Första Krönikeboken 4:1–43

4  Judas söner var Peres,+ Hesron,+ Karmi, Hur+ och Sobal.+  Reạja, Sobals son, blev far till Jahat, och Jahat blev far till Ạhumaj och Lahad. Det var soratiternas+ släkter.  Det här var Etams+ fars* söner: Jịsreel, Jisma och Jidbas (deras syster var Haslelpọni),  och Pẹnuel var Gedors far, och Eser var Husas far. De var söner till Hur,+ Efrạtas förstfödde och Betlehems+ far.  Ashur,+ Tekọas+ far, hade två hustrur, Hela och Naạra.  Naạra födde Ahụssam, Hefer, Tẹmeni och Haahashtạri åt honom. Det var Naạras söner.  Helas söner var Seret, Jishar och Etnan.  Kos blev far till Anub och Sobẹba och stamfar till släkterna som härstammade från Ahạrhel, Harums son.  Jabes var mer respekterad än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes,* för hon sa: ”Jag födde honom med smärta.” 10  Jabes ropade till Israels Gud: ”Må du välsigna mig och utvidga mitt område. Må du vara med mig och skydda mig, så att inga olyckor drabbar mig!” Och Gud uppfyllde hans bön. 11  Kelub, Suhas bror, blev far till Mehir, som var far till Eston. 12  Eston blev far till Bet-Rafa, Pasẹa och Tehịnna, Ir-Nahas far. Det var männen från Reka. 13  Kenas söner var Ọtniel+ och Serạja, och Ọtniels son* var Hatat. 14  Meonọtaj blev far till Ofra. Serạja blev far till Joab, som var far till Ge-Hạrashim.* De hette så eftersom de var hantverkare. 15  Kalebs,+ Jefụnnes sons, söner var Iru, Elah och Naam, och Elahs son* var Kenas. 16  Jehallẹlels söner var Sif, Sifa, Tirja och Ạsarel. 17  Esrahs söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Hon* blev gravid och födde Mirjam, Sammaj och Jisba, Estemọas far. 18  (Hans judiska hustru födde Jered, Gedors far, Heber, Sokos far, och Jekụtiel, Sanọas far.) Det var sönerna till Bitja, faraos dotter, som Mered gifte sig med. 19  Sönerna till Hodịas hustru, Nahams syster, var fäder till garmiten Kegịla och maakatiten Estemọa. 20  Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Jisis söner var Sohet och Ben-Sohet. 21  Sönerna* till Shela,+ Judas son, var Er, Lekas far, Lada, Marẹsas far, Asbẹas släkter som tillhörde huset som arbetade med fina tyger, 22  Jokim, männen från Kosẹba, Joas och Saraf, som gifte sig med moabitiska kvinnor, och Jạsubi-Lẹhem. Dessa förteckningar har lång historia.* 23  De var krukmakare och bodde i Nẹtaim och Gedẹra. De bodde där och arbetade för kungen. 24  Simeons söner+ var Nẹmuel, Jamin, Jarib, Sera och Shaul.+ 25  Hans son var Sallum, hans son var Mibsam, och hans son var Misma. 26  Mismas söner* var Hạmmuel, dennes son Sakkur och dennes son Sịmei. 27  Sịmei hade 16 söner och 6 döttrar, men hans bröder hade inte många söner, och ingen av deras släkter hade så många söner som männen i Juda.+ 28  De bodde i Beershẹba,+ Molạda,+ Hasar-Sual,+ 29  Bilha, Esem,+ Tolad, 30  Bẹtuel,+ Horma,+ Siklag,+ 31  Bet-Mạrkabot, Hasar-Susim,+ Bet-Biri och Saarạjim. Detta var deras städer ända tills David blev kung. 32  De bodde också i Etam, Ajin, Rimmon, Token och Asan,+ fem städer, 33  och i byarna runt alla dessa städer ända bort till Baal. Detta var deras släktregister och platserna där de bodde. 34  Dessa var också Simeons avkomlingar: Mẹsobab, Jamlek, Josa, Amạzjas son, 35  Joel, Jẹhu, son till Josịbja, son till Serạja, son till Ạsiel, 36  Eljoẹnaj, Jaakọba, Jesohạja, Asạja, Ạdiel, Jesịmiel, Benạja 37  och Sisa, son till Sifi, son till Allon, son till Jedạja, son till Shimri, son till Semạja. 38  Dessa som nämnts vid namn var hövdingar för sina släkter, och släkterna ökade i antal. 39  De gav sig av till ingången till Gedor, till östra sidan av dalen, för att söka bete åt sina hjordar. 40  Till slut fann de rikligt med bra bete. Området var vidsträckt, lugnt och fridfullt, och de som bodde där sedan tidigare var hamiter.+ 41  De som är namngivna här kom dit på Hiskias,+ Judas kungs, tid, och de slog ner hamiternas tält och meuniterna som bodde där. De utplånade dem* så att inte ett spår finns kvar av dem i dag. Sedan bosatte de sig i deras område, eftersom det fanns bete för deras hjordar där. 42  Några av simeoniterna, 500 man, gav sig av till Seirs berg,+ anförda av Pelạtja, Neạrja, Refạja och Ụssiel, Jisis söner. 43  De dödade de amalekiter+ som hade kommit undan, och de bor kvar där än i dag.

Fotnoter

Vissa namn i det här kapitlet kan syfta på platser snarare än personer. Då kan ”far” möjligen betyda ”grundare”.
Namnet Jabes är möjligen besläktat med ett hebreiskt ord som betyder ”smärta”.
Ordagrant ”söner”.
Betyder ”hantverkarnas dal”.
Ordagrant ”söner”.
Syftar möjligen på Bitja i vers 18.
I hebreiskan kan ordet ”son” avse son, barnbarn eller avkomling.
Eller ”Uppgifterna är mycket gamla”.
I hebreiskan kan ordet ”son” avse son, barnbarn eller avkomling.
Eller ”vigde dem åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.

Studienoter

Media