Första Krönikeboken 6:1–81

6  Levis+ söner var Gerson, Kehat+ och Mẹrari.+  Kehats söner var Amram, Jishar,+ Hebron och Ụssiel.+  Amrams+ barn* var Aron,+ Mose+ och Mirjam.+ Och Arons söner var Nadab, Ạbihu,+ Eleạsar+ och Ịtamar.+  Eleạsar blev far till Pịnehas,+ och Pịnehas blev far till Abisụa.  Abisụa blev far till Bukki, och Bukki blev far till Ussi.  Ussi blev far till Serạhja, och Serạhja blev far till Mẹrajot.  Mẹrajot blev far till Amarja, och Amarja blev far till Ạhitub.+  Ạhitub blev far till Sadok,+ och Sadok blev far till Ahimạas.+  Ahimạas blev far till Asarja, och Asarja blev far till Jọhanan. 10  Jọhanan blev far till Asarja, som tjänstgjorde som präst i huset som Salomo byggde i Jerusalem. 11  Asarja blev far till Amarja, och Amarja blev far till Ạhitub. 12  Ạhitub blev far till Sadok,+ och Sadok blev far till Sallum. 13  Sallum blev far till Hilkia,+ och Hilkia blev far till Asarja. 14  Asarja blev far till Serạja,+ och Serạja blev far till Jehosạdak.+ 15  När Jehova lät Nebukadnẹssar föra Juda och Jerusalem i landsflykt var Jehosạdak bland dem som fördes bort. 16  Levis söner var Gersom,* Kehat och Mẹrari. 17  Detta är namnen på Gersoms söner: Libni och Sịmei.+ 18  Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ụssiel.+ 19  Mẹraris söner var Mahli och Musi. Detta var leviternas släkter, efter deras förfäder:+ 20  Från Gersom:+ hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma, 21  dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera och dennes son Jeatẹraj. 22  Kehats söner* var hans son Amminạdab, dennes son Kora,+ dennes son Assir, 23  dennes son Elkạna, dennes son Ẹbjasaf,+ dennes son Assir, 24  dennes son Tahat, dennes son Ụriel, dennes son Ussịa och dennes son Shaul. 25  Elkạnas söner var Ạmasaj och Ạhimot. 26  Elkạnas* söner var hans son Sofaj, dennes son Nahat, 27  dennes son Ẹliab, dennes son Jẹroham och dennes son Elkạna.+ 28  Samuels+ söner var Joel, den förstfödde, och Abịa, den andre.+ 29  Mẹraris söner* var Mahli,+ dennes son Libni, dennes son Sịmei, dennes son Ussa, 30  dennes son Simẹa, dennes son Haggịa och dennes son Asạja. 31  Detta var de som David gav i uppdrag att leda sången i Jehovas hus, efter att arken hade placerats där.+ 32  De fick ansvaret för sången vid tälthelgedomen, alltså mötestältet, tills Salomo hade byggt Jehovas hus i Jerusalem.+ Och de skötte sin tjänst enligt anvisningarna.+ 33  Det var följande män som tjänstgjorde tillsammans med sina söner: Av kehatiterna: Heman,+ sångaren, son till Joel,+ son till Samuel, 34  son till Elkạna,+ son till Jẹroham, son till Ẹliel, son till Toa, 35  son till Suf, son till Elkạna, son till Mahat, son till Ạmasaj, 36  son till Elkạna, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja, 37  son till Tahat, son till Assir, son till Ẹbjasaf, son till Kora, 38  son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel. 39  På Hemans högra sida stod hans bror Asaf.+ Han var son till Berẹkja, son till Simẹa, 40  son till Mikael, son till Baasẹja, son till Malkịa, 41  son till Etni, son till Sera, son till Adạja, 42  son till Etan, son till Simma, son till Sịmei, 43  son till Jahat, son till Gersom, son till Levi. 44  Mẹraris+ avkomlingar, deras bröder, stod på vänstra sidan. Det var Etan,+ son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk, 45  son till Hasạbja, son till Amạzja, son till Hilkia, 46  son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47  son till Mahli, son till Musi, son till Mẹrari, son till Levi. 48  Deras levitiska bröder hade förordnats* att tjänstgöra vid tälthelgedomen, den sanne Gudens hus.