Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En bok du kan lita på – Del 7

Det sjunde världsväldet

En bok du kan lita på – Del 7

Det här är den sista artikeln i en serie på sju som behandlar de sju världsväldena i Bibelns historia. Syftet är att visa att Bibeln är tillförlitlig och inspirerad av Gud och att den innehåller ett hoppfullt budskap om att det ska bli ett slut på det lidande som orsakats av människors grymhet och makt över varandra.

VI LEVER i en mycket speciell och avgörande tid – tiden för det sjunde världsväldet i Bibelns historia. Det här väldet är också det enda som bara omnämns profetiskt, för de tidigare sex är invävda i Bibelns historiska skildring. Angående de sju väldena, eller ”kungarna”, förutsade Bibeln: ”Det är sju kungar: fem har fallit, en är, den andre har ännu inte kommit, men när han kommer, måste han bli kvar en kort tid.” * (Uppenbarelseboken 17:10)

För drygt 1 900 år sedan, när de här orden skrevs, hade fem av de sju ”kungarna” eller politiska väldena, ”fallit”, nämligen Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien och Grekland. Uttrycket ”en är” syftade på Rom. Men Rom skulle inte bestå för alltid. Det skulle komma ytterligare ett välde, och i profetian sades det: ”[Det] har ännu inte kommit.” Precis som Bibeln förutsagt framträdde den sjunde kungen mycket riktigt på världsscenen! Vilket världsvälde visade det sig vara? Kommer det att utöva sitt herravälde i all oändlighet? Om inte, hur kommer det att försvinna? Bibeln lämnar oss inte i ovisshet.

Tillförlitliga profetior

Det sjunde väldet tog form när det oansenliga England i romarrikets nordvästra hörn började bli en maktfaktor. På 1760-talet hade den här önationen blivit det mäktiga Brittiska imperiet. Storbritannien fick allt större välstånd och makt, och på 1800-talet var det den rikaste och mäktigaste nationen på jorden. ”Brittiska imperiet”, sägs det i ett uppslagsverk, ”var det största välde världen någonsin hade skådat.” Det ”hade 372 miljoner undersåtar och omfattade över 28 miljoner kvadratkilometer”. (Britain 1846–1964 The Challenge of Change)

Men första världskriget (1914–1918) fick Storbritannien att inleda ett särskilt samarbete med USA, en av dess tidigare kolonier. Vad ledde det till? Brittiska imperiet ersattes av en brittisk-amerikansk allians, vilken kan sägas vara en tvådelad engelsktalande världsmakt som består än i dag. (Se rutan  ”En unik allians”.)

Profetian i Uppenbarelseboken 17:10 kompletterar en profetia som finns i Daniels bok.  Daniel skrev om en ”kolossal bildstod” som Nebukadnessar, kungen i Babylon, fick se i en syn från Gud. (Daniel 2:28, 31–43) Daniel berättade för kungen att bildstodens olika delar representerade en rad politiska riken som började med Babylon, det världsvälde som hade makten på Daniels tid. (Egypten och Assyrien hade redan kommit och gått.) Historien bekräftar nu följande:

Huvudet av guld representerade det babyloniska väldet.

Bröstet och armarna av silver var Medo-Persien.

Buken och låren av koppar pekade fram emot Grekland.

Benen av järn var en bild av romarriket.

Fötterna, som bestod av både järn och lera, symboliserade det instabila politiska och sociala tillstånd som skulle råda under tiden för det sista väldet, Storbritannien/USA.

Enligt Uppenbarelseboken 17:10 ska det sjunde världsväldet ”bli kvar en kort tid”. Vad innebär det? Hur kommer det att försvinna från världsscenen? Och vad händer därnäst? Daniel sprider ljus över de frågorna.

Ett säkert hopp

Efter att ha berättat om bildstoden skrev Daniel: ”En sten bröts loss [från ett berg], inte med händer, och den träffade bildstoden på dess fötter av järn och formad lera och krossade dem.” (Daniel 2:34) Vad förebildade det här dramatiska händelseförloppet?

Daniel fortsatte: ”I dessa [sista] kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa [jordiska] kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” * (Daniel 2:44, 45) Lägg märke till följande viktiga punkter:

  1. Det segrande kungariket, som representeras av en stor sten, upprättas av Gud själv, inte genom människors ”händer”. Därför kallas det med rätta Guds kungarike.

