Första Krönikeboken 1:1–54

1  Adam,Set,+Enos,  Kenan,Mahalạlel,+Jared,+  Enok,+Metụsela,Lemek,+  Noa,+Sem,+ Ham och Jafet.+  Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,+ Mesek+ och Tiras.+  Gomers söner var Ạskenas, Rifat och Togạrma.+  Javans söner var Elịsah, Tarsis, Kittim och Rọdanim.  Hams söner var Kush,+ Mịsrajim, Put och Kanaan.+  Kushs söner var Seba,+ Havịla, Sabta, Raẹma+ och Sabtẹka. Raẹmas söner var Saba och Dedan.+ 10  Kush blev även far till Nimrod,+ som var den förste härskaren på jorden. 11  Mịsrajim blev far till Ludim,+ Ạnamim, Lẹhabim, Nạftuhim,+ 12  Pạtrusim,+ Kạsluhim (som filistéerna+ härstammar från) och Kạftorim.+ 13  Kanaan blev far till Sidon,+ den förstfödde, och till Het.+ 14  Kanaan blev stamfar till jebuséerna,+ amoréerna,+ girgaséerna,+ 15  hivéerna,+ arkéerna, sinéerna, 16  arvadéerna,+ semaréerna och hamatéerna. 17  Sems söner var Elam,+ Assur,+ Arpạksad, Lud och Aram,och Us, Hul, Geter och Mas.*+ 18  Arpạksad blev far till Shela,+ och Shela blev far till Eber. 19  Eber fick två söner. Den ene hette Peleg,*+ för i hans dagar delades jordens befolkning upp,* och den andre hette Joktan. 20  Joktan blev far till Ạlmodad, Selef, Hasarmạvet, Jera,+ 21  Hạdoram, Usal, Dikla, 22  Obal, Abịmael, Saba, 23  Ofir,+ Havịla+ och Jobab. Det här var Joktans söner. 24  Sem,Arpạksad,Shela, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Tera,+ 27  Abram, det vill säga Abraham.+ 28  Abrahams söner var Isak+ och Ismael.+ 29  Detta är deras avkomlingar: Nẹbajot,+ Ismaels förstfödde, och sedan Kedar,+ Ạdbeel, Mibsam,+ 30  Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafis och Kedma. Detta var Ismaels söner. 32  Ketụra,+ Abrahams bihustru, födde dessa söner: Simran, Joksan, Medan, Midjan,+ Jisbak och Shuah.+ Joksans söner var Saba och Dedan.+ 33  Midjans söner var Efa,+ Efer, Hanok, Abịda och Eldạa. Alla dessa var Ketụras avkomlingar. 34  Abraham blev far till Isak.+ Isaks söner var Esau+ och Israel.+ 35  Esaus söner var Ẹlifas, Rẹguel, Jeush, Jalam och Kora.+ 36  Ẹlifas söner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam, Kenas, Timna och Ạmalek.+ 37  Rẹguels söner var Nahat, Sera, Sammah och Missa.+ 38  Seirs+ söner var Lotan, Sobal, Sịbeon, Ana, Dison, Eser och Disan.+ 39  Lotans söner var Hori och Homam. Lotans syster var Timna.+ 40  Sobals söner var Alvan, Mạnahat, Ebal, Shefo och Onam. Sịbeons söner var Aja och Ana.+ 41  Anas son* var Dison. Disons söner var Hemdan, Esban, Jitran och Keran.+ 42  Esers+ söner var Bilhan, Sạavan och Akan. Disans söner var Us och Aran.+ 43  Det här är de kungar som regerade i Edom+ innan israeliterna* hade någon kung:+ Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhạba. 44  När Bela dog blev Jobab, son till Sera från Bosra,+ kung efter honom. 45  När Jobab dog blev Husam från temanéernas land kung efter honom. 46  När Husam dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Det var han som besegrade midjaniterna på Moabs område,* och hans stad hette Avit. 47  När Hadad dog blev Samla från Masrẹka kung efter honom. 48  När Samla dog blev Shaul från Rẹhobot vid floden kung efter honom. 49  När Shaul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom. 50  När Baal-Hanan dog blev Hadad kung efter honom, och hans stad hette Pagu. Hans hustru hette Mehetạbel, dotter till Matred, dotter till Me-Sahab. 51  Sedan dog Hadad. Edoms schejker* var schejk Timna, schejk Alva, schejk Jetet,+ 52  schejk Oholibạma, schejk Elah, schejk Pinon, 53  schejk Kenas, schejk Teman, schejk Mibsar, 54  schejk Mạgdiel och schejk Iram. Dessa var schejkerna i Edom.

Fotnoter

De fyra sistnämnda är söner till Aram. Se 1Mo 10:23.
Betyder ”delning”.
Ordagrant ”delades jorden upp”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”Israels söner”.
Ordagrant ”fält”.
En schejk var en hövding för en stam.

Studienoter

Media