Första Krönikeboken 3:1–24

3  Det här var Davids söner som föddes åt honom i Hebron:+ Amnon+ var den förstfödde, och hans mor var Ahịnoam+ från Jịsreel. Den andre var Daniel, och hans mor var Abigạjil+ från Karmel.  Den tredje var Ạbsalom,+ son till Maạka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonịa,+ son till Haggit.  Den femte var Sefạtja, och hans mor var Ạbital. Den sjätte var Jịtream, och hans mor var Davids hustru Egla.  Dessa sex föddes åt honom i Hebron. Han regerade där i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år.+  Dessa föddes åt honom i Jerusalem:+ Simẹa, Sobab, Natan+ och Salomo.+ Det var Batsẹba,+ Ạmmiels dotter, som var mor till dessa fyra.  Nio andra söner var Jibhar, Elisạma, Elifẹlet,  Nogah, Nefeg, Jafịa,  Elisạma, Eljạda och Elifẹlet.  Alla dessa var Davids söner, förutom bihustrurnas söner, och Tamar+ var deras syster. 10  Salomos son var Rehạbeam,+ dennes son Abịa,+ dennes son Asa,+ dennes son Jehosạfat,+ 11  dennes son Jẹhoram,+ dennes son Ahạsja,+ dennes son Jẹhoas,+ 12  dennes son Amạzja,+ dennes son Asarja,+ dennes son Jotam,+ 13  dennes son Ahas,+ dennes son Hiskia,+ dennes son Manasse,+ 14  dennes son Amon+ och dennes son Josịa.+ 15  Josịas söner var Jọhanan, den förstfödde, Jehojạkim,+ den andre, Sidkia,+ den tredje, och Sallum, den fjärde. 16  Jehojạkims söner* var hans son Jekọnja+ och dennes son Sidkia. 17  Fången Jekọnjas söner var Seạltiel, 18  Mạlkiram, Pedạja, Senạssar, Jekạmja, Hosạma och Nedạbja. 19  Pedạjas söner var Serubbạbel+ och Sịmei, och Serubbạbels söner var Mesụllam och Hananja (Sẹlomit var deras syster). 20  Ytterligare fem söner var Hasụba, Ohel, Berẹkja, Hasạdja och Jusab-Hesed. 21  Hananjas söner var Pelạtja och Jeshạja, och Jeshạjas son* var Refạja, och Refạjas son* var Arnan, och Arnans son* var Obạdja, och Obạdjas son* var Sekạnja, 22  och Sekạnjas avkomlingar* var Semạja samt Semạjas söner, Hattus, Jigal, Barịa, Neạrja och Safat, alltså sex. 23  Neạrjas söner var Eljoẹnaj, Hiskịja och Ạsrikam, alltså tre. 24  Eljoẹnajs söner var Hodạvja, Ẹljasib, Pelạja, Akkub, Jọhanan, Delạja och Ạnani, alltså sju.

Fotnoter

I hebreiskan kan ordet ”son” avse son, barnbarn eller avkomling.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.

Studienoter

Media