Andra Thessalonikerbrevet 3:1–18

3  Slutligen, bröder, fortsätt att be för oss.+ Be att Jehovas ord ska spridas snabbt+ och bli ärat, precis som hos er,  och att vi ska bli förskonade från onda människor som vill skada oss.+ Tron är ju inte allas egendom.+  Men Herren är lojal, och han ska ge er styrka och beskydda er från den onde.+  Och som Herrens tjänare litar vi helt på att ni följer vår vägledning och även i fortsättningen kommer att göra det.  Må Herren fortsätta att framgångsrikt leda era hjärtan till att älska Gud+ och till att hålla ut+ för Kristus skull.  Bröder, nu ger vi er anvisningar i Herren Jesus Kristus namn att dra er undan varje broder som inte lever ett skötsamt liv+ och som inte håller sig till det som vi undervisade er* om.+  Ni vet ju själva på vilket sätt ni bör efterlikna oss,+ för vi misskötte oss aldrig hos er,  inte heller åt vi mat utan att betala för oss.+ Tvärtom, under slit och släp arbetade vi dag och natt för att inte ligga någon av er till last.+  Inte för att vi inte hade rätt till det,+ utan för att vi ville ge er ett exempel att följa.+ 10  Ja, när vi var hos er nämnde vi gång på gång denna föreskrift: ”Vill man inte arbeta ska man inte heller äta.”+ 11  För vi har hört att några bland er inte lever ett skötsamt liv.+ De vägrar arbeta och lägger sig i sådant som de inte har med att göra.+ 12  Sådana ger vi föreskriften och förmaningen i Herren Jesus Kristus namn att de ska vara lugna och skötsamma och arbeta så att de kan tjäna ihop till sin egen mat.+ 13  Bröder, tröttna inte på att göra det som är rätt.+ 14  Och om någon inte lyder det vi skriver i detta brev ska ni märka honom och sluta umgås med honom,+ för att han ska skämmas. 15  Men betrakta honom ändå inte som en fiende, utan som en broder, och fortsätt förmana honom.+ 16  Må nu fridens Herre alltid och på alla sätt ge er frid.+ Må Herren vara med er alla. 17  Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.+ Detta är ett kännetecken i alla mina brev, det är så jag skriver. 18  Må vår Herre Jesus Kristus generösa omtanke vara med er alla.

Fotnoter

Eller möjligen ”dem”.

Studienoter

Jehovas ord: Eller ”budskapet från Jehova”, ”Jehovas budskap”. Det här uttrycket förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna, och där syftar det ofta på ett profetiskt budskap från Jehova. (Några exempel finns i Jes 1:10; Jer 1:4, 11; Hes 3:16; 6:1; 7:1; Jon 1:1.) I de kristna grekiska skrifterna syftar det här uttrycket på det kristna budskapet som kommer från Jehova och som handlar om Jesus viktiga roll i Jehovas avsikt. I Apostlagärningarna används det ofta för att beskriva hur kristendomen spreds. (Apg 8:25; 12:24; 13:44, 48, 49; 15:35, 36; 16:32; 19:20; läs mer om varför Guds namn används i den här versen i Tillägg C3 introduktion; 1Th 1:8.)

Jehovas ord: Se studienot till 1Th 1:8 och Tillägg C3 introduktion; 2Th 3:1.

ska spridas snabbt: Ordagrant ”ska springa (löpa)”. Det grekiska verbet för ”springa” används här i bildlig bemärkelse om att ”ske fort och utan hinder”. Metaforen med ett budskap som löper snabbt mellan människor var inte ovanlig på den tiden. Men Paulus kan här ha tänkt på Ps 147:15, där det står: ”Snabbt går hans ord ut.” Det verkar som att båda bibelställena personifierar Jehovas ord och omtalar det som en budbärare eller löpare, som skyndar sig ut för att utföra sin herres vilja. Paulus uppmanar tydligtvis de kristna i Thessalonike att be till Jehova om att han och hans medarbetare ska kunna sprida sanningsordet snabbt och utan hinder. I 1Th 1:8 nämner Paulus också att Jehovas ord har fått stor spridning på kort tid. (Jämför Mt 24:14; Mk 13:10.)

