Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kristus leder sin församling

Kristus leder sin församling

Kristus leder sin församling

”Se! jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (MATTEUS 28:20)

1, 2. a) Vad lovade den uppväckte Jesus sina efterföljare, när han gav befallningen att göra lärjungar? b) Hur utövade Jesus aktivt ledningen över den första kristna församlingen?

INNAN Jesus Kristus, vår uppväckte ledare, for upp till himlen, visade han sig för sina lärjungar och sade: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given. Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se! jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matteus 23:10; 28:18–20)

2 Jesus anvisade sina lärjungar att utföra detta livräddande arbete med att göra ytterligare lärjungar, men inte bara det, utan han lovade också att vara med dem. Den tidiga kristendomens historia, som finns upptecknad i bibelboken Apostlagärningarna, visar utom allt tvivel att Kristus använde den myndighet som getts honom för att leda den nyligen bildade församlingen. Han sände den utlovade ”hjälparen” – den heliga anden – till att styrka hans efterföljare och vägleda deras ansträngningar. (Johannes 16:7; Apostlagärningarna 2:4, 33; 13:2–4; 16:6–10) Den uppväckte Jesus använde änglar som stod till hans förfogande för att ge stöd åt sina lärjungar. (Apostlagärningarna 5:19; 8:26; 10:3–8, 22; 12:7–11; 27:23, 24; 1 Petrus 3:22) Dessutom gav vår ledare vägledning åt församlingen genom att ordna med att kvalificerade män tjänade som en styrande krets. (Apostlagärningarna 1:20, 24–26; 6:1–6; 8:5, 14–17)

3. Vilka frågor tas upp i den här artikeln?

3 Men hur förhåller det sig i vår tid, den som kallas ”avslutningen på tingens ordning”? Hur leder Jesus Kristus den kristna församlingen i dag? Och hur kan vi visa att vi godtar detta ledarskap?

Herren har en trogen slav

4. a) Vilka utgör ”den trogne och omdömesgille slaven”? b) Vad har Herren anförtrott i slavens vård?

4 När Jesus framställde profetian om tecknet på sin närvaro, sade han: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid? Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så! Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.” (Matteus 24:45–47) ”Herren” är vår ledare, Jesus Kristus, och han har satt ”den trogne och omdömesgille slaven” – skaran av smorda kristna på jorden – över alla sina jordiska intressen.

5, 6. a) Vad visas i bild genom de ”sju gyllene lampställen” och ”de sju stjärnorna” i den syn som aposteln Johannes fick? b) Vad visas genom att ”de sju stjärnorna” är i Jesu högra hand?

5 Uppenbarelseboken i Bibeln visar att den trogne och omdömesgille slaven står under Jesu Kristi direkta kontroll. I en syn som gällde ”Herrens dag” såg aposteln Johannes ”sju gyllene lampställ och mitt ibland lampställen någon lik en människoson”, som ”i sin högra hand [hade] sju stjärnor”. Jesus förklarade synen så här för Johannes: ”Vad beträffar den heliga hemligheten med de sju stjärnorna som du såg på min högra hand, och med de sju gyllene lampställen: De sju stjärnorna betyder de sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen betyder sju församlingar.” (Uppenbarelseboken 1:1, 10–20)

6 De ”sju gyllene lampställen” är en bild av alla sanna kristna församlingar som finns under ”Herrens dag”, som började 1914. Men hur är det med ”de sju stjärnorna”? Först och främst var de en symbol för alla de av anden pånyttfödda och smorda tillsyningsmännen som tog hand om församlingarna under det första århundradet. * Tillsyningsmännen var i Jesu högra hand – under hans kontroll och vägledning. Ja, Kristus Jesus ledde den av många medlemmar bestående slavklassen. Men nu är de smorda tillsyningsmännen få till antalet. Hur når Kristi ledarskap ut till mer än 93 000 församlingar av Jehovas vittnen runt om på jorden?

7. a) Hur använder Jesus den styrande kretsen till att sörja för ledarskap i församlingarna över hela jorden? b) Varför kan det sägas att de kristna tillsyningsmännen är förordnade av helig ande?

