Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna”

”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna”

”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem ... och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” (MATT. 28:19, 20)

SÅNGER: 141, 97

1, 2. Vilka frågor uppstår med tanke på Jesus ord i Matteus 24:14?

VARE sig människor håller med oss Jehovas vittnen eller inte skulle de flesta hålla med om att vi är kända över hela världen för vårt predikoarbete. Du kanske till och med har mött människor i tjänsten som sagt att även om de inte tror som vi gör, så respekterar de oss för det arbete vi utför. Vi vet att Jesus förutsade att de goda nyheterna skulle bli predikade på hela den bebodda jorden. (Matt. 24:14) Men hur vet vi att vårt predikoarbete är en uppfyllelse av Jesus profetia? Är det förmätet från vår sida att tro att det är just vi som utför det här arbetet?

2 Många religiösa grupper menar att de predikar evangeliet, eller det kristna budskapet. Men deras predikande är ofta begränsat till gudstjänster i kyrkan, i tv eller på internet eller till egna berättelser om hur de lärt känna Jesus. Andra engagerar sig i välgörenhet som läkare, sjuksköterskor eller lärare och ser det som ett sätt att sprida budskapet. Men var det den här typen av arbete som Jesus befallde sina lärjungar att utföra?

3. Vilka fyra saker måste Jesus efterföljare göra, enligt Matteus 28:19, 20?

 3 Skulle Jesus lärjungar vara passiva och vänta på att människor skulle komma till dem? Nej, inte alls! Efter sin uppståndelse riktade sig Jesus till flera hundra av sina efterföljare och sa: ”därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem ... och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” (Matt. 28:19, 20) Som Jesus efterföljare är det alltså fyra saker vi måste göra. Vi måste göra lärjungar, döpa dem och lära dem. Men vad behöver vi göra först? Jesus sa: ”Gå”! En bibelkännare kommenterade Jesus uppmaning så här: ”Uppdraget att ’gå’ gäller för alla troende, vare sig det handlar om att ta sig över gatan eller att ta sig över havet.” (An Expository Study of Matthew 28:16-20, D. Edmond Hiebert) (Matt. 10:7; Luk. 10:3)

4. Vad är inbegripet i att bli ”människofiskare”?

4 Tänkte Jesus att hans lärjungar skulle predika på egen hand, eller syftade han på en organiserad kampanj för att predika de goda nyheterna? Med tanke på att det skulle vara omöjligt för en enda person att predika för ”alla nationerna”, så behövdes en organiserad insats som inbegrep många. Det var det Jesus hade i tankarna när han inbjöd sina lärjungar att bli ”människofiskare”. (Läs Matteus 4:18–22.) Han tänkte inte på en ensam fiskare som satt och metade och väntade på att det skulle nappa. Han syftade i stället på fiskare som använder nät. Den typen av fiske kräver hårt arbete och att många samarbetar. (Luk. 5:1–11)

5. Vilka fyra frågor behöver besvaras, och varför det?

5 För att veta vilka som uppfyller Jesus profetia i vår tid och predikar de goda nyheterna behöver vi få svar på fyra frågor:

  • Vilket budskap ska Jesus efterföljare predika?

  • Vilket motiv ska de ha?

  • Vilka metoder ska de använda?

  • Hur omfattande ska predikoarbetet vara, och hur länge ska det pågå?

Svaren på de här frågorna hjälper oss inte bara att identifiera vilka som utför det här livräddande arbetet, utan också att bli ännu mer motiverade att troget fortsätta predika. (1 Tim. 4:16)

BUDSKAPET

6. Varför kan du vara säker på att Jehovas vittnen predikar samma budskap som Jesus befallde sina efterföljare att predika?

6 (Läs Lukas 4:43.) Jesus predikade ”de goda nyheterna om Guds kungarike”, och han förväntar att hans lärjungar ska göra samma sak. Vilken grupp är det som predikar det här budskapet för ”alla nationerna”? Svaret är uppenbart – bara Jehovas vittnen! Det erkänner till och med en del av våra motståndare. En missionspastor berättade till exempel en gång för ett vittne att han hade bott i många länder och att han hade frågat Jehovas vittnen i alla de här länderna vilket budskap de predikade. Vad brukade de svara? Pastorn sa: ”De var så dumma att de sa samma sak allihop: ’De goda nyheterna om Guds rike.’” Men de här vittnena var allt annat än dumma; de var enade, precis som sanna kristna ska vara. (1 Kor. 1:10) Och de framhöll samma budskap som finns i tidskriften Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike. Den ges ut på 254 språk och har en genomsnittlig  upplaga på närmare 59 miljoner exemplar, vilket gör den till världens mest spridda tidskrift.

