Josua 19:1–51

19  Den andra lotten+ föll på Simeons+ stam, och de släkterna fick ett landområde* mitt i Judas landområde.+  Deras landområde omfattade Beershẹba+ med Sheba, Molạda,+  Hasar-Sual,+ Bala, Esem,+  Ẹltolad,+ Betul, Horma,  Siklag,+ Bet-Mạrkabot, Hasar-Susa,  Bet-Lẹbaot+ och Sạruhen – 13 städer med omgivande byar;  Ajin, Rimmon, Eter och Asan+ – 4 städer med omgivande byar;  och alla byarna som låg runt omkring dessa städer ända till Bạalat-Bẹer, Rama i söder. Det här var det landområde som tillhörde släkterna i Simeons stam.  Simeons avkomlingars landområde togs från Judas område, därför att det var för stort för dem. Simeons avkomlingar fick alltså en besittning inom deras landområde.+ 10  Den tredje lotten+ föll på Sẹbulons+ avkomlingar, och gränsen för deras släkters landområde sträckte sig till Sarid. 11  Gränsen gick västerut upp till Mạreal, vidare till Dạbbeset och sedan till dalen framför Jọkneam. 12  Från Sarid gick den österut, mot soluppgången, till Kislot-Tabors gräns och ut till Dạberat+ och sedan upp till Jafịa. 13  Därifrån fortsatte den österut, mot soluppgången, till Gat-Hefer+ och Et-Kasin och sedan till Rimmon och till Nea. 14  I norr böjde gränsen av mot Hạnnaton, och den slutade vid Jifta-Els dal. 15  Dessutom fick de Kattat, Nạhalal, Simron,+ Jidạla och Betlehem+ – totalt 12 städer med omgivande byar. 16  Det här var det landområde som tillhörde släkterna i Sẹbulons stam,+ med städer och omgivande byar. 17  Den fjärde lotten+ föll på Isạskars+ avkomlingar, på släkterna i Isạskars stam. 18  Och deras gräns sträckte sig till Jịsreel,+ Kesụllot, Sunem,+ 19  Hafarạjim, Shion, Anahạrat, 20  Rabbit, Kisjon, Ebes, 21  Remet, En-Gannim,+ En-Hadda och Bet-Passes. 22  Och gränsen sträckte sig till Tabor,+ Sahasụma och Bet-Semes, och den slutade vid Jordan – 16 städer med omgivande byar. 23  Detta var det landområde som släkterna i Isạskars stam fick,+ med städer och omgivande byar. 24  Den femte lotten+ föll på Asers+ stams släkter. 25  Deras gräns gick vid Helkat,+ Hali, Beten, Aksaf, 26  Alammẹlek, Amad och Misal. Gränsen nådde västerut till Karmel+ och till Sihor-Libnat, 27  och den gick tillbaka österut till Bet-Dagon och nådde till Sẹbulons område och Jifta-Els dal i norr, till Bet-Emek och Nẹgiel, och till Kabul på vänster hand, 28  och till Ebron, Rehob, Hammon och Kana, ända till det stora Sidon.+ 29  Och gränsen gick tillbaka till Rama och ända till den befästa staden Tyros.+ Sedan gick den tillbaka till Hosa och slutade vid kusten, där Aksib, 30  Umma, Afek+ och Rehob+ låg – 22 städer med omgivande byar. 31  Det här var det landområde som tillhörde släkterna i Asers stam,+ med städer och omgivande byar. 32  Den sjätte lotten+ föll på Nạftalis avkomlingar, på släkterna i Nạftalis stam. 33  Deras gräns gick från Helef, från det stora trädet i Saanạnnim,+ och Ạdami-Nẹkeb och Jạbneel ända till Lakkum, och den slutade vid Jordan. 34  Västerut gick gränsen till Asnot-Tabor och sträckte sig till Hukkok. I söder gick gränsen till Sẹbulons område och i väster till Asers område och i öster till Juda* vid Jordan. 35  Och de befästa städerna var Ziddim, Ser, Hammat,+ Rakkat, Kịnneret, 36  Adạma, Rama, Hasor,+ 37  Kedes,+ Ẹdrei, En-Hasor, 38  Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes+ – 19 städer med omgivande byar. 39  Detta var det landområde som släkterna i Nạftalis stam fick,+ med städer och omgivande byar. 40  Den sjunde lotten+ föll på Dans+ stams släkter. 41  Gränsen för deras landområde gick vid Sora,+ Ẹstaol, Ir-Semes, 42  Saalạbbin,+ Ạjalon,+ Jitla, 43  Elon, Timnah,+ Ekron,+ 44  Ẹlteke, Gịbbeton,+ Bạalat, 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,+ 46  Me-Jarkon och Rakkon, med gränsen framför Joppe.+ 47  Men Dans område räckte inte till.+ Så de drog upp och anföll Lesem+ och slog invånarna med svärd. Sedan tog de över staden och bosatte sig i den, och de ändrade namnet på den till Dan, efter sin förfader.+ 48  Det här var det landområde som släkterna i Dans stam fick, med städer och omgivande byar. 49  I och med detta var israeliterna färdiga med uppdelningen av landet, område för område. Sedan gav de Josua, Nuns son, en egendom mitt ibland sig. 50  Enligt Jehovas befallning gav de honom den stad han bad om, Timnat-Sera+ i Efraims bergstrakt. Och han byggde upp staden och bosatte sig där. 51  Detta var de landområden som prästen Eleạsar och Josua, Nuns son, och överhuvudena* i Israels stammar delade ut+ genom lottkastning i Silo+ inför Jehova, vid ingången till mötestältet.+ Så var de klara med att fördela landet.

Fotnoter

Ordagrant ”en arvedel”.
Syftar inte på Judas stamområde, utan förmodligen på en man vars släkt härstammade från Juda.
Eller ”överhuvudena för fädernehusen”.

Studienoter

Media