7 Alldeles som under det första århundradet är det nu en liten grupp av kvalificerade män uttagna bland de smorda tillsyningsmännen som tjänar som en styrande krets för att representera den av många bestående trogne och omdömesgille slaven. Vår ledare använder denna styrande krets till att utse kvalificerade män – oavsett om de är smorda med anden eller inte – till att vara äldste i de olika församlingarna. I fråga om detta spelar den heliga anden, vilken Jehova har gett Jesus myndighet att använda, en mycket viktig roll. (Apostlagärningarna 2:32, 33) Först av allt måste dessa tillsyningsmän fylla de krav som finns uttryckta i Guds ord, vilket inspirerades av helig ande. (1 Timoteus 3:1–7; Titus 1:5–9; 2 Petrus 1:20, 21) Rekommendationerna ges och förordnandena görs efter bön och under den heliga andens vägledning. Dessutom måste de personer som utses tydligt visa att de frambringar denna andes frukt. (Galaterna 5:22, 23) Paulus råd är följaktligen tillämpligt i lika mån på alla äldste, oavsett om de är smorda eller inte: ”Ge akt på er själva och på hela den hjord, inom vilken den heliga anden har satt er till tillsyningsmän.” (Apostlagärningarna 20:28) Dessa smorda män får vägledning från den styrande kretsen och tjänar villigt som herdar för församlingen. Det är på det här sättet som Kristus nu är med oss och aktivt leder församlingen.

8. Hur använder Kristus änglar till att leda sina efterföljare?

8 Jesus använder också verkliga änglar för att leda sina efterföljare i dag. Enligt liknelsen om vetet och ogräset skulle skördetiden komma vid ”avslutningen på tingens ordning”. Vilka skulle Herren använda till skördearbetet? ”Skördefolket är änglar”, sade Kristus. Han tillfogade: ”Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop ut ur hans kungarike alla de ting som orsakar fall och dem som övar laglöshet.” (Matteus 13:37–41) Och alldeles som en ängel vägledde Filippus så att han fann den etiopiske eunucken, finns det i vår tid överflödande bevis för att Kristus använder sina änglar till att leda det arbete sanna kristna utför i avsikt att finna människor som har ett ärligt hjärta. (Apostlagärningarna 8:26, 27; Uppenbarelseboken 14:6)

9. a) Med vilka medel leder Kristus den kristna församlingen i dag? b) Vilken fråga bör vi begrunda om vi vill ha nytta av Kristi ledarskap?

9 Det känns verkligen lugnt och tryggt att veta att Jesus Kristus nu leder sina lärjungar genom den styrande kretsen, den heliga anden och änglarna! Även om somliga av Jehovas tillbedjare skulle bli tillfälligt avskilda från den styrande kretsen på grund av förföljelse eller liknande, skulle Kristus fortfarande utöva ledarskap med hjälp av den heliga anden och änglarnas stöd. Men det är bara när vi godtar hans ledarskap som vi får nytta av det. Hur kan vi visa att vi verkligen godtar Kristi ledarskap?

”Var lydiga ... och var fogliga”

10. Hur kan vi visa aktning för de förordnade äldste i församlingen?

10 Vår ledare har gett församlingarna ”gåvor i form av människor” ”några som evangelieförkunnare, några som herdar och lärare”. (Efesierna 4:8, 11, 12) Vår inställning och det vi gör mot dem säger mycket angående om vi godtar Kristi ledarskap. Det är bara rätt att vi visar oss tacksamma för de andligt kvalificerade män som Kristus har gett oss. (Kolosserna 3:15) Också de förtjänar vår respekt. ”De äldre männen som presiderar på utmärkt sätt må anses värda dubbel ära”, skrev aposteln Paulus. (1 Timoteus 5:17) Hur kan vi visa vår tacksamhet och aktning för de äldre männen – de äldste eller tillsyningsmännen – i församlingen? Paulus svarar: ”Var lydiga mot dem som har ledningen bland er och var fogliga.” (Hebréerna 13:17) Ja, vi måste lyda dem och vara fogliga, underordna oss dem.

11. Varför är respekt för äldsteanordningen en fråga om att leva i överensstämmelse med dopet?

11 Vår ledare är fullkomlig. De människor som han har gett som gåvor är inte det. Därför kan de missta sig ibland. Men det är ändå viktigt att vi förblir lojala mot Kristi anordning. Ja, att vi lever i överensstämmelse med vårt överlämnande och dop betyder att vi erkänner legitimiteten i den av anden förordnade myndigheten i församlingen och villigt underordnar oss den. Vårt dop i ”den heliga andens namn” är ett offentligt tillkännagivande av att vi erkänner den heliga anden och erkänner den uppgift den har i Jehovas uppsåt. (Matteus 28:19) Ett sådant dop innebär att vi samarbetar med anden och undviker att göra något som hindrar dess verkan bland Kristi efterföljare. Eftersom den heliga anden har en viktig uppgift när det gäller att rekommendera och förordna äldste, kan vi då verkligen sägas vara trogna mot vårt överlämnande, om vi inte samarbetar med äldsteanordningen i församlingen?

