Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Register över ord och uttryck

A

ABBA

, Rom 8:15 får oss att ropa: A., Far!

ABEL

, 1Mo 4:8 Kain överföll sin bror A.

ABELS

, Mt 23:35 från den rättfärdige A. blod till

ABIGAJIL

, 1Sa 25:3 A. var klok och vacker

ABRAHAM

, 1Mo 21:12 Gud sa till A.: Lyssna på henne

1Mo 22:9 Abraham lade [Isak] på altaret

Joh 8:58 fanns till innan A.

Rom 4:3 A. trodde och betraktades som rättfärdig

ABRAHAMS

, 2Kr 20:7 din vän A.

Mt 22:32 A. Gud, de levandes Gud

ADAM

, 1Mo 5:5 A. levde i 930 år, sedan dog han

1Kor 15:22 alla dör på grund av A.

1Kor 15:45 Den siste A. blev en

1Ti 2:14 A. blev inte lurad, utan kvinnan

ADOPTERADE

, Rom 8:15 fått en ande, a. som söner

AFFÄRER

, Jak 4:13 vi ska göra a. och tjäna pengar

AFFÄRSVERKSAMHET

, Mt 22:5 utan gick till sin a.

AGNAR

, Sef 2:2 innan dagen flyger förbi som a.

AKAN

, Jos 7:1 A. tog något

ALFA

, Upp 1:8 A. och Omega

ALKOHOLEN

, Ord 20:1 a. är en galning

ALLRA HELIGASTE

, 2Mo 26:33 det heliga, det a.

ALLRAHÖGSTES HELIGA

, Dan 7:18 den A. ska få riket

ALTARE

, 1Mo 8:20 Noa byggde ett a.

2Mo 27:1 gör ett a. av akacieträ

Apg 17:23 ett a. åt en okänd Gud

ALTARET

, Mt 5:24 lämna offergåvan framför a.

AMBASSADÖRER

, 2Kor 5:20 a. på Kristus vägnar

AMEN

, 5Mo 27:15 hela folket ska svara: A.

1Kor 14:16 säga a. när du tackat Gud

2Kor 1:20 genom honom säger vi a. till Gud

AMMANDE

, 1Th 2:7 som en a. mor

ANANIAS

, Apg 5:1 A. och hans hustru Safira

ANDAN

, Ps 146:4 ger upp a., återvänder till jorden

ANDAS

, Ps 150:6 allt som a. lovprisa Jah

ANDE

, 4Mo 11:25 tog av den a. som Mose

1Sa 16:13 Jehovas a. började verka på David

2Sa 23:2 Jehovas a. talade genom mig

Ps 51:10 ge mig en ny och fast a.

Ps 104:29 Om tar bort deras a. dör de

Jes 61:1 Jehovas a. är över mig

Joel 2:28 utgjuta min a. över alla

Sak 4:6 utan genom min a.

Mt 3:16 Guds a. som en duva

Lu 23:46 i dina händer överlämnar jag min a.

Joh 4:24 Gud är en a., tillbe med a.

Joh 16:13 sanningens a. ska vägleda er

ANDEDRÄKT

, 1Mo 2:7 blåste in livets a.

ANDEL

, Klag 3:24 Jehova är min a.

Dan 12:13 uppstå och få din a. vid

ANDEMAKTERNA

, Ef 6:12 en kamp mot de onda a.

ANDEMEDIUM

, 5Mo 18:11 någon som rådfrågar ett a.

ANDEN

, Mt 12:31 hädelse mot a. ska inte förlåtas

Rom 8:16 A. vittnar tillsammans med vår ande

Rom 8:26 vädjar a. för oss i vårt ställe

2Kor 3:17 Jehova är A.

Gal 6:8 styrs av a. när han sår

1Pe 3:18 gjordes levande i a.

ANDENS

, Gal 5:16 Fortsätt att följa a. ledning

Gal 5:22 A. frukt är kärlek

ANDLIG

, Rom 1:11 ge er en a. gåva

1Kor 15:44 det uppväcks en a. kropp

ANDLIGA

, Mt 5:3 fylla sitt a. behov

1Kor 2:15 Den a. människan bedömer allt

ANDRA

, Mt 7:12 Allt ni vill att a. ska göra

ANDRA DÖDEN

, Upp 2:11 aldrig drabbas av den a.

Upp 20:6 Den a. har ingen makt över dem

Upp 20:14 eldsjön representerar den a.

ANDRA FÅR

, Joh 10:16 Jag har också a.

ANFÖRTRO

, Lu 16:11 a. de verkliga rikedomarna

ANGELÄGENHETER

, 1Th 4:11 sköta era egna a.

1Pe 4:15 lägger sig i andras a.

ANKARE

, Heb 6:19 hopp, ett a. för själen

ANKLAGA

, Dan 6:4 inte något att a. Daniel för

Rom 8:33 a. dem som Gud har utvalt

ANKLAGARE

, Upp 12:10 a. har kastats ner

ANKLAGELSE

, 1Ti 5:19 Lyssna inte på a. mot äldste

Tit 1:7 en tillsyningsman ska vara fri från a.

ANKLAGELSER

, Kol 3:13 om era a. är berättigade

ANROPAR

, Rom 10:13 alla som a. Jehovas namn

ANSADE

, Joh 15:3 Ni är redan a. genom det ord

ANSEENDE

, Gal 2:6 påverkas inte av människors a.

ANSIKTE

, Esr 9:6 svårt att vända mitt a. mot Gud

ANSTÄNDIGT

, Rom 13:13 leva a. som på dagen

ANSVARET

, 1Sa 22:22 jag bär a. för alla som dött

ANSVARIG

, Hes 3:18 jag ska hålla dig a. för hans död

ANSVARSBÖRDA

, Gal 6:5 bära sin egen a.

ANTIKRIST

, 1Jo 2:18 hört att a. ska komma

ANVISNINGAR

, 2Mo 26:30 tälthelgedomen enligt a.

APOLLOS

, Apg 18:24 A., en vältalig man

APOSTLARNA

, Mt 10:2 namnen på de 12 a.

Apg 15:6 A. och de äldste samlades

1Kor 15:9 den obetydligaste av a.

AQUILA

, Apg 18:2 en jude som hette A.

ARARATBERGEN

, 1Mo 8:4 arken stående på A.

ARBETA

, Joh 6:27 A. inte för mat som fördärvas

Ef 4:28 sluta stjäla och i stället a. hårt

2Th 3:10 Vill man inte a. ska man inte äta

ARBETAR

, Joh 5:17 Min Far a. fortfarande

ARBETARE

, Ord 8:30 vid hans sida som en skicklig a.

ARBETAREN

, Lu 10:7 a. är värd sin lön

ARBETE

, Ord 14:23 Hårt a. för något gott med sig

Pre 2:24 njuta av sitt hårda a.

ARBETET

, Neh 4:6 Folket lade ner hela sin själ i a.

AREOPAGEN

, Apg 17:22 Paulus i mitten av A.

ARK

, 1Mo 6:14 Bygg en a. av trä

2Mo 25:10 en a. av akacieträ

2Sa 6:6 grep tag i den sanne Gudens a.

1Kr 15:2 bara leviterna bära sanne Gudens a.

ARMÉERNA

, Upp 19:14 himmelska a. följde honom

ARROGANT

, 5Mo 17:12 som är a. och vägrar lyssna

ARTEMIS

, Apg 19:34 skrek: ”Stor är A.!

ARV

, Mt 25:34 ta emot a., det rike som varit förberett

Ef 1:18 ge heliga underbara rikedomar som a.

1Pe 1:4 oförgängligt a. inte kan förblekna

ARVINGAR

, Rom 8:17 Guds a., Kristus medarvingar

Gal 3:29 Abrahams avkomma, a. enligt löftet

ASASEL

, 3Mo 16:8 och en lott för a.

ASTROLOGER

, Mt 2:1 a. från Östern

ASYLSTÄDER

, 4Mo 35:11 välja lättillgängliga a.

ASYLSTÄDERNA

, Jos 20:2 de ska välja ut a.

AVBILD

, 1Mo 1:26 göra människor till vår a.

AVFALL

, Flp 3:8 betraktar det som a.

AVFALLET

, 2Th 2:3 först måste a. komma

AVFÄLLINGEN

, Ord 11:9 a. förgiftar sin medmänniska

AVFÖRING

, 5Mo 23:13 du ska täcka över din a.

AVGRUNDEN

, Upp 11:7 vilddjuret stiger upp ur a.

Upp 17:8 Vilddjuret ska stiga upp ur a.

Upp 20:3 kastade ner honom i a.

AVGUDADYRKAN

, 1Kor 10:14 fly från a.

AVGUDAR

, Ps 115:4 Deras a. är av silver och guld

1Kor 6:9 de som tillber a. ska inte ärva Guds rike

AVGUDARNA

, 1Jo 5:21 håll er borta från a.

AVGÖRA

, Flp 1:10 a. vad som är verkligt viktigt

AVKOMMA

, 1Mo 3:15 din och hennes a. till fiender

1Mo 22:17 jag ska göra din a. talrik

Gal 3:16 och åt din a., alltså Kristus

Gal 3:29 ni är Abrahams a., arvingar

AVLÄGSNA

, 1Kor 5:13 A. den som är ond ur

AVSIKT

, Rom 9:11 Guds a., inte bero på gärningar

Ef 3:11 i enlighet med hans eviga a.

AVSIKTER

, Am 3:7 utan att ha berättat sina a.

AVSIKTLIGT

, Heb 10:26 om vi a. bedriver synd

AVSKY

, Rom 12:9 A. det onda, håll fast vid det goda

AVSKYVÄRDHETEN

, Mt 24:15 a. orsakar förödelse

AVSVÄRA

, Apg 26:11 tvinga dem att a. sig sin tro

AVUNDAS

, Ps 37:1 a. inte syndarna

AVUNDSJUK

, Ps 73:3 jag blev a. på de arroganta

1Kor 13:4 Kärleken är inte a.

AVUNDSJUKA

, Ps 106:16 de blev a. på Mose

AX

, Rut 2:8 plocka inte a. på någon annan åker

B

BAAL

, Jer 19:5 sina barn som offer åt B.

BABEL

, 1Mo 11:9 fick namnet B., för där

BABYLON

, Jer 51:6 Fly från B.!

Jer 51:37 B. ska bli en stenhög

Upp 17:5 Det stora B., modern till

Upp 18:2 Det stora B. har fallit

BABYLONS

, Jer 51:30 B. krigare har slutat strida

BAD

, 2Ku 19:15 Och Hiskia b. till Jehova

Apg 12:5 Petrus i fängelse, församlingen b.

BAKOM

, Lu 9:62 plöja och tittar på det som ligger b.

BAND

, Ef 4:3 fridens sammanhållande b.

BARMHÄRTIG

, 5Mo 4:31 Jehova är en b. Gud

Neh 9:19 övergav dem inte, mycket b.

Ps 78:38 Men han var b., han förlät

Jes 55:7 återvända till Jehova, han ska vara b.

Mt 16:22 Var b. mot dig själv, herre

Jak 5:11 hur oerhört b. Jehova är

BARMHÄRTIGA

, Mt 5:7 Lyckliga är de b.

Lu 6:36 Var b., precis som er Far

BARMHÄRTIGHET

, 1Kr 21:13 hans b. är mycket stor

Ord 28:13 den som bekänner sina synder får b.

Mt 9:13 B. vill jag ha, inte slaktoffer

BARMHÄRTIGHETEN

, Jak 2:13 B. triumferar över domen

BARMHÄRTIGHETENS

, 2Kor 1:3 den innerliga b. Far

BARN

, Ps 8:2 Med ord från b. och spädbarn

Ps 127:3 B. är en gåva från Jehova

Ord 22:6 Undervisa ditt b. om den väg

Mt 11:16 Den är som små b. på torgen

Mt 18:3 Om ni inte blir som små b.

Lu 9:47 kallade till sig ett litet b.

Lu 10:21 uppenbarat det för små b.

1Kor 7:14 skulle deras b. vara orena, men nu är

1Kor 13:11 tänka som ett b., resonera som ett b.

1Kor 14:20 Var b. i fråga om ondska

Ef 6:1 Ni b., var lydiga mot era föräldrar

1Jo 3:2 vi är nu Guds b.

BARNABAS

, Apg 9:27 Då hjälpte B. honom och

BARNEN

, 5Mo 31:12 Samla folket – b.

Mt 19:14 Låt b. vara, försök inte hindra

2Kor 12:14 b. ska inte spara åt sina föräldrar

BARNLÖS

, 5Mo 7:14 Ingen ska vara b.

BARNLÖSA

, 2Mo 23:26 Inga kvinnor ska vara b.

Jes 54:1 Jubla, du b. kvinna

BARNS

, Rom 8:21 uppnå Guds b. härliga frihet

BARNSBEN

, 2Ti 3:15 ända från b. lärt känna

BARUK

, Jer 45:2 säger Jehova om dig, B.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B., Urias hustru

BE

, Mt 5:44 b. för dem som förföljer er

Mt 6:9 Så här ska ni b.:

Mt 7:7 Fortsätt b., så ska ni få

Mk 1:35 tidigt, ensligt ställe, började b.

Lu 5:16 drog sig ofta undan för att b.

Rom 8:26 inte alltid vet vad vi ska b. om

Rom 12:12 Fortsätt med att b.

1Th 5:17 B. ständigt

2Th 3:1 fortsätt b. för oss. B. att Jehovas ord

BEBODD

, Jes 45:18 formade jorden för att vara b.

BEDRAS

, 1Kor 6:7 Varför låter ni er inte hellre b.?

BEDRÄGLIGT

, Jer 17:9 Hjärtat är mer b. än

BEDRÖVAD

, Ps 38:6 hela dagen går jag b.

Ef 4:30 gör inte Guds ande b.

BEDRÖVADE

, Ps 78:41 de b. Israels Helige

2Kor 7:9 b. på ett sätt som Gud vill

BEDRÖVELSE

, Ps 31:10 Mitt liv äts upp av b.

BEDÖMA

, Gal 6:4 ska b. det han själv gör

BEDÖVAT

, Ps 143:4 mitt hjärta känns b.

BEFOLKA

, 1Mo 1:28 b. jorden och lägg den under er

BEFRIADE

, Rom 6:18 ni har blivit b. från synden

BEFRIELSE

, Est 4:14 får judarna b. från annat håll

Lu 21:28 er b. närmar sig

BEFÄSTNINGAR

, 2Kor 10:4 riva ner starka b.

BEGRUNDA

, Jos 1:8 Läs och b. den dag och

BEGRUNDAR

, Ps 1:2 läser och b. den dag och natt

BEGRÄNSA

, 1Kor 7:35 inte för att b. er frihet

BEGRÄNSAD

, 1Kor 7:5 b. period, få tid till bön

BEGÄR

, 2Mo 20:17 inte ha b. till någon annans hustru

5Mo 10:12 vad b. Jehova av er?

Rom 1:27 männen, våldsamt upptända av b.

Rom 16:18 slavar åt sina egna b.

Gal 5:16 inte ge efter för köttsliga b.

Ef 2:3 när vi följde våra fysiska b.

2Ti 2:22 Fly från ungdomens b.

Jak 1:14 dras och lockas av sitt eget b.

1Jo 2:16 kroppens b., ögonens b.

BEGÄREN

, 1Pe 2:11 stå emot de själviska b.

BEHAGLIGT

, 1Pe 3:4 inre skönhet, milt och b. sätt

BEHOV

, Rom 12:13 Dela med er efter deras b.

BEHÄRSKA

, 2Ti 2:24 b. sig när illa behandlad

BEHÄRSKAR

, Ord 16:32 den som b. sig är starkare

BEHÖVER

, Mt 6:32 er Far vet att ni b. allt detta

BEKRÄFTELSE

, Gal 1:10 Om jag sökt människors b.

BEKYMMER

, Ps 90:10 åren fylls av b.

Ord 12:25 B. tynger en mans hjärta

Mk 4:19 den här världens b.

Lu 8:14 livets b. kväver

Lu 21:34 inte distraheras av livets b.

1Kor 7:32 vill att ni ska slippa b.

BEKYMRADE

, Flp 4:6 inte b. för någonting

BEKÄNDE

, Ps 32:5 Till slut b. jag min synd

BEKÄNN

, Jak 5:16 B. era synder för varandra

BEKÄNNELSE

, Rom 10:10 offentlig b., till räddning

BEKÄNNER

, Ord 28:13 den som b. får barmhärtighet

1Jo 1:9 om vi b. våra synder förlåter han

BELSASSAR

, Dan 5:1 Kung B. hade en stor fest

BELÖNA

, Rut 2:12 bön att Jehova ska b. dig

BELÖNAR

, Heb 11:6 han b. dem som uppriktigt

BEN

, 1Mo 2:23 Äntligen b. av mina b.

Ps 34:20 inte ett enda b. krossas

Ord 25:15 vänlighet kan bryta sönder b.

Joh 19:36 Inget b. ska krossas på honom

BENKNOTOR

, 2Ku 13:21 i beröring med Elisas b.

BER

, Dan 6:13 b. tre gånger om dagen

Mt 6:8 vet vad ni behöver innan ni b.

Mk 11:24 Allt ni b. om – ha tro på

Joh 14:13 vad ni än b. om i mitt namn

Ef 3:20 oändligt mycket mer än allt vi b. om

Jak 5:15 b. i tro, den sjuke blir frisk

1Jo 5:14 vad vi än b. om enligt hans vilja

BEREDDA

, Mt 24:44 se till att ni är b.

BERG

, Ps 24:3 Vem får gå upp på Jehovas b.?

Jes 2:3 vi går upp till Jehovas b.

Jes 11:9 Ingenstans på mitt heliga b.

Dan 2:35 blev ett stort b. som uppfyllde

BERGEN

, 1Mo 7:20 Vattnet steg över b.

BERGGRUND

, Mt 7:24 bygger sitt hus på b.

BEROR

, Rom 12:18 så långt det b. på er, håll fred

BERUSADE

, Ef 5:18 drick er inte b.

BERÖM

, Ord 27:21 en människa prövas av b.

1Kor 11:2 Ni ska ha b. för att ni

BERÖMMA

, Ord 27:2 Låt andra b. dig

BESALEL

, 2Mo 31:2 Jag har utvalt B.

BESATT

, 1Ti 6:4 b. av diskussioner

BESEGRA

, Jer 1:19 kommer inte b. dig, jag är med dig

BESLUTSAMHET

, Ps 25:21 min b. att göra det rätta

BESVIKEN

, Rom 9:33 tror på den ska inte bli b.

BESVIKNA

, Rom 5:5 hoppet gör oss inte b.

BESVÄRLIGT

, Mal 1:13 säger: Vad b.!

BESÖKA

, Apg 15:36 b. bröderna och systrarna

BETE

, Joh 21:17 Jesus sa: Se till att mina får har b.

BETEL

, 1Mo 28:19 gav platsen namnet B.

BETESMARKER

, Jes 30:23 på vidsträckta b.

BETJÄNA

, Mt 20:28 Människosonen kommit för att b.

1Pe 4:10 använda gåvor till att b. varandra

BETJÄNADE

, Dan 7:10 tusen b. honom

BETLEHEM

, Mik 5:2 B. Efrata, från dig ska

BETUNGANDE

, 1Jo 5:3 hans bud är inte b.

BEVISADE

, Apg 17:3 förklarade och b. att Messias

BEVISAR

, Rom 5:8 Gud b. att han älskar oss

BIDRAGEN

, 2Kr 31:10 började föra in b. i Jehovas hus

BIHUSTRUR

, 1Ku 11:3 hustrur och 300 b.

BILD

, 2Mo 20:4 inte göra en skulpterad b.

BILEAM

, 4Mo 22:28 åsnan sa till B.

BIND

, 5Mo 25:4 B. inte ihop munnen på oxe

BINDER

, Mt 16:19 vad du än b. på jorden har redan

BJÖRNAR

, Jes 11:7 Kor och b. ska beta

BJÖRNENS

, 1Sa 17:37 ur lejonets och b. klor

BLI

, 2Mo 3:14 Jag ska b. det jag väljer att b.

BLIND

, 3Mo 19:14 inte lägga något i vägen för b.

BLINDA

, Mt 15:14 De är b. ledare

BLINDAS

, Jes 35:5 de b. ögon öppnas

BLINDHET

, 1Mo 19:11 slog männen med b.

BLIXT

, Mt 24:27 som en b. kommer och lyser

Lu 10:18 Satan har fallit ner som en b.

BLOD

, 3Mo 7:26 Ni får inte äta något b.

Ps 72:14 deras b. dyrbart i hans ögon

Mt 26:28 Detta representerar förbundets b.

Mt 27:25 Låt hans b. komma över oss och

Apg 15:29 att ni avhåller er från b.

Apg 20:26 jag är ren från allas b.

Ef 1:7 befriade genom en lösen, hans b.

1Pe 1:19 det var med Kristus dyrbara b.

BLODET

, 1Mo 9:4 b., får ni inte äta

3Mo 17:11 en varelses liv är i b.

