Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bra ledarskap – Vem kan erbjuda det?

Bra ledarskap – Vem kan erbjuda det?

Bra ledarskap – Vem kan erbjuda det?

”NU UPPFÖRS ju vart och ett hus av någon”, säger Bibeln, ”men Gud är den som har byggt allting.” (Hebréerna 3:4; Uppenbarelseboken 4:11) Eftersom den sanne Guden, Jehova, är vår Skapare, ”känner [han] mycket väl till hur vi är formade”. (Psalm 103:14) Han vet allt om våra begränsningar och behov. Och eftersom han är en kärleksfull Gud, vill han tillgodose de här behoven. (Psalm 145:16; 1 Johannes 4:8) Behovet av bra ledarskap är naturligtvis inget undantag.

Jehova förklarade genom profeten Jesaja: ”Se! Som ett vittne för folkgrupperna har jag gett honom, som en ledare och befälhavare för folkgrupperna.” (Jesaja 55:4) Lösningen på dagens ledarskapskris inbegriper att förstå vem den här ledaren är – den som är utsedd av Gud, den Högste – och att erkänna hans ledarskap. Vem är då den förutsagde ledaren och befälhavaren? Vilka meriter har han som ledare? Vart kommer han att leda oss? Vad måste vi göra för att få nytta av hans ledarskap?

Den utlovade ledaren framträder

För omkring 2 500 år sedan visade sig ängeln Gabriel för profeten Daniel och sade: ”Du bör veta och ha den insikten att från det att ordet utgår om att återupprätta och återuppbygga Jerusalem intill Messias, Ledaren, kommer det att vara sju veckor, även sextiotvå veckor. Hon kommer att vända tillbaka och rentav bli återuppbyggd, med ett torg och en vallgrav, men i tider av trångmål.” (Daniel 9:25)

Ängeln informerade alltså Daniel om den bestämda tidpunkten då Jehovas utvalde ledare skulle komma. ”Messias, Ledaren”, skulle framträda efter 69 veckor, eller 483 år, räknat från år 455 f.v.t., då ordet utgick om att återuppbygga Jerusalem. * (Nehemja 2:1–8) Vad hände vid slutet av den här tidsperioden? Evangelieskribenten Lukas berättar: ”I kejsar Tiberius’ femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen och Herodes var landsdelshärskare i Galileen [år 29 v.t.], ... kom Guds tillkännagivande till Johannes, Sakarjas son, i vildmarken. Och han kom till hela landet omkring Jordan och predikade dop som symbol av sinnesändring till förlåtelse för synder.” Vid den här tiden var ”folket ... förväntansfullt”, eftersom de såg fram emot att Messias, Ledaren, skulle komma. (Lukas 3:1–3, 15) Skaror av människor strömmade till Johannes, men han var inte den förväntade ledaren.

Jesus från Nasaret kom till Johannes omkring oktober år 29 v.t. för att bli döpt. Johannes berättade vad som hände: ”Jag såg anden komma ner som en duva från himlen, och den blev kvar över honom. Inte ens jag kände honom, men just han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: ’Vemhelst som du ser anden komma ner över och bli kvar över, denne är det som döper i helig ande.’ Och jag har sett det, och jag har vittnat om att denne är Guds Son.” (Johannes 1:32–34) Vid sitt dop blev Jesus den smorde ledaren – Messias, eller Kristus.

Ja, den ”ledare och befälhavare för folkgrupperna” som var utlovad visade sig vara Jesus Kristus. Och när man granskar hans ledaregenskaper, inser man snabbt att hans ledarskap överträffar alla de krav som man i dag ställer på en idealisk ledare.

Messias – en idealisk ledare

En skicklig ledare ger tydlig vägledning och hjälper dem som står under honom att få den styrka och de resurser som de behöver för att kunna lösa olika problem. Detta är en nödvändighet för en framgångsrik ledare på 2000-talet, enligt boken 21st Century Leadership: Dialogues With 100 Top Leaders. Jesus gjorde dem som lyssnade till honom förberedda på att kunna hantera situationer som uppstår i livet. Tänk bara på hans mest berömda tal – bergspredikan. Orden i Matteus, kapitel 5–7, innehåller en stor samling praktiska råd.

Ta till exempel Jesu råd om att lösa personliga meningsskiljaktigheter. Han sade: ”Om du nu kommer med din offergåva till altaret och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort; slut först fred med din broder, och därpå, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva.” (Matteus 5:23, 24) Att ta initiativ till att sluta fred går före allt annat. Det går till och med före religiösa skyldigheter, som att bära fram gåvor till altaret i templet i Jerusalem enligt kravet i Moses lag. Om man inte först sluter fred, är ens handlingar av tillbedjan oacceptabla för Gud. Det här rådet av Jesus är lika praktiskt nu som det var för hundratals år sedan.

