broderliga tillgivenhet kärlek.” (2 Petrus 1:5–7)

4 Varje egenskap som Petrus tar upp är viktig, och ingen kan utelämnas. Han tillägger: ”Om dessa ting är i er och överflödar, skall de hindra er från att vara overksamma eller utan frukt i fråga om den exakta kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.” (2 Petrus 1:8) Låt oss inrikta oss på behovet av att foga gudaktig hängivenhet till vår uthållighet.

Behovet av uthållighet

5. Varför behöver vi uthållighet?

5 Både Petrus och Paulus förbinder gudaktig hängivenhet med uthållighet. (1 Timoteus 6:11) Att man har uthållighet innebär mer än att man bara härdar ut under svårigheter och förblir beslutsam. Det inbegriper tålamod, mod och orubblighet och att man inte förlorar hoppet när man ställs inför prövningar, hinder, frestelser eller förföljelse. Eftersom vi lever ”i gudaktig hängivenhet i förbund med Kristus Jesus”, räknar vi med att bli förföljda. (2 Timoteus 3:12) Vi måste hålla ut om vi skall ge bevis för vår kärlek till Jehova och utveckla de egenskaper som behövs för att bli räddade. (Romarna 5:3–5; 2 Timoteus 4:7, 8; Jakob 1:3, 4, 12) Utan uthållighet kommer vi inte att vinna evigt liv. (Romarna 2:6, 7; Hebréerna 10:36)

6. Vad innebär det att hålla ut till slutet?

6 Oberoende av hur väl vi börjar, är det vår uthållighet som till sist har avgörande betydelse. Jesus sade: ”Den som har hållit ut till slutet, han skall bli räddad.” (Matteus 24:13) Ja, vi måste hålla ut till slutet, vare sig det betyder till slutet av vårt nuvarande liv eller till slutet för denna onda tingens ordning. I vartdera fallet måste vi bevara vår ostrafflighet mot Gud. Men om vi inte fogar gudaktig hängivenhet till vår uthållighet, kan vi inte behaga Jehova, och vi kan inte vinna evigt liv. Men vad är gudaktig hängivenhet?

Vad gudaktig hängivenhet innebär

7. Vad är gudaktig hängivenhet, och vad driver den oss till att göra?

7 Gudaktig hängivenhet är personlig vördnad för Jehova Gud, tillbedjan av honom och tjänst för honom av lojalitet mot hans universella suveränitet. För att visa Jehova gudaktig hängivenhet behöver vi ha exakt kunskap om honom och hans vägar. Vi bör önska känna Gud innerligt och personligen. Detta kommer att få oss att utveckla djup tillgivenhet för honom, en tillgivenhet som vi visar genom våra handlingar och vårt levnadssätt. Vi bör önska likna Jehova så mycket som möjligt – efterlikna hans handlingssätt och återspegla hans egenskaper och personlighet. (Efesierna 5:1) Ja, gudaktig hängivenhet får oss att vilja behaga Gud i allt vi gör. (1 Korinthierna 10:31)

8. Hur verkar gudaktig hängivenhet och odelad hängivenhet hand i hand?

8 För att utöva sann gudaktig hängivenhet måste vi tillbe Jehova odelat, dvs. inte låta någonting annat inta hans plats i vårt hjärta. Som vår Skapare har han rätt till vår odelade hängivenhet. (5 Moseboken 4:24; Jesaja 42:8) Men Jehova tvingar oss inte att tillbe honom. Han önskar vår villiga hängivenhet. Det är vår kärlek till Gud, grundad på exakt kunskap om honom, som får oss att rena vårt liv och göra ett oreserverat överlämnande åt honom och sedan leva i enlighet med det.

Bygg upp en relation till Gud

9, 10. Hur kan vi bygga upp och bevara en nära relation till Gud?