7. Hur vet vi att kristenhetens prästerskap inte predikar rätt budskap?

7 Kristenhetens prästerskap predikar inte om Guds rike. Och om de nämner riket säger många att det bara är en känsla eller ett tillstånd i en persons hjärta. (Luk. 17:21) De undervisar inte människor om att Guds rike är en himmelsk regering med Jesus Kristus som kung, att det är lösningen på mänsklighetens alla problem och att det snart ska ta bort all ondska från jorden. (Upp. 19:11–21) Många präster kan uppmärksamma Jesus som ett nyfött barn i samband med julen och som en döende man vid påsken. Men de verkar inte ha en aning om vad han ska göra som jordens nye härskare. Eftersom de inte förstår vilket budskap det är de ska predika, är det då så konstigt att de inte heller förstår varför de ska predika?

MOTIVET

8. Vad är fel motiv till att utföra predikoarbetet?

8 Vad bör vara vårt motiv till att utföra predikoarbetet? Det bör inte vara att samla in pengar och bygga imponerande byggnader. Jesus sa till sina lärjungar: ”Ni har fått för intet, ge för intet.” (Matt. 10:8) Predikoarbetet ska alltså inte handla om att tjäna pengar. (2 Kor. 2:17, noten) De som predikar ska inte heller försöka få personliga fördelar av sitt arbete. (Läs Apostlagärningarna 20:33–35.) Trots den här tydliga vägledningen ligger fokus för de flesta kyrkor och samfund på att samla in pengar eller på att försöka överleva ekonomiskt. De har avlönade präster och andra anställda. Och i många fall har kristenhetens ledare samlat på sig stora förmögenheter. (Upp. 17:4, 5)

9. Hur visar Jehovas vittnen att de tar del i predikoarbetet av rätt motiv?

9 Vad kan då sägas om Jehovas vittnen? Tar de upp kollekt i sina Rikets salar eller vid sina sammankomster? Nej! Deras arbete understöds av frivilliga bidrag. (2 Kor. 9:7) Enbart under förra året använde Jehovas vittnen nästan två miljarder timmar i predikoarbetet och ledde varje månad över nio miljoner bibelstudier. Det fantastiska är att de inte bara utför det här arbetet utan lön, utan att de också gärna själva står för sina utgifter i samband med det. En forskare kommenterade Jehovas vittnens arbete och sa: ”Deras huvudsyfte är att predika och undervisa. ... De har inga präster, vilket sänker kostnaderna avsevärt.” Så vad är då motivet till att vi predikar? Enkelt uttryckt vill vi göra det för att vi älskar Jehova och våra medmänniskor. Den här villiga inställningen är en uppfyllelse av profetian i Psalm 110:3. (Läs.)

METODERNA

Vi predikar överallt där det finns människor. (Se paragraf 10.)

10. Vilka predikometoder använde Jesus och hans lärjungar?

10 Vilka metoder använde Jesus och hans lärjungar när de predikade? De gick till platser där det fanns människor – de predikade på gator och torg och besökte människor i deras hem. (Matt. 10:11; Luk. 8:1; Apg. 5:42; 20:20) Genom arbetet från hus till hus kunde de på ett organiserat sätt nå alla slags människor.

11, 12. Hur skiljer sig kristenhetens ansträngningar från Jehovas folks ansträngningar när det gäller att predika de goda nyheterna?

 11 Hur har kristenhetens kyrkor stått sig i det här sammanhanget? I de flesta fall har medlemmarna med varm hand lämnat över allt predikande till avlönade präster. Men i stället för att vara ”människofiskare” verkar prästerna vara mest intresserade av att behålla den ”fisk” de redan har. Det är sant att vissa religiösa ledare sporadiskt har försökt uppmuntra sina medlemmar att predika. År 2001 sa till exempel påven Johannes Paulus II i ett brev: ”Genom åren har jag ofta manat till en ny evangelisering. Och nu gör jag det igen ... Vi måste hos oss själva återuppliva den brinnande övertygelse som Paulus hade, som utbrast: ’Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!’” Påven fortsatte sedan med att säga att det här förkunnandet ”inte kan överlämnas till en grupp ’specialister’, utan måste ingå i det ansvar som alla som tillhör Guds folk har”. Men hur många har hörsammat påvens vädjan?

12 Hur är det då med Jehovas vittnen? De är de enda som predikar att Jesus har regerat som kung sedan 1914. De följer Jesus uppmaning och låter predikoarbetet få hög prioritet. (Mark. 13:10) En författare skriver: ”För Jehovas vittnen är missionsarbetet viktigare än allt annat.” Hon hänvisar till flera uttalanden av ett Jehovas vittne och fortsätter: ”När de stöter på svältande, ensamma och sjuka människor försöker de ge hjälp, ... men de glömmer aldrig att deras främsta uppgift är att förmedla ett andligt budskap om det kommande slutet för världen och behovet av räddning.” (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners, Nancy Tatom Ammerman) Jehovas vittnen fortsätter att sprida det budskapet med hjälp av de metoder som Jesus och hans lärjungar använde.