3Mo 17:13 låta b. rinna ut och täcka över

Apg 20:28 som han köpt med b. av sin son

1Jo 1:7 b. från Jesus renar oss från synd

Upp 18:24 i henne fanns b. från profeter och

BLOMSTRA

, Jes 35:1 b. som saffranskrokusen

BLYGSAMHET

, 1Ti 2:9 kvinnorna, med b.

BLÖDNINGAR

, Mt 9:20 kvinna som haft b. i 12 år

BOK

, 2Mo 32:33 utplåna namn ur min b.

Upp 20:15 inte var inskrivna i livets b.

BOKRULLAR

, Upp 20:12 inför tronen, b. öppnades

BORD

, Dan 11:27 sitta vid samma b. och ljuga

1Kor 10:21 inte äta vid Jehovas b. och

BORDE

, Lu 17:10 har bara gjort det vi b. göra

BORGEN

, Ord 11:15 Den som går i b. för

Ord 17:18 tar i hand och går i b.

BORTSPRUNGET

, Ps 119:176 irrat omkring som b. får

BOTA

, Lu 4:23 Läkare, b. dig själv

Lu 10:9 b. sjuka och säg: Guds rike är nära

BOTADE

, Lu 9:11 han b. dem som var sjuka

Apg 5:16 alla blev b.

BRA GJORT

, Mt 25:21 B., god och trogen tjänare!

BRINNANDE

, Rom 12:11 Var b. i anden

2Ti 1:6 hålla lågan b.

BRINNANDE IVER

, Jes 37:32 I sin b. ska Jehova

BRINNER FÖR

, Tit 2:14 folk som b. goda gärningar

BRODER

, 1Kor 5:11 någon som kallas b. men som är

BROR

, Ord 17:17 blir en b. i svåra tider

Ord 18:24 en vän är mer lojal än en b.

BRUDEN

, Upp 21:9 ska visa dig b., lammets hustru

BRUNN

, Ord 5:15 Drick vatten ur din egen b.

BRY

, Rom 15:2 b. oss om våra medmänniskor

BRYR

, 1Pe 5:7 eftersom han b. sig om er

BRÄNNOFFER

, 2Sa 24:24 b. som inte kostar

Jes 1:11 Jag har fått nog av era b.

BRÖD

, Neh 9:15 Du gav dem b. från himlen

Ps 37:25 aldrig sett hans barn leta b.

Jes 55:2 Varför betalar ni för det som inte är b.?

Mt 4:4 inte bara leva av b.

Mt 26:26 Jesus tog ett b., bröt det

Joh 6:35 Jag är livets b.

1Kor 10:17 får alla del av detta enda b.

BRÖDER

, Mt 13:55 hans b. Jakob, Josef, Simon

Mt 23:8 och ni är alla b.

Mt 25:40 gjort för en av mina b., gjort för mig

BRÖLLOP

, Mt 22:2 en kung ordnade ett b.

Joh 2:1 hölls ett b. i Kana

Upp 19:7 lammets b. har kommit

BRÖST

, Ord 5:19 hennes b. ska glädja dig

BUD

, Mk 12:28 Vilket b. är det viktigaste?

Mk 12:31 inga b. är viktigare än de här

Joh 13:34 nytt b., ni ska älska varandra

BUDBÄRARE

, Mal 3:1 Jag sänder min b.

BUDEN

, Mt 22:40 de här två b. som hela lagen

BULTA PÅ

, Mt 7:7 Fortsätt b., dörren öppnas

BYGG

, Jud 20 b. upp er heliga tro

BYGGA

, Jes 65:21 b. hus och bo i dem

BYGGDE

, Lu 17:28 köpte och sålde, planterade och b.

BYGGER

, Ps 127:1 Om inte Jehova b. huset

Jes 65:22 hus de b. ska inte andra bo i

Rom 14:19 göra sådant som b. upp varandra

1Kor 3:10 tänka på hur han b. på den

1Kor 8:1 men kärlek b. upp

1Kor 10:23 tillåtet, men allt b. inte upp

BÄGARE

, Mt 20:22 Kan ni dricka den b. som jag ska

BÄGAREN

, Lu 22:20 b. representerar nya förbundet

Lu 22:42 om du vill, ta b. ifrån mig

1Kor 11:25 tog också b. efter kvällsmåltiden

BÄLTET

, Jes 11:5 Rättfärdighet ska vara b.

BÄSTA

, 5Mo 10:13 håller bud till ert eget b.

Jes 48:17 som lär dig det som är till ditt b.

1Kor 7:35 säger detta för ert eget b.

1Kor 10:24 Sök inte ert eget b., utan

Flp 2:4 Tänk inte bara på ert eget b.

BÖCKER

, Pre 12:12 ingen ände på b. som skrivs

Apg 19:19 samlade ihop sina b. och brände

BÖN

, Ps 65:2 Du som hör b.

Ps 141:2 Låt min b. vara som rökelse

Ord 15:8 han värdesätter de rättfärdigas b.

Ord 28:9 till och med hans b. är avskyvärd

BÖNER

, 1Pe 3:7 Annars kommer era b. hindras

Upp 8:4 rökelsen tillsammans med de heligas b.

BÖR

, Rom 12:3 inte tänka högre än man b.

BÖRDA

, Ps 55:22 Kasta din b. på Jehova

Ps 68:19 dag efter dag bär Jehova vår b.

Apg 15:28 inte någon ytterligare b. utöver

1Th 2:6 kunnat bli en ekonomisk b. för er

Upp 2:24 inte någon ytterligare b.

BÖRDOR

, Lu 11:46 lägger tunga b. på människorna

Rom 15:1 hjälpa de svaga med deras b.

Gal 6:2 bära varandras b.

BÖRJAN

, Jes 46:10 Från b. berättar jag slutet

Sak 4:10 förakta den dag allt tog sin ringa b.?

Mt 24:8 b. på en tid med mycket lidande

C

CHARM

, Ord 31:30 C. kan bedra, skönhet falna

CHOCKERANDE

, Joh 6:60 Det han säger är c.

Ef 5:4 c. uppförande, vettlöst tal

CORNELIUS

, Apg 10:24 C. hade samlat släktingar

D

DAG

, Ps 84:10 En d. på dina förgårdar

Hes 4:6 En d. för ett år, en d. för ett år

2Pe 3:8 en d. som tusen år

DAGEN

, Mt 24:36 Ingen känner till d. och tidpunkten

DAGG

, 5Mo 32:2 mina ord ska droppa som d.

DAGGDROPPAR

, Ps 110:3 ditt unga manskap, som d.

DAMM

, Jes 40:15 som tunt lager d. i en vågskål

DANSADE

, Dom 11:34 Jeftas dotter kom ut och d.

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel smorde D.

Apg 2:34 D. har inte stigit upp till himlen

DAVIDS

, Lu 1:32 hans förfader D. tron

DEFEKT

, 3Mo 22:21 får inte finnas någon d. på djuret

DEL

, 1Kor 12:18 satt varje d. på plats i kroppen

DELA

, Rom 12:13 D. med er efter deras behov

DEMONBESATTA

, Mt 8:28 två d. män mötte honom

DEMONER

, 1Kor 10:20 nationerna offrar åt d.

DEMONERNA

, Jak 2:19 d. tror, och de ryser

DEMONERNAS

, 1Kor 10:21 inte äta vid d. bord

DENARER

, Lu 7:41 hade lånat 500 d.

DET GODA

, Lu 6:45 tar fram d. ur sitt hjärta

DIKTARE

, Apg 17:28 som era egna d. har sagt

DINA

, 1Mo 34:1 D. brukade umgås med

DIS

, Jak 4:14 ni är ett d. som syns en stund

DISTRAHERADE

, 1Kor 7:35 utan att vara d.

DISTRAHERAS

, Lu 21:34 inte d. av omåttligt ätande

DISTRIKT

, Rom 15:23 inte längre några orörda d.

DJUP

, Rom 11:33 Vilket d. av rikedom och vishet

DJUPA SKUGGANS DAL

, Ps 23:4 d. fruktar jag inget

DJUPET

, Ef 3:18 fullt ut förstå d.

DJUPHETER

, 1Kor 2:10 anden utforskar Guds d.

DJUP RESPEKT

, Flp 2:12 arbeta på er räddning med d.

DJUR

, 1Mo 7:2 rena d., sju av varje

3Mo 18:23 sex med ett d.

Dan 7:3 fyra stora d. kom upp ur havet

Hos 2:18 ett förbund med vilda d.

DJUREN

, 3Mo 26:6 driva bort de farliga d.

Pre 3:19 människorna och d. samma slut

DJÄVULEN

, Mt 25:41 den eviga eld som väntar d.

Lu 4:6 D. sa: Jag ska ge dig all makt

Lu 8:12 d. tar bort ordet ur deras hjärtan

Joh 8:44 Ni har d. till far

Ef 4:27 ge inte d. en möjlighet

Jak 4:7 motarbeta d., så ska han fly

1Pe 5:8 d., som ett rytande lejon

Upp 12:12 för d. har kommit ner till er

Upp 20:10 d. ska kastas i sjön av eld

DJÄVULENS

, Ef 6:11 stå emot d. listiga angrepp

1Jo 3:8 utplåna d. gärningar

DOG

, 2Kor 5:15 leva för honom som d. för dem

DOM

, 1Kor 11:29 äter och dricker en d. över sig

DOMARE

, Jes 33:22 Jehova är vår d., vår kung

Lu 18:2 en d. som inte respekterade Gud

DOMARSÄTE

, Joh 19:13 Pilatus satte sig på ett d.

Rom 14:10 Vi ska alla stå inför Guds d.

DOMEN

, 1Pe 4:17 d. börjar med Guds hus

DOMSTOLAR

, Mk 13:9 utlämna er åt lokala d.

DOMSTOLEN

, Dan 7:10 D. intog sin plats

DOP

, Rom 6:4 genom vårt d. till hans död

DOPET

, 1Pe 3:21 D. räddar nu också er

DORKAS

, Apg 9:36 lärjunge som hette Tabita, D.

DOTTER

, Lu 8:49 Din d. är död

DRAKEN

, Upp 12:9 d., den forntida ormen

DRAR

, Joh 6:44 om inte Fadern, d. honom

DRAR SIG UNDAN

, Heb 10:39 d. och går under

DRINKARE

, Ord 23:21 d. hamnar i fattigdom

1Kor 5:11 sluta umgås med d.

1Kor 6:10 d. ska inte ärva Guds rike

DRIVA

, Lu 22:63 började d. med honom och slå

DROTTNINGEN

, 1Ku 10:1 D. av Saba kom för att

DRYCKESOFFER

, Flp 2:17 utgjuts som ett d.

DRÄGG

, 1Kor 4:13 betraktats som världens d.

DRÖJA

, Hab 2:3 Även om den verkar d., fortsätt vänta

DRÖJER

, Jes 46:13 min räddning d. inte

Lu 12:45 börja tänka: Min herre d.

DRÖMMAR

, Pre 5:3 mycket omkring sig kommer d.

DUKTIG TALARE

, 2Mo 4:10 har aldrig varit d.

DUMHET

, Ord 19:3 d. lägger krokben

DUMMA

, Lu 12:20 D. människa, i natt

DUVA

, Mt 3:16 Guds ande sänka sig som en d.

DUVOR

, Mt 10:16 oskyldiga som d.

DYRBARA

, Hag 2:7 nationernas alla d. skatter

1Pe 1:19 med Kristus d. blod

DÅRSKAP

, 1Kor 3:19 världens vishet är d. i Guds ögon

DÅSIGHET

, Ord 23:21 d. klär dem i trasor

, 1Mo 3:4 Ni kommer inte alls att d.

Joh 11:26 som tror på mig aldrig d.

DÖD

, Hes 18:32 Jag finner inte glädje i någons d.

Hos 13:14 D., var är din udd?

Mt 25:46 de ska gå bort till evig d.

Lu 15:24 min son var d. men har fått liv

Rom 6:23 den lön synden betalar ut är d.

DÖDA

, Pre 9:5 de d. vet ingenting alls

Ef 2:1 gjort er levande, trots att ni var d.

Kol 3:5 D. era fysiska impulser

1Th 4:16 d. förenade med Kristus uppstå först

Upp 14:13 de d. som dör förenade med Herren

DÖDAR

, Joh 16:2 som d. er ska tro de gör sin plikt

DÖDAS

, Lu 20:38 inte de d. Gud utan de levandes

DÖDEN

, Rut 1:17 något annat än d. skulle skilja oss åt

Ps 89:48 Vem kan leva och aldrig möta d.?

Jes 25:8 Han ska uppsluka d. för alltid

Joh 8:51 håller mitt ord kommer aldrig se d.

Rom 5:12 d. spred sig till alla människor

1Kor 15:26 siste fienden som krossas är d.

1Th 4:13 dem som sover i d., för att ni inte ska sörja

Heb 2:9 Jesus mötte d. för allas skull

Heb 2:15 i slaveri på grund av fruktan för d.

Upp 21:4 D. ska inte finnas mer

DÖDSDOMEN

, 2Kor 1:9 kände att vi hade fått d.

DÖLJER

, Ord 28:13 d. sina synder kommer inte

DÖMA

, Lu 6:37 Sluta d., så ska ni inte bli dömda

Lu 22:30 sitta på troner och d. Israels 12 stammar

Apg 17:31 bestämt en dag då han ska d.

Rom 14:4 Vilken rätt har du att d.

1Kor 6:2 de heliga ska d. världen

DÖMANDE

, Joh 5:22 Fadern har överlåtit d. åt Sonen

DÖMER

, Job 34:12 den Allsmäktige d. aldrig orättvist

Jes 26:9 när du d. jorden lär sig

Mt 7:2 som ni d. andra ska ni bli dömda

Jak 4:12 vem är du som d. din medmänniska?

DÖP

, Mt 28:19 gör lärjungar, d. dem

DÖPT

, Mt 3:13 Jesus kom för att bli d.

Apg 8:36 något som hindrar mig att bli d.?

DÖPTA

, Lu 3:3 folket behövde bli d. för att

Apg 2:41 omkring 3 000 d.

DÖR

, Job 14:14 Om en människa d., kan hon få liv?

Joh 11:25 ska få liv, även om han d.

Rom 14:8 om vi d. tillhör vi Jehova

DÖRR

, 1Kor 16:9 d. till stor verksamhet

DÖRRARNA

, Joh 20:19 D. låsta, men Jesus kom in

DÖRREN

, Upp 3:20 Jag bultar på d.

DÖTTRAR

, Joel 2:28 Era söner och d. ska profetera

Apg 21:9 fyra ogifta d. som profeterade

2Kor 6:18 ni ska vara söner och d. till mig

DÖV

, 3Mo 19:14 inte förbanna den som är d.

DÖVA

, Mk 7:37 Han får de d. att höra

DÖVAS

, Jes 35:5 de d. öron ska höra

E

EDEN

, 1Mo 2:8 Gud planterade en trädgård i E.

EFESOS

, 1Kor 15:32 kämpat mot vilddjur i E.

EFTERFÖLJARE

, Mt 19:21 Kom och bli min e.

EFTERLIKNA

, 1Kor 11:1 E. mig, jag efterliknar Kristus

Ef 5:1 E. Gud, som älskade barn

Heb 13:7 e. deras tro

EGENDOM

, 4Mo 18:20 Jag är din andel och e.

EGENSKAPER

, Rom 1:20 se hans osynliga e.

EGYPTEN

, Mt 2:15 Ut ur E. kallade jag min son

EKONOMISK

, 1Th 2:9 för att inte bli en e. börda

ELD

, Jer 20:9 en e., instängd i mitt innersta

Mt 25:41 den eviga e. som väntar djävulen

1Th 5:19 Släck inte andens e.

2Pe 3:7 jorden hålls i förvar, i väntan på e.

ELDEN

, 1Kor 3:13 e. visar vilket slags arbete

ELDPELAREN

, 2Mo 13:22 och e. på natten

ELDSJÖN

, Upp 19:20 e. som brinner med svavel

ELEMENTÄRA

, Gal 4:9 världens e. idéer

ELIA

, Jak 5:17 E. bara en människa precis som vi

ELIS

, 1Sa 1:3 E. söner, präster åt Jehova

ELÄNDE

, Ps 119:50 Det tröstar mig i mitt e.

ELÄNDIGA

, Rom 7:24 Jag e. människa!

EMOT

, Rom 8:31 Gud är för oss, vem kan vara e.

EN

, 1Kor 8:6 bara e. Gud, och e. Herre, Jesus

ENATS

, Apg 15:25 e. om att utse

ENFÖDDE

, Joh 1:18 den e. guden har förklarat

Joh 3:16 gav sin e. son, för att

ENHET

, Ps 133:1 bröder bor i e.!

Ef 4:3 bevara andens e.

ENHETEN

, Ef 4:13 tills vi alla uppnår e. i tron

ENOK

, 1Mo 5:24 E. vandrade med Gud

ENSAM

, Joh 16:32 ni ska lämna mig e.

ENTUSIASM

, Heb 6:11 behåller er e.

ENVIST

, Apg 19:9 vägrade e. att tro

EPIDEMIER

, Lu 21:11 svält och e.

EPILEPTIKER

, Mt 4:24 e., och han botade

ERKÄNDA

, 2Kor 6:9 okända fast vi är e.

ERSÄTTNING

, 2Mo 21:36 då ska han ge e.

ESAU

, 1Mo 25:34 förstfödslorätten för E.

Heb 12:16 inte uppskattar heligt, likt E.

ESRA

, Esr 7:11 prästen och avskrivaren E.

ETIOPISK

, Apg 8:27 fick syn på en e. hovman

ETT

, 1Mo 2:24 de ska bli e.

EUNUCKER

, Jes 56:4 e. som väljer att göra min vilja

Mt 19:12 födda som e.

EVANGELIEFÖRKUNNAREN

, Apg 21:8 e. Filippus

EVIGA LIVET

, 1Ti 6:12 Grip ett fast tag om det e.

EVIGHETEN

, Pre 3:11 e. i människornas hjärtan

EVIGT

, 1Mo 3:22 inte ska äta och leva för e.

Ps 37:29 rättfärdiga ska bo på jorden för e.

Pre 3:14 allt som Gud gör består för e.

1Pe 1:25 Jehovas ord består för e.

EVIGT LIV

, Dan 12:2 ska vakna, några till e.

Lu 18:30 mångdubbelt i den här tiden, och e.

Joh 3:16 den som tror på honom ska få e.

Joh 17:3 leder till e.: att de lär känna dig

Apg 13:48 rätt inställning för att få e.

Rom 6:23 den gåva Gud ger är e.

EVODIA

, Flp 4:2 Jag uppmanar E. och Syntyke

EXEMPEL

, 1Kor 10:6 Allt detta fungerar som e.

F

FADER

, Mt 23:9 kalla inte någon på jorden er f.

FADERLÖSA

, 2Mo 22:22 f. ska du inte behandla illa

Ps 68:5 En far för de f.

FADERN

, Joh 4:23 sådana tillbedjare F. söker

Joh 5:20 F. visar Sonen allt han gör

Joh 10:30 Jag och F. är ett

Joh 14:6 Ingen kan komma till F. utom genom mig

Joh 14:28 F. är större än jag

Joh 14:28 vara glada över att jag går till F.

FALLA

, Ord 24:16 den rättfärdige kan f. sju gånger

FALLER

, Pre 4:10 om den ene f. kan den andre hjälpa

1Kor 10:12 se till att han inte f.

FALSK

, Ord 3:32 Jehova avskyr den som är f.

FALSKA

, Mt 26:59 Sanhedrin få fram f. vittnesmål

Gal 2:4 f. bröder kommit in i hemlighet

FALSKA PROFETER

, Mt 7:15 f. förklädda till får

FALSKHETEN

, Ef 4:25 gjort er av med f., tala sanning

FAMILJ

, Ef 2:19 ni är medlemmar av Guds f.

Ef 3:15 som varje f. har att tacka för sin existens

1Ti 5:8 inte tar hand om sin f., förnekat tron

FAMN

, Jes 40:11 han bär dem i sin f.

FAR

, 1Mo 2:24 lämna sin f. och sin mor

Ps 2:7 i dag har jag blivit din f.

Ps 89:26 Du är min F., min Gud

Ps 103:13 Som en f. är barmhärtig mot sina barn

Jes 9:6 Hans namn ska vara Evig f., Fredsfurste

Mt 6:9 Vår F. i himlen, vi ber att ditt namn

Lu 15:20 hans f. sprang och kramade honom

Joh 14:9 Den som har sett mig har sett min F.

FARAN

, Ord 22:3 kloke ser f. och tar skydd

FAR- OCH MORFÖRÄLDRAR

, 1Ti 5:4 ge tillbaka till f.

FAROR

, 2Kor 11:26 f. i städerna, i vildmarken

FARS

, Lu 2:49 Förstod ni inte att jag var i min F. hus?

FASOR

, Ps 91:5 behöver inte frukta nattens f.