9 Sedan vi blivit döpta som en symbol för vårt överlämnande åt Gud, behöver vi fortfarande bygga upp en allt närmare personlig relation till honom. Vår önskan att göra detta och att troget tjäna Jehova får oss därför att fortsätta att studera hans ord och meditera över det. När vi låter Jehova Guds ande verka på vårt sinne och vårt hjärta, fördjupas vår kärlek till honom. Vår relation till honom fortsätter att vara det viktigaste i vårt liv. Vi betraktar Jehova som vår bäste vän och vill alltid behaga honom. (1 Johannes 5:3) Vår glädje över vår goda relation till Gud växer, och vi är tacksamma över att han kärleksfullt undervisar oss och för oss till rätta när så behövs. (5 Moseboken 8:5)

10 Om vi inte ständigt arbetar för att stärka vår värdefulla relation till Jehova, kan den försvagas. Om detta händer, är det inte Guds fel, för han är ”inte ... långt borta från någon enda av oss”. (Apostlagärningarna 17:27) Vi är verkligen glada över att Jehova inte gör det svårt för oss att komma honom nära! (1 Johannes 5:14, 15) Vi måste naturligtvis vinnlägga oss om att bevara en nära personlig relation till Jehova. Men han hjälper oss att komma närmare honom genom att han ger oss allt det bistånd vi behöver för att bygga upp och bevara den gudaktiga hängivenheten. (Jakob 4:8) Hur kan vi göra fullt bruk av alla dessa kärleksfulla anordningar?

Bevara dig andligt stark

11. Nämn några sätt på vilka vår gudaktiga hängivenhet tar sig uttryck.

11 Vår djupt rotade kärlek till Gud kommer att få oss att visa djupet av vår gudaktiga hängivenhet – i överensstämmelse med Paulus råd: ”Gör ditt yttersta för att träda fram godkänd inför Gud, en arbetare som inte har något att skämmas för, i det han rätt handskas med sanningens ord.” (2 Timoteus 2:15) För att göra detta behöver vi hålla fast vid en god rutin som innebär att vi regelbundet studerar Bibeln, är med vid mötena och tar del i tjänsten på fältet. Vi kan också bevara oss nära Jehova genom att ”be oupphörligt”. (1 Thessalonikerna 5:17) Detta är meningsfulla uttryck för vår gudaktiga hängivenhet. Om vi försummar något av detta, kan det leda till andlig sjukdom och göra oss sårbara för Satans anslag. (1 Petrus 5:8)

12. Hur kan vi framgångsrikt ta itu med prövningar?

12 Att vi bevarar oss andligt starka och verksamma hjälper oss också att möta de många prövningar som vi utsätts för. Prövningar kan komma från ett håll som gör dem särskilt svåra. Likgiltighet, motstånd och förföljelse kan vara svårare att uthärda när de kommer från familjemedlemmar, släktingar eller grannar. Försåtliga påtryckningar för att vi skall göra avkall på våra kristna principer kan uppstå på vår arbetsplats eller i skolan. Modfälldhet, sjukdom och depression kan försvaga oss fysiskt och göra det svårare att klara av trosprov. Men vi kan framgångsrikt ta itu med alla prövningar, om vi håller fast vid ”ett heligt uppförandes gärningar och handlingar präglade av gudaktig hängivenhet, medan ... [vi] väntar på Jehovas dags närvaro och ständigt har den i tankarna”. (2 Petrus 3:11, 12) Och när vi gör det kan vi bevara vår glädje, säkra på Guds välsignelse. (Ordspråken 10:22)

13. Vad måste vi göra om vi skall fortsätta att utöva gudaktig hängivenhet?

13 Även om Satan gör dem som visar gudaktig hängivenhet till måltavla, behöver vi inte vara rädda. Varför inte? Därför att ”Jehova [vet] att befria de gudhängivna ur prövning”. (2 Petrus 2:9) För att uthärda prövningar och få en sådan befrielse måste vi ”säga nej till ogudaktigheten och de världsliga begären och ... mitt i den nuvarande tingens ordning föra ett liv präglat av sundhet i sinnet och rättfärdighet och gudaktig hängivenhet”. (Titus 2:12) Som kristna måste vi vara på vår vakt, så att ingen svaghet som inbegriper köttsliga begär och verksamheter inkräktar på vår gudaktiga hängivenhet och bryter ner den. Låt oss nu tänka på några av dessa hot.