bli ärat: Dvs. bli högt värdesatt och mottaget ”som Guds ord” och inte ”som människors ord”. (1Th 2:13)

tro: Det grekiska ordet för tro, pịstis, förmedlar i första hand tanken på tillit, förtröstan och fast övertygelse. I Heb 11:1 ger Paulus en inspirerad definition av begreppet ”tro”. Precis som med kärlek, beskrivs tro bäst genom hur den kommer till uttryck. (Jak 2:18, 22; se studienot till Joh 3:16.) Bibeln visar att de kristnas tro ska växa sig allt starkare. Jesus lärjungar sa: ”Ge oss mer tro.” (Lu 17:5) Paulus berömde de kristna i Thessalonike genom att säga: ”Er tro ... växer sig [ständigt] starkare.” (2Th 1:3; se också 2Kor 10:15.) Tro nämns mer än 20 gånger i Galaterbrevet och avser då, som här i Gal 5:22, oftast tillit till Gud eller Kristus. (Gal 3:6, 11) I 2Th 3:2 säger Paulus: ”Tron är ... inte allas egendom.” För att få en stark tro behöver man Jehovas heliga ande.

Tron är ju inte allas egendom: Här pratar Paulus om ”onda människor” som förföljde honom och hans medtroende och som ville skada dem. (2Th 3:2, 3) Men det Paulus säger här om att sakna tro gäller fler än så. Paulus har själv sett många exempel på människor som saknar tro. En del utvecklar tro medan andra inte gör det, trots att de har tagit del av samma fakta och argument. (Apg 14:1–4; 17:32–34; Heb 11:3) Paulus menar inte att det finns människor som helt saknar förmågan att utveckla tro. Men sann tro är en del av Guds heliga andes frukt. (Gal 5:22 och studienot) I sina brev uppmanar Paulus därför sina medkristna att låta Guds ande påverka deras liv. (Gal 5:16, 25; 1Th 5:19) Då kan de fullt ut uppfatta bevisen som utgör grunden för tro. (Heb 11:1) Vi måste be till Jehova om helig ande (Lu 11:9–13; 17:5) och studera hans inspirerade ord (2Ti 3:16, 17) för att få hjälp av den heliga anden. De som inte vill ha sådan hjälp kommer inte att börja tro, oavsett hur många bevis man visar dem.

och sluta umgås med honom: En person i församlingen som inte levde ett skötsamt liv begick inte allvarliga synder som han kunde bli utesluten för. (2Th 3:11) Men han fortsatte uppföra sig på ett sätt som kunde förstöra församlingens rykte och påverka andra negativt. Paulus säger därför till de kristna att ”sluta umgås med honom”. (Jämför 2Ti 2:20, 21.) Det skulle kunna få den som inte levde ett skötsamt liv att förstå att han måste rätta sig efter bibliska principer. De andra i församlingen skulle inte undvika honom helt och hållet, för Paulus säger att de skulle fortsätta förmana honom och betrakta honom ”som en broder”. (Se studienot till 2Th 3:15.)

De vägrar arbeta: Personerna som Paulus pratar om här var tydligtvis friska, men de vägrade arbeta och försörja sig själva. De ville hellre snylta på andra, tvärtemot Jehovas råd om lathet. (Ord 6:6–11; 10:4, 5; 13:4; 20:4; 24:30–34) En del kan till och med ha tänkt att Jesus Kristus närvaro var precis runt hörnet, och de använde det som en ursäkt för att inte arbeta. (2Th 2:1, 2) Det är möjligt att de lade en ekonomisk börda på församlingen eller på någon i församlingen. (2Th 3:8)

lägger sig i sådant som de inte har med att göra: Paulus använder här en ordlek som var vanlig bland antikens grekiska skribenter. Uttrycket ”lägger sig i” antyder att man har en ohälsosam nyfikenhet på sådant man inte har något med att göra eller inte har ansvar för. Enligt ett uppslagsverk kan hela frasen återges med ”håller sig inte upptagna, utan är helt upptagna av ingenting”. (The NET Bible, New English Translation, 1996)

ska ni märka honom: Det grekiska ordet ”märka” betyder ordagrant ”sätta ett tecken på”. I det här sammanhanget förmedlar det tanken på att ”lägga särskilt märke till en person”. När församlingen hade blivit offentligt uppmärksammad på ett orätt uppförande skulle de enskilda individerna lägga märke till, eller märka, dem som uppförde sig på det sättet.