Ord 3:25 inte vara rädd för oväntade f.

FAST

, Heb 5:14 f. föda är för de mogna

FASTA

, Jes 58:6 detta är den f. som jag vill se

1Kor 15:58 var f. och orubbliga

Kol 2:7 f. i tron

FASTAR

, Lu 18:12 Jag f. två gånger i veckan

FASTSTÄLLD TID

, Hab 2:3 synen uppfyllas vid f.

FATTIG

, Ord 30:9 eller så f. att jag stjäl och vanärar

2Kor 8:9 Kristus blev f. för er skull

FATTIGA

, Ps 9:18 de f. inte bortglömda för alltid

Ps 69:33 Jehova lyssnar på de f.

Lu 4:18 förkunna goda nyheter för de f.

Joh 12:8 De f. finns alltid hos er

2Kor 6:10 som f. fast vi gör många rika

Gal 2:10 att vi skulle tänka på de f.

FATTIGDOM

, Ord 30:8 Ge mig varken f. eller

2Kor 8:2 stor generositet, trots sin f.

FATTIGE

, 1Sa 2:8 den f. reser han ur askan

FATTNINGEN

, 2Th 2:2 inte snabbt tappa f.

FAVORISERAR

, Jak 2:9 om ni f. människor

FEGA

, 2Ti 1:7 inte en ande som gör oss f.

FEL

, Job 6:24 Hjälp mig förstå vad jag gjort för f.

FELET

, 5Mo 32:5 f. är deras eget

FEL KURS

, Gal 6:1 om någon slår in på f.

FESTADE

, Lu 15:13 f. han upp sitt arv

FESTMÅLTID

, Jes 25:6 f. med utsökta rätter, med vin

FIENDE

, Rom 12:20 f. hungrig, ge honom att äta

FIENDER

, 1Mo 3:15 ska göra dig och kvinnan till f.

Ps 110:2 Härska mitt ibland dina f.

Mt 5:44 Älska era f.

Mt 10:36 en man ska få f. i sin egen familj

1Kor 15:25 lagt alla f. under hans fötter

FIKONTRÄD

, 1Ku 4:25 under sin vinstock och sitt f.

Mik 4:4 under sin vinstock och sitt f.

FIKONTRÄDET

, Mt 21:19 Genast torkade f.

Mk 13:28 Lär er något av liknelsen om f.

FILIPPUS

, Apg 8:26 Jehovas ängel sa till F.

Apg 21:8 evangelieförkunnaren F., en av de sju

FILOSOFERNA

, Apg 17:18 epikureiska och stoiska f.

FILOSOFI

, Kol 2:8 fångar er med f.

FINA

, 1Kor 1:26 inte många visa, från f. familjer

FINGER

, 2Mo 8:19 Detta är Guds f.

2Mo 31:18 tavlor som Gud skrivit på med sitt f.

FISK

, Jon 1:17 sände en stor f. som slukade Jona

FISKAR

, Joh 21:11 nät fullt med stora f., 153 stycken

FISKNÄT

, Mt 13:47 Himmelriket som ett f.

FLASKKURBITSEN

, Jon 4:10 ledsen för f.

FLICKA

, 2Ku 5:2 tillfångatagit en liten f.

Mk 5:41 F. lilla, jag säger dig: Stig upp!

FLINTSKALLE

, 2Ku 2:23 Ge dig av, din f.!

FLINTSKALLIG

, 3Mo 13:40 Om en man blir f.

FLISAN

, Mt 7:3 f. i din broders öga

FLIT

, Ord 12:27 f. är en människas skatt

FLITIGA

, Ord 10:4 f. händer ger rikedom

Rom 12:11 Var f., inte lata

FLITIGES

, Ord 21:5 Den f. planer lyckas

FLOD

, Upp 22:1 f. med livets vatten

FLODEN

, Upp 12:16 jorden svalde f. som draken

FLY

, 1Kor 6:18 F. från sexuell omoral!

FOGA

, Heb 13:17 Var lydiga och f. er

2Pe 1:5 till er tro f. godhet

FOGAT SAMMAN

, Mt 19:6 Det Gud har f.

FOLK

, 2Mo 19:5 ni ska bli mitt särskilda f.

Jes 65:23 ett f. välsignat av Jehova

Apg 17:26 från en människa gjort alla f.

FORMAS

, Rom 12:2 inte längre f. av världen

1Pe 1:14 inte längre f. av de begär

FORSKADE

, 1Pe 1:10 studerade noggrant och f.

FORTSATTE

, Apg 5:42 varje dag f. de att undervisa

FOSTER

, Ps 139:16 Dina ögon såg när jag var ett f.

FOSTRA

, Ord 19:18 F. din son medan hopp finns

Ord 23:13 Glöm inte att f. ditt barn

FOSTRAN

, Ord 3:11 förkasta inte Jehovas f.

FOTFÄSTET

, 1Th 3:3 inte tappa f. av prövningar

FOTSPÅR

, 1Sa 8:3 de gick inte i sin fars f.

1Pe 2:21 följa i hans f.

FRAMGÅNG

, 1Ku 2:3 Då ska du få f. i allt

2Kr 20:20 Tro på hans profeter och få f.

Jes 55:11 mitt ord har f.

FRAMGÅNGSRIK

, Jos 1:8 Då kommer du att bli f.

FRAMSTEG

, Flp 3:16 oavsett vilka f. vi har gjort

1Ti 4:15 så att alla tydligt kan se dina f.

FRAMTID

, Ps 73:17 förstod vilken f. som väntade dem

Ord 24:20 de onda har ingen f.

Jer 29:11 ge er en f. och ett hopp

FRANSAR

, 4Mo 15:38 ha f. på sina kläder

FRED

, Ps 72:7 f. ska råda tills månen inte längre

Jer 6:14 Det är f.! när det inte är någon f.

Mk 9:50 och håll f. med varandra

Rom 12:18 håll f. med alla människor

1Th 5:3 F. och säkerhet! då ska undergång

FREDEN

, Jes 9:7 f. ska för evigt vila över

Upp 6:4 ta bort f. från jorden

FREDSFURSTE

, Jes 9:6 Hans namn ska vara F.

FRESTELSER

, Mt 6:13 hjälp oss att inte ge efter för f.

1Kor 10:13 samma f. som alla andra

FRIA

, Joh 8:32 sanningen ska göra er f.

FRIA TYGLAR

, Ord 29:15 barn som får f. drar skam

FRID

, Ps 29:11 ska välsigna sitt folk med f.

Ps 37:11 ödmjuka få njuta av stor f.

Ps 119:165 älskar din lag har stor f.

Jes 48:18 Då skulle din f. bli som en flod

Jes 54:13 lärda av Jehova, deras f. stor

Jes 57:21 ingen f. för de onda

Jes 60:17 insätta f. som tillsyningsmän

Mt 5:9 Lyckliga de som skapar f.

Joh 14:27 min f. vara kvar hos er, jag ger er den

Rom 5:1 ha f. med Gud genom Jesus

Rom 8:6 tankarna på anden leder till f.

Rom 14:19 sträva efter det som leder till f.

Flp 4:7 Guds f. skydda era hjärtan

Heb 12:14 Ansträng er för att ha f.

FRIDEN

, 1Pe 3:11 söka f. och jaga efter den

FRIDFULL

, Jes 32:18 bo på en f. plats

Apg 9:31 Församlingen in i en f. period

FRIHET

, Rom 8:21 Guds barns härliga f.

2Kor 3:17 där Jehovas ande är, där är f.

1Pe 2:16 använd inte er f. som ursäkt

2Pe 2:19 De lovar dem f.

FRIHETER

, Ord 11:2 tar sig f. leder till vanära

FRIKOSTIGT

, Jak 1:5 be till Gud, för Gud ger f.

FRIKÄND

, Rom 6:7 dött har blivit f. från synd

FRIKÖPA

, Ps 49:7 ingen kan f. någon annan

Hos 13:14 Från gravens makt ska jag f.

FRISKARE

, Job 33:25 ska bli f. än i ungdomen

FRUKT

, Mt 7:20 på deras f. ska ni känna igen dem

Lu 8:15 håller ut och bär f.

Joh 15:2 ansar för att den ska bära mer f.

Joh 15:8 ärad när ni fortsätter att bära f.

Gal 5:22 Andens f. är kärlek, glädje

FRUKTAN

, 1Mo 9:2 Alla djur ska känna f. för er

Jes 44:8 bli inte lamslagna av f.

Lu 12:4 ingen f. för dem som dödar kroppen

Lu 21:26 Människor ska bli lamslagna av f.

1Jo 4:18 Det finns ingen f. i kärleken

FRUKTANSVÄRT

, Heb 10:31 f. att falla i Guds händer

FRUKTEN

, 1Mo 3:3 inte äta f., inte ens röra den

FRUKTTRÄD

, Hes 47:12 båda sidor växa alla slags f.

FRÅNSTÖTANDE

, Rom 1:27 gjorde det som var f.

FRÄMMANDE

, Joh 10:5 känner inte igen en f. röst.

FRÄMSTE FÖRMEDLAREN

, Apg 3:15 dödade f. av liv

Heb 12:2 Jesus, den f. och fullkomnaren

FULLFÖLJA

, Apg 20:24 bara jag får f. mitt lopp

FULLFÖLJT

, 2Ti 4:7 jag har f. loppet

FULLKOMLIG

, Ps 19:7 Jehovas lag är f.

Mt 5:48 vara fullkomliga, som er Far är f.

Heb 2:10 främste förmedlaren bli f. genom

FULLKOMLIGT

, 5Mo 32:4 Klippan, f. är allt han gör

FULLSTÄNDIG HÄNGIVENHET

, 2Mo 34:14 Gud kräver f.

HV 8:6 f. är lika obeveklig som graven

FULLSTÄNDIGT

, 1Th 4:1 uppmanar er att göra det mer f.

FULLVUXNA

, 1Kor 14:20 bli f. i fråga om förståndet

Ef 4:13 Då blir vi f.

FUNGERAR

, Ef 4:16 När varje kroppsdel f.

FUNKTION

, Rom 12:4 kroppsdelar, inte samma f.

FURSTAR

, Ps 45:16 gör dem till f. på hela jorden

Jes 32:1 f. ska styra med rättvisa

FURSTEN

, Dan 10:13 f. över Persiens rike

FÅGELFÅNGARENS

, Ps 91:3 från f. fälla

FÅGLAR

, Mt 6:26 Se på himlens f.

FÅLLAN

, Joh 10:16 andra får, inte tillhör den här f.

FÅNGA

, Lu 5:10 nu ska du f. människor

FÅR

, Jes 53:7 fördes som ett f. för att slaktas

Hes 34:12 ta hand om mina f.

Joh 21:16 herde för mina små f.

FÅREN

, Ps 100:3 hans folk och f. på hans betesmark

Mt 25:33 ställa f. på sin högra sida

FÅTT

, Lu 12:48 f. mycket ska man kräva mycket

FÄLLA

, Ps 91:3 räddar dig från fågelfångarens f.

Ord 29:25 Människofruktan är en f.

FÄLTEN

, Joh 4:35 se på f. – de är redo för skörd

FÄNGELSE

, Mt 25:36 Jag satt i f., och ni besökte mig

Apg 12:5 Medan Petrus satt i f. bad församlingen

Heb 13:3 Kom ihåg dem som sitter i f.

Upp 2:10 Djävulen kasta några av er i f.

FÄNGELSEDÖRRARNA

, Apg 5:19 ängel öppnade f.

FÄNGELSET

, Apg 16:26 stor jordbävning, f. skakades

FÄSTE

, Jes 25:4 f. för den svage och den fattige

FÄSTNING

, Ps 18:2 Jehova är min f.

FÄST VID

, Upp 3:19 tillrättavisar alla som jag är f.

FÖDD

, Job 14:1 Människan, av kvinna f.

FÖDDA

, 1Pe 1:3 f. på nytt till ett levande hopp

FÖDDE

, Jes 66:7 Innan hon fick värkar f. hon

FÖDDES

, Ps 51:5 Jag f. med skuld

FÖDELSEDAG

, 1Mo 40:20 var det faraos f.

Mt 14:6 man firade Herodes f.

FÖLJDE

, Mt 4:20 lämnade näten och f. honom

FÖLJER

, Joh 10:27 Mina får lyssnar, och de f. mig

Upp 14:4 de f. lammet vart det än går

FÖNSTRET

, Apg 20:9f. satt en ung man, Eutykos

FÖRAKTAD

, Jes 53:3 Han var f., man undvek honom

FÖRBANNA

, 4Mo 23:8 kan jag f. dem som Gud inte

Job 2:5 han kommer f. dig rakt i ansiktet

Job 2:9 hans hustru sa: F. Gud och dö!

Rom 12:14 Ni ska välsigna, inte f.

FÖRBINDA

, Hes 34:16 Jag ska f. de skadade

FÖRBITTRAD

, 3Mo 19:18 inte vara f. på någon

FÖRBJÖD

, Apg 5:28 Vi f. er uttryckligen att

FÖRBLINDAT

, 2Kor 4:4 den här världens gud har f.

FÖRBRUKA

, 2Kor 12:15 gärna f. mig själv för er skull

FÖRBUND

, 1Mo 15:18 slöt Jehova ett f. med Abram

Jer 31:31 jag ska sluta ett nytt f.

Lu 22:29 sluter ett f. med er om ett rike

FÖRBUNDET

, Lu 22:20 det nya f. giltigt

FÖRDEL

, 1Kor 10:33 göra det som är till f. för alla

FÖRDÄRVA

, Upp 11:18 f. dem som fördärvar jorden

FÖRDÖMDA

, Joh 7:49 hopen som inte kan lagen är f.

FÖREBILD

, 1Pe 2:21 Kristus gav er en f.

FÖREDÖME

, 1Ti 4:12 Bli ett f. för de trogna

FÖREDÖMEN

, 1Pe 5:3 ni ska vara f. för hjorden

FÖRENA

, Ef 1:10 nämligen att f. allt i Kristus

FÖRENADE

, Flp 2:2 helt f. i samma tänkesätt

FÖRENINGSBAND

, Kol 3:14 kärleken, ett fullkomligt f.

FÖRFALSKAR

, 2Kor 4:2 vi f. inte Guds ord

FÖRFOGANDE

, Rom 6:13 ställ er till f. i Guds tjänst

FÖRFÖLJA

, Joh 15:20 Om de förföljt mig ska de f. er

FÖRFÖLJD

, Ps 119:86 f. utan anledning

FÖRFÖLJDA

, Mt 5:10 Lyckliga de som blivit f.

1Kor 4:12 f., härdar tålmodigt ut

2Kor 4:9 Vi är f., men inte övergivna

FÖRFÖLJDE

, Apg 22:4 jag f. dem ända till döds

FÖRFÖLJELSE

, Mt 13:21 f., faller på en gång

Mk 4:17 f. för ordets skull, faller

Mk 10:30 barn och åkrar, tillsammans med f.

FÖRFÖLJER

, Rom 12:14 välsigna dem som f.

FÖRFÖR

, Ord 7:21 Hon f. honom med silkeslen röst

FÖRGÄVES

, Jes 65:23 De ska inte slita f.

Mt 15:9 F. tillber de mig

1Kor 15:58 Herrens tjänst aldrig är f.

FÖRHASTAR

, Ord 19:2 f. sig kommer att synda

FÖRHÄRDAD

, Heb 3:13 f. genom synden

FÖRINTAS

, 2Pe 3:7 ogudaktiga människorna ska f.

FÖRKASTAT

, Jer 8:9 f. Jehovas ord

FÖRKLARADE

, Neh 8:8 De f. innebörden i lagen

Apg 17:3 Med hänvisningar f. och bevisade

FÖRKLARAT

, Joh 1:18 han har f. vem han är

FÖRKROSSAD

, Ps 51:17 f. människa avvisar du inte

Jes 66:2 den som är ödmjuk och f. i anden

FÖRKROSSADE

, Jes 57:15 bor hos f. och ödmjuka

FÖRKUNNA

, 2Ti 4:5 f. de goda nyheterna

FÖRKUNNADE

, Lu 8:1 gick från stad till stad och f.

2Pe 2:5 Noa f. Guds rätta väg

FÖRKUNNAR

, 1Kor 11:26 f. Herrens död, till dess

FÖRKUNNAS

, Mt 24:14 goda nyheterna om riket ska f.

FÖRLAMADE

, Lu 5:24 till den f. mannen: Res dig

FÖRLITA

, Ps 62:8 F. er alltid på honom

Ps 146:3 F. dig inte på mäktiga män

Ord 3:5 F. dig på Jehova av hela ditt hjärta

1Pe 4:11 f. sig på Guds kraft

FÖRLITAR

, Ps 56:11 på Gud f. jag mig och är inte rädd

Ps 84:12 lycklig är den som f. sig på dig

FÖRLORAD

, Lu 15:24 min son var f. men kom tillbaka

FÖRLUST

, 1Kor 6:7 Varför tar ni inte hellre en f.

FÖRLÅT

, Ps 25:11 f. min synd, fast den är stor

FÖRLÅTA

, Mt 18:21 hur många gånger ska jag f.?

FÖRLÅTER

, Neh 9:17 en Gud som villigt f.

Ps 103:3 Han f. alla mina felsteg

Ord 17:9 Den som f. felsteg visar kärlek

Jes 55:7 för Gud f. villigt

Mt 6:14 om ni f. kommer er Far att förlåta er

FÖRLÅTIT

, Kol 3:13 som Jehova villigt har f. er

FÖRLÅTNA

, Mt 26:28 blod, få sina synder f.

FÖRLÄNG

, Jes 54:2 f. dina tältlinor och förstärk

FÖRMÅGA

, 2Mo 35:35 gett dem f. att utföra arbeten

Mt 25:15 Talenterna fördelades efter f.

FÖRMÅNEN

, Flp 1:29 f. att lida för hans skull

FÖRMÄTENHET

, 1Sa 15:23 f. är lika illa som magi

FÖRNEKA

, Mk 14:30 tre gånger f. att du känner mig

FÖRNEKAR

, Ord 30:9 blir så mätt att jag f. dig

Tit 1:16 med sina handlingar f. de honom

FÖRNUFT

, Lu 15:17 hade tagit sitt f. till fånga

FÖRORENAR

, 2Kor 7:1 rena oss från allt som f. kropp

FÖRRÅDA

, Mt 26:21 En av er ska f. mig

FÖRSAMLING

, Mt 16:18 på denna klippa bygga min f.

Apg 20:28 herdar för Guds f.

FÖRSAMLINGEN

, Ps 22:25 lovprisa dig i den stora f.

Ps 40:9 förkunnar i den stora f.

Rom 16:5 Hälsa f. i deras hus

FÖRSAMLINGSTJÄNARE

, 1Ti 3:8 F. ska vara

FÖRSEGLA

, Dan 12:4 f. boken intill ändens tid

FÖRSEGLADE

, Dan 12:9 orden f. fram till ändens tid

FÖRSENAD

, Hab 2:3 den kommer inte att bli f.!

FÖRSENAT

, Hes 12:28 Inget kommer att bli f.

FÖRSIKTIG

, Ord 14:16 Den vise är f.

FÖRSIKTIGA

, Mt 10:16 f. som ormar, oskyldiga som

FÖRSONADE

, Rom 5:10 vi blev f. med Gud

2Kor 5:19 Gud f. en värld med sig själv

FÖRSONAS

, Mt 5:24 lämna offergåvan och genast f.

1Kor 7:11 fortsätta vara ensam eller f.

FÖRSONING

, 3Mo 16:34 åstadkomma f. en gång om året

FÖRSONINGSOFFER

, Rom 3:25 som ett f.

1Jo 2:2 Han är ett f.

FÖRST

, Mk 9:35 den som vill vara f. måste vara sist

FÖRSTA

, Ord 8:22 jag var det f. av hans verk

Mt 19:30 många av de f. ska bli de sista

FÖRSTFÖDDA

, 2Mo 11:5 alla f. i Egypten ska dö

FÖRSTFÖDDE

, Kol 1:15 den f. av allt skapat

FÖRSTLINGSFRUKTEN

, Rom 8:23 vi har fått f., anden

FÖRSTOD

, Neh 8:8 så att folket f. det som lästes

FÖRSTÅ

, Job 6:24 Hjälp mig f. vad jag gjort för fel

Ps 119:27 Hjälp mig f. dina befallningar

FÖRSTÅND

, Ord 3:5 stöd dig inte på ditt eget f.

FÖRSTÅNDET

, 1Kor 14:20 bli fullvuxna i fråga om f.

FÖRSVARA

, Flp 1:7 f. och juridiskt befästa

1Pe 3:15 alltid beredda att f. ert hopp

FÖRSÄLJARE

, 2Kor 2:17 vi är inte f. av Guds ord

FÖRTALADE

, 1Kor 4:13 om f. svarar vi vänligt

FÖRTJÄNADE

, Heb 11:38 Världen f. dem inte

FÖRTJÄNAR

, Mt 10:37 f. inte att vara min efterföljare

Lu 15:19 f. inte längre att kallas din son

FÖRTROENDEN

, Ord 11:13 den pålitlige bevarar f.

