Första Krönikeboken 8:1–40

8  Benjamin+ blev far till Bela,+ den förstfödde, Asbel,+ den andre, Ahạra, den tredje,  Noha, den fjärde, och Rafa, den femte.  Belas söner var Addar, Gera,+ Ạbihud,  Abisụa, Nạaman, Ahọa,  Gera, Sẹfufan och Huram.  Detta var Ehuds söner som var överhuvuden för släkterna i Geba+ och som fördes i landsflykt till Mạnahat:  Nạaman, Ahịa och Gera – det var han som ledde dem när de gick i landsflykt, och han blev far till Ussa och Ạhihud.  Saharạjim blev far till barn i moabiternas område sedan han hade skickat bort dem. Husim och Baạra var hans hustrur.*  Och genom sin hustru Hodes blev han far till Jobab, Sibja, Mesa, Malkam, 10  Jeus, Sakẹja och Mirma. De var hans söner, överhuvuden för sina släkter. 11  Med Husim fick han Ạbitub och Ẹlpaal. 12  Ẹlpaals söner var Eber, Misam, Semed (som byggde Ono+ och Lod+ med underlydande* städer), 13  Berịa och Sema. De var överhuvuden för sina släkter bland Ạjalons+ invånare. De jagade bort invånarna i Gat. 14  Och Ahjo, Sasak, Jẹremot, 15  Sebạdja, Arad, Eder, 16  Mikael, Jispa och Joha var Berịas söner. 17  Och Sebạdja, Mesụllam, Hiski, Heber, 18  Jịsmeraj, Jislịa och Jobab var Ẹlpaals söner. 19  Och Jakim, Sikri, Sabdi, 20  Eliẹnaj, Sịlletaj, Ẹliel, 21  Adạja, Berạja och Simrat var Sịmeis söner. 22  Och Jispan, Eber, Ẹliel, 23  Abdon, Sikri, Hanan, 24  Hananja, Elam, Antotịja, 25  Jifdẹja och Pẹnuel var Sasaks söner. 26  Och Sạmseraj, Sehạrja, Atạlja, 27  Jaarẹsja, Elia och Sikri var Jẹrohams söner. 28  Dessa var överhuvuden för sina släkter, enligt släktregistren. De bodde i Jerusalem. 29  Gịbeons far, Jẹgiel, bodde i Gịbeon.+ Hans hustru hette Maạka.+ 30  Hans förstfödde var Abdon, och efter honom kom Sur, Kis, Baal, Nadab, 31  Gedor, Ahjo och Seker. 32  Miklot blev far till Simẹah. De bodde nära sina bröder i Jerusalem, tillsammans med sina andra bröder. 33  Ner+ blev far till Kis, och Kis blev far till Saul,+ och Saul blev far till Jonatan,+ Malki-Sua,+ Abinạdab+ och Esbạal.*+ 34  Jonatans son var Merib-Baal.*+ Och Merib-Baal blev far till Mika.+ 35  Mikas söner var Piton, Melek, Tarẹa och Ahas. 36  Ahas blev far till Jehoạdda, och Jehoạdda blev far till Ạlemet, Ạsmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 37  Mosa blev far till Binẹa, och dennes son var Rafah, dennes son var Eleạsa och dennes son var Asel. 38  Asel hade sex söner, och de hette Ạsrikam, Bọkeru, Ismael, Seạrja, Obạdja och Hanan. De var Asels söner. 39  Hans bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre, och Elifẹlet, den tredje. 40  Och Ulams söner var mäktiga krigare som kunde hantera* en båge, och de hade många söner och sonsöner, sammanlagt 150. Alla dessa var avkomlingar till Benjamin.

Fotnoter

Eller möjligen ”sedan han hade skickat bort sina hustrur Husim och Baara”.
Eller ”omgivande”.
Kallas även Is-Boset.
Kallas även Mefiboset.
Ordagrant ”som trampade”.

Studienoter

Media