Första Krönikeboken 2:1–55

2  Detta var Israels+ söner: Ruben,+ Simeon,+ Levi,+ Juda,+ Isạskar,+ Sẹbulon,+  Dan,+ Josef,+ Benjamin,+ Nạftali,+ Gad+ och Aser.+  Judas söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre fick han med Shuas dotter, som var från Kanaan.+ Men Er, Judas förstfödde, var ond i Jehovas ögon, så Han dödade honom.+  Tamar,+ Judas svärdotter, födde Peres+ och Sera åt honom. Juda hade sammanlagt fem söner.  Peres söner var Hesron och Hamul.+  Seras söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara. De var sammanlagt fem.  Karmis son* var Akar,* som drog olycka över Israel+ när han inte lydde befallningen angående det som skulle utplånas.*+  Etans son* var Asarja.  De söner som föddes åt Hesron var Jerạhmeel,+ Ram+ och Kẹlubai.* 10  Ram blev far till Amminạdab,+ och Amminạdab blev far till Nahson,+ hövdingen för Judas avkomlingar. 11  Nahson blev far till Salma,+ och Salma blev far till Boas.+ 12  Boas blev far till Obed, och Obed blev far till Isai.+ 13  Isai blev far till Ẹliab, den förstfödde, Abinạdab,+ den andre, Simẹa,+ den tredje, 14  Nẹtanel, den fjärde, Raddaj, den femte, 15  Osem, den sjätte, och David,+ den sjunde. 16  Deras systrar var Serụja och Abigạjil.+ Serụjas söner var Ạbisaj,+ Joab+ och Ạsael,+ alltså tre. 17  Abigạjil födde Amạsa,+ och Amạsas far var ismaeliten Jeter. 18  Kaleb,* Hesrons son, fick söner med sin hustru Asụba och med Jẹriot, och detta var hennes söner: Jesher, Sobab och Ardon. 19  När Asụba dog gifte sig Kaleb med Efrat,+ och de fick Hur.+ 20  Hur blev far till Uri, och Uri blev far till Bẹsalel.+ 21  Hesron gifte sig med dottern till Makir,+ Gileads far.+ De gifte sig när han var 60 år, och hon födde Segub åt honom. 22  Segub blev far till Jair,+ som hade 23 städer i Gilead.+ 23  (Gesur+ och Aram+ tog längre fram ifrån dem Havot-Jair+ samt Kenat+ med underlydande* städer, 60 städer.) Alla dessa var avkomlingar till Makir, Gileads far. 24  Efter Hesrons+ död i Kạleb-Efrạta födde Abịa, Hesrons hustru, Ashur+ åt honom. Han blev far till Tekọa.*+ 25  Sönerna till Jerạhmeel, Hesrons förstfödde, var Ram, hans förstfödde, och Buna, Oren, Osem och Ahịa. 26  Jerạhmeel hade också en annan hustru, som hette Atạra. Hon var mor till Onam. 27  Ram, Jerạhmeels förstfödde, fick sönerna Maas, Jamin och Eker. 28  Onams söner var Sammaj och Jada. Sammajs söner var Nadab och Ạbisur. 29  Ạbisurs hustru hette Abihạjil, och hon födde Ahban och Molid åt honom. 30  Nadabs söner var Seled och Ạppajim. Men Seled dog barnlös. 31  Ạppajims son* var Jisi, och Jisis son* var Sesan, och Sesans son* var Ahlaj. 32  Jada, Sammajs bror, fick sönerna Jeter och Jonatan. Men Jeter dog barnlös. 33  Jonatans söner var Peleth och Sasa. Dessa var Jerạhmeels avkomlingar. 34  Sesan fick inga söner, bara döttrar. Han hade en egyptisk tjänare som hette Jarha. 35  Sesan gav sin dotter som hustru till sin tjänare Jarha, och hon födde Attaj åt honom. 36  Attaj blev far till Natan, och Natan blev far till Sabad. 37  Sabad blev far till Eflal, och Eflal blev far till Obed. 38  Obed blev far till Jẹhu, och Jẹhu blev far till Asarja. 39  Asarja blev far till Heles, och Heles blev far till Eleạsa. 40  Eleạsa blev far till Sismaj, och Sismaj blev far till Sallum. 41  Sallum blev far till Jekạmja, och Jekạmja blev far till Elisạma. 42  Sönerna till Kaleb,*+ Jerạhmeels bror, var Mesa, hans förstfödde, som var far till Sif, och sönerna till Marẹsa, Hebrons far. 43  Hebrons söner var Kora, Tappụa, Rekem och Sema. 44  Sema blev far till Raham, Jọrkeams far. Rekem blev far till Sammaj. 45  Sammajs son var Maon, och Maon var far till Bet-Sur.+ 46  Kalebs bihustru Efa födde Haran, Mosa och Gases. Haran blev far till Gases. 47  Jahdajs söner var Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf. 48  Kalebs bihustru Maạka födde Seber och Tirhạna. 49  Med tiden födde hon Saaf, Madmạnnas+ far, och Seva, Makbẹnas och Gịbeas+ far. Kalebs+ dotter var Aksa.+ 50  Detta var Kalebs avkomlingar. Sönerna till Hur,+ Efrạtas+ förstfödde, var Sobal, Kịrjat-Jẹarims+ far, 51  Salma, Betlehems+ far, och Haref, Bet-Gaders far. 52  Sobal, Kịrjat-Jẹarims far, fick söner: Hạroe och hälften av Mẹnuhots släkt. 53  Kịrjat-Jẹarims släkter var jitriterna,+ putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem härstammar soratiterna+ och estaoliterna.+ 54  Salmas söner var Betlehem,+ netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, hälften av manahatiterna samt soriterna. 55  Skrivarnas släkter som bodde i Jabes var tiratiterna, simeatiterna och sukatiterna. Det var de keniter+ som kom från Hammat, far till Rekabs+ hus.

Fotnoter

Eller ”vigas åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Betyder ”en som vållar olycka”, ”en som orsakar utstötthet”. Kallas även Akan i Jos 7:1.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Kallas även Kaleb i vers 18, 19 och 42.
Kallas även Kelubai i vers 9.
Eller ”omgivande”.
Vissa namn i det här kapitlet kan syfta på platser snarare än personer. Då kan ”far” möjligen betyda ”grundare”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”söner”.
Kallas även Kelubai i vers 9.

Studienoter

Media