FÖRTRYCK

, Ps 72:14 Från f. och våld ska han

Pre 7:7 F. kan driva den vise till vansinne

FÖRTRYCKARE

, Pre 4:1 f. som hade makten

FÖRTVIVLADE

, Ps 34:18 Jehova är nära de f.

Ps 147:3 Han läker de f.

FÖRTVIVLAT

, Mt 26:75 han gick ut och grät f.

FÖRUTSÄTTNINGAR

, Gal 6:1 ni som har andliga f.

FÖRVALTARE

, 1Kor 4:2 pålitliga f.

FÖRVALTAREN

, Lu 12:42 Vem är den trogne f.?

FÖRVALTNING

, Ef 1:10 upprätta en f.

FÖRVANDLADES

, Mt 17:2 Där f. han inför dem

FÖRVANDLAS

, Rom 12:2 f. genom att förnya ert sinne

FÖRVÅNADE

, 1Pe 4:4 f. över att ni inte längre

FÖRVÄNTANSFULLT

, Lu 3:15 Folket var f.

FÖRVÄNTAR

, Mik 6:8 vad f. Jehova av dig?

FÖRVÄNTAS

, Job 23:12 mer än vad som f. av mig

FÖRÄLDRALÖSA

, Jak 1:27 ta hand om f. och änkor

FÖRÄLDRAR

, Lu 18:29 lämnat f. för Guds rikes skull

Lu 21:16 bli svikna av f. och bröder

2Kor 12:14 f. spara åt sina barn

Ef 6:1 var lydiga mot era f.

Kol 3:20 alltid lydiga mot era f.

FÖRÄNDRAS

, Mal 3:6 jag är Jehova, jag f. inte

FÖTTER

, Joh 13:5 började tvätta lärjungarnas f.

Rom 16:20 krossa Satan under era f.

G

GABRIEL

, Lu 1:19 G., som står inför Gud

GALEN

, Joh 10:20 Han är demonbesatt och g.

GAMALIELS

, Apg 22:3 utbildad vid G. fötter

GAMLE

, Dan 7:9 den G. av dagar satte sig

GAMMAL

, Ps 37:25 och nu är jag g., men

GARANTI

, Apg 17:31 g. genom att uppväcka

2Kor 1:22 g. på det som ska komma, anden

Ef 1:14 en g. på att vi ska få vårt arv

GE

, Apg 20:35 lyckligare att g. än att få

GEHASI

, 2Ku 5:20 G.: jag springer efter honom

GEHENNA

, Mt 10:28 utplåna kropp och själ i G.

GENERATIONEN

, Mt 24:34 g. ska inte försvinna

GENERÖS

, Ord 11:24 är g. och får mer

GENERÖSA

, 1Ti 6:18 vara g. och dela med sig

GENERÖSA OMTANKE

, 1Kor 15:10 hans g. inte förgäves

2Kor 6:1 inte förfela syftet med den g.

2Kor 12:9 nöja dig med den g. jag visar

GENERÖSA OMTANKEN

, Joh 1:17 g. kom genom Jesus

GENERÖSE

, Ord 11:25 Den g. får rikt igen

GENOMBORRAT

, Sak 12:10 se på honom som de g.

GER

, 2Kor 4:1 har denna tjänst, g. vi inte upp

2Kor 4:16 Därför g. vi inte upp

Gal 6:9 skörda, bara vi inte g. upp

GETTERNA

, Mt 25:32 herde skiljer fåren från g.

GIBEON

, Jos 9:3 invånarna i G. fick höra

GIDEONS

, Dom 7:20 Jehovas och G. svärd!

GIFTA

, 1Kor 7:25 aldrig varit g., ingen befallning

GIFTA KVINNOR

, Ef 5:22 G., underordna er era män

GIFTA SIG

, 1Mo 27:46 Om Jakob skulle g. med

1Kor 7:9 bättre g. än brinna av begär

1Kor 7:36 inga invändningar. Låt honom g.

1Kor 7:39 fri att g., med någon som tjänar Herren

GIFTER

, Mt 22:30 I uppståndelsen g. man sig inte

1Kor 7:38 inte g. sig gör ett bättre val

GIFTE SIG

, Mt 24:38 före översvämningen, g.

GIRIG

, 1Kor 5:11 sluta umgås med någon g.

GIRIGA

, 1Kor 6:10 g. ska inte ärva Guds rike

GIRIGHET

, Lu 12:15 akta er för all g.

Kol 3:5 g., som är avgudadyrkan

GLAD

, Ord 27:11 var vis, gör mig stolt och g.

Pre 8:15 bättre att äta, dricka och vara g.

2Kor 9:7 Gud älskar en g. givare

GLADA

, 1Kr 29:9 Folket var g. att få ge

Apg 5:41 lämnade Sanhedrin, g. över

GLADDES

, Ord 8:30 Hela tiden g. jag inför honom

GLIDER

, Heb 2:1 så att vi aldrig g. bort

GLÄD

, Rom 12:12 G. er i hoppet

Rom 12:15 G. er med dem som gläder sig

Flp 4:4 G. er alltid i Herren. G. er!

GLÄDER

, Joh 8:29 jag gör alltid det som g. honom

3Jo 4 g. mig, mina barn vandrar i sanningen

GLÄDJA

, Flp 3:1 fortsätt att g. er i Herren

Kol 1:10 så att ni kan g. honom i allt

GLÄDJAS

, Jes 65:13 Mina tjänare ska g., men ni

Rom 5:3 låt oss g. under svårigheter

GLÄDJE

, Neh 8:10 den g. Jehova ger är er styrka

Job 38:7 morgonstjärnorna ropade av g.

Ps 1:2 har sin g. i Jehovas lag

Ps 37:4 Låt Jehova vara din största g.

Ps 100:2 Tjäna Jehova med g.

Hes 18:32 Jag finner inte g. i någons död

Lu 8:13 lyssnar på ordet med g., men

Lu 15:7 g. i himlen över syndare som ångrar sig

Rom 15:13 ber att Gud ska fylla er med g.

1Th 1:6 den g. som helig ande ger

Heb 12:2 den g. som låg framför honom

GLÄDJEN

, Joh 16:22 ingen ska ta ifrån er g.

GLÄDS

, Ps 149:4 Jehova g. över sitt folk

GLÖMMA

, Jes 49:15 Kan en mor g. sitt lilla barn?

GLÖMMER

, 5Mo 4:23 Se till att ni inte g. förbundet

Ps 119:141 jag g. inte dina befallningar

Flp 3:13 g. det som ligger bakom mig

Heb 6:10 Gud g. inte det ni har gjort

GOD

, Rom 5:7 Möjligtvis dö för en som är g.

GODA

, Ps 84:11 Gud håller inte tillbaka det g.

Rom 7:19 jag gör inte det g. som jag vill

GODA NYHETER

, Jes 52:7 över bergen med g.

GODA NYHETERNA

, Mt 24:14 g. ska förkunnas

Lu 4:43 förkunna de g., därför jag sänts ut

Rom 1:16 Jag skäms inte för de g.

1Kor 9:16 förkunnar de g., min skyldighet

1Kor 9:23 allt gör jag för de g.

GODKÄND

, 2Ti 2:15 för att bli g. av Gud

GODKÄNNER

, Ef 5:10 försäkra att Herren g. det ni gör

GODKÄNT

, Lu 3:22 min son, jag har g. dig

GOLGOTA

, Joh 19:17 Huvudskalleplatsen, G.

GOLJAT

, 1Sa 17:4 en krigare hette G.

GOMORRA

, 1Mo 19:24 eld och svavel, Sodom och G.

GOTT

, 1Mo 1:31 Gud såg att det var mycket g.

1Mo 3:5 få kunskap om g. och ont

Gal 6:10 göra g. mot alla

GRANSKA

, Ps 26:2 G. mig, Jehova, rena mitt hjärta

2Kor 13:5 Fortsätt g. er själva om ni lever i tron

GRANSKAR

, Ord 21:2 Jehova g. hans motiv

GRAVARNA

, Joh 5:28 alla i g. ska höra hans röst

GRAVEN

, Job 14:13 Om du ville gömma mig i g.

Pre 9:10 för i g. finns varken arbete eller

Apg 2:31 Messias inte överges i g.

Upp 1:18 nycklarna till döden och till g.

Upp 20:13 döden och g. gav tillbaka de döda

GRAVENS

, Hos 13:14 Från g. makt ska jag friköpa

GRAVID

, 2Mo 21:22 stöter till en g. kvinna så att

1Th 5:3 som värkarna drabbar en g. kvinna

GREPP

, Flp 2:16 ett fast g. om livets ord

GROP

, Ord 26:27 gräver en g. faller själv däri

GROPEN

, Mt 15:14 blind leder blind faller båda i g.

GRUND

, Lu 6:48 gräver till berget för en stadig g.

Rom 15:20 inte bygga vidare på någon annans g.

1Kor 3:11 ingen annan g. än Kristus

1Pe 5:10 Gud ska ge er en säker g.

GRUNDHÖRNSTENEN

, Ef 2:20 Jesus själv är g.

GRUNDLÄGGNING

, Mt 25:34 rike, sedan världens g.

GRUPPERINGAR

, 1Kor 1:10 inte g. bland er

GRYM

, Ord 12:10 den onde är g. när han visar omsorg

GRYNINGENS

, Ord 4:18 rättfärdigas stig som g. ljus

GRÅNAT

, Ps 92:14 frodas när deras hår har g.

GRÅT

, Ps 6:6 av g. dränks min vilobädd

Jes 65:19 Aldrig mer ska g. eller klagan höras

Rom 12:15 g. med dem som gråter

GRÅTER

, Lu 6:21 Lyckliga är ni som g. nu

GRÅTT

, Ord 16:31 G. hår är en vacker krona

GRÄL

, Ord 15:18 den tålmodige stillar g.

GRÄNSER

, Ps 119:96 ditt bud saknar g.

GRÄNSERNA

, 1Th 4:6 inte överskrida g. för passande

GRÄSHOPPOR

, Jes 40:22 dess invånare är som g.

GRÄSHOPPORNA

, Joel 1:4 lämnades kvar av g.

GRÄT

, Hos 12:4 Han g. och vädjade om en välsignelse

Mt 26:75 han gick ut och g. förtvivlat

GUD

, 5Mo 10:17 Jehova är gudarnas G. och

Mt 27:46 min G., varför har du övergett mig?

Joh 1:18 Ingen människa har sett G.

Joh 20:17 upp till min G. och er G.

1Kor 8:4 att det bara finns en enda G.

2Kor 4:4 den här världens g. har förblindat

Ef 4:6 en enda G., allas Far

1Jo 4:8 G. är kärlek

GUDEN

, Joh 17:3 lär känna dig, den ende sanne G.

GUDHÄNGIVENHETEN

, 1Ti 4:8 g. nyttig på alla sätt

GUDS ORD

, Jes 40:8 G. består för evigt

Mk 7:13 ni upphäver G. med era traditioner

1Th 2:13 inte människors ord, utan G.

Heb 4:12 G. är levande och utvecklar kraft

GULD

, Hes 7:19 Varken silver eller g. ska rädda

Dan 3:1 Nebukadnessar gjorde en staty av g.

GULDSTATYN

, Dan 3:18 vi skulle aldrig tillbe g.

GULDÄPPLEN

, Ord 25:11 Som g. på silverfat

GYNNSAMMA

, 2Kor 6:2 Nu är den särskilt g. tiden

, 1Kor 7:15 den som inte är troende väljer att g.

GÅ UT

, Jes 52:11 G. därifrån, rör inte något orent

Upp 18:4 G. från henne, mitt folk

GÅVA

, Mt 10:8 Det ni fått som g. ska ni ge som g.

Rom 6:23 den g. Gud ger är evigt liv

1Kor 7:7 var och en har sin g. från Gud

GÅVOR

, 1Kr 29:9 Folket var glada att få ge g.

Rom 12:6 vi har g. av olika slag

Ef 4:8 han gav människor som g.

Jak 1:17 Alla goda g. kommer från ovan

GÄRNA

, Rom 1:15 vill g. förkunna de goda nyheterna

GÄRNINGAR

, Joh 14:12 Han ska göra ännu större g.

Heb 9:14 rena våra samveten från döda g.

GÄST

, Ps 15:1 vem får vara g. i ditt tält?

GÄSTFRI

, Tit 1:7, 8 en tillsyningsman ska vara g.

GÄSTFRIA

, Rom 12:13 Var alltid g.

Heb 13:2 Glöm inte att vara g.

1Pe 4:9 Var g. utan att klaga

3Jo 8 vår skyldighet att vara g.

GÖMT

, Lu 8:17 inget g. som inte ska bli synligt

GÖR

, Rom 7:15 jag g. inte det jag vill göra, utan

GÖRARE

, Jak 1:22 Bli ordets g.

H

HADES

. Se GRAVEN.

HAL

, Ps 73:18 Du ställer dem på h. mark

HALLELUJA

. Se LOVPRISA JAH.

HALM

, Jes 65:25 lejonet ska äta h.

1Kor 3:12 bygger vidare på grunden med h.

HALT

, Mal 1:8 offrar ett h. eller sjukt djur

HALVHJÄRTAT

, Jer 48:10 utför Jehovas uppdrag h.

HAND

, Ps 145:16 Du öppnar din h. och ger

Jes 41:10 fast grepp med min högra h.

Sak 14:13 den ene lyfta h. mot den andre

HANDEN

, Mt 6:3 vänstra h. inte veta vad högra gör

HANNA

, Lu 2:36, 37 H., en profetissa, 84 år

HARMAGEDDON

, Upp 16:16 på hebreiska H.

HARMONISKT

, Ef 4:16 kroppen h. sammanfogad

HATA

, 3Mo 19:17 inte h. broder i ditt hjärta

Ps 97:10 älskar Jehova, h. det som är ont

Ord 8:13 Respekt för Jehova är att h. det onda

Am 5:15 H. det onda, älska det goda

HATADE

, Mt 24:9 h. på grund av mitt namn

HATAR

, Ps 45:7 du h. det som är ont

Ord 6:16 sex saker Jehova h.

Lu 6:27 gör gott mot dem som h. er

Joh 7:7 Världen h. mig därför att jag

1Jo 3:15 h. sin broder är en mördare

HATAT

, Joh 15:25 De har h. mig utan orsak

HAV

, Jes 57:20 de onda är som ett upprört h.

HAVSBOTTNEN

, 2Mo 14:21 och h. blev till torr mark

HELA ER SJÄL

, Ef 6:6 gör Guds vilja av h.

Kol 3:23 vad ni gör, arbeta på det av h.

HELGAT

, 1Ku 9:3 Jag har h. detta hus

HELGEDOM

, 2Mo 25:8 göra en h. åt mig

Ps 73:17 tills jag gick in i Guds storslagna h.

HELGEDOMEN

, Ps 78:60 Till slut övergav han h. i Silo

HELHJÄRTADE

, 2Kr 16:9 hjälpa dem som är h.

HELHJÄRTAT

, 1Kr 28:9 tjäna Gud h. och villigt

Rom 6:17 h. lyder den lära

HELIG

, 3Mo 19:2 vara heliga, för jag är h.

Upp 4:8 H., h., h. är Jehova Gud

HELIGA

, 1Pe 1:15 ni ska vara h. i allt ni gör

HELIGA ANDE

, Ps 51:11 ta inte ifrån mig din h.

Ef 4:30 gör inte Guds h. bedrövad

HELIGA ANDEN

, Lu 3:22 den h. i form av en duva

Joh 14:26 hjälparen, den h., ska påminna er

Apg 1:8 kraft när den h. kommer över er

Apg 5:32 den h., Gud har gett åt dem

HELIGA HEMLIGHET

, Rom 16:25 den h. som varit dold

HELIGA HEMLIGHETEN

, Ef 3:4 insikt jag har i den h.

HELIG ANDE

, Lu 1:35 H. ska komma över dig

Lu 11:13 Far vill ge h. till dem som ber

Apg 2:4 alla uppfylldes av h.

HELIGT

, Jer 1:5 fick h. uppdrag innan du föddes

Hes 36:23 alla att inse att mitt namn är h.

HEMLIGA

, Ps 91:1 den Högstes h. plats

HEMLIGHETEN

, Flp 4:12 lärt mig h. med att vara nöjd

HEMLIGHETER

, Ord 20:19 förtalar avslöjar h.

Ord 25:9 avslöja inte andras h.

HERDAR

, Hes 34:2 h. ser till att de själva får mat!

Apg 20:28 tillsyningsmän, h. för Guds församling

Ef 4:11 några till h. och lärare

1Pe 5:2 Var h. för Guds hjord

HERDE

, Ps 23:1 Jehova är min h.

Jes 40:11 Som en h. tar hand om sin hjord

Hes 37:24 David deras kung och h.

Mt 9:36 som får utan h.

Joh 10:16 en enda hjord under en enda h.

HERDEN

, Sak 13:7 Slå h., och fåren ska skingras

Joh 10:11 den gode h., ger sitt liv för fåren

Joh 10:14 Jag är den gode h., känner mina får

HERRAR

, Mt 6:24 Ingen kan vara slav åt två h.

1Kor 8:5 finns många gudar och många h.

HERRAVÄLDE

, Dan 4:34 hans h. är ett evigt h.

HERRE

, 5Mo 10:17 Jehova är herrarnas H.

Mt 7:22 H., h., vi har profeterat i ditt

Mt 9:38 Be skördens h. att sända ut

Mt 22:44 Jehova sa till min h.: Sätt

Rom 6:14 Synden får inte vara h. över er

Rom 14:4 hans h. bestämmer om han faller

Kol 4:1 ni har också en H. i himlen

HERREN

, 1Kor 7:39 gifta sig med någon som tjänar H.

HETSIG

, Ord 14:17 Den som är h. beter sig dumt

HETSIGE

, Ord 14:29 den h. avslöjar sin dårskap

Ord 19:19 Den h. måste ta sitt straff

HETSIGT

, Apg 15:39 De grälade h. om saken

HIMLEN

, Ps 19:1 H. förkunnar Guds härlighet

Joh 3:13 ingen har stigit upp till h.

2Kor 12:2 blev bortryckt till tredje h.

HIMMEL

, Ps 8:3 När jag ser din h., månen, stjärnorna

2Pe 3:13 en ny h. och en ny jord

HINDRA

, 1Th 2:16 h. oss att tala till folk

HISKIA

, 2Ku 19:15 H. bad till Jehova

HJORD

, Lu 12:32 Lilla h., var inte rädd

HJUL

, Hes 1:16 ett h. satt inuti ett annat h.

HJÄLM

, Ef 6:17 ta emot räddningens h.

HJÄLP

, Ps 46:1 en h. lätt att finna i svåra tider

HJÄLPA

, Rom 15:1 starka är skyldiga att h. de svaga

HJÄLPARE

, Joh 14:16 ge er en annan h.

HJÄLPAREN

, Joh 14:26 h., den heliga anden

HJÄLPLÖS

, Ps 40:17 jag är h. och fattig

HJÄLPLÖSE

, Ps 41:1 visar den h. omsorg

HJÄRTA

, 1Mo 6:5 människors h. drogs till ont

2Mo 35:21 drevs av sitt h. kom med bidrag

5Mo 6:6 befallningar i ditt eget h.

Ps 51:10 Skapa ett rent h. i mig

Ps 51:17 Gud vill ha ett förkrossat h.

Ord 4:23 Skydda ditt h. mer än något

Ord 17:22 Ett glatt h. är god medicin

Jer 31:33 skriva min lag i deras h.

Mt 22:37 älska Jehova av hela ditt h.

Lu 12:34 där er skatt är kommer ert h. vara

Apg 16:14 Jehova öppnade hennes h.

Heb 3:12 utvecklar ett ont h. utan tro

1Jo 3:20 Gud är större än vårt h.

HJÄRTAN

, Lu 24:32 våra h. brann när han pratade

HJÄRTAT

, Ord 17:3 h. prövas av Jehova

Jer 17:9 H. är bedrägligt och desperat

Jer 17:10 Jehova utforskar h.

Mt 15:19 Från h. kommer mord, stöld

Lu 6:45 Det h. är fullt av

HJÄRTESORG

, Ord 17:25 oförståndig son ger h.

HOMOSEXUALITET

, 1Kor 6:9 män som utövar h.

HONUNG

, 2Mo 3:8 land som flödar av mjölk och h.

Ord 25:27 inte bra att äta för mycket h.

HOPAR

, Ps 40:12 Mina synder h. sig

HOPP

, Ps 146:5 Lycklig som sätter sitt h. till Jehova

Rom 8:24 ett h. man sett är inte ett h.

Rom 15:4 Allt som skrivits förr ger oss h.

Ef 1:18 förstå vilket h. han kallat er till

Ef 2:12 Ni hade inget h. och var utan Gud

Heb 6:19 h. som ett ankare för själen

HOPPAS

, Jer 17:5 Förbannad som h. på människor

HOPPET

, Rom 12:12 Gläd er i h.

