Första Krönikeboken 7:1–40

7  Isạskars söner var Tola, Pua, Jasub och Simron,+ alltså fyra.  Tolas söner var Ussi, Refạja, Jẹriel, Jahmaj, Jibsam och Shẹmuel, överhuvuden för sina släkter.* Från Tola härstammade mäktiga krigare, och i Davids dagar uppgick de till 22 600.  Ussis avkomlingar* var Jisrạhja samt Jisrạhjas söner, Mikael, Obạdja, Joel och Jissịja. Alla dessa fem var hövdingar.*  Enligt överhuvudenas släktregister fanns det 36 000 stridsberedda soldater i armén som var deras avkomlingar. De hade nämligen många hustrur och söner.  Och deras bröder i alla Isạskars släkter var mäktiga krigare, 87 000 enligt släktregistret.+  Benjamins+ söner var Bela,+ Beker+ och Jedịael,+ alltså tre.  Belas söner var Esbon, Ussi, Ụssiel, Jẹrimot och Iri, alltså fem. De var överhuvuden för sina släkter och mäktiga krigare, och 22 034 man var införda i deras släktregister.+  Bekers söner var Semịra, Joas, Eliẹser, Eljoẹnaj, Omri, Jẹremot, Abịa, Ạnatot och Ạlemet. Alla dessa var Bekers söner.  Enligt dessa överhuvudens släktregister var 20 200 av deras avkomlingar mäktiga krigare. 10  Jedịaels+ söner* var Bilhan samt Bilhans söner, Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaạna, Setan, Tarsis och Ahisạhar. 11  Alla dessa var söner till Jedịael. Enligt överhuvudenas släktregister hade de 17 200 mäktiga krigare, redo att dra ut i krig. 12  Suppims och Huppims släkter* var avkomlingar till Ir,+ och Husims släkt* var avkomlingar till Aher. 13  Nạftalis söner+ var Jạhsiel, Guni, Jeser och Sallum, avkomlingar* till Bilha.+ 14  Manasses+ söner: Ạsriel, som han fick med sin arameiska bihustru. (Hon födde Makir,+ Gileads far. 15  Makir tog en hustru åt Huppim och en åt Suppim, och hans syster hette Maạka.) Den andre sonen hette Sẹlofhad,+ men Sẹlofhad fick bara döttrar.+ 16  Maạka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peresh, och hans bror hette Sheresh. Hans söner var Ulam och Rekem. 17  Ulams son* var Bedan. Dessa var sönerna till Gilead, son till Makir, son till Manasse. 18  Hans syster var Hammolẹket. Hon födde Ishod, Abiẹser och Mahla. 19  Semịdas söner var Ahjan, Sekem, Likhi och Ạniam. 20  Efraims+ söner var Sutẹla,+ dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleạda, dennes son Tahat, 21  dennes son Sabad, dennes son Sutẹla, förutom Eser och Ẹlead. Männen i Gat,+ som var födda i landet, dödade dem när de kom för att ta deras boskap. 22  Efraim, deras far, sörjde under lång tid, och hans bröder kom för att trösta honom. 23  Därefter låg han med sin hustru, och hon blev gravid och födde en son. Han gav honom namnet Berịa,* eftersom hon födde honom när familjen var drabbad av olycka. 24  Hans dotter var Seẹra, hon som byggde Nedre+ och Övre Bet-Horon+ och Ụssen-Seẹra. 25  Hans son var Refa och även Resef. Dennes son var Tela, dennes son Tahan, 26  dennes son Ladan, dennes son Ạmmihud, dennes son Elisạma, 27  dennes son Nun och dennes son Josua.*+ 28  Deras område och boplatser var Betel+ med underlydande* städer, österut Nạaran, västerut Geser med underlydande städer och Sikem med underlydande städer ända bort till Aja* med underlydande städer. 29  Och på andra sidan gränsen hade Manasses avkomlingar Bet-Sean+ med underlydande städer, Tạanak+ med underlydande städer och Megiddo+ med underlydande städer samt Dor+ med underlydande städer. I dessa städer bodde Josefs, Israels sons, avkomlingar. 30  Asers söner var Jimnah, Jisva, Jisvi och Berịa,+ och deras syster var Serah.+ 31  Berịas söner var Heber och Mạlkiel, som var Bịrsajits far. 32  Heber blev far till Jaflet, Somer och Hotam och deras syster Shua. 33  Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Asvat. Det var Jaflets söner. 34  Semers* söner var Ahi, Rohga, Jehụbba och Aram. 35  Hans bror Helems* söner var Sofa, Jimna, Seles och Amal. 36  Sofas söner var Sua, Hạrnefer, Sual, Beri, Jimra, 37  Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beẹra. 38  Jeters söner var Jefụnne, Pispa och Ara. 39  Ullas söner var Arah, Hạnniel och Risja. 40  Alla dessa var Asers söner, överhuvuden för sina släkter, utvalda, mäktiga krigare, överhuvuden för hövdingarna. Enligt släktregistret+ hade de 26 000 stridsberedda soldater.+

Fotnoter

Ordagrant ”fädernehus”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”överhuvuden”.
I hebreiskan kan ordet ”son” avse son, barnbarn eller avkomling.
Eller ”Suppim och Huppim”.
Eller ”Husim”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Betyder ”med olycka”.
Eller ”Jehoshua”. Betyder ”Jehova är räddning”.
Eller ”omgivande”.
Eller möjligen ”Gaza”. Avser inte Gaza i Filisteen.
Kallas även Somer i vers 32.
Troligen densamme som ”Hotam” i vers 32.

Studienoter

Media