12. Vilka exempel som gäller ringaktning för myndighet tar Judas upp, och vad lär de oss?

12 Bibeln innehåller exempel som lär oss värdet av att vara lydiga och fogliga. Med avseende på dem som talar skymfligt om förordnade män i församlingen anförde lärjungen Judas tre varnande exempel: ”Ve dem, därför att de har gått på Kains väg och har störtat in i Bileams villfarelse för lön och har gått under genom upproriskt tal likt Koras!” (Judas, vers 11) Kain ignorerade Jehovas kärleksfulla råd och följde avsiktligt en kurs som präglades av mordiskt hat. (1 Moseboken 4:4–8) Bileam fick upprepade varningar från Gud, men ändå försökte han förbanna Guds folk för ekonomisk vinning. (4 Moseboken 22:5–28, 32–34; 5 Moseboken 23:5) Kora hade sin egen hedrade ansvarsställning i Israel, men han var inte nöjd. Han underblåste uppror mot Guds tjänare Mose, den ödmjukaste människan på jorden. (4 Moseboken 12:3; 16:1–3, 32, 33) Olycka drabbade Kain, Bileam och Kora. De här exemplen lär oss mycket tydligt att vi skall lyssna till råd från dem som Jehova använder i ansvarsfulla ställningar och att vi skall ha aktning för dem.

13. Vilka välsignelser förutsade profeten Jesaja för dem som underordnar sig äldsteanordningen?

13 Vem skulle inte vilja dra nytta av den storslagna anordning med tillsyn som vår ledare har upprättat i den kristna församlingen? Profeten Jesaja förutsade dess välsignelser med följande ord: ”Se! En kung kommer att regera för verklig rättfärdighet; och furstar, de kommer att härska som furstar för verklig rättvisa. Och var och en skall visa sig vara som ett gömställe undan vinden och ett gömsle undan regnovädret, som vattenströmmar i ett vattenlöst land, som skuggan av en väldig brant klippa i ett utmattat land.” (Jesaja 32:1, 2) Var och en av de äldste skall vara en sådan plats som erbjuder beskydd och trygghet. Det kanske är svårt för oss att underordna oss myndighet, men låt oss under bön inrikta oss på att vara lydiga och undergivna den av Gud upprättade myndigheten i församlingen.

Hur de äldste underordnar sig Kristi ledarskap

14, 15. Hur visar de som tar ledningen i församlingen att de underordnar sig Kristi ledarskap?

14 Varje kristen – och särskilt de äldste – måste följa Kristi ledarskap. Tillsyningsmännen, de äldste, har ett mått av myndighet i församlingen. Men de försöker inte vara herrar över sina medtroendes tro genom att försöka styra deras liv. (2 Korinthierna 1:24) De äldste rättar sig efter Jesu ord: ”Ni vet att nationernas styresmän spelar herrar över dem och att de stora utövar myndighet över dem. Så är det inte bland er.” (Matteus 20:25–27) När äldste fullgör sina ansvarsförpliktelser, försöker de uppriktigt betjäna andra.

15 De kristna uppmanas: ”Påminn er dem som har ledningen bland er ... och efterlikna deras tro, under det ni noga ger akt på vad deras handlingssätt leder till.” (Hebréerna 13:7) Det är inte så att detta krävs på grund av att de äldste är ledare. Jesus sade: ”En är er Ledare, Kristus.” (Matteus 23:10) Det är de äldstes tro som skall efterliknas, eftersom de är efterliknare av vår verklige ledare, Kristus. (1 Korinthierna 11:1) Tänk på några av de sätt på vilka äldste strävar efter att vara Kristuslika i sina relationer till andra i församlingen.

16. Hur behandlade Jesus sina efterföljare trots den myndighet han innehade?

16 Även om Jesus på varje sätt var överlägsen ofullkomliga människor och dessutom av sin Fader hade fått större myndighet än vad någon annan ägde, visade han blygsamhet i sin behandling av lärjungarna. Han sökte inte göra intryck på sina åhörare genom någon imponerande uppvisning av kunskap. Jesus visade känslighet för och hade medkänsla med sina efterföljare och tog hänsyn till deras mänskliga behov. (Matteus 15:32; 26:40, 41; Markus 6:31) Han krävde aldrig mer av sina lärjungar än vad de kunde ge, och han lade aldrig på dem mer än de kunde bära. (Johannes 16:12) Jesus var ”mild till sinnes och anspråkslös i hjärtat”. Det är därför inte förvånande att många fann att han var vederkvickande. (Matteus 11:28–30)

17. Hur bör äldste visa Kristuslik blygsamhet i sitt förhållande till andra i församlingen?

17 Om ledaren Kristus visade blygsamhet, hur mycket mer bör då inte de som tar ledningen i församlingen göra det! Ja, de är noga med att inte missbruka den myndighet de är betrodda med. Och de kommer inte ”med överlägsenhet i tal” för att så försöka göra intryck på andra. (1 Korinthierna 2:1, 2) I stället strävar de efter att enkelt och uppriktigt framföra ord som uttrycker Bibelns sanning. Dessutom inriktar sig äldste på att vara resonliga i sina förväntningar på andra och att tänka på deras behov. (Filipperna 4:5) De är medvetna om att alla har sina begränsningar, och därför har de överseende med sådana hos sina bröder. (1 Petrus 4:8) Och är inte äldste som är ödmjuka och milda till sinnes verkligt vederkvickande? Det är de sannerligen.

