Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visa en väntande inställning!

Visa en väntande inställning!

Visa en väntande inställning!

”Jag skall visa en väntande inställning gentemot min räddnings Gud. Min Gud kommer att höra mig.” — MIKA 7:7.

1, 2. a) Hur var en felaktig inställning till skada för israeliterna i vildmarken? b) Vad skulle kunna hända med en kristen som inte uppodlar en rätt inställning?

DET finns mycket i livet som man, beroende på vilken inställning man har, kan betrakta som antingen positivt eller negativt. När Jehova på övernaturligt sätt försåg israeliterna med manna i vildmarken, så borde de, när de såg sig omkring i det karga landskapet, ha känt djup tacksamhet mot honom för att han på det här sättet försåg dem med mat. Det hade visat en positiv inställning. Men de kom i stället ihåg den stora variationen av mat i Egypten och klagade över att mannat var oaptitligt. Vilken negativ inställning! — 4 Moseboken 11:4–6.

2 På liknande sätt kan en kristens inställning få honom att se antingen ljust eller mörkt på saker och ting. Med en felaktig inställning skulle en kristen lätt kunna förlora sin glädje, vilket skulle vara allvarligt därför att, som Nehemja sade: ”Jehovas glädje är ... [vårt] fäste.” (Nehemja 8:10) En glad och positiv inställning hjälper oss att vara starka och främjar friden och endräkten i församlingen. — Romarna 15:13; Filipperna 1:25.

3. Hur var en rätt inställning till hjälp för Jeremia under en svår tid?

3 Trots att Jeremia levde under en svår tid visade han en positiv inställning. Också när han fick bevittna fasorna i samband med Jerusalems fall år 607 f.v.t., kunde han se den positiva sidan av saken. Jehova skulle inte glömma Israel, och nationen skulle överleva. Så här skrev Jeremia i Klagovisorna: ”Tack vare Jehovas handlingar av kärleksfull omtanke har vi inte nått vårt slut, ty uttrycken för hans barmhärtighet kommer sannerligen inte att få en ände. De är nya varje morgon. Din trofasthet är överflödande.” (Klagovisorna 3:22, 23) Guds tjänare har i alla tider och under de svåraste förhållanden sökt bevara en positiv, ja, även en glad, inställning. — 2 Korinthierna 7:4; 1 Thessalonikerna 1:6; Jakob 1:2.

4. Vilken inställning bevarade Jesus, och hur hjälpte den honom?

4 Sex hundra år senare hjälpte Jesu positiva inställning honom att uthärda. Vi läser: ”För den glädje som förelades honom [Jesus] utstod [han] en tortyrpåle, i det han föraktade skammen, och har satt sig på högra sidan om Guds tron.” (Hebréerna 12:2) Vilket motstånd eller vilken förföljelse Jesus än mötte, ja, även under sina svåra plågor på tortyrpålen, så tänkte han på ”den glädje” som hade förelagts honom. Den glädjen var privilegiet att få hävda Jehovas suveränitet och helga hans namn, men också utsikten att i framtiden få skänka den lydiga mänskligheten stora välsignelser.

Ha en väntande inställning

5. Nämn ett exempel på en situation i vilken en väntande inställning hjälper oss att bevara en rätt syn på saker och ting.

5 Om vi uppodlar en sinnesinställning liknande den Jesus hade, kommer vi inte att förlora Jehovas glädje, även om saker och ting inte alltid sker precis på det sätt och vid den tidpunkt som vi hade förväntat. Profeten Mika sade: ”Vad mig beträffar, är det Jehova jag kommer att hålla utkik efter. Jag skall visa en väntande inställning gentemot min räddnings Gud.” (Mika 7:7; Klagovisorna 3:21) Vi kan också visa en väntande inställning. Hur då? Det kan vi göra på många sätt. Här är ett exempel: Vi kanske tycker att en broder med myndighet har handlat fel och att detta omedelbart borde påtalas. Men en väntande inställning kan få oss att tänka: ”Handlade han verkligen fel, eller är det jag som har fel? Och om det skulle vara så att han verkligen har handlat fel, kan det då vara så att Jehova låter det hela passera, därför att han menar att personen i fråga kommer att bättra sig och att det inte är nödvändigt att vidta några drastiska åtgärder för att rätta till saken?”

6. Hur kommer en väntande inställning att hjälpa någon som kämpar med ett personligt problem?

6 Vi kan också behöva en väntande inställning, om vi har något personligt problem eller kämpar med någon svaghet. Anta att vi ber Jehova om hjälp, men att problemet trots det kvarstår. Vad skall vi då göra? Vi måste fortsätta att göra allt vi kan för att lösa problemet och sedan ha tro på Jesu ord: ”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er; fortsätt med att söka, så skall ni finna; fortsätt med att bulta på, så skall det öppnas för er.” (Lukas 11:9) Fortsätt att be och vänta på Jehova. Han kommer vid en lämplig tidpunkt och på sitt eget sätt att besvara dina böner. — 1 Thessalonikerna 5:17.