dem som inte lever ett skötsamt liv: Det grekiska ord som används här användes ofta om soldater som inte rättade in sig i ledet eller inte lydde order. Historikern Josefus, som levde under det första århundradet, använde ordet för att beskriva trupper som ”ryckte fram i oordning”. I dagligt tal kunde det grekiska ordet användas om någon som var lat och arbetsskygg, men oftast användes det om någon som inte ville rätta sig efter allmänna normer. Paulus använder ordet i en bred betydelse om personer i den kristna församlingen som var rebelliska och olydiga och som kraftigt avvek från kristna normer. (1Th 4:11; 2Th 3:6)

nu ger vi er anvisningar: Paulus tar här upp ett problem som församlingen i Thessalonike måste ta itu med. Sammanhanget visar att några vägrade arbeta för att försörja sig själva och i stället lade sig i saker de inte hade med att göra. (Se studienoter till 2Th 3:11.) Paulus ger tydlig vägledning om att de ska ”vara lugna och skötsamma och arbeta så att de kan tjäna ihop till sin egen mat”. (2Th 3:12)

dra er undan: Paulus uppmanar vännerna i församlingen att dra sig undan dem som ”inte lever ett skötsamt liv”. De ska alltså undvika dem, vilket antagligen betyder att de inte ska umgås med dem. (Se studienoter till 2Th 3:14.)

inte lever ett skötsamt liv: Eller ”missköter sig”. I ett uppslagsverk står det att det här uttrycket betyder ”uppföra sig oansvarigt …, tydligtvis utan respekt för etablerade normer och för vägledning som getts”. (F.W. Danker, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature; se studienot till 1Th 5:14.)

det: Eller ”den lära”. Ordagrant ”den tradition”. Precis som i 2Th 2:15 syftar Paulus här på traditioner som med rätta var en del av sann tillbedjan. (Se studienot till 1Kor 11:2.)

allt: Eller ”traditionerna”. Det grekiska ordet parạdosis syftar på något som har förmedlats för att andra ska följa det, till exempel information, anvisningar eller tillvägagångssätt. I de kristna grekiska skrifterna används ordet ibland om goda traditioner som med rätta var en del av sann tillbedjan. (2Th 2:15, fotnot; 3:6, fotnot) Till exempel kunde den information som aposteln Paulus hade fått om hur man skulle högtidlighålla Herrens kvällsmåltid med rätta förmedlas till de kristna församlingarna som en godtagbar kristen tradition. (1Kor 11:23) Men samma grekiska ord används ofta om traditioner som var felaktiga eller som följdes eller betraktades på ett sätt som gjorde dem skadliga eller oacceptabla. (Mt 15:2, 3; Mk 7:3, 5, 13; Kol 2:8)

utan att betala för oss: Eller ”gratis”. Samma grekiska ord används i Mt 10:8: ”Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.”

under slit och släp arbetade vi dag och natt: Det är möjligt att Paulus tänkte på sitt hårda arbete som tältmakare. (Apg 18:3) Han hoppades att om han och hans medarbetare försörjde sig själva så skulle de sätta ett bra exempel som de kristna i Thessalonike och på andra platser kunde följa. (Apg 20:34, 35; 1Th 2:9; 2Th 3:7–10; se ”Paulus försörjer sig när han är i Thessalonike” i Mediagalleriet.)

”Vill man inte arbeta ska man inte heller äta”: Paulus citerar vägledning han tidigare gett till de kristna i Thessalonike. Vägledningen sätter standarden för alla kristna när det gäller att vara arbetsam. Som sammanhanget visar hade församlingen inte något ansvar att försörja dem som kunde arbeta men som inte ville det. (2Th 3:6–15) Den exakta ordalydelsen finns inte i de hebreiska skrifterna. Men principen kan vara grundad på till exempel Ps 128:2; Ord 10:4 och 19:15.