Se upp för hot mot den gudaktiga hängivenheten

14. Vad bör vi komma ihåg, om vi lockas av materialismens snara?

14 Materialismen är en snara för många. Vi kan bedra också oss själva, om vi ”menar att gudaktig hängivenhet är ett medel till [materiell] vinning”. Därigenom skulle vi kunna drista oss till att dra otillbörlig fördel av det förtroende som visas av medtroende. (1 Timoteus 6:5) Vi kan rentav dra den felaktiga slutsatsen att det är i sin ordning att pressa en förmögen kristen till att ge oss ett lån som vi sannolikt inte kan betala tillbaka. (Psalm 37:21) Men det är gudaktig hängivenhet, inte förvärvandet av materiella ting, som ”har med sig ett löfte om livet nu och det som skall komma”. (1 Timoteus 4:8) Låt oss, eftersom vi ”inte [har] fört med något till världen ... och inte heller kan ... föra med något ut”, ännu mer beslutsamt jaga efter ”gudaktig hängivenhet jämte förmåga att reda sig med vad man har” och vara nöjda med ”vad som när och skyler”. (1 Timoteus 6:6–11)

15. Vad kan vi göra, om jagandet efter nöjen och njutningar hotar att tränga undan den gudaktiga hängivenheten?

15 Jagandet efter nöjen och njutningar kan tränga undan den gudaktiga hängivenheten. Kan det tänkas att vi behöver göra omedelbara förändringar i fråga om detta? Det är sant att vi kan ha viss nytta av kroppslig övning och rekreation. Men belöningar av detta slag är små i jämförelse med det eviga livet. (1 Johannes 2:25) I vår tid är det många som är ”älskare av sinnliga njutningar hellre än älskare av Gud, i det de har en yttre form av gudaktig hängivenhet men visar sig falska när det gäller dess kraft”, och vi behöver vända oss bort från sådana. (2 Timoteus 3:4, 5) De som fäster stor vikt vid gudaktig hängivenhet ”samlar [tryggt] en skatt åt sig som en utmärkt grundval för framtiden, för att de skall kunna gripa fast tag om det verkliga livet”. (1 Timoteus 6:19)

16. Vilka syndiga begär hindrar somliga att leva i enlighet med Guds rättfärdiga krav, och hur kan vi vinna herravälde över sådana begär?

16 Alkohol, narkotika, omoraliskhet och syndiga begär kan fördärva vår gudaktiga hängivenhet. Om vi dukar under för detta, kan det förhindra att vi lever i enlighet med Guds rättfärdiga krav. (1 Korinthierna 6:9, 10; 2 Korinthierna 7:1) Också Paulus måste hålla ut i en konflikt med det syndiga köttet. (Romarna 7:21–25) Det krävs kraftfulla åtgärder för att få bukt med orätta begär. Först och främst måste vi vara beslutna att förbli moraliskt rena. Paulus säger oss: ”Låt ... era lemmar, som är på jorden, vara som döda vad beträffar otukt, orenhet, sexuell böjelse, skadligt begär och vinningslystnad, som är avgudadyrkan.” (Kolosserna 3:5) För att låta vår kropps lemmar vara som döda vad beträffar sådana synder måste vi vara beslutsamma i fråga om att eliminera dem, utplåna dem. Innerlig bön om Guds hjälp kommer att göra det möjligt för oss att avvisa orätta begär och jaga efter rättfärdighet och gudaktig hängivenhet mitt i en ond tingens ordning.