Jesus hjälpte också sina åhörare att inte falla för omoraliskhet. Han varnade dem: ”Ni har hört att det sades: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott.’ Men jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matteus 5:27, 28) Vilken lämplig varning! Varför skulle vi tänka sådana tankar och på så sätt börja gå på den väg som leder till äktenskapsbrott? Äktenskapsbrott och otuktshandlingar ”kommer ut ur hjärtat”, sade Jesus. (Matteus 15:18, 19) Därför är vi förståndiga om vi skyddar hjärtat. (Ordspråken 4:23)

Bergspredikan innehåller också andra utmärkta råd, till exempel att vi skall älska våra fiender, vara givmilda och ha rätt syn på materiella och andliga ting. (Matteus 5:43–47; 6:1–4, 19–21, 24–34) Jesus visade även sina åhörare hur de kunde söka Guds hjälp, när han lärde dem hur de skulle be. (Matteus 6:9–13) Messias, Ledaren, styrker och förbereder sina efterföljare så att de kan ta itu med problem som är vanliga för oss människor.

Sex gånger i bergspredikan inleder Jesus sina uttalanden med fraserna ”ni har hört att det sades” eller ”för övrigt sades det”. Därefter för han fram en ny tanke genom att säga ”men jag säger er”. (Matteus 5:21, 22, 27, 28, 31–34, 38, 39, 43, 44) Det visar att hans åhörare var vana att handla på ett visst sätt enligt fariséernas muntliga traditioner. Men Jesus visade dem nu ett annat sätt – ett sätt som avspeglade andan i Moses lag. Jesus införde alltså en förändring, och han gjorde det på ett sätt som inte var svårt för hans efterföljare att acceptera. Ja, Jesus sporrade andra att göra stora förändringar i livet både i andligt och moraliskt avseende. Det är ett kännetecken på en sann ledare.

En bok som handlar om ledarskap poängterar hur svårt det är att genomföra en sådan förändring. I boken står det: ”Den som genomför förändringen [ledaren] måste vara lyhörd som en socialarbetare, analyserande som en psykolog, uthållig som en maratonlöpare, envis som en bulldogg, självständig som en eremit och tålmodig som ett helgon. Och inte ens med alla de här egenskaperna är framgången given.”

”Ledare måste uppträda som de vill att deras efterföljare skall uppträda”, stod det i en artikel med rubriken ”Ledarskap: Har karaktärsdrag någon betydelse?” Ja, en bra ledare lever som han lär. Så var det verkligen med Jesus Kristus. Han lärde dem som var tillsammans med honom att vara ödmjuka, men han gav dem också undervisning rent praktiskt genom att tvätta deras fötter. (Johannes 13:5–15) Han sände ut sina lärjungar för att predika de goda nyheterna om Guds kungarike, men han ansträngde sig också själv kraftigt i det arbetet. (Matteus 4:18–25; Lukas 8:1–3; 9:1–6; 10:1–24; Johannes 10:40–42) Och även när det gällde att acceptera andras ledarskap föregick Jesus med gott exempel. Han sade om sig själv: ”Sonen kan inte göra något alls av eget initiativ, utan bara vad han ser Fadern göra.” (Johannes 5:19)

När man på det här viset granskar det Jesus sade och gjorde, framgår det tydligt att han är den idealiske ledaren. Ja, han överträffar alla mänskliga normer för bra ledarskap. Jesus är fullkomlig. Och han kommer att leva för evigt, eftersom han fick odödligt liv efter sin död och uppståndelse. (1 Petrus 3:18; Uppenbarelseboken 1:13–18) Vilken mänsklig ledare kan visa upp de här kvalifikationerna?

Vad måste vi göra?

”Messias, Ledaren”, kommer som regerande kung i Guds rike att överösa lydiga människor med allt som är gott. Med avseende på detta lovar Bibeln: ”Jorden kommer sannerligen att vara full av Jehovas kunskap, liksom vattenmassorna täcker havets botten.” (Jesaja 11:9) ”De saktmodiga, de kommer att besitta jorden, och de kommer helt visst att finna sin rika förnöjelse i överflödet av frid.” (Psalm 37:11) ”De kommer verkligen att sitta, var och en under sin vinstock och under sitt fikonträd, och det kommer inte att finnas någon som får dem att skälva.” (Mika 4:4) ”Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka bort varje tår från deras ögon, och döden skall inte vara mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta vara mer. De förra tingen har försvunnit.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Världen upplever nu en ledarskapskris. Men trots det leder Jesus Kristus ödmjuka människor mot en fridfull ny värld, där de som vill lyda Jehova Gud skall förenas i tillbedjan av honom och gå framåt mot fullkomlighet. Det är mycket viktigt att vi tar oss tid till att skaffa oss kunskap om den sanne Guden och hans utsedde ledare och att vi handlar efter den kunskapen. (Johannes 17:3)

Något av det finaste vi kan göra för att ära en person är att efterlikna honom. Bör vi då inte försöka efterlikna den störste ledaren i människans historia – Jesus Kristus? Hur kan vi göra det? Hur kommer livet att påverkas om vi godtar hans ledarskap? De här frågorna behandlas i de två följande artiklarna.

[Fotnoter]

[Bild på sidan 4]

Daniel förutsade när Guds utvalde ledare skulle komma

[Bilder på sidan 7]

Jesu undervisning hjälpte människor att klara av problem i livet

[Bild på sidan 7]

Jesus skall vägleda människor som vill lyda Jehova in i en fridfull ny värld