De vägrar arbeta: Personerna som Paulus pratar om här var tydligtvis friska, men de vägrade arbeta och försörja sig själva. De ville hellre snylta på andra, tvärtemot Jehovas råd om lathet. (Ord 6:6–11; 10:4, 5; 13:4; 20:4; 24:30–34) En del kan till och med ha tänkt att Jesus Kristus närvaro var precis runt hörnet, och de använde det som en ursäkt för att inte arbeta. (2Th 2:1, 2) Det är möjligt att de lade en ekonomisk börda på församlingen eller på någon i församlingen. (2Th 3:8)

lägger sig i sådant som de inte har med att göra: Paulus använder här en ordlek som var vanlig bland antikens grekiska skribenter. Uttrycket ”lägger sig i” antyder att man har en ohälsosam nyfikenhet på sådant man inte har något med att göra eller inte har ansvar för. Enligt ett uppslagsverk kan hela frasen återges med ”håller sig inte upptagna, utan är helt upptagna av ingenting”. (The NET Bible, New English Translation, 1996)

fortsätt förmana honom: Det grekiska ord som har översatts med ”förmana” kan syfta på tydliga råd men förmedlar inte tanken på fientlighet eller ovänlighet. Motivet bakom råden ska vara kärlek och omtanke om personen. (Apg 20:31; se studienot till 1Th 5:12.)

ska ni märka honom: Det grekiska ordet ”märka” betyder ordagrant ”sätta ett tecken på”. I det här sammanhanget förmedlar det tanken på att ”lägga särskilt märke till en person”. När församlingen hade blivit offentligt uppmärksammad på ett orätt uppförande skulle de enskilda individerna lägga märke till, eller märka, dem som uppförde sig på det sättet.

och sluta umgås med honom: En person i församlingen som inte levde ett skötsamt liv begick inte allvarliga synder som han kunde bli utesluten för. (2Th 3:11) Men han fortsatte uppföra sig på ett sätt som kunde förstöra församlingens rykte och påverka andra negativt. Paulus säger därför till de kristna att ”sluta umgås med honom”. (Jämför 2Ti 2:20, 21.) Det skulle kunna få den som inte levde ett skötsamt liv att förstå att han måste rätta sig efter bibliska principer. De andra i församlingen skulle inte undvika honom helt och hållet, för Paulus säger att de skulle fortsätta förmana honom och betrakta honom ”som en broder”. (Se studienot till 2Th 3:15.)

fortsätt förmana honom: Det grekiska ord som har översatts med ”förmana” kan syfta på tydliga råd men förmedlar inte tanken på fientlighet eller ovänlighet. Motivet bakom råden ska vara kärlek och omtanke om personen. (Apg 20:31; se studienot till 1Th 5:12.)

ger … råd och vägledning: Detta är en återgivning av ett grekiskt ord (nouthetẹō) som är sammansatt av ordet för ”sinne” (nous) och ordet för ”lägga” (tịthēmi). Det kan ordagrant återges med ”lägga sinnet i”. I några sammanhang används det i betydelsen ”varna”, som i 1Th 5:14.

Detta är ett kännetecken i alla mina brev, det är så jag skriver: Paulus avslutar några av sina brev med en hälsning som han skrivit med egen hand. (1Kor 16:21; Kol 4:18) Här tillägger han att det är ett kännetecken på att brevet är från honom. Tidigare kan de kristna i Thessalonike ha fått ett brev som man felaktigt påstod kom från Paulus, och en del tolkade det brevet som att ”Jehovas dag redan är här”. (2Th 2:1, 2) Kännetecknet gjorde tydligtvis att de kristna i Thessalonike kunde känna sig säkra på att det här andra brevet verkligen kom från Paulus.

Media

Paulus skriver hälsning med egen hand till de kristna i Thessalonike
Paulus skriver hälsning med egen hand till de kristna i Thessalonike

Paulus skriver under sitt andra brev till thessalonikerna medan Silvanus och Timoteus tittar på. Tydligen trodde några kristna där att Jehovas dag skulle komma när som helst. Kanske kom den tanken från ett brev som påstods komma från Paulus och som cirkulerade i församlingen i Thessalonike. (2Th 2:1, 2) Men Paulus skrev till dem att den tanken var fel. Sedan bekräftade han att brevet kom från honom genom att skriva en hälsning med egen hand.