HORN

, Dan 7:7 ett fjärde djur hade tio h.

HORNET

, Dan 8:8 det stora h. bröts av

HOTA

, Apg 4:17 Vi måste h. dem och förbjuda

Ef 6:9 på samma sätt, utan att h. dem

HOTELSER

, 1Pe 2:23 fick lida, kom inte med h.

HUND

, Ord 26:17 griper tag i öronen på en h.

Pre 9:4 bättre en levande h. än ett dött lejon

HUNDEN

, 2Pe 2:22 H. återvänder till sin spya

HUNGER

, Am 8:11 inte en h. efter bröd

HUNGERSNÖDEN

, Ps 37:19 i h. ska de äta sig mätta

HUNGRIGA

, Jes 65:13 Mina tjänare äta, ni h.

HUS

, 2Sa 7:13 han ska bygga ett h. för mitt namn

Ps 27:4 längtar efter att bo i Jehovas h.

Ps 84:1 Vad jag älskar ditt storslagna h.

Ps 101:2 vandra med rent hjärta i mitt h.

Jes 56:7 mitt h. ska vara ett bönens h.

Jes 65:21 bygga h. och bo i dem

Lu 2:49 Förstod ni inte att jag var i min Fars h.?

Joh 2:16 Gör inte min Fars h. till en marknadsplats!

Joh 14:2 I min Fars h. finns många rum

Apg 5:42 förkunna i templet och från h. till h.

Apg 7:48 Högste bor inte i h. människor byggt

Apg 20:20 undervisat offentligt och från h. till h.

2Kor 5:1 vi får ett evigt h. i himlen

Heb 3:4 Varje h. byggs ju av någon

HUSDJUR

, Ord 12:10 rättfärdige tar hand om sina h.

HUSET

, Ps 127:1 Om inte Jehova bygger h.

HUSTRU

, 1Mo 2:24 hålla sig till sin h.

Ord 5:18 gläd dig med din ungdoms h.

Ord 12:4 En bra h. en krona för sin man

Ord 18:22 finner en bra h. får del av Jehovas godhet

Ord 21:19 än med en kritiserande och lättretlig h.

Ord 31:10 Vem kan hitta en bra h.?

Pre 9:9 Njut av livet med din älskade h.

Mal 2:15 svik inte din ungdoms h.

1Kor 7:2 varje man leva med sin egen h.

1Kor 9:5 ta med oss en troende h.

HUSTRUR

, 1Ku 11:3 Han hade 700 h. och 300

Ef 5:28 älska sina h. som sina egna kroppar

HUVUD

, 1Kor 11:3 mannen är kvinnans h.

Ef 5:23 Kristus är församlingens h.

Ef 5:23 en man är sin hustrus h.

HUVUDET

, 1Mo 3:15 han ska krossa h. på dig

Dan 2:32 H. på statyn var av fint guld

HUVUDHÅREN

, Mt 10:30 räknat alla h.

HUVUDHÖRNSTENEN

, Ps 118:22 har blivit h.

HÅLLA

, Mt 28:20 lär dem att h. allt jag befallt

Joh 14:15 älskar mig kommer ni h. mina bud

HÅLLA FAST

, 5Mo 10:20 Jehova ska ni h. vid

Jos 23:8 Ni ska h. vid Jehova

HÅLLA SIG TILL

, 1Mo 2:24 h. sin hustru

HÅLLER

, 2Th 2:6 som h. honom tillbaka

HÅLLER FAST

, Job 1:8 Job h. vid det som är rätt

HÅLLER UT

, Mt 24:13 h. till slutet ska bli räddad

Lu 8:15 De h. och bär frukt

HÅLL FAST

, Rom 12:9 h. vid det goda

HÅLL UT

, Rom 12:12 H. under prövningar

HÅNA

, 1Sa 17:26h. Guds stridslinjer

Lu 18:32 ska h. honom, spotta på

HÅNAD

, 1Pe 2:23 h., kom inte med förolämpningar

HÅNAR

, Ord 27:11 svar till den som h. mig

Mt 5:11 Lyckliga när man h. er

HÅNFULLA

, 2Pe 3:3 sista dagarna, h. människor

HÅR

, 1Kor 11:14 vanära för en man att ha långt h.

HÅRD

, 1Ti 5:1 inte h. mot en äldre man

HÅRDA

, Ord 15:1 h. ord väcker vrede

Kol 3:19 var inte h. och elaka mot dem

HÅRDHÄNT

, 1Kor 9:27 h. mot min kropp

HÅRSTRÅ

, Lu 21:18 inte ett h. ska gå förlorat

HÅRT ARBETE

, 1Pe 1:13 Gör er mentalt redo för h.

HÄDAR

, Mk 3:29 den som h. den heliga anden

HÄKTET

, Apg 5:18 satte apostlarna i h.

HÄLSA

, 2Jo 10 och h. inte på honom

HÄMNAS

, Ord 20:22 Säg inte: Jag ska h.!

Rom 12:19 H. inte, mina älskade

HÄMND

, 2Th 1:8 när han tar h. på dem

HÄMNDEN

, 5Mo 32:35 Min är h.

HÄNDER

, Jes 35:3 ge styrka åt svaga h.

HÄNGIVEN

, 1Ti 4:7 Arbeta på att vara h. Gud

1Ti 6:6 stor fördel att vara h. Gud

HÄNGIVENHET

, Ps 69:9 brinner av h. för ditt hus

Rom 10:2 visar h. för Gud men saknar

HÄNGIVNA

, 2Ti 3:12 h. Gud kommer att bli förföljda

HÄNSYNSLÖS

, Ord 11:17 h. skapar problem

HÄR

, Ps 68:11 kvinnorna är en stor h.

HÄRLIGHET

, Rom 3:23 alla syndat och saknar Guds h.

Rom 8:18 i jämförelse med den h. som ska

HÄRLIGHETEN

, Upp 4:11 Jehova, värdig att få h.

HÄRLIGHETENS

, Dan 11:45 h. heliga berg

HÄRSKA

, 1Mo 3:16 din man kommer att h. över dig

Rom 6:12 Låt inte synden h. i era kroppar

HÄRSKAR

, Ord 29:2 när den onde h. suckar folket

HÄRSKARE

, Dan 4:17 inse att den Högste är h.

Joh 12:31 Nu ska världens h. kastas ut

Joh 14:30 världens h. kommer, och han

HÄRSKAT

, Pre 8:9 människor har h. över varandra

HÄRSKA ÖVER

, 1Mo 1:28 h. alla djur

HÄST

, Upp 6:2 vit h., och han som satt på den

Upp 19:11 jag såg en vit h.

HÖGRE

, Flp 2:3 tänk h. om andra

HÖGSTE

, Ps 83:18 Jehova, den H.

Dan 4:17 inse att den H. är härskare

HÖGT

, Rom 12:16 Inrikta er inte på det som är h.

HÖGTIDER

, 3Mo 23:4 Detta är Jehovas h.

HÖNA

, Mt 23:37 h. samlar ihop kycklingarna

HÖRA

, Rom 10:14 hur ska de h. om ingen predikar?

I

ILLA UTE

, 1Kor 9:16 i. om jag inte förkunnar

I MORGON

, 1Kor 15:32 äta och dricka, för i. ska vi dö

IMPONERA

, Mt 6:1 inte rättfärdiga för att i.

IMPONERANDE

, 1Kor 2:1 kom jag inte med i. retorik

INBLICK

, 1Pe 1:12 änglarna längtar efter att få i. i

INFÖR RÄTTA

, 1Kor 6:6 drar bröder varandra i.

INGÅENDE KUNSKAP

, Rom 10:2 de saknar i.

Kol 3:10 personligheten förnyas genom i.

1Ti 2:4 vilja att alla människor ska få i.

INNERLIGA BÖN

, Jak 5:16 En rättfärdig människas i.

INNERLIGA BÖNER

, 1Ti 2:1 Frambär böner och i.

Heb 5:7 Kristus frambar i. och vädjanden

INNERSTA

, Jer 20:9 som en eld, instängd i mitt i.

Upp 2:23 granskar hjärtat, de i. tankarna

INNERST INNE

, Rom 7:22 Den jag är i.

INRE

, 2Kor 4:16 vår i. människa förnyas

Ef 3:16 storhet ska stärka er i. människa

INRIKTA

, Kol 3:2 I. er på det där ovan

INRIKTAD

, Esr 7:10 Esra i. på att rådfråga

INSE

, 2Mo 7:5 egyptierna i. att jag är Jehova

Hes 39:7 nationerna i. att jag är Jehova

INSIKT

, 1Ku 8:47 de kommer till i. och ångrar sig

Ps 119:99 Jag har större i. än mina lärare

Ord 19:11 I. lägger band på vreden

Dan 12:3 De som har i. ska lysa lika klart

Mt 24:15 läsaren behöver ha i.

INSIKTSFULLT

, Lu 16:8 handlar mer i. än Guds tjänare

INSKÄRPA

, 5Mo 6:7 ska i. dem hos dina barn

INSPIRATION

, 1Kr 28:12 fått allt förmedlat genom i.

INSPIRERAD

, 2Ti 3:16 Hela Skriften är i. av Gud

INSTÄLLNING

, Flp 2:5 samma i. som Kristus

Flp 2:20 ingen annan med så fin i.

INSTÄLLSAMT

, Rom 16:18 vilseleder genom att tala i.

INTELLEKTUELLA

, Lu 10:21 dolt för visa och i.

INVANDRARE

, 2Mo 22:21 inte behandla en i. illa

4Mo 9:14 Samma stadga, både för i. och

INVANDRAREN

, 5Mo 10:19 ni måste älska i.

IRRADE

, Jes 53:6 Vi i. alla omkring som får

IRRAT

, Ps 119:176 i. omkring som ett bortsprunget får

IRRITERA

, Ef 6:4 ni fäder, i. inte era barn

Kol 3:21 i. inte era barn

ISAI

, 1Sa 17:12 I. hade åtta söner

ISAIS

, Jes 11:1 en kvist från I. stubbe

ISAKS

, 1Mo 22:9 Abraham band I. händer

ISEBEL

, 1Ku 21:23 Hundarna ska äta upp I.

Upp 2:20 du tolererar den där I.

ISOLERAR

, Ord 18:1 i. sig söker egna intressen

ISRAEL

, 1Mo 35:10 inte heta Jakob, utan I.

Ps 135:4 utvalt I. till sin särskilda egendom

Gal 6:16 frid och barmhärtighet över Guds I.

IVER

, 2Ti 4:2 Predika ordet. Gör det med i.

J

JA

, Mt 5:37 Låt ert j. betyda j.

JAGAR

, 3Mo 17:13 Om någon j. måste blodet rinna ut

JAG SKA BLI

, 2Mo 3:14 J. har sänt mig till er

JAH

, 2Mo 15:2 J. är min styrka och kraft

Jes 12:2 för J. Jehova är min styrka

JAKOB (1)

1Mo 32:24 en man började brottas med J.

JAKOB (2)

Lu 6:16 Judas, son till J.

JAKOB (3)

Apg 12:2 Han lät avrätta J., Johannes bror

JAKOB (4)

Mk 15:40 Maria, mor till J. den lille

JAKOB (5)

Mt 13:55 mor Maria, hans bröder J., Josef

Apg 15:13 När de hade talat färdigt sa J.

1Kor 15:7 visade sig för J., sedan för apostlarna

Jak 1:1 J., Guds och Kristus tjänare

JEFTA

, Dom 11:30 J. gav ett löfte

JEHOSAFAT

, 2Kr 20:3 då blev J. rädd

JEHOVA

, 2Mo 3:15 J. är mitt namn för evigt

2Mo 5:2 Vem är J.? Jag känner inte någon J.

2Mo 6:3 mitt namn J. gjorde jag inte känt

5Mo 6:5 älska J. av hela ditt hjärta

5Mo 7:9 J. är den sanne och trofaste Guden

Ps 83:18 du som har namnet J.

Jes 42:8 Jag är J. Det är mitt namn

Hos 12:5 J. är namnet man ska minnas

Mal 3:6 jag är J., jag förändras inte

Mk 12:29 J., vår Gud, är en enda J.

JEHOVAS

, 2Mo 20:7 inte använda J. namn ovärdigt

JEHOVAS DAG

, Joel 2:1 J. kommer! Den är nära!

Am 5:18 Vad kommer J. innebära för er?

Sef 1:14 J. är nära! Den är nära

1Th 5:2 J. kommer som en tjuv

2Th 2:2 går ut på att J. redan är här

2Pe 3:12 väntar på J., alltid har den i tankarna

JEREMIA

, Jer 38:6 kastade J. i en cistern

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebusi, det vill säga J.

Dan 9:25 ordet om att återuppbygga J.

Mt 23:37 J., J., som dödar profeterna

Lu 2:41 brukade gå till J., fira påsken

Lu 21:20 när ni ser att J. är belägrat

Lu 21:24 J. ska trampas ner av nationerna

Apg 5:28 ni har uppfyllt J. med er lära

Apg 15:2 apostlarna och de äldste i J.

Gal 4:26 J. där ovan är en fri kvinna

Heb 12:22 kommit till det himmelska J.

Upp 3:12 nya J. kommer ner från himlen

Upp 21:2 nya Jerusalem, som en brud

JESUS

, Mt 1:21 ge honom namnet J.

JOB

, Job 1:9 utan orsak J. är gudfruktig?

JOBS

, Jak 5:11 hört om J. uthållighet

JOHANNES (1)

Mt 21:25 Varifrån J. myndighet att döpa?

Mk 1:9 Jesus, döpt av J. i Jordan

JOHANNES (2)

Joh 1:42 Du är Simon, J. son

JOHANNES (3)

Mt 4:21 J., söner till Sebedeus

JONA

, Jon 2:1 J. bad från fiskens mage

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. och David slöt ett förbund

1Sa 23:16 J. hjälpte David att hämta kraft

JORD

, 1Mo 2:7 formade människan av j.

1Mo 3:19 J. är du, j. ska du åter bli

JORDAN

, 2Ku 5:10 tvätta dig sju gånger i J.

JORDANS

, Jos 3:13 J. vatten ska hejdas

JORDBÄVNINGAR

, Lu 21:11 Det ska vara stora j.

JORDEN

, 1Mo 1:28 befolka j. och lägg den under er

2Mo 9:29 j. tillhör Jehova

Ps 37:11 ödmjuka ska ärva j.

Ps 37:29 rättfärdiga ska ärva j.

Ps 78:69 j. bestå för evigt

Ps 104:5 j. aldrig flyttas från sin plats

Ps 115:16 j. har han gett åt människorna

Ord 2:21 endast rättfärdiga ska bo på j.

Pre 1:4 j. består för evigt

Jes 45:18 formade j. för att vara bebodd

Mt 13:23 hamnade i den fina j.

JORDENS

, Job 38:4 när jag lade j. grund?

JOSEF

, 1Mo 39:23 Jehova var med J.

JOSEFS

, Lu 4:22 Är inte det här J. son?

JOSIA

, 2Ku 22:1 J. regerade 31 år

JOSUA

, 2Mo 33:11 hans tjänare J., Nuns son

JUBELÅR

, 3Mo 25:10 ska vara ett j. för er

JUBLA

, Jes 65:14 Mina tjänare ska j. på grund av

JUDA

, 1Mo 49:10 Spiran ska inte tas ifrån J.

JUDARNA

, Rom 3:29 är han Gud bara för j.?

JUDAS

, Mt 27:3 J. fick dåligt samvete, 30 silvermynt

JUDE

, Sak 8:23 ska ta tag i manteln på en j.

1Kor 9:20 För judarna har jag blivit en j.

JURIDISKT

, Flp 1:7 j. befästa de goda nyheterna

JÄMFÖRA

, Jes 46:5 Vem vill ni j. mig med

Gal 6:4 utan att j. sig med någon

JÄMLIKE

, Flp 2:6 inte en tanke på att bli Guds j.

JÄRN

, Ord 27:17 Som j. skärper j., så

Jes 60:17 i stället för j. silver

Dan 2:43 lika lite som j. kan blandas med lera

JÄRNSPIRA

, Ps 2:9 slå sönder dem med j.

JÄRNSTAV

, Upp 12:5 härska över nationerna med j.

JÄTTARNA

, 1Mo 6:4 levde j. på jorden

K

KAIN

, 1Jo 3:12 inte vara som K., som slog ihjäl

KALEB

, 4Mo 13:30 K. försökte lugna folket

4Mo 14:24 K. hade en annan inställning

KALLELSE

, Ef 4:1 värdigt den k. ni har fått

KALLT

, Ord 17:27 förståndige håller huvudet k.

KALVEN

, Jes 11:6 k. och lejonet ströva tillsammans

KALVSTATY

, 2Mo 32:4 och gjorde en k.

KAMEL

, Mt 19:24 lättare för en k. att komma igenom

KAMP

, Ef 6:12 k., inte mot kött och blod

KAMRAR

, Jes 26:20 Mitt folk, gå in i era innersta k.

KANA

, Joh 2:1 ett bröllop i K. i Galileen

KANTEN

, 3Mo 19:9 inte skörda ut till k. av åkern

3Mo 23:22 inte skörda ut till k. av åkern

KASTAS

, Ef 4:14 inte längre barn, k. hit och dit

KEFAS

, 1Kor 15:5 visade sig för K., sedan för de tolv

Gal 2:11 när K. kom tillrättavisade jag honom

KEJSAREN

, Mt 22:17 betala skatt till k.?

Mk 12:17 Ge k. det som tillhör k.

Joh 19:15 Vi har ingen annan kung än k.

Apg 25:11 Jag vädjar till k.!

KEJSARENS

, Joh 19:12 inte k. vän

Apg 17:7 går emot k. påbud

KERUBEN

, Hes 28:14 insatte dig som den smorde k.

KERUBER

, 1Mo 3:24 k. och en svärdsklinga

KINDEN

, Mt 5:39 örfil på högra k., vänd också

KITTLAR

, 2Ti 4:3 lärare som k. deras öron

KLAGA

, 4Mo 14:27 Hur länge ska folket k. på mig

1Kor 10:10 K. inte heller, som

Flp 2:14 Fortsätt göra allting utan att k.

KLAGAR

, Jud 16 som k. och är missnöjda

KLARA

, Flp 4:11 k. mig med det jag har

KLIPPAN

, 5Mo 32:4 K., fullkomligt är allt han gör

KLOKE

, Ord 12:23 Den k. döljer sin kunskap

Ord 14:15 den k. tänker över sina steg

Ord 22:3 Den k. ser faran och tar skydd

KLOKHET

, Ord 4:7 ge allt för att skaffa dig k.

KLOKT

, Lu 16:8 förvaltaren orättfärdig, handlade k.

KLÄDD

, Ord 7:10 k. som en prostituerad

KLÄDER

, 1Mo 3:21 Gud gjorde långa k. av

Jak 2:15 broder eller syster saknar k.

KNÄCKT

, Jes 42:3 Ett k. strå ska han inte bryta

KOBRANS

, Jes 11:8 ska leka över k. hål

KOL

, Rom 12:20 glödande k. på hans huvud

KOM

, Jes 55:1 K., alla ni som är törstiga

Upp 22:17 alla som hör det ska säga: K.!

KOM IHÅG

, Pre 12:1 k. din store skapare

Heb 10:32 k. hur det var tidigare

KOMMA IHÅG

, Job 14:13 sätta en tidsgräns, k. mig

KOMMER IHÅG

, Ps 8:4 en människa, att du k. henne?

KONSEKVENSERNA

, Ord 27:12 den oerfarne får ta k.

KONTROLL

, 1Kor 6:12 inte låta något få k. över mig

1Th 4:4 hur man får k. över sin kropp

KORA

, Jud 11 tala upproriskt som K.

KORAS

, 4Mo 26:11 K. söner dödades inte

KORGAR

, Mt 14:20 som blivit över fyllde man 12 k.

KORRUMPERAD

, Dan 6:4 varken vårdslös eller k.

KORTVARIGA

, Heb 11:25 den k. glädje synden kan ge

KOSTA

, Lu 14:28 torn, räkna ut vad det kommer k.

KRAFT

, Ps 84:7 Deras k. tilltar under vandringen

Jes 40:29 Han ger den trötte k.

Sak 4:6 inte genom mänsklig k., utan

Mk 5:30 märkte att k. gått ut från honom

Apg 1:8 ni ska få k. när anden

2Kor 4:7 k. över det normala från Gud

2Kor 12:9 min k. som starkast när du som svagast

2Kor 12:10 när jag är svag, då är jag full av k.

KRAFTEN

, Ord 17:22 k. rinner ur den som är modfälld

KRAFTER

, Jes 40:31 hoppas på Jehova ska få nya k.

Mt 11:28 Kom, så ska jag ge er nya k.

Apg 3:19 Jehova ge er nya k.