7. Hur kommer en väntande inställning att hjälpa oss att betrakta en gradvis förbättrad förståelse av Bibeln?

7 Allteftersom profetiorna i Bibeln uppfylls får vi en bättre förståelse av dem. Men ibland kanske vi tycker att det vore på tiden att vi fick klarhet i ett visst ämne. Om den förklaringen inte kommer då vi tycker att den borde göra det, är vi då villiga att vänta? Kom ihåg att Jehova såg det lämpligt att gradvis uppenbara ”den heliga hemligheten om Kristus” under en period på omkring 4.000 år. (Efesierna 3:3–6) Har vi då anledning att vara otåliga? Tvivlar vi på att en ”trogen och omdömesgill slav” har blivit satt att ge Jehovas folk ”deras mat i rätt tid”? (Matteus 24:45) Varför beröva oss själva glädjen bara därför att vi ännu inte har en klar förståelse av allt? Kom ihåg att det är Jehova som avgör när och hur han skall uppenbara sina förtroliga angelägenheter. — Amos 3:7.

8. Hur har Jehovas tålamod visat sig vara till nytta för många?

8 Några kanske känner sig modfällda därför att de tror att de efter många år av trogen tjänst inte skall få uppleva ”Jehovas stora dag som inger fruktan”. (Joel 2:30, 31) Men om de ser saken från den positiva sidan, kan de känna sig uppmuntrade. Petrus gav rådet: ”Betrakta ... vår Herres tålamod som räddning.” (2 Petrus 3:15) Jehovas tålamod har fått miljontals fler uppriktiga människor att lära känna sanningen. Är inte detta underbart? Och ju längre Jehova utövar tålamod, desto längre tid får vi fortsätta ”att med fruktan och bävan arbeta på” vår ”egen räddning”. — Filipperna 2:12; 2 Petrus 3:11, 12.

9. Hur kommer en väntande inställning att hjälpa oss att uthärda situationen, om vi är begränsade i fråga om vad vi kan göra i Jehovas tjänst?

9 En väntande inställning hjälper oss att inte bli modfällda när motstånd, sjukdom, åldrande eller andra problem hindrar oss i Rikets tjänst. Jehova förväntar att vi skall tjäna honom helhjärtat, men i likhet med sin Son, som tycker ”synd om den ringe och den fattige”, kräver han inte mer av oss än vad vi rimligtvis kan göra. (Romarna 12:1; Psalm 72:13) Vi uppmuntras således att göra det vi kan och tålmodigt vänta tills saker och ting förändras, antingen i den här tingens ordning eller i den kommande. Kom ihåg: ”Gud är inte orättvis, så att han glömmer ert arbete och den kärlek ni har visat mot hans namn, i det att ni har tjänat de heliga och fortsätter att tjäna dem.” — Hebréerna 6:10.

10. Vilket ogudaktigt drag kan man undgå genom en väntande inställning? Förklara.

10 En väntande inställning hjälper oss också att inte vara förmätna. Några som har avfallit ville inte vänta. De kanske tyckte att det fanns sådant som borde rättas till, antingen det gällde förståelsen av något i Bibeln eller organisatoriska saker. Men de ville inte erkänna att Jehovas ande får den trogne och omdömesgille slaven att rätta till saker och ting i hans rätta tid och inte när vi kanske tycker att det borde ske. Och alla förändringar måste vara i linje med Jehovas vilja och inte med våra egna idéer. Avfällingar låter en förmäten inställning förvända deras tänkesätt och få dem att snava. Men om de hade lagt sig till med Kristi sinnesinställning, skulle de ha kunnat behålla sin glädje och ha varit kvar bland Jehovas folk. — Filipperna 2:5–8.

11. Hur kan vi göra gott bruk av väntetiden, och vilkas exempel följer vi då?

11 Att bevara en väntande inställning innebär naturligtvis inte att vara lat eller overksam. Vi har mycket att göra. Vi måste exempelvis studera Bibeln och därigenom visa ett lika stort intresse för andliga ting som de trogna profeterna och även änglarna visade. Det var detta Petrus talade om, när han sade: ”Med avseende på just denna räddning har profeterna flitigt forskat och noggrant rannsakat. ... Just dessa ting längtar änglar efter att skåda in i.” (1 Petrus 1:10–12) Förutom att vi själva måste studera måste vi också regelbundet vara med vid mötena och närma oss Gud i bön. (Jakob 4:8) Att vi regelbundet inhämtar andlig mat och umgås med medkristna visar att vi är medvetna om vårt andliga behov och har lagt oss till med Kristi sinnesinställning. — Matteus 5:3.

