Första Krönikeboken 9:1–44

9  Alla israeliter var införda i släktregister, som finns nedtecknade i ”Krönikan om Israels kungar”. Och Juda fördes i landsflykt till Babylon eftersom de hade varit illojala.+  De första av invånarna som återvände till sina städer och egendomar var några israeliter och prästerna, leviterna och tempeltjänarna.*+  Och några av avkomlingarna till Juda,+ Benjamin,+ Efraim och Manasse bosatte sig i Jerusalem:  Utaj, son till Ạmmihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, från avkomlingarna till Judas son Peres.+  Och av shelaniterna: Asạja, den förstfödde, och hans söner.  Och av Seras+ söner: Jẹguel och hans bröder, 690 män.  Och av Benjamins avkomlingar: Sallu, son till Mesụllam, son till Hodạvja, son till Hassenụa,  Jibnẹja, son till Jẹroham, Elah, son till Ussi, son till Mikri, och Mesụllam, son till Sefạtja, son till Rẹguel, son till Jibnịa.  Och deras bröder, enligt släktregistren, var 956. Alla dessa män var överhuvuden för sina släkter.* 10  Och av prästerna var det Jedạja, Jehojạrib, Jakin,+ 11  Asarja, son till Hilkia, son till Mesụllam, son till Sadok, son till Mẹrajot, son till Ạhitub, en av de främsta i den sanne Gudens hus,* 12  Adạja, son till Jẹroham, son till Pashur, son till Malkịa, och Mạasaj, son till Ạdiel, son till Jahsẹra, son till Mesụllam, son till Mesillẹmit, son till Immer, 13  och deras bröder, överhuvuden för sina släkter, 1 760 mäktiga, kvalificerade män som var tillgängliga för tjänsten vid den sanne Gudens hus. 14  Och av leviterna var det Semạja,+ son till Hassub, son till Ạsrikam, son till Hasạbja, av Mẹraris avkomlingar, 15  och Bakbạkkar, Heresh, Galal och Mattạnja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16  och Obạdja, son till Semạja, son till Galal, son till Jẹdutun, och Berẹkja, son till Asa, son till Elkạna, som bodde i netofatiternas+ byar. 17  Portvaktarna+ var Sallum, Akkub, Talmon och Ạhiman. Deras bror Sallum var överhuvud, 18  och fram till dess hade han varit i kungens östra port.+ Det var de som var portvaktare i leviternas läger. 19  Och Sallum, son till Kore, son till Ẹbjasaf, son till Kora, och bröderna i hans släkt, koraiterna, hade hand om de olika arbetsuppgifterna och var tältets dörrvakter. Deras fäder hade nämligen haft hand om Jehovas läger som vakter vid ingången. 20  Längre tillbaka hade Pịnehas,+ Eleạsars+ son, varit deras ledare. Jehova var med honom. 21  Och Sakarja,+ Meselẹmjas son, hade vaktat ingången till mötestältet. 22  Det var 212 som var utvalda till portvaktare vid trösklarna. De bodde i sina byar enligt släktregistret.+ David och siaren+ Samuel gav dem deras förtroendepost. 23  De och deras söner hade ansvaret för vakttjänsten vid portarna till Jehovas hus,+ tälthuset. 24  Portvaktarna stod placerade på alla fyra sidor, i öster, väster, norr och söder.+ 25  Emellanåt skulle deras bröder komma in från byarna för att tjänstgöra tillsammans med dem i sju dagar. 26  Fyra ledande* portvaktare, som var leviter, var betrodda att ansvara för kamrarna* och skattkamrarna i den sanne Gudens hus.+ 27  På natten stod de posterade runt omkring den sanne Gudens hus, för de hade hand om vakttjänsten och ansvarade för nyckeln och öppnade huset varje morgon. 28  Några av dem hade ansvaret för redskapen+ till tjänsten. De räknade dem när de fördes in och när de togs ut. 29  Några av dem hade som uppgift att ta hand om de andra redskapen samt alla de heliga redskapen,+ det fina mjölet,+ vinet,+ oljan,+ rökelsen*+ och balsamoljan.+ 30  Några av prästernas söner gjorde i ordning smörjelseoljan av balsamolja. 31  Och Mattịtja, som var levit och koraiten Sallums förstfödde, var betrodd att ha tillsyn över det som bakades.+ 32  Några av deras kehatitiska bröder hade ansvaret för det staplade brödet*+ och att tillreda det varje sabbat.+ 33  Dessa var sångarna, överhuvudena för leviternas släkter som var i kamrarna,* de som var befriade från andra plikter. För de skulle vara i tjänst dag och natt. 34  Dessa var överhuvuden för leviternas släkter enligt släktregistren. De var överhuvuden och bodde i Jerusalem. 35  Gịbeons far, Jẹgiel, bodde i Gịbeon.+ Hans hustru hette Maạka. 36  Hans förstfödde var Abdon, och efter honom kom Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Ahjo, Sakarja och Miklot. 38  Miklot blev far till Sịmeam. De bodde nära sina bröder i Jerusalem, tillsammans med sina andra bröder. 39  Ner+ blev far till Kis, och Kis blev far till Saul,+ och Saul blev far till Jonatan,+ Malki-Sua,+ Abinạdab+ och Esbạal. 40  Jonatans son var Merib-Baal,+ och Merib-Baal blev far till Mika.+ 41  Mikas söner var Piton, Melek, Tahrẹa och Ahas. 42  Ahas blev far till Jara, och Jara blev far till Ạlemet, Ạsmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 43  Mosa blev far till Binẹa, och dennes son var Refạja, dennes son var Eleạsa och dennes son var Asel. 44  Asel hade sex söner, och de hette Ạsrikam, Bọkeru, Ismael, Seạrja, Obạdja och Hanan. Det var Asels söner.

Fotnoter

Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Ordagrant ”fädernehus”.
Eller ”tempel”.
Eller ”matsalarna”.
Eller ”mäktiga”.
Eller ”viraken”. Se Ordförklaringar under ”Virak”.
Dvs. skådebrödet.
Eller ”matsalarna”.

Studienoter

Media