Upp 3:8 trots begränsade k. har du hållit

KRAFTERNA

, Ps 31:10 K. sviktar av min synd

KRIG

, Hos 2:18 Jag ska avlägsna k. från landet

Upp 12:7 det utbröt ett k. i himlen: Mikael

KRIGA

, Jes 2:4 de ska inte längre lära sig att k.

KRIGARE

, Jer 20:11 Jehova var med mig som en k.

KRIGEN

, Ps 46:9 Han gör slut på k.

KRIGET

, Upp 16:14 k. på Guds stora dag

KRISTNA

, Apg 11:26 lärjungarna började kallas k.

KRISTUS

, Joh 17:3 den som du har sänt, Jesus K.

1Kor 11:3 Gud är K. huvud

KRITIK

, 2Kor 6:8 får både k. och beröm

KRITISERANDE

, Ord 21:19 en k. och lättretlig hustru

KRITISKA

, 2Ti 3:1 k. tider, svåra att hantera

KROKIGT

, Pre 1:15 Det som är k. kan inte rätas ut

KRONA

, Ord 12:4 En bra hustru, en k. för sin man

Mt 27:29 de gjorde en k. av törnen

KROPP

, Mt 26:26 Det representerar min k.

1Kor 7:4 bestämmer inte över sin egen k.

1Kor 15:44 sås en fysisk k., uppväcks en andlig

Flp 3:21 förvandla vår obetydliga k. till

KROPPAR

, Rom 12:1 frambära k. som levande offer

KROPPEN

, Mt 10:28 inte rädda för dem som dödar k.

Rom 6:13 Låt inte k. vara i syndens tjänst

1Kor 12:18 varje del på den plats i k. där han ville

KROSSAS

, Ord 29:1 Den som förhärdar sig ska k.

KRUBBA

, Lu 2:7 lade honom i en k.

KRUKMAKARE

, Jes 64:8 Vi är leran, du är vår K.

KRUKMAKAREN

, Rom 9:21 Bestämmer inte k.

KRÄNKANDE ORD

, Ef 4:31 vrede, skrikande, k.

KRÄVA

, Lu 12:48 fått mycket, också k. mycket

KRÄVS

, Pre 12:13 allt som k. av människan

KUNG

, Dom 21:25 ingen k. i Israel

1Sa 23:17 Du blir k., jag blir näst efter dig

Ps 2:6 Jag har insatt min k. på Sion

Jes 32:1 En k. ska regera med rättfärdighet

Sak 14:9 Jehova ska vara k. över hela jorden

Mt 21:5 Din k. kommer, ridande på en åsna

Mt 27:29 Leve judarnas k.!

Joh 19:15 har ingen annan k. än kejsaren

KUNGAR

, Ord 22:29 skicklig arbetare ska tjäna k.

Lu 21:12 ställas inför k. och ståthållare

Apg 4:26 Jordens k. ställde upp sig

Upp 5:10 härska som k. över jorden

Upp 18:3 jordens k. omoraliska förbindelser

KUNGARIKE

, Apg 1:6 återupprätta Israel som k. nu?

Upp 1:6 gjorde oss till k., präster åt Gud

KUNGLIGT PRÄSTERSKAP

, 2Mo 19:6 ni ska bli ett k.

KUNGS

, Ord 21:1 k. hjärta som vattenströmmar

KUNSKAP

, Ord 1:7 Respekt för Jehova, grund till k.

Ord 24:5 den som har k. stärker sin makt

Jes 5:13 saknar k., tvingas i landsflykt

Dan 11:33 ska ge k. till många

Hos 4:6 ni har förkastat k.

Mal 2:7 Prästens läppar ska förvalta k.

1Kor 8:1 K. får stoltheten att jäsa

KUNSKAPEN

, Ord 2:10 k. gläder din själ

Jes 11:9 jorden full av k. om Jehova

Dan 12:4 den sanna k. ska bli stor

KUNSKAPENS

, Lu 11:52 ni har tagit bort k. nyckel

KURS

, Joel 2:7 Var och en håller sin k.

KVAL

, Rom 9:2 har ständiga k. i hjärtat

KVALIFICERADE

, 2Kor 3:5 tillräckligt k., från Gud

2Ti 2:2 k. att undervisa andra

KVINNA

, Pre 7:26 Bittrare än döden är den k. som

Upp 12:1 en k. klädd i solen

KVINNAN

, 1Mo 3:15 göra dig och k. till fiender

KVINNOR

, Ord 31:3 Slösa inte din kraft på k.

Ord 31:29 många bra k., men du överträffar dem

KVINNORNA

, 5Mo 31:12 Samla folket, männen, k.

KVÄLLSMÅLTID

, 1Kor 11:20 för att äta Herrens k.

KVÄVER

, Mk 4:19 k. budskapet, och det ger ingen

KYROS

, Esr 6:3 K.: Låt templet bli återuppbyggt

Jes 45:1 min smorde, K., vars högra hand

KÄLLA

, Ps 36:9 Du är livets k.

KÄLLAN

, Jer 2:13 k. med levande vatten

KÄMPA

, Lu 13:24 K. hårt, trånga dörren

1Ti 6:12 K. trons goda kamp

Jud 3 k. hårt för den tro

KÄNDE STARKT

, Mt 9:36 såg människorna, k. för dem

Mk 10:21 Jesus k. för honom

KÄNNA

, Jer 31:34 Lär k. Jehova!, alla ska k. mig

KÄNSLOKALLA

, Mk 3:5 bedrövad, de var så k.

KÄNT

, 2Mo 9:16 för att mitt namn ska bli k.

KÄRL

, Rom 9:21 göra ett fint k. och ett annat

KÄRLEK

, Joh 13:35 Om ni har k. till varandra

Joh 15:13 Ingen har större k. än den

Rom 8:39 skilja oss från Guds k.

1Kor 8:1 men k. bygger upp

1Kor 13:2 saknar k., då är jag ingenting

1Kor 16:14 Vad ni än gör, gör det med k.

1Jo 3:18 k. inte bara i ord utan i handling

1Jo 4:8 Gud är k.

Jud 21 stanna kvar i Guds k.

Upp 2:4 övergett den k. du först hade

KÄRLEKEN

, HV 8:6 k. är lika stark som döden

Mt 24:12 k. hos de flesta ska svalna

Rom 13:10 K. är lagens uppfyllelse

1Kor 13:8 K. är evig

1Kor 13:13 störst av dem är k.

Kol 3:14 k. ett fullkomligt föreningsband

1Pe 4:8 k. täcker över många synder

1Jo 5:3 k. till Gud innebär att hålla hans bud

KÄRLEKSFULL

, Jak 5:11 Jehova är oerhört k.

KÄRLEKSFULLA

, Rom 12:10 Var k. mot varandra

KÖPEKONTRAKTET

, Jer 32:12 gav k. till Baruk

KÖPMAN

, Mt 13:45 resande k. som letar pärlor

KÖPMÄN

, Upp 18:3 gjort jordens k. rika

KÖPT

, Upp 5:9 med ditt blod har du k. människor

KÖPTA

, 1Kor 7:23 Ni har blivit k. och priset är betalt

KÖTT

, Ord 23:20 som frossar på k.

1Kor 15:50 K. och blod kan inte ärva riket

KÖTTET

, Rom 8:5 De som lever enligt k.

KÖTTETS

, Gal 5:19 k. gärningar är tydliga

KÖTTSLIGA

, 1Kor 3:3 ni är fortfarande k.

L

LAG

, Jos 1:8 Ha alltid denna l. på dina läppar

Ps 19:7 Jehovas l. är fullkomlig

Ps 40:8 har din l. djupt i mitt inre

Ps 119:97 Vad jag älskar din l.!

Jer 31:33 lägga min l. i deras inre

Rom 7:22 Den jag är innerst inne älskar Guds l.

Gal 6:2 ni uppfyller Kristus l.

LAGEN

, Hab 1:4 L. är tandlös, och rättvisa

Rom 10:4 Kristus är slutet på l.

Rom 13:8 älskar sin medmänniska har uppfyllt l.

Gal 3:24 L. vår övervakare, ledde till Kristus

Jak 2:8 följer den kungliga l.

LAGENS

, Ps 94:20 skapar svårigheter i l. namn

LAGLÖSA

, Lu 22:37 Han blev räknad bland l.

LAGLÖSHET

, 2Th 2:7 l. redan verksam i hemlighet

LAGLÖSHETENS MÄNNISKA

, 2Th 2:3 l. uppenbaras

LAGSTIFTARE

, Jak 4:12 bara en l. och domare

LAGT

, 1Kor 15:27 l. allt under hans fötter

LAME

, Jes 35:6 l. ska skutta som en hjort

LAMM

, 2Sa 12:3 hade bara ett enda litet l.

Joh 1:29 Guds l. som tar bort världens synd!

Joh 21:15 Se till att mina l. får bete

LAMMEN

, Jes 40:11 Han samlar l. med sin arm

LAMPA

, Ps 119:105 Ditt ord är en l. för min fot

Mt 6:22 Ögat är kroppens l.

LAMPOR

, Mt 25:1 tio unga kvinnor tog sina l.

LAMSLAGNA

, Jes 44:8 bli inte l. av fruktan

LAND

, Jes 66:8 ett l. födas på en enda dag?

LANDSMÄN

, 1Th 2:14 illa behandlade av era l.

LASARUS (1)

Joh 11:11 Vår vän L. sover

Joh 11:43 L., kom ut!

LASARUS (2)

Lu 16:20 en tiggare som hette L.

LAT

, Mt 25:26 en ond och l. tjänare

LATA

, Rom 12:11 Var flitiga och inte l.

LATE

, Ord 6:6 Gå till myran, du l.

Ord 10:26 Som rök för ögonen, så är den l.

Ord 19:15 den l. får gå hungrig

Ord 19:24 l. sticker ner handen i festskålen

Ord 20:4 Den l. plöjer inte vid kyligt väder

LEDA

, Ps 48:14 Gud ska l. oss för all framtid

LEDARE

, Ord 28:16 l. missbrukar sin makt

Mt 23:10 ni har bara en l., Kristus

LEDARNA

, Apg 4:26 l. gick samman mot Jehova

LEDNING

, Ord 11:14 Utan skicklig l. går folket under

Gal 5:25 fortsätta följa andens l.

LEDNINGEN

, Rom 12:8 tar l., göra det ansvarsfullt

1Th 5:12 respekt för dem som har l.

Heb 13:7, 17 dem som har l. bland er

LEDSET

, Pre 7:3 ett l. ansikte förädlar hjärtat

LEJON

, 1Pe 5:8 djävulen, som ett rytande l.

LEJONENS

, Dan 6:27 räddat Daniel ur l. klor

LEJONET

, 1Sa 17:36 slog ihjäl både l. och björnen

Ps 91:13 L. och kobran ska du trampa på

Jes 11:7 L. ska äta halm som tjuren

Upp 5:5 l. som är av Judas stam

LEJONGROPEN

, Dan 6:7 ska kastas i l.

LEOPARD

, Dan 7:6 ett djur till, liknade en l.

LEOPARDEN

, Jes 11:6 l. lägga sig bredvid killingen

LERA

, Dan 2:42 delvis av järn och delvis av l.

LERAN

, Jes 45:9 Skulle l. säga till krukmakaren

Jes 64:8 Vi är l., du är vår Krukmakare

LETA

, Ps 119:176 L. rätt på din tjänare

Hes 34:11 Jag ska själv l. upp mina får

Lu 15:8 sopa hela huset och l. överallt

LEVA

, 2Kor 5:15 inte längre l. för sig själva

1Jo 2:17 gör Guds vilja får l. för evigt

LEVANDE

, Heb 4:12 Guds ord är l. och utvecklar kraft

1Pe 3:18 men gjordes l. i anden

LEVANDE GUDEN

, Dan 6:26 han är den l.

LEVER

, Lu 20:38 i hans ögon l. de alla

1Th 4:15 som l. under Herrens närvaro

LEVIS

, Mal 3:3 han ska rena L. söner

LEVITERNA

, 2Mo 32:26 alla l. samlades runt honom

4Mo 3:12 l. ska tillhöra mig

2Kr 35:3 l., som undervisade hela Israel

LIDA

, Flp 1:29 förmån att få l. för Kristus

1Pe 3:14 l. för rättfärdighetens skull ger lycka

LIDANDE

, Heb 2:10 fullkomlig genom l.

LIDER

, Job 36:15 Gud räddar de nödställda som l.

Rom 8:17 arvingar om vi l. tillsammans

Rom 8:22 hela skapelsen l. tillsammans

1Kor 12:26 Om en kroppsdel l.

1Pe 2:20 Om ni l. för att ha gjort det goda

LIKNELSER

, Mt 13:34 Jesus undervisade med l.

Mk 4:2 började lära dem med hjälp av l.

LILJORNA

, Lu 12:27 Tänk på l. och hur de växer

LILLA HJORD

, Lu 12:32 L., var inte rädd

LINDRING

, 2Th 1:7 ni som lider ska få l.

LITA

, 2Kor 1:9 inte l. på oss själva, utan på Gud

LITAR

, Ps 9:10 känner ditt namn l. på dig

Ord 28:26 l. på sig själv är omdömeslös

2Th 3:4 vi l. helt på att ni följer

LIV

, Job 14:14 dör, kan hon då få l. igen?

Lu 9:24 försöker rädda sitt l. ska mista det

Joh 5:26 som Fadern har l. i sig själv har

Apg 20:24 ser inte mitt l. som betydelsefullt

LIVET

, 5Mo 30:19 lägger fram för er l. och döden

Jer 39:18 komma undan med l. i behåll

Joh 11:25 Jag är uppståndelsen och l.

LIVETS KÄLLA

, Ps 36:9 Du är l.

LIVETS ORD

, Flp 2:16 fast grepp om l.

LIVETS VATTEN

, Upp 22:17 fritt få dricka av l.

LIVSKRAFTEN

, Pre 12:7 l. återvänder till Gud

LJUDET

, Ps 19:4 l. nått ut över hela jorden

LJUG

, Kol 3:9 L. inte för varandra

LJUGA

, Tit 1:2 Gud, som inte kan l.

LJUM

, Upp 3:16 du är l., varken

LJUS

, Ps 36:9 vårt l. kommer från ditt l.

Ps 119:105 Ditt ord är ett l. på min stig

Ord 4:18 stig är som gryningens l.

Jes 42:6 till ett l. för nationerna

Mt 5:14 Ni är världens l.

Mt 5:16 Låt ert l. lysa för människor

Joh 8:12 Jag är världens l.

LJUSET

, 2Kor 4:6 Låt l. lysa fram ur mörkret

LJUSSPRIDARE

, Flp 2:15 ni lyser som l.

LJUVLIGT

, Ps 147:1 passande och l. att lovprisa

LOGISK

, Lu 1:3 skriva ner det i l. ordning

LOGISKT

, Apg 9:22 l. bevisade att Jesus är Messias

LOJAL

, Job 27:5 Till mitt sista andetag förbli l.!

Ps 26:11 Jag ska vara l.

LOJALA

, 1Sa 2:9 Han beskyddar sina l.

Ps 37:28 Jehova överger inte sina l.

LOJALA KÄRLEK

, Ps 13:5 Jag litar på din l.

Ps 136:1–26 hans l. varar för evigt

LOJALE

, 2Sa 22:26 Du är lojal mot den l.

Ps 16:10 tillåter inte att din l. hamnar i jordens djup

LOJALITET

, Mik 6:8 är rättvis, älskar l. och är

LOJAL KÄRLEK

, 2Mo 34:6 Jehova överflödar av l.

Hos 6:6 uppskattar l., inte slaktoffer

LOPP

, Apg 20:24 får fullfölja mitt l. och den tjänst

LOPPET

, Pre 9:11 inte snabba som vinner l.

Gal 5:7 Ni började l. så bra

2Ti 4:7 jag har fullföljt l.

LOT

, 2Pe 2:7 han räddade den rättfärdige L.

LOTS

, Lu 17:32 Tänk på L. hustru

LOTT

, Ps 22:18 de kastar l. om min klädnad

LOVPRISA

, Ps 147:1 ljuvligt att l. honom!

LOVPRISA JAH

, Ps 146:1 L.! Hela mitt jag vill

Ps 150:6 allt som andas l.

Upp 19:1 en stor skara i himlen: L.!

LOVPRISAS

, 1Kr 16:25 Jehova är värd att l.

LOVSÅNG

, Neh 12:46 l. och tacksamhetssång

LOVSÅNGER

, Apg 16:25 Paulus och Silas sjöng l.

LUFT

, Ef 2:2 härskaren över den l.

LUFTEN

, 1Kor 9:26 jag slår inte i l.

1Kor 14:9 Ni talar i tomma l.

LUGN OCH RO

, Ord 17:1 Bättre en torr brödbit i l.

LUGNT

, Ord 14:30 Ett l. hjärta är hälsa

Lu 12:19 ta det l., ät, drick, njut

1Th 4:11 som mål att leva ett l. liv

LUKAS

, Kol 4:14 Vår älskade L., läkaren

LURA

, 3Mo 19:13 Ni ska inte l. er medmänniska

LURAR

, Gal 6:7 Gud l. man inte

LURAT

, Jer 20:7 Du har l. mig, Jehova

LUST

, Kol 3:5 okontrollerad sexuell l.

1Th 4:5 girig och okontrollerad sexuell l.

LUSTAR

, Rom 1:26 förnedrande sexuella l.

LUTTRA

, Sak 13:9 Jag ska l. dem som silver

LUTTRING

, Dan 11:35 för att en l. ska ske

LYCKAN

, Jes 65:11 bord åt guden L.

LYCKAS

, Ps 1:3 l. med allt han gör

LYCKLIG

, Ps 32:1 L. som fått överträdelse förlåten

Ps 94:12 L. är den du tillrättavisar

LYCKLIGA

, Mt 5:3 L. att fylla sitt andliga behov

LYCKLIGARE

, Apg 20:35 l. att ge än att få

LYCKLIGE

, 1Ti 1:11 den l. Guden

LYCKLIGT

, Ps 144:15 L. folk har Jehova som Gud!

LYD

, Ef 6:5 Ni slavar, l. era herrar

LYDA

, 2Mo 24:7 Vi vill göra allt och l. honom

Ps 51:12 väck min önskan att l. dig

Apg 5:29 Vi måste l. Gud mer än människor

LYDER

, Joh 3:36 inte l. Sonen ska inte få leva

Rom 6:17 helhjärtat l. den lära

LYDIA

, Apg 16:14 L., från staden Thyatira

LYDIG

, Flp 2:8 l. ända till döden

LYDIGA

, Rom 16:26 de ska ha tro och vara l.

Heb 13:17 Var l. mot dem som har ledningen

LYDIGT

, 1Ku 3:9 ge mig ett l. hjärta

LYDNAD

, 1Sa 15:22 l. är bättre än offer

Rom 5:19 en enda människas l.

Heb 5:8 lärde sig l. av sitt lidande

LYSANDE

, Jes 14:12 fallit från himlen, du l. stjärna

LYSSNA

, Mt 17:5 min son. L. på honom

Apg 4:19 l. till er mer än till Gud

Jak 1:19 Var villiga att l., vänta med

LYSSNAR

, Ord 1:5 Vis är den som l.

Hes 2:7 oavsett om de l. eller inte

Lu 10:16 Den som l. till er, han l. till mig

LYX

, Upp 18:7 hon har skaffat sig skamlös l.

LÅNA

, Lu 6:35 l. ut utan att förvänta något tillbaka

LÅNAR

, Ps 37:21 Den onde l. och betalar inte tillbaka

Ord 19:17 tar sig an behövande l. åt Jehova

LÅNGSINT

, 1Kor 13:5 kärleken är inte l.

LÅNGT

, Apg 17:27 inte l. borta från någon av oss

LÅNTAGAREN

, Ord 22:7 l. blir långivarens slav

LÄGGA

, 1Pe 4:19 l. sitt liv i skaparens händer

LÄGGER SIG I

, 1Ti 5:13 l. vad andra gör

LÄKA

, Jes 61:1 för att l. ett förkrossat hjärta

LÄKANDE

, Ord 12:18 de visas ord är l.

LÄKARE

, Lu 5:31 inte de friska som behöver l.

LÄKEDOM

, 2Kr 36:16 tills allt hopp om l. var ute

Upp 22:2 trädens löv gav l. åt nationerna

LÄKER

, Ps 147:3 Han l. de förtvivlade

LÄMNA

, Apg 5:38 L. de här männen i fred

1Kor 7:10 En hustru ska inte l. sin man

LÄMNAT

, Mt 19:29 alla som l. hus för min skull

LÄMPLIGA

, 2Mo 18:21 välj ut några l. män

LÄNGTA

, Job 14:15 l. efter den dina händer skapat

LÄNGTAN

, 1Pe 2:2 utveckla l. efter ordets mjölk

LÄNGTAR

, Ps 84:2 l. efter Jehovas förgårdar

Jes 26:9 l. av hela min själ efter dig

Flp 1:8 jag l. efter er alla

LÄPPAR

, Heb 13:15 frukt från våra l. när vi offentligt

LÄPPARNA

, Jes 29:13 Med l. ärar de mig

LÄR

, 5Mo 4:10 Kalla samman folket, så att de l. sig

Ps 143:10 L. mig att göra din vilja

Jes 48:17 l. dig det som är till ditt bästa

Mt 28:20 l. dem att hålla allt som

Joh 7:16 Det jag l. ut kommer inte från mig

LÄRARE

, Ps 119:99 större insikt än mina l.