Ha en realistisk syn

12. a) Vilket oberoende sökte Adam och Eva? b) Vad har följden blivit av att mänskligheten har följt Adams och Evas kurs?

12 När Gud skapade det första människoparet, förbehöll han sig rätten att ställa upp normerna för det som var rätt och det som var fel. (1 Moseboken 2:16, 17) Men på grund av att Adam och Eva önskade vara oberoende av Guds vägledning har vi nu den värld som vi ser omkring oss. Aposteln Paulus sade: ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och ... på så sätt spred sig [döden] till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12) De sex tusen åren av människans historia sedan Adams tid har bekräftat sanningen i Jeremias ord: ”Jag vet mycket väl, o Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte mannen som vandrar att ens styra sitt steg.” (Jeremia 10:23) Att erkänna att Jeremias ord är sanna är inte ett tecken på uppgivenhet. Det är realistiskt. Det förklarar varför det under århundradenas gång har varit så att ”människa har haft makt över människa till hennes skada”, vilket i sin tur är följden av att människor har härskat oberoende av Gud. — Predikaren 8:9.

13. Vilken realistisk syn har Jehovas vittnen på vad människor kan åstadkomma?

13 Med tanke på mänsklighetens situation i den nuvarande tingens ordning inser Jehovas vittnen att det finns gränser för vad som kan åstadkommas genom en positiv inställning. Även om en sådan inställning kan hjälpa oss att bevara glädjen, så löser den inte allt. I början av 1950-talet gav en amerikansk präst ut en bok med titeln Var positiv, lev lycklig, som blev en bästsäljare. Boken påstod att de flesta hinder kan övervinnas om man tar itu med dem med en positiv inställning. Det är verkligen bra att kunna tänka positivt. Men erfarenheten visar att sådant som kunskap, färdigheter, materiella tillgångar och en mängd andra faktorer begränsar vad vi som individer kan åstadkomma. Och problemen i världen är helt enkelt alltför stora för att människor med framgång skall kunna lösa dem, hur positivt de än tänker!

14. Har Jehovas vittnen en negativ inställning? Förklara.

14 På grund av sin realistiska syn på sådana här saker anklagas Jehovas vittnen ibland för att ha en negativ inställning. Men de är i stället angelägna om att berätta för människor om den ende som varaktigt kan förbättra människors situation. Därigenom efterliknar de också Kristi sinnesinställning. (Romarna 15:2) Och de är upptagna med att hjälpa människor att få ett gott förhållande till Gud. De vet att det i längden är detta som kommer att åstadkomma det bästa resultatet. — Matteus 28:19, 20; 1 Timoteus 4:16.

15. Hur förbättrar Jehovas vittnens arbete människor?

15 Jehovas vittnen ignorerar inte de sociala problemen, i synnerhet inte dem som har orsakats av oskriftenliga orena vanor. Innan en intresserad person kan bli ett Jehovas vittne måste han göra förändringar, vilket ofta innebär att han måste övervinna förslavande laster som misshagar Gud. (1 Korinthierna 6:9–11) Jehovas vittnen har på så sätt hjälpt mottagliga personer att övervinna sådant som dryckenskap, narkotikamissbruk, omoraliskhet och tvångsmässigt spelande. Dessa personer har sedan lärt sig att på ett ansvarsfullt och ärligt sätt sörja för sina familjer. (1 Timoteus 5:8) Problemen i samhället minskar när enskilda och familjer på det här sättet blir hjälpta. Det blir färre drogmissbrukare, färre fall av våld inom familjen osv. Genom att själva vara laglydiga medborgare och genom att hjälpa andra att förändra sitt liv till det bättre har Jehovas vittnen minskat arbetsbördan för dem som arbetar med sociala problem i samhället.

16. Varför engagerar sig inte Jehovas vittnen i världsliga reformrörelser?

16 Kan man då säga att Jehovas vittnen har förändrat det moraliska klimatet i världen? Under det gångna årtiondet har antalet aktiva vittnen ökat från knappt 3.800.000 till närmare 6.000.000. Det är en ökning på omkring 2.200.000, och många av dessa människor upphörde med orätta vanor när de blev kristna. Många människors liv förbättrades! Men det antalet är dock mycket litet i jämförelse med ökningen av världens befolkning under samma period, en ökning på omkring 875.000.000! Jehovas vittnen finner stor glädje i att få hjälpa mottagliga individer, men de inser dock att det endast är ett fåtal människor som kommer att slå in på livets väg. (Matteus 7:13, 14) Jehovas vittnen väntar på de världsomfattande förbättringar som endast Gud kan åstadkomma, och därför engagerar de sig inte i världsliga reformrörelser, som ofta börjar med goda avsikter men slutar med besvikelse och ofta även med våld. — 2 Petrus 3:13.