  2. Guds kungarike ”skall krossa” alla mänskliga regeringar och styrelseformer, däribland det sjunde världsväldet. Varför det? De politiska ledarna kommer alla att vägra att lämna ifrån sig makten till Gud och kommer att drabba samman med honom i ett stort slutligt krig vid en bildlig plats som kallas Har-Magedon (eller Harmageddon). Bibeln visar tydligt att ”kungarna på hela  den bebodda jorden” kommer att ta del i det här kriget. (Uppenbarelseboken 16:13, 14, 16)

  3. Till skillnad från förgängliga mänskliga regeringar, som de sju världsväldena, ska Guds rike ”aldrig ... fördärvas”. Dessutom ska det styra över hela jorden. (Daniel 2:35, 44)

När Guds motståndare slutligen tillintetgörs kommer profetian i 1 Moseboken 3:15, som nämndes i den första artikeln i den här serien, att uppfyllas på ett häpnadsväckande sätt. Kvinnans ”avkomma”, Jesus Kristus, skulle krossa den symboliska ormen, Satan, och hans ”avkomma”. (Galaterna 3:16) Satans avkomma innefattar alla människor som tar efter honom i hans ondska och som propagerar för mänskligt självstyre i stället för Guds och Kristi styre. (Psalm 2:7–12)

Det här för oss fram till en mycket viktig fråga: När kommer denna slutliga tillintetgörelse att äga rum? Ja, när kommer ”stenen” – Guds kungarike – att utplåna varje spår av mänskligt styre? Bibeln besvarar den frågan med hjälp av ett ”tecken” som identifierar de sista dagarna. (Matteus 24:3)

Ser du ”tecknet”?

Tecknet på slutet inbegriper globala krig, ”stora jordbävningar”, epidemier och utbredd ”hungersnöd”. (Lukas 21:10, 11; Matteus 24:7, 8; Markus 13:8) Något annat som skulle känneteckna ”de sista dagarna” var ett moraliskt och andligt förfall i samhället. (2 Timoteus 3:1–5) Har ”allt detta” inträffat? (Matteus 24:8) Ja, och i så stor utsträckning att många är rädda för framtiden. I dagstidningen The Globe and Mail sades det: ”Några av de mest respekterade vetenskapliga och politiska tänkarna kommer med alarmerande förutsägelser om att slutet för mänskligheten är nära.”

Men i ett viktigt avseende är de här förutsägelserna felaktiga – det är inte mänskligheten som ska få ett slut. Att Guds rike ingriper är faktiskt en garanti för det! När Jesus Kristus gav tecknet för de sista dagarna sade han: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) Hur har den här profetian uppfyllts?

Jehovas vittnen förkunnar nu om Guds rike i över 230 länder och områden. Deras främsta tidskrift heter till och med Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike. (Jehova är Guds egennamn. Se Psalm 83:18.) Vittnenas bibelstudieprogram hjälper många enskilda och familjer att överge skadliga livsstilar och i stället leva på ett rent och fridsamt sätt i linje med Guds normer. (1 Korinthierna 6:9–11) Miljontals människor världen över är därför övertygade om att de kommer att få Guds beskydd när han ingriper här på jorden genom sitt rike.

 Ja, med egna ögon kommer de att få se uppfyllelsen av Jesu mönsterbön, som ibland kallas Fader vår och som delvis lyder: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.” (Matteus 6:10, Bibel 2000) Har du funderat på hur livet på jorden kommer att bli när alla människor älskar Gud och lyder honom? Följande bibelställen kan hjälpa dig att förstå varför uttrycket ”goda nyheter” är så passande.

När Guds vilja sker på jorden kommer det att innebära ...

Bibeln lovar att det ska bli verklig fred när Guds rike styr.

  • verklig fred, inte bara frånvaro av krig. ”Han [Jehova] får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände. Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken, vagnarna bränner han upp i eld.” (Psalm 46:8, 9) ”De ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:11)

  • ett överflöd av mat åt alla. ”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

  • perfekt hälsa åt alla. ”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24)

  • bra bostäder åt alla. ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta.” (Jesaja 65:21, 22)

  • ett slut på allt lidande. ”Guds tält är bland människorna, ... och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Är det här någonting som du skulle vilja uppleva? I så fall vill vi uppmuntra dig att undersöka Bibeln närmare. Då kommer du att få ännu fler bevis för att det snart ska bli ett slut på det lidande som orsakats av människors grymhet och makt över varandra. Du kommer också att upptäcka att du alltid kan lita på Bibeln, att den verkligen är inspirerad av Gud. (2 Timoteus 3:16) *

^ § 4 Eftersom väldena i Bibeln vanligtvis styrdes av kungar omnämns de ofta som ”kungar” eller ”kungariken” eller bådadera. (Daniel 8:20–22)

^ § 18 Du kan läsa mer om Guds himmelska kungarike i kapitlen 8 och 9 i boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen.

^ § 35 Om du vill lära dig mer om Bibeln kan du kontakta Jehovas vittnen där du bor, skriva till en av adresserna på sidan 5 eller besöka vår hemsida, www.watchtower.org/z.