Ef 4:11 några till herdar och l.

LÄRDA

, Jes 54:13 söner ska vara l. av Jehova

LÄRDOMSVIND

, Ef 4:14 dras med av varje l.

LÄRJUNGAR

, Mt 28:19 Gå därför och gör l.

Joh 8:31 är ni verkligen mina l.

LÄROR

, Mt 15:9 deras l. kommer från människor

LÄRT

, Jes 50:4 Jehova har l. mig vad jag ska säga

Flp 4:9 Det ni har l. ska ni ta till er

LÄSA

, 5Mo 17:19 l. i den varje dag

LÄSER

, Apg 8:30 Förstår du vad du l.?

LÖFTE

, 5Mo 23:21 Om du ger ett l. åt Jehova

Dom 11:30 Jefta gav ett l.

Ps 15:4 bryter inte ett l., även om

LÖFTEN

, 2Kor 1:20 l. som Gud har gett har blivit ja

LÖGNARE

, Ps 101:7 ingen l. får vara i min närhet

Ord 19:22 bättre fattig än en l.

Joh 8:44 djävulen, en l. och far till all lögn

LÖGNEN

, 2Th 2:11 de börjar tro på l.

LÖGNER

, Ps 34:13 låt inte l. komma över dina läppar

LÖN

, 1Mo 31:7 ändrat min l. tio gånger

Jer 22:13 förvägrar honom l.

Rom 6:23 den l. synden betalar ut är död

Kol 3:24 Jehova ska ge er l.

LÖP

, 1Kor 9:24 L. på ett sätt att ni kan vinna

LÖSEN

, Ps 49:7 ingen kan ge Gud en l.

Mt 20:28 ge sitt liv till en l.

Rom 8:23 befrias med hjälp av l.

LÖSGÖR

, Mt 18:18 vad ni än l. på jorden

LÖVEN

, Hes 47:12 l. ska ge läkedom

Mt 24:32 Så fort l. spricker ut vet ni

M

MAGEN

, Flp 3:19 M. är deras gud

MAGI

, 5Mo 18:10 inte någon som håller på med m.

Apg 19:19 hållit på med m., brände sina böcker

MAGOG

, Hes 38:2 mot Gog i landet M.

MAKEDONIEN

, Apg 16:9 Kom över till M.

MAKT

, Ps 119:133 inget ont få m. över mig

Ord 28:16 ledare utan insikt missbrukar sin m.

Jes 9:7 Hans m. ska fortsätta växa, och freden

Lu 4:6 Djävulen: Jag ska ge dig all denna m.

MALTA

, Apg 28:1 fick vi veta att ön hette M.

MAN

, 3Mo 20:13 Om en m. ligger med en m.

1Kor 7:2 varje m. leva med sin egen hustru

MANASSE

, 2Kr 33:13 M. insåg att Jehova är

MANNA

, 2Mo 16:31 Israeliterna kallade brödet m.

MANNAT

, Jos 5:12 Den dagen upphörde m.

MANNEN

, 1Kor 7:14 M. som inte är troende helgas

MARIA 1

, Mk 6:3 snickaren, M.:s son

MARIA 2

, Lu 10:39 M. lyssnade på det han sa

Lu 10:42 M. har valt det bästa

Joh 12:3 M. tog väldoftande dyrbar olja

MARIA 3

, Mt 27:56 bland annat M. Magdalena

Lu 8:2 M. Magdalena, befriats från sju demoner

MARIA 4

, Mt 27:56 och M., Jakobs och Joses mor

MARIA 5

, Apg 12:12 M., mor till Johannes Markus

MARKUS

, Kol 4:10 M., Barnabas kusin

MARTA

, Lu 10:41 M., du oroar dig för så mycket

MAT

, Ps 145:15 du ger dem m. i rätt tid

Dan 1:5 varje dag äta av kungens fina m.

Mt 6:11 Ge oss den m. vi behöver i dag

Mt 24:45 för att ge dem m. i rätt tid

Joh 4:34 Min m. är att göra hans vilja

Joh 6:27 Arbeta inte för den m. som fördärvas

Apg 14:17 har gett er regn och m. i överflöd

1Kor 8:13 Om m. får min broder på fall

MEDARBETARE

, 1Kor 3:9 vi är Guds m.

MEDBORGARSKAP

, Flp 3:20 vårt m. finns i himlen

MEDICIN

, Ord 17:22 Ett glatt hjärta är god m.

MEDKÄNNANDE

, 2Mo 34:6 barmhärtig och m. Gud

MEDKÄNSLA

, Mt 20:34 Jesus fylldes av m.

Kol 3:12 klä er i djup m.

1Jo 3:17 vägrar visa honom m.

MEDLARE

, 1Ti 2:5 en enda m. mellan Gud och

MEDMÄNNISKA

, Lu 10:27 älska din m. som dig själv

Lu 10:36 vem var en sann m.?

MEDMÄNSKLIGHET

, Apg 28:2 visade ovanligt stor m.

MEDTROENDE

, 1Pe 2:17 älska alla era m.

1Pe 5:9 era m. i hela världen

MELKISEDEK

, 1Mo 14:18 M., kungen i Salem, var präst

Ps 110:4 präst för evigt på samma sätt som M.

MENINGSLÖST

, Pre 1:2 Fullständigt m.!

Jes 45:19 m. att söka mig

MENSTRUATION

, 3Mo 15:19 m., oren i sju dagar

3Mo 18:19 sexuellt umgänge, kvinna oren av m.

MESSIAS

, Dan 9:25 tills ledaren, M., kommer

Dan 9:26 Efter de 62 veckorna ska M. dödas

Mt 16:16 Du är M., den levande Gudens son

Lu 24:26 M. var ju tvungen att utstå det här

Joh 1:41 Vi har funnit M.!

Joh 4:25 Jag vet att M. ska komma, Kristus

Apg 18:28 visade dem att Jesus är M.

MESSIASGESTALTER

, Mt 24:24 falska m.

METALLSPEGEL

, 1Kor 13:12 som i en m.

MIKAEL

, Dan 10:13 M., en av de främsta furstarna

Dan 12:1 Vid den tiden ska M. gå till handling

Upp 12:7 M. och hans änglar stred

MILITÄR STYRKA

, Sak 4:6 Inte genom m., utan

MILT

, 1Pe 3:4 ett m. och behagligt sätt

MINA

, Lu 19:16 Herre, din m. har gett tio minor

MINDRE

, Lu 9:48 uppför sig som en av de m.

MINNE

, Lu 22:19 Fortsätt göra detta till m. av mig

MINNESBOK

, Mal 3:16 inför Jehova skrevs en m.

MINSTE

, Jes 60:22 Av den m. ska det bli tusen

MIRJAM

, 4Mo 12:1 M. och Aron kritisera Mose

MISSBRUKAR

, 1Kor 9:18 m. inte den rätt de goda

MISSFALL

, 2Mo 23:26 Inga kvinnor ska få m.

MISSHANDEL

, 2Kor 6:5 m., fångenskap och upplopp

MISSMOD

, Ord 18:14 vem kan uthärda m.?

MISSMODIG

, Ord 24:10 Blir du m. rinner kraften

MISSMODIGA

, 2Kr 15:7 bli inte m.

MISSNÖJDA

, Jud 16 som klagar och är m.

MJÖLK

, 2Mo 3:8 land som flödar av m. och honung

Jes 60:16 dricka nationernas m.

Heb 5:12 gått bakåt och behöver m.

1Pe 2:2 som nyfödda längtar efter m.

MOBB

, Apg 17:5 onda män bildade en m.

MOD

, 2Kor 5:6 Därför är vi alltid vid gott m.

1Th 2:2 med Guds hjälp tog vi m. till oss

MODFÄLLDA

, Ps 34:18 Jehova hjälper de m.

MODIG

, Jos 1:7 Var m. och mycket stark

MODIGA

, 1Kor 16:13 stå fasta i tron, var m.

MODIGARE

, Flp 1:14 blivit ännu m. och förkunnar

MODIGT

, Apg 4:31 förkunnade m. Guds ord

Ef 6:20 Be att klara av att förkunna m.

MOGENHET

, Heb 6:1 låt oss gå framåt mot m.

MOGNA

, Heb 5:14 de m., övat sin tankeförmåga

MOLN

, Mt 24:30 komma på himlens m.

Heb 12:1 ett så stort m. av vittnen

MOLNEN

, Pre 11:4 den som tittar på m. får ingenting

MOLNPELAREN

, 2Mo 13:22 M. gick framför på dagen

MOR

, 2Mo 20:12 Respektera din far och m.

Ps 27:10 Om min far och m. övergav mig

Ord 23:22 förakta inte din m. bara för att

Lu 8:21 Min m. och mina bröder är de

Joh 19:27 sa till lärjungen: Se! Din m.!

Gal 4:26 Jerusalem där ovan är vår m.

MORALISK

, Ef 4:19 förlorat all m. känsla

MORGONDAGEN

, Ord 27:1 Skryt inte över m.

MOSE

, 4Mo 12:3 M. var ödmjukast av alla

Ps 106:32 det gick illa för M. på grund av dem

Apg 7:22 M. var kraftfull i ord och handling

MOSES

, 2Kor 3:7 kunde inte titta på M. ansikte

MOTIV

, 1Kr 28:9 Jehova utforskar alla tankar och m.

Ord 16:2 Jehova granskar hans m.

MOTIVATION

, Flp 2:13 Gud ger både styrka och m.

MOTIVERAR

, Heb 10:24 vi m. varandra till kärlek

MOTSTÅND

, 1Th 2:2 mod trots stort m.

MOTSTÅNDARE

, Lu 21:15 m. inte kunna ifrågasätta

Flp 1:28 aldrig skrämmas av m.

MOTSTÅNDARNA

, 1Kor 16:9 men m. är många

MUN

, Jak 3:10 Ur samma m. kommer både

MUNNEN

, Rom 10:10 med m. avger man bekännelse

MURAR

, Hes 38:11 varken har m., bommar

Joel 2:7 som soldater stormar de m.

MUTOR

, Pre 7:7 m. grumlar omdömet

MYNDIGHET

, Mt 28:18 Jag har fått all m.

2Pe 2:10 dem som föraktar m.

MYNDIGHETER

, Tit 3:1 lyda regeringar och m.

MYNDIGHETERNA

, Rom 13:1 underordna sig m.

MYRAN

, Ord 6:6 Gå till m., du late

Ord 30:25 M. samlar mat om sommaren

MYRIADER

, Upp 5:11 deras antal var myriaders m.

MÅL

, 1Kor 9:26 jag löper inte utan m.

MÅNEN

, Joel 2:31 m. ska förvandlas till blod

Lu 21:25 tecken i solen och m. och

MÅTT

, Lu 6:38 med samma m. som ni mäter

MÄN

, Ef 5:25 Ni m., fortsätt att älska era hustrur

Kol 3:18 Ni hustrur, underordna er era m.

MÄNGDEN

, 2Mo 23:2 inte följa m.

MÄNNISKA

, Jak 5:17 Elia var en m. precis som vi

MÄNNISKOFISKARE

, Mt 4:19 jag ska göra er till m.

MÄNNISKOFRUKTAN

, Ord 29:25 M. är en fälla

MÄNNISKOR

, Ef 6:7 som för Jehova och inte för m.

MÄNNISKOSON

, Dan 7:13 himlens moln, lik en m.

MÄNNISKOSONEN

, Mt 10:23 förrän M. kommer

Lu 21:27 se M. komma i ett moln

Lu 22:48 förråder M. med en kyss?

MÄNSKLIGA

, Kol 2:18 på grund av sitt m. tänkesätt

MÄRKA

, 2Th 3:14 ni ska m. honom och sluta umgås

MÄRKAS

, 2Pe 3:11 Det ska m. att ni är gudhängivna

MÄRKE

, Hes 9:4 sätt ett m. på pannan

MÄRKET

, Upp 13:17 om de inte har fått m.

MÖJLIGHET

, Ord 3:27 hjälp om du har m.

Gal 6:10 göra gott så länge m. till det

MÖNSTER

, Joh 13:15 Jag har gett er ett m.

MÖNSTRET

, 2Ti 1:13 m. av sunda ord

Heb 8:5 gör allt enligt m.

MÖRDA

, 2Mo 20:13 Du ska inte m.

MÖRDARE

, Joh 8:44 en m. från första början

MÖRKER

, Jes 60:2 För m. täcker jorden

Joel 2:31 Solen ska förvandlas till m.

Sef 1:15 en dag med m. och dunkel

Mt 4:16 folk som var i m. såg stort ljus

Ef 4:18 De är i mentalt m.

MÖRKRET

, Joh 3:19 människorna har älskat m.

1Pe 2:9 Han har kallat er ut ur m.

MÖTEN

, Heb 10:25 inte vara borta från våra m.

MÖTESTÄLTET

, Jos 18:1 de satte upp m. i Silo

N

NAIN

, Lu 7:11 en stad som heter N.

NAIV

, Ord 14:15 Den som är n. tror på allt

NAMN

, 1Mo 11:4 Då skapar vi oss ett n.

2Mo 3:13 Anta de frågar: Vad är hans n.?

2Mo 3:15 Jehova. Detta är mitt n. för evigt

2Mo 9:16 för att mitt n. ska bli känt

2Mo 20:7 Guds n. på ett ovärdigt sätt

1Sa 17:45 kommer mot dig i Jehovas n.

1Kr 29:13 lovprisar ditt sköna n.

Ps 9:10 De som känner ditt n. litar

Ord 18:10 Jehovas n. är ett starkt torn

Jer 23:27 få mitt folk att glömma mitt n.

Hes 39:25 försvara mitt heliga n.

Mal 1:11 mitt n. stort bland folken

Mal 3:16 dem som tänker på hans n.

Mt 6:9 ber att ditt n. ska bli upphöjt

Joh 12:28 Far, förhärliga ditt n.

Joh 14:14 Om ni ber om något i mitt n.

Joh 17:26 Jag har gjort ditt n. känt

Apg 4:12 inget annat n. bli räddade genom

Apg 15:14 ett folk ska bära hans n.

Rom 10:13 anropar Jehovas n. ska bli räddade

Flp 2:9 det n. som är över alla andra n.

NAMNS

, Ps 79:9 för ditt n. skull

NATAN

, 2Sa 12:7 N. sa: Du är den mannen!

NATION

, 2Mo 19:6 kungligt prästerskap, helig n.

Ps 33:12 Lycklig den n. som har Jehova

Jes 66:8 n. bli till på ett ögonblick?

Mt 21:43 Guds rike ges åt en n. som

Mt 24:7 n. ska vända sig mot n.

1Pe 2:9 utvalt släkte, en helig n.

NATIONER

, 1Mo 22:18 alla n. bli välsignade

NATIONERNA

, Mt 25:32 Alla n. ska samlas inför

NATIONERNAS

, Lu 21:24 n. bestämda tidsperiod

NATT

, Ps 19:2 n. efter n. ger den kunskap

NATTEN

, Rom 13:12 N. är långt liden, dagen

NATURLIGA

, Rom 1:26 bytte ut det n. sexuella

Rom 1:27 övergav det n. sexuella umgänget

NATURLIGT

, 3Mo 18:23 kränkning av det som är n.

NEBUKADNESSAR

, Dan 2:1 N. hade drömmar

NEDBRYTANDE

, Ef 4:29 Låt inte några n. ord komma

NEDSTÄMD

, Flp 2:26 [Epafroditos] är n. över

NEDSTÄMDA

, 1Th 5:14 trösta de n.

NEGATIVT

, Tit 2:8 inte något n. att säga om oss

NEJ

, Mt 16:24 säga n. till sig själv och lyfta upp

NEKA

, Ord 3:27 N. inte behövande din hjälp

NINEVE

, Jon 4:11 Skulle inte jag känna för N.?

NJUTA

, Pre 2:24 att n. av sitt hårda arbete

Jes 65:22 n. av sina händers verk

NOA

, 1Mo 6:9 N. vandrade med Gud

NOAS

, Mt 24:37 precis som N. dagar var

NORDENS KUNG

, Dan 11:40 N. storma fram

NORDENS KUNGS

, Dan 11:7 gå emot n. fästning

NY

, Upp 21:1 n. himmel och en n. jord

NYCKEL

, Lu 11:52 kunskapens n.

NYCKLAR

, Mt 16:19 himmelrikets n.

NYCKLARNA

, Upp 1:18 n. till döden och till graven

NYHETER

, Ps 112:7 fruktar inte dåliga n.

NYTT

, Jes 42:9 jag förkunnar något n.

Joh 13:34 Jag ger er ett n. bud

Apg 17:21 lyssna på senaste n. och prata

Upp 21:5 Se! Jag gör allting n.

NYTTA

, Apg 20:20 allt som kan vara till n. för er

NYTTIGT

, 1Kor 6:12 tillåtet men inte n.

NÄMNAS

, Ef 5:3 får inte ens n. bland er

NÄRA

, Ps 145:18 Jehova är n. alla som

NÄRMA

, Ps 73:28 mår bra av att n. mig Gud

Jak 4:8 N. er Gud, så ska han n.

NÄRVARO

, Mt 24:3 tecknet på din n.?

Mt 24:37 Människosonens n. som Noas dagar

NÄT

, Lu 5:4 Ro ut och lägg ut era n.

NÖD

, 2Sa 22:7 I min n. ropade jag till Jehova

NÖDVÄNDIGT

, Rom 13:5 n. att ni underordnar er

NÖJD

, Pre 5:10 den som älskar rikedom blir aldrig n.

NÖJDA

, 1Ti 6:8 har vi mat och kläder ska vi vara n.

NÖJEN

, Lu 8:14 rikedomar och n. kväver dem

NÖJES

, Ord 10:23 uppför sig fräckt för n. skull

O

OANDLIG

, 1Kor 2:14 en o. människa accepterar inte

OANSENLIGE

, 1Sa 2:8 Den o. lyfter han ur dyn

OBESLUTSAM

, Jak 1:8 en o. människa ändrar sig

OBETYDLIG

, Ps 8:4 vad är en o. människa, att du

Ps 119:141 Jag är o. och föraktad, men

OBETÄNKSAM

, Ord 14:16 oförståndige är o.

OCKULTISM

, Gal 5:20 avgudadyrkan, o., fientlighet

ODÖDLIGHET

, 1Kor 15:53 dödliga måste kläs i o.

OEMOTTAGLIGT

, Mt 13:15 folkets hjärta har blivit o.

OERFARNE

, Ps 19:7 gör den o. vis

Ord 22:3 den o. får ta konsekvenserna

OFFER

, 1Sa 15:22 lydnad är bättre än o.

Ps 51:17 o. Gud vill ha, ett förkrossat hjärta

Ord 15:8 Jehova avskyr de ondas o.

Rom 12:1 frambär era kroppar som levande o.

Heb 13:15 frambär ett lovprisningens o.

OFULLSTÄNDIG

, 1Kor 13:9 vår kunskap är o.

OFÖRGÄNGLIGT

, 1Kor 15:42 det som uppväcks är o.

OFÖRSTÅND

, Ord 22:15 O. sitter i barnets hjärta

OFÖRSTÅNDIGA

, Ps 14:1 o. tänker: Jehova finns inte

OGIFTA

, 1Kor 7:8 Till o. och änkor säger jag

OGIFTE

, 1Kor 7:32 o. mannen upptagen med Herren

OJÄMNT SAMMANOKADE

, 2Kor 6:14 Bli inte o.

OK

, 1Ku 12:14 far gjorde ert o. tungt, men jag

Mt 11:30 mitt o. är skonsamt

OKUNNIG

, 1Ti 1:13 jag var o. och saknade tro

OLIVBERGET

, Lu 22:39 Jesus gick ut till O.

Apg 1:12 O. nära staden, en sabbatsresa

OLIVTRÄD

, Ps 52:8 som ett o. i Guds hus

Rom 11:17 vilt o., inympad bland

OLJA

, 1Ku 17:16 lilla krukan med o. sinade inte

Mt 25:4 de förståndiga tog med o.

Mk 14:4 slöseri med väldoftande o.

OLYCKA

, Jes 5:20 O. drabba dem som säger gott är ont

Upp 12:12 o. över jorden och havet

OMDÖMESLÖS

, Ord 28:26 litar på sig själv är o.

OMEN

, 4Mo 23:23 inga illavarslande o. mot Jakob

OMFATTNING

, Jer 30:11 tillrättavisa i o. som behövs

OMORAL

, Mt 15:19 Från hjärtat kommer sexuell o.

Apg 15:20 hålla sig borta från sexuell o.

1Kor 6:18 Fly från sexuell o.!