+ 49  Aron och hans söner+ sände upp offerrök från brännoffersaltaret+ och rökelsealtaret+ och utförde alltså uppgifterna i samband med det högheliga för att åstadkomma försoning för Israel,+ enligt det som Mose, den sanne Gudens tjänare, hade befallt. 50  Detta var Arons+ avkomlingar: hans son Eleạsar,+ dennes son Pịnehas, dennes son Abisụa, 51  dennes son Bukki, dennes son Ussi, dennes son Serạhja, 52  dennes son Mẹrajot, dennes son Amarja, dennes son Ạhitub,+ 53  dennes son Sadok+ och dennes son Ahimạas. 54  Det här var leviternas bosättningar och läger* i deras område: Arons avkomlingar av kehatiternas släkt, som första lotten föll på, 55  fick Hebron+ i Judas land med omgivande betesmarker. 56  Men åkermarken och byarna runt staden fick Kaleb,+ Jefụnnes son. 57  Och Arons avkomlingar fick asylstäderna,*+ Hebron,+ och Libna+ med betesmarker, Jattir,+ Estemọa med betesmarker,+ 58  Hilen med betesmarker, Debir+ med betesmarker, 59  Asan+ med betesmarker och Bet-Semes+ med betesmarker, 60  och från Benjamins stam fick de Geba+ med betesmarker, Ạlemet med betesmarker och Ạnatot+ med betesmarker. Allt som allt tillhörde 13 städer+ deras släkter. 61  De övriga kehatiterna fick* 10 städer från andra stammars släkter och från den halva stammen, halva Manasses stam.+ 62  Gersomiternas släkter tilldelades 13 städer från Isạskars stam, Asers stam, Nạftalis stam och Manasses stam i Basan.+ 63  Merariternas släkter tilldelades 12 städer från Rubens stam, Gads stam och Sẹbulons stam+ genom lottkastning. 64  Israeliterna gav alltså leviterna dessa städer med betesmarker.+ 65  Och genom lottkastning tilldelade man dem namngivna städer från Judas stam, Simeons stam och Benjamins stam. 66  Några av de kehatitiska släkterna fick städer från Efraims stam som sitt område.+ 67  Man gav dem asylstäderna,* Sikem+ med betesmarker i Efraims bergstrakt, Geser+ med betesmarker, 68  Jọkmeam med betesmarker, Bet-Horon+ med betesmarker, 69  Ạjalon+ med betesmarker och Gat-Rimmon+ med betesmarker, 70  och från halva Manasses stam fick de Aner med betesmarker och Bịleam med betesmarker. Detta fick de övriga kehatitiska släkterna. 71  Från halva Manasses stams släkt fick gersomiterna Golạn+ i Basan med betesmarker och Ạshtarot med betesmarker.+ 72  Från Isạskars stam fick de Kedes med betesmarker, Dạberat+ med betesmarker,+ 73  Ramot med betesmarker och Anem med betesmarker. 74  Från Asers stam fick de Masal med betesmarker, Abdon med betesmarker,+ 75  Hukok med betesmarker och Rehob+ med betesmarker. 76  Från Nạftalis stam fick de Kedes+ i Galileen+ med betesmarker, Hammon med betesmarker och Kirjatạjim med betesmarker. 77  Från Sẹbulons stam+ fick de övriga merariterna Rịmmono med betesmarker och Tabor med betesmarker. 78  Och i Jordanområdet, mitt emot Jeriko, öster om Jordan, tilldelades de från Rubens stam: Beser i vildmarken med betesmarker, Jahas+ med betesmarker, 79  Kẹdemot+ med betesmarker och Mẹfaat med betesmarker. 80  Från Gads stam fick de Ramot i Gilead med betesmarker, Mahanạjim+ med betesmarker, 81  Hesbon+ med betesmarker och Jaser+ med betesmarker.

Fotnoter

Ordagrant ”söner”.
Kallas även Gerson i vers 1.
Eller ”avkomlingar”.
Avser inte Elkana i vers 25.
Eller ”avkomlingar”.
Ordagrant ”var de som hade blivit givna”.
Eller ”muromgärdade läger”.
Eller möjligen ”asylstaden”, i överensstämmelse med Jos 21:13.
Eller ”tilldelades genom lottkastning”.
Eller möjligen ”asylstaden”, i överensstämmelse med Jos 21:21.

Studienoter

Media