OMFATTNINGEN OCH LÄNGDEN

13. Hur omfattande skulle predikoarbetet vara?

13 Jesus beskrev omfattningen av arbetet genom att säga att de goda nyheterna skulle bli predikade på ”hela den bebodda jorden”. (Matt. 24:14) Hans efterföljare skulle göra lärjungar ”av människor av alla nationerna”. (Matt. 28:19, 20) Det innebär att budskapet skulle spridas jorden runt.

14, 15. Vad visar att Jehovas vittnen har uppfyllt Jesus profetia när det gäller omfattningen av predikoarbetet? (Se de inledande bilderna.)

14 För att förstå hur Jehovas vittnen har uppfyllt Jesus profetia när det gäller omfattningen av predikoarbetet ska vi se på några fakta. I USA, där det finns omkring 600 000 präster och pastorer i de olika kyrkosamfunden, finns det omkring 1,2 miljoner Jehovas vittnen. Världen över har katolska kyrkan drygt  400 000 präster. Tänk nu på hur många Jehovas vittnen som är engagerade i predikoarbetet. Jorden runt predikar mer än åtta miljoner frivilliga förkunnare i 240 länder och områden. Det utförs verkligen ett fantastiskt arbete som leder till att Jehovas namn blir ärat och lovprisat! (Ps. 34:1; 51:15)

15 Vår önskan som Jehovas vittnen är att nå så många som möjligt med de goda nyheterna innan slutet kommer. Därför lägger vi ner ett omfattande arbete på att översätta och publicera biblisk litteratur, ett arbete som är helt unikt i sitt slag. Vi har spritt miljontals böcker, tidskrifter, vikblad och inbjudningar till minneshögtiden och de regionala sammankomsterna helt gratis. Vi har framställt publikationer på mer än 700 språk. Över 200 miljoner exemplar av Nya världens översättning av Den heliga skrift har getts ut på över 130 språk. Enbart förra året framställde vi omkring 4,5 miljarder bibliska publikationer. På vår officiella webbplats finns information tillgänglig på mer än 750 språk. Vilken annan religiös grupp kan säga sig utföra ett liknande arbete?

16. Hur vet vi att Jehovas vittnen har Guds ande?

16 Hur länge skulle predikoarbetet pågå? Jesus sa att de goda nyheterna skulle bli predikade under de sista dagarna, ända fram till slutet. Vilken annan religiös grupp har varit fullt aktiv i arbetet med att predika under de här betydelsefulla sista dagarna? En del religiösa säger: ”Vi har den heliga anden, men det är ni som gör jobbet.” Men är inte vår uthållighet i det här arbetet ett tydligt bevis på att det är vi som har Guds ande? (Apg. 1:8; 1 Petr. 4:14) Emellanåt har vissa religiösa grupper försökt göra som Jehovas vittnen, men sådana initiativ har oftast runnit ut i sanden. En del missionerar under en viss tid, men sedan fortsätter de leva sitt liv som vanligt igen. Andra kanske till och med går från dörr till dörr, men vilket budskap förkunnar de? Svaret på den frågan visar tydligt att de inte utför det arbete som Jesus påbörjade.

VILKA PREDIKAR DE GODA NYHETERNA I DAG?

17, 18. a) Varför kan vi vara säkra på att det är Jehovas vittnen som predikar de goda nyheterna om riket? b) Vad gör vårt predikoarbete möjligt?

17 Så vilka predikar de goda nyheterna om riket i dag? Svaret är självklart: Jehovas vittnen! Varför kan vi vara så säkra på det? Därför att vi predikar rätt budskap, de goda nyheterna om riket. Vi söker upp människor, så vi använder rätt metoder. Vi har också rätt motiv; vi predikar för att vi älskar Jehova och våra medmänniskor, inte för att tjäna pengar. Vårt arbete utförs dessutom i störst omfattning, eftersom det når ut till alla nationer och språk. Och det kommer att utföras utan uppehåll, år ut och år in, ända tills slutet kommer.

18 Det är verkligen fantastiskt att få se hur predikoarbetet går framåt nu i den här spännande tiden. Men vad är det som gör det här arbetet möjligt? Aposteln Paulus svarar på den frågan i sitt brev till filipperna: ”Det är Gud som för sin goda viljas skull verkar i er, för att ni skall både vilja och verka.” (Fil. 2:13) Vi vill följa Jesus befallning och göra vårt bästa i tjänsten, och vi litar på att Jehova ska ge oss den styrka vi behöver för att klara av det. (2 Tim. 4:5)