1Kor 10:8 inte ägna oss åt sexuell o.

Gal 5:19 sexuell o., skamlöst uppförande

Ef 5:3 Sexuell o. får inte ens nämnas

1Th 4:3 Guds vilja: avhålla er från sexuell o.

OMORALISKA

, 1Kor 5:9 sluta umgås med o.

OMORALISKT

, 1Kor 6:9 lever sexuellt o. får inte ärva

OMSKUREN

, 1Kor 7:19 ingen betydelse om man är o.

OMSKURET

, Rom 2:29 det är hjärtat som blir o.

OMSORG

, Ps 41:1 som visar den hjälplöse o.

1Kor 12:25 alla har o. om varandra

OMTANKE

, 1Th 5:13 Visa särskilt stor o. och kärlek

OMTANKENS

, Ord 31:26 styrs av o. lag

OMTÄNKSAM

, Ord 11:17 o. gör gott mot sig själv

OMÅTTLIGT

, Lu 21:34 o. ätande, drickande

OMÖJLIGT

, 1Mo 18:14 Är någonting o. för Jehova?

Job 42:2 inget är o. för dig

Mt 19:26 För människor o., men för Gud möjligt

ONATURLIGA

, Jud 7 följde o. fysiska begär

ONDA

, Ps 37:9 de o. ska tas bort

Ps 37:10 en kort tid till, så är de o. borta

Ord 15:29 Jehova är långt från de o.

Jes 57:21 ingen frid för de o.

Rom 7:19 det o. som jag inte vill, det gör jag

ONDAS

, Ord 15:8 Jehova avskyr de o. offer

ONDE

, Ord 29:2 när den o. härskar suckar folket

ONDES

, 1Jo 5:19 hela världen är i den o. våld

ONDSKAN

, Mt 24:12 på grund av att o. breder ut sig

ONDSKEFULLE

, Jes 26:10 o. skonas, lär sig inte

ONT

, 1Mo 3:5 få kunskap om gott och o.

1Mo 8:21 deras hjärta dras till det som är o.

Jes 5:20 dem som säger o. är gott

Rom 12:17 Löna inte o. med o.

1Th 5:22 Håll er borta från allt som är o.

OORDNINGENS

, 1Kor 14:33 inte o. Gud

ORD

, Ps 8:2 Med o. från barn och spädbarn

Ord 25:11 o. som talas i rätt tid

Joh 17:17 Ditt o. är sanning

2Ti 2:15 använder sanningens o. på rätt sätt

ORDET

, Jes 55:11 o. från min mun har framgång

Lu 8:12 djävulen tar bort o. ur deras hjärtan

Joh 1:1 I begynnelsen var O.

Apg 18:5 Paulus lade all sin tid på att sprida o.

ORDNING

, 1Kor 14:40 allt ske värdigt och med o.

1Kor 15:23 i tur och o.: först Kristus

ORDNINGSAM

, 1Ti 3:2 En tillsyningsman ska vara o.

OREN

, 3Mo 13:45 och ropa: O., o.!

Job 14:4 ren födas av en o.?

ORENHET

, Rom 1:24 Gud utlämnade dem åt o.

Kol 3:5 har att göra med sexuell omoral, o.

ORMEN

, 1Mo 3:4 Då sa o.:

Joh 3:14 som Mose höjde upp o.

ORO

, Ps 94:19 tyngdes ner av o.

OROA

, Mt 6:34 o. er inte för morgondagen

Lu 12:25 förlänga sitt liv genom att o. sig?

OROLIG

, Jes 41:10 Var inte o., jag är din Gud

OROLIGA

, Mt 10:19 inte o. för vad ni ska säga

ORON

, 2Kor 11:28 o. för alla församlingarna

ORSAKEN

, Pre 7:25 söka efter o. till allt

ORÄTTFÄRDIGA

, Apg 24:15 en uppståndelse för de o.

1Kor 6:9 o. ska inte ärva Guds rike

ORÄTTVIS

, 5Mo 32:4 Gud som aldrig är o.

Rom 9:14 Är Gud o.? Absolut inte!

ORÄTTVIST

, 1Pe 2:19 o. behandlad, värdefullt

OSYNLIGA

, 2Kor 4:18 håller blicken fäst vid det o.

OSYNLIGE

, Heb 11:27 I tro såg han den o.

OTACKSAM

, Ord 29:21 Skämmer bort tjänare blir o.

OTROGEN

, Mt 5:28 o. med henne i sitt hjärta

OTROGNA

, 1Kor 6:9 o. ska inte ärva Guds rike

OTUKT

. Se SEXUELL OMORAL.

OTYDLIG

, 1Kor 14:8 o. signal, vem gör sig redo?

OTÄNKBART

, 1Mo 18:25 o. att du skulle göra så

OUTBILDADE

, Apg 4:13 och Johannes, o. och vanliga

OVISA

, Ef 5:15 Se till att ni inte lever som o.

OVÄRDIGA

, Apg 13:46 visar er o. det eviga livet

OVÄRDIGT

, 1Kor 11:27 dricker bägaren på ett o. sätt

OXAR

, 1Kor 9:9 Är det o. Gud bryr sig om?

OXE

, 5Mo 25:4 munnen på en o. som tröskar

OÄNDLIGT

, Ef 3:20 göra o. mycket mer

OÄRLIG

, Ord 10:2 O. förtjänst är till ingen nytta

P

PANIK

, Jes 28:16 Ingen som har tro ska gripas av p.

PANNA

, Hes 3:9 p. hårdare än flinta

PANNAN

, Hes 9:4 sätt ett märke på p.

PANSAR

, Ef 6:14 rättfärdighetens p. över bröstet

PARADISET

, Lu 23:43 Du ska vara med mig i p.

2Kor 12:4 han blev bortryckt till p.

PARTISK

, 5Mo 10:17 Gud, som aldrig är p.

Apg 10:34 att Gud inte är p.

PARTNER

, Mal 2:14 trots att hon är din p.

PAULUS

. Se även SAUL (2)

1Kor 1:12 jag hör till P.

PELARE

, Gal 2:9 räknades som p. i församlingen

1Ti 3:15 en p. och ett stöd för sanningen

PENGAR

, Pre 7:12 p. är till skydd, men vishet

Pre 10:19 krävs p. för att täcka behoven

1Ti 6:10 Kärleken till p. är en rot

Heb 13:5 Lev inte för p.

PERSONLIGHETEN

, Ef 4:24 ta på den nya p.

Kol 3:9 Klä av den gamla p.

PETRUS

, Mt 14:29 P. började gå på vattnet

Lu 22:54 P. följde efter på avstånd

Joh 18:10 P. hade ett svärd, högg av

Apg 12:5 P. i fängelse, församlingen bad

PILAR

, Ps 127:4 söner är som p.

PILATUS

, Joh 19:6 P. sa: Ta honom, jag har inte

PINEHAS

, 4Mo 25:7 När P. såg det tog han ett spjut

PLANEN

, 1Ku 6:38 huset färdigbyggt enligt p.

PLANER

, Ord 15:22 Utan samtal går p. i stöpet

Ord 19:21 Människan gör upp många p.

Rom 13:14 gör inte upp p. för själviska

PLANTERADE

, 1Kor 3:6 Jag p., Apollos vattnade

PLATS

, Joh 14:2 jag gör i ordning en p. åt er

PLÅGA

, 2Mo 11:1 låta farao drabbas av ännu en p.

PLÅGOR

, Upp 18:4 drabbas av samma p. som hon

PLÖJA

, Lu 9:62 börjat p., tittar på det bakom

POJKE

, Jes 11:6 en liten p. ska leda dem

POJKEN

, Dom 13:8 berätta hur vi ska uppfostra p.

PORTEN

, Mt 7:13 Gå in genom den trånga p.

PRAKTISKA VISHETEN

, Ord 3:21 Värna om den p. och

PRAKTISK VISHET

, Ord 2:7 Han förvarar p. åt de

PREDIKA

, 2Ti 4:2 P. ordet. Gör det med iver

PREDIKADE

, Mt 9:35 Jesus p. de goda nyheterna om

PREDIKAR

, Rom 10:14 hur ska de höra om ingen p.?

PRESS

, 1Sa 1:15 kvinna under stor p.

2Kor 1:8 extrem p., inte klara i egen kraft

PRESSAD

, Jes 38:14 Jehova, jag är hårt p.

PRINCIP

, Gal 6:16 alla som följer denna p.

PRISCILLA

, Apg 18:26 P. och Aquila tog sig an honom

PRISET

, 1Kor 7:23 Ni har blivit köpta och p. är betalt

1Kor 9:24 bara en som får p.

PROBLEM

, Ps 34:19 rättfärdige drabbas av många p.

PROFET

, 5Mo 18:18 Jag ska ge dem en p. lik dig

Hes 2:5 inse att en p. varit hos dem

Am 7:14 varken p. eller profetson

PROFETER

, 1Ku 18:4 Obadja gömde 100 p.

Mt 24:11 falska p. ska komma och vilseleda

Mk 13:22 falska p. som gör tecken

PROFETERA

, Joel 2:28 Era söner och döttrar ska p.

PROFETERNA

, Am 3:7 berättat sina avsikter för p.

PROFETIA

, 2Pe 1:21 ingen p. av människas vilja

PROFETIOR

, 2Pe 1:20 inga p. grundar sig på

PROFETISKA

, 2Pe 1:19 övertygade om det p. ordet

PROSTITUERAD

, Ord 7:10 klädd som en p.

1Kor 6:16 förenar sig med p. blir en enda kropp

PROSTITUERADE

, Lu 15:30 slösat tillgångar med p.

Upp 17:1 den p. som sitter på många vatten

Upp 17:16 hata den p. kvinnan och

PROV

, 1Kor 10:9 inte sätta Jehova på p.

PROVOCERAS

, 1Kor 13:5 låter sig inte p.

PRÄST

, Ps 110:4 p. för evigt som Melkisedek

PRÄSTENS

, Mal 2:7 P. läppar ska förvalta kunskap

PRÄSTER

, Hos 4:6 jag ska förkasta er som p.

Apg 6:7 många p. blev troende

Upp 20:6 Guds p., regera 1 000 år

PRÄSTERNA

, Mik 3:11 p. tar betalt för att undervisa

PRÄSTERSKAP

, 1Pe 2:9 kungligt p., en helig nation

PRÖVA

, Mal 3:10 p. mig när det gäller detta

1Th 5:21 P. äktheten i allt, håll fast vid

1Jo 4:1 P. de inspirerade uttalandena

PRÖVAR

, 5Mo 13:3 Gud p. er för att få veta

PRÖVAS

, Ord 27:21 en människa p. av beröm

1Ti 3:10 först p. om de är kvalificerade

PRÖVNINGAR

, Mt 26:41 be, inte duka under för p.

Lu 22:28 stannat kvar hos mig under mina p.

Apg 14:22 många p., komma in i Guds rike

Rom 12:12 Håll ut under p.

2Kor 4:17 Våra p. är ju tillfälliga

Jak 1:2 glädje när ni drabbas av p.

Jak 1:3 tro håller för p.

Jak 1:12 Lycklig som håller ut under p.

PÅ FALL

, Ps 119:165 älskar din lag, inget får dem p.

1Kor 8:13 Om mat får min broder p.

PÅLE

, Gal 3:13 Förbannad om upphängd på en p.

PÅLEN

, Mk 15:25 de hängde upp honom på p.

Lu 23:21p. med honom!

PÅLITLIG

, Ps 33:4 Jehova är p. i allt

Heb 10:23 han som gett oss löftet är p.

PÅLITLIGA

, 2Mo 18:21 välj ut lämpliga, p. män

Ps 19:7 Jehovas påminnelser är p.

1Kor 4:2 förväntar att förvaltare ska vara p.

Tit 2:10 vara fullständigt p.

PÅMINNA

, 2Pe 1:12 jag tänker ständigt p. er

PÅMINNELSER

, Ps 119:24 Jag tycker om dina p.

PÅSK

, 2Mo 12:11 Detta är Jehovas p.

PÅSKALAMM

, 1Kor 5:7 Vårt p., Kristus

PÅSKOFFRET

, 2Mo 12:27 p. åt Jehova, som gick förbi

PÅSKYNDA

, Jes 60:22 Jehova ska p. det

PÄRLOR

, Mt 7:6 kasta inte era p. för svin

Mt 13:45 Himmelriket, köpman som letar p.

R

RAKEL

, 1Mo 29:18 arbeta i sju år för R.

Jer 31:15 R. gråter över sina söner

RANKAN

, Joh 15:4 R. kan inte bära frukt av sig själv

RAPPORT

, 4Mo 14:36 kom tillbaka med en negativ r.

Ord 25:25 en god r. från fjärran land

RAPPORTER

, Dan 11:44 r. ska skaka om honom

RAPPORTERAR

, 3Mo 5:1 sett något men inte r. det

REBECKA

, 1Mo 26:7 R. var mycket vacker

REDO

, 1Pe 4:7 var alltid r. att be

REDSKAP

, Apg 9:15 valt ut honom som mitt r.

REGELBUNDNA OFFRET

, Dan 11:31 avlägsna det r.

Dan 12:11 då det r. har avlägsnats

REGERA

, Upp 11:15 han ska r. som kung i evighet

REGLERNA

, 2Ti 2:5 om han inte har följt r.

REGN

, 5Mo 11:14 r. i rätt tid, höstregn och

5Mo 32:2 undervisning som stilla r.

REGNA

, Mt 5:45 r. över både rättfärdiga och

REGNBÅGE

, 1Mo 9:13 min r., ett tecken

REGNET

, 1Mo 7:12 r. öste ner i 40 dagar

Jes 55:10 som r. och snön inte återvänder

REKABITERNA

, Jer 35:5 uppmanade r.: Drick vin

REN

, Apg 20:26 jag är r. från allas blod

RENA

, Ps 51:2 r. mig från min synd

Dan 12:10 Många ska r. sig

Hab 1:13 för r. ögon för att se det onda

2Kor 7:1 låt oss r. oss från allt

RENT

, Ps 101:2 vandra med r. hjärta i mitt hus

Sef 3:9 jag ska ge folken ett r. språk

Mt 5:8 Lyckliga är de med r. hjärta

REPRESENTANT

, Joh 7:29 jag är en r. för honom

RESONERADE

, Apg 17:2 r. från Skrifterna

RESONLIGA

, Flp 4:5 Gör er kända för att vara r.

RESPEKT

, Ps 111:10 R. för Jehova är grunden till vishet

Ord 8:13 R. för Jehova är att hata det onda

Ef 5:33 hustru ha r. för sin man

1Th 5:12 visa r. för dem som har ledningen

1Pe 3:2 lever ett rent liv och visar djup r.

1Pe 3:15 försvara med djup r.

RESPEKTEN

, Ps 19:9 R. för Jehova är helig

RESPEKTERA

, 2Mo 20:12 R. din far och din mor

RESPEKTLÖS

, 2Sa 12:14 fullständigt r. mot Jehova

RESULTAT

, Jes 55:11 kommer inte tillbaka utan r.

RETA

, Ps 37:8 r. inte upp dig och gör något dumt

REVBENET

, 1Mo 2:22 gjorde en kvinna av r.

RIK

, Upp 3:17 Du säger: Jag är r. och

RIKA

, Lu 14:12 fest, bjud inte r. grannar

2Kor 6:10 som fattiga fast vi gör många r.

1Ti 6:9 går in för att bli r. ger efter

1Ti 6:17 r. inte vara självsäkra

RIKE

, 3Mo 19:15 Du får inte favorisera den r.

Jer 9:23 den r. ska inte vara stolt över

Dan 2:44 himlens Gud upprätta ett r.

Dan 7:14 Åt honom makt och ära och ett r.

Mt 6:10 Vi ber att ditt r. ska komma

Mt 6:33 Sätt alltid Guds r. främst

Mt 21:43 r. ges åt nation som gör hans vilja

Mt 25:34 ta emot det r. som varit förberett åt er

Lu 22:29 jag sluter ett förbund med er om ett r.

Joh 18:36 Mitt r. ingen del av världen

Kol 1:13 överfört oss till sin sons r.

RIKEDOM

, Ps 62:10 Om r. växer, förtrösta inte på den

Ord 11:4 R. hjälper inte på vredens dag

Ord 11:28 Den som förlitar sig på r. faller

Ord 30:8 Ge mig varken fattigdom eller r.

Pre 5:10 den som älskar r. blir aldrig nöjd

Hes 28:5 din r. gjorde ditt hjärta stolt

RIKEDOMARNA

, Lu 16:9 vänner med hjälp av r. i den

RIKEDOMEN

, Mt 6:24 inte vara slavar åt Gud och r.

Mt 13:22 den förrädiska r.

RIKEN

, Mt 4:8 djävulen visade världens r.

RIKES

, Ord 18:11 r. välstånd, skyddsmur i inbillning

RIKET

, Dan 7:18 Allrahögstes heliga ska få r.

Mt 24:14 goda nyheterna om r. ska förkunnas

Lu 12:32 er Far beslutat ge er r.

RIKLIGT

, Ps 72:16 Det ska växa r. med säd

RIKT

, Ord 10:22 Jehovas välsignelse gör livet r.

RINGA

, Sak 4:10 dag då allt tog sin r. början

RISKERAT

, Rom 16:4 har r. sina liv för min skull

RISTA

, 3Mo 21:5 inte r. märken på kroppen

RIV

, Joel 2:13 R. sönder era hjärtan

RIVA NER

, Rom 14:20 Sluta r. Guds verk

2Kor 10:4 för att r. starka befästningar

ROFFAR

, Ord 15:27 Den som r. åt sig skapar problem

ROT

, Lu 8:13 lyssnar med glädje men saknar r.

ROTADE

, Kol 2:7 Bli r. och uppbyggda i tron

ROVDJUREN

, Hes 34:25 utrota r. ur landet

RUIN

, Hes 21:27 En r., en r., en r. ska jag göra

RUND

, Jes 40:22 tronar över jordens r.

RUSTAD

, 2Ti 3:17 r. för alla slags goda gärningar

RUSTNINGEN

, Ef 6:11 hela r. från Gud

Ef 6:13 hela r. från Gud

RYKTE

, 2Mo 23:1 inte sprida ett falskt r.

Ord 22:1 gott r. bättre än stor rikedom

Pre 7:1 gott r. bättre än god olja

RÅDGIVARE

, Ord 15:22 många r. ger framgång

Jes 9:6 Hans namn ska vara Underbar r.

RÄDD

, Job 31:34 r. för vad folk ska tänka

Ps 56:4 på Gud förlitar jag mig och är inte r.

Ps 118:6 Jehova på min sida, behöver inte vara r.

Jes 41:10 Var inte r., för jag är med dig

Upp 2:10 inte r. för svårigheterna framför dig

RÄDDA

, 2Kr 20:15 Var inte r. för denna stora skara

Jes 59:1 Jehovas arm inte för kort för att r.

Mt 16:25 den som försöker r. sitt liv

Lu 19:10 Människosonen kommit för att leta och r.

1Ti 4:16 r. både dig själv och dem som lyssnar

2Pe 2:9 Jehova vet hur r. gudhängivna

RÄDDAD

, Mt 24:22 Om inte tiden förkortades ingen bli r.

RÄDDAR

, 2Kr 20:17 stå stilla och se hur Jehova r. er

RÄDDARE

, 2Sa 22:3 min säkra tillflykt, min r.

Apg 5:31 främste förmedlare och r.

RÄDDNING

, Apg 4:12 ingen annan som kan ge r.

Rom 13:11 nu är vår r. närmare än när

Flp 2:12 arbeta på er egen r. med fruktan

Upp 7:10 Gud som vi har att tacka för vår r.

RÄDDNINGEN

, Ps 3:8 R. kommer från Jehova

RÄKNA

, Ps 90:12 Lär oss hur vi ska r. våra dagar

RÄKNAD

, Lu 22:37 Han blev r. bland laglösa

RÄKNA UT

, Lu 14:28 r. vad det kommer att kosta

RÄTT

, Ps 45:7 Du älskar det som är r.

1Kor 7:3 ge sin hustru det hon har r. till

1Kor 9:18 så att jag inte missbrukar den r.

RÄTTA

, 1Kor 6:7 drar varandra inför r.

RÄTTEN

, Hes 21:27 han som har den lagliga r.

RÄTTFÄRDIG

, 1Mo 15:6 betraktade honom som r.

RÄTTFÄRDIGA

, 1Pe 3:12 Jehovas ögon vilar på de r.

RÄTTFÄRDIGE

, Ps 34:19 r. drabbas av många problem

Ps 37:25 aldrig sett den r. övergiven

Ps 72:7 I hans dagar ska den r. blomstra

Ps 141:5 Om den r. slår mig

Ord 24:16 den r. kan falla sju gånger

RÄTTFÄRDIGHET

, Jes 26:9 landets invånare lär sig r.

Jes 32:1 En kung ska regera med r.

Jes 60:17 insätta r. som dina arbetsledare

Sef 2:3 Sök r., sök ödmj