17. Vad gjorde Jesus för att hjälpa människor i sin omgivning, men vad gjorde han inte?

17 Genom att handla så visar Jehovas vittnen samma tillit till Jehova som Jesus hade medan han var här på jorden. Han botade då människor genom underverk. (Lukas 6:17–19) Han uppväckte till och med döda. (Lukas 7:11–15; 8:49–56) Men han tog inte bort problemet med sjukdomar, och han besegrade inte fienden döden. Han visste att Guds rätta tid för detta ännu inte var inne. Med de överlägsna förmågorna hos en fullkomlig människa kunde Jesus antagligen ha gjort mycket för att lösa allvarliga politiska och sociala problem. Det verkar också som om några av Jesu samtida önskade att han skulle ta makten och göra just detta, men han vägrade. Vi läser: ”När ... människorna såg de tecken han utförde, började de säga: ’Detta är med säkerhet den profet som skulle komma i världen.’ Jesus, som visste att de ämnade komma och gripa honom för att göra honom till kung, drog sig därför åter undan till berget alldeles ensam.” — Johannes 6:14, 15.

18. a) Hur har Jesus alltid visat en väntande inställning? b) Hur har Jesu verksamhet förändrats sedan 1914?

18 Jesus vägrade att bli indragen i politik eller rent socialt arbete, eftersom han visste att tiden ännu inte var inne för honom att ta makten som kung och att bota människor över hela världen. Även efter det att han hade farit upp till odödligt andligt liv i himlen var han villig att vänta på Jehovas fastställda tid för honom att handla. (Psalm 110:1; Apostlagärningarna 2:34, 35) Men sedan 1914, då han började härska som kung i Guds rike, har han ridit ut ”segrande och för att göra sin seger fullständig”. (Uppenbarelseboken 6:2; 12:10) Vi är verkligen glada över att underordna oss Kristi styre, medan andra som påstår sig vara kristna väljer att förbli i okunnighet om det som Bibeln lär om Guds kungarike.

Att vänta — en källa till frustration eller till glädje?

19. När gör väntan ”hjärtat sjukt”, och när är den en källa till glädje?

19 Salomo visste att det kan vara frustrerande att vänta. Han skrev: ”Förväntan som fördröjs gör hjärtat sjukt.” (Ordspråken 13:12) Ja, om en människa hyser ogrundade förväntningar, kan hennes hjärta helt visst bli sjukt av besvikelse. Men att vänta på en lycklig tilldragelse, till exempel ett bröllop, ett barns födelse eller på att få återförenas med människor som vi älskar, kan fylla oss med glad förväntan långt innan händelsen inträffar. Den glädjen intensifieras om vi använder väntetiden förståndigt genom att göra förberedelser för den kommande händelsen.

20. a) Vilka underbara händelser väntar vi med tillförsikt på att få uppleva? b) Hur kan vi finna glädje medan vi väntar på att Jehovas uppsåt skall fullbordas?

20 Men om vi är övertygade om att våra förväntningar skall infrias, även om vi inte vet när detta skall ske, då behöver inte väntetiden göra ”hjärtat sjukt”. Guds trogna tillbedjare vet att Kristi tusenåriga regering är nära förestående. De är övertygade om att de då kommer att få se sjukdom och död upphöra. De ser ivrigt och med glädje fram emot den tid då de kommer att få välkomna miljarder döda människor tillbaka, inbegripet sina egna nära och kära. (Uppenbarelseboken 20:1–3, 6; 21:3, 4) I den här tiden med ekologisk kris uppskattar de också den säkra framtidsutsikten att få se jorden bli ett paradis. (Jesaja 35:1, 2, 7) Det är därför verkligen förståndigt att använda väntetiden vist genom att alltid ha ”rikligt att göra i Herrens verk”! (1 Korinthierna 15:58) Fortsätt att inhämta andlig mat. Bygg upp ett ännu närmare förhållande till Jehova. Sök efter andra, som också har ett hjärta som får dem att vilja tjäna Jehova. Uppmuntra medtroende. Utnyttja helt och fullt den tid som Jehova ännu ger. Då kommer ditt hjärta aldrig att bli sjukt av att vänta på Jehova. Det kommer i stället att fyllas av glädje!

Kan du förklara?

• Hur visade Jesus en väntande inställning?

• I vilka situationer behöver de kristna ha en väntande inställning?

• Varför är Jehovas vittnen nöjda med att vänta på Jehova?

• Hur kan väntan på Jehova bli en källa till glädje?

[Frågor]

[Bilder på sidan 12]

Jesus uthärdade för den glädje som förelades honom

[Bild på sidan 13]

Vi kan bevara vår glädje också efter många år av tjänst

[Bilder på sidan 15]

Miljontals människor har förbättrat sitt liv genom att bli Jehovas vittnen