17. Hur bör vi betrakta tuktan?

17 Modfälldhet kan försvaga vår uthållighet och ha en skadlig inverkan på vår gudaktiga hängivenhet. Många av Jehovas tjänare har plågats av modfälldhet. (4 Moseboken 11:11–15; Esra 4:4; Jona 4:3) Alldeles särskilt kan modfälldhet ha en förödande inverkan på oss om den åtföljs av harm på grund av att vi känner oss förbigångna eller har blivit kraftfullt tuktade eller tillrättavisade. Tillrättavisning och tuktan är emellertid bevis för att Gud är intresserad av oss och har kärleksfull omsorg om oss. (Hebréerna 12:5–7, 10, 11) Tuktan bör inte betraktas som enbart bestraffning, utan som ett medel att öva oss på rättfärdighetens väg. Om vi är ödmjuka, kommer vi att uppskatta och ta emot råd, i det vi inser att ”tuktans tillrättavisningar är livets väg”. (Ordspråken 6:23) Detta kan hjälpa oss att göra goda andliga framsteg i jagandet efter gudaktig hängivenhet.

18. Vilket ansvar har vi med avseende på förolämpningar?

18 Missförstånd och förolämpningar kan utgöra en utmaning för vår gudaktiga hängivenhet. Det kan orsaka oro eller förmå somliga att ta det oförståndiga steget att isolera sig från sina andliga bröder och systrar. (Ordspråken 18:1) Men det är bra att komma ihåg att om vi hyser agg eller känner motvilja mot andra, kan det ha en skadlig verkan på vår relation till Jehova. (3 Moseboken 19:18) Det är i själva verket så att ”den som inte älskar sin broder, som han har sett, han kan inte älska Gud, som han inte har sett”. (1 Johannes 4:20) I sin bergspredikan betonade Jesus behovet av att vidta omedelbara åtgärder för att reda ut personliga misshälligheter. Han sade till sina åhörare: ”Om du nu kommer med din offergåva till altaret och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort; slut först fred med din broder, och därpå, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva.” (Matteus 5:23, 24) En ursäkt kan hjälpa till att läka ett sår som orsakats av ovänliga ord eller handlingar. En klyfta kan överbryggas och fridsamma relationer återställas, om vi ber om förlåtelse och erkänner att vi har skött saker och ting på fel sätt. Jesus gav också andra råd om hur man tar itu med misshälligheter. (Matteus 18:15–17) Vi är verkligen lyckliga när ansträngningar för att lösa problem får framgång! (Romarna 12:18; Efesierna 4:26, 27)

Följ Jesu exempel

19. Varför är det så viktigt att efterlikna Jesus?

19 Prövningar kommer helt visst att drabba oss, men de behöver inte nödvändigtvis föra oss bort från loppet som gäller evigt liv. Kom ihåg att Jehova kan befria oss från prövningar. Låt oss, medan vi ”lägger av varje tyngande börda” och ”med uthållighet löper det tävlingslopp som har förelagts oss”, ”uppmärksamt se på vår tros Främste förmedlare och Fullkomnare, Jesus”. (Hebréerna 12:1–3) Att vi ingående ger akt på Jesu exempel och strävar att efterlikna honom kommer att hjälpa oss att uppodla gudaktig hängivenhet och visa denna egenskap i ännu större utsträckning.

20. Vilka belöningar blir resultatet av att vi jagar efter uthållighet och gudaktig hängivenhet?

20 Uthållighet och gudaktig hängivenhet samverkar i fråga om att hjälpa oss att göra vår räddning säker. Genom att visa de här värdefulla egenskaperna kan vi fortsätta troget i vår heliga tjänst för Gud. Också när vi utsätts för prövningar kommer vi att vara lyckliga, eftersom vi får del av Jehovas ömma tillgivenhet och välsignelse därför att vi har hållit ut och utövat gudaktig hängivenhet. (Jakob 5:11) Dessutom försäkrar Jesus oss: ”Genom er uthållighet skall ni förvärva era själar.” (Lukas 21:19)

Hur skulle du svara?

• Varför är det viktigt med uthållighet?

• Vad är gudaktig hängivenhet, och hur tar den sig uttryck?

• Hur kan vi bygga upp och bevara en nära relation till Gud?

• Vilka är några av hoten mot vår gudaktiga hängivenhet, och hur kan vi undvika dem?

[Frågor]

[Bilder på sidorna 12, 13]

Gudaktig hängivenhet visas på många sätt

[Bilder på sidan 14]

Ta dig i akt för hot mot din gudaktiga hängivenhet