18. Vad kan äldste lära av Jesu sätt att behandla barn?

18 Jesus var tillgänglig och lätt att få kontakt med, och detta gällde också sådana som räknades bland de mindre. Tänk på hur han reagerade när lärjungarna förebrådde människor för att de kom till honom ”med små barn”. ”Låt de små barnen komma till mig”, sade Jesus, ”sök inte hejda dem.” Sedan tog han ”barnen i sin famn och började välsigna dem, i det han lade händerna på dem”. (Markus 10:13–16) Jesus var varm och omtänksam, och andra kände sig dragna till honom. Människor var inte rädda för Jesus. Även barn kände sig väl till mods i hans närhet. Också äldste är tillgängliga, och när de visar tillgivenhet och omtanke, känner sig andra – också barn – obesvärade tillsammans med dem.

19. Vad är inbegripet i att ha ”Kristi sinne”, och vilken ansträngning kräver detta?

19 I vilken utsträckning äldste kan efterlikna Kristus Jesus är beroende av hur väl de känner honom. ”Vem har lärt känna Jehovas sinne, så att han kan undervisa honom?” frågade Paulus. Sedan tillade han: ”Men vi, vi har Kristi sinne.” (1 Korinthierna 2:16) Att vi har Kristi sinne innebär att vi känner hans tankemönster och den fulla omfattningen av hans personlighet, så att vi vet vad han kunde ha gjort i en viss situation. Tänk dig hur det skulle vara att känna vår ledare så väl! Ja, detta kräver att vi ägnar noggrann uppmärksamhet åt evangeliernas skildringar och regelbundet fyller vårt sinne med insikt om Jesu liv och föredöme. När äldste anstränger sig att följa Kristi ledarskap i den utsträckningen, blir de som tillhör församlingen mer benägna att efterlikna deras tro. Och de äldste har tillfredsställelsen att se andra med glädje följa i sin ledares fotspår.

Fortsätt under Kristi ledarskap

20, 21. Vad bör vara vårt beslut när vi ser fram emot den utlovade nya världen?

20 Det är viktigt att vi alla förblir under Kristi ledarskap. När vi nu närmar oss slutet på den här tingens ordning, är vår ställning jämförlig med israeliternas på Moabs slätter år 1473 f.v.t. De stod på tröskeln till det utlovade landet, och genom profeten Mose förklarade Gud: ”Du [Josua] kommer att föra detta folk in i det land som Jehova med ed lovade deras förfäder att ge dem.” (5 Moseboken 31:7, 8) Josua var den förordnade ledaren. För att komma in i det utlovade landet måste israeliterna underordna sig Josuas ledarskap.

21 Till oss säger Bibeln: ”En är er Ledare, Kristus.” Det är bara Kristus som kommer att leda oss in i den utlovade nya värld där rättfärdighet skall bo. (2 Petrus 3:13) Låt oss därför vara beslutna att underordna oss hans ledarskap på alla områden i livet.

[Fotnoter]

^ § 6 ”Stjärnorna” är i det här fallet inte en symbol för bokstavliga änglar. Jesus skulle knappast använda en människa till att skriva ner upplysningar som är till nytta för osynliga andevarelser. ”Stjärnorna” måste därför representera de mänskliga tillsyningsmännen, eller äldste, i församlingarna – betraktade som Jesu budbärare. Att de är sju till antalet betecknar fullständighet enligt Guds normer.

Kommer du ihåg?

• Hur ledde Kristus den första församlingen?

• Hur leder Kristus sin församling i dag?

• Varför bör vi underordna oss dem som tar ledningen i församlingen?

• På vilka sätt kan äldste visa att Kristus är deras ledare?

[Frågor]

[Bild på sidan 15]

Kristus leder sin församling och håller tillsyningsmännen i sin högra hand

[Bilder på sidan 16]

”Var lydiga mot dem som har ledningen bland er och var fogliga”

[Bild på sidan 18]

Jesus var varm och tillgänglig. Kristna äldste bör sträva efter att likna honom