Lukas 3:1–38

 Under femtonde året av kejsar Tiberius* regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen och Herodes*+ var landsdelshärskare* i Galileen och hans bror Filippus var landsdelshärskare i landet Itureen och Trakonịtis och Lysạnias var landsdelshärskare i Abilẹne,  i den främste prästen Hannas dagar och i Kaifas+ dagar, kom Guds tillkännagivande till Johannes,+ Sakarjas son, i vildmarken.+  Han kom så till hela trakten kring Jordan och predikade dop som en symbol för sinnesändring till förlåtelse för synder,+  alldeles som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: ”Hör! Någon ropar i vildmarken: ’Bered Jehovas* väg, gör hans vägar raka.+  Varje klyfta skall fyllas upp och varje berg och kulle jämnas ut, krokiga vägar skall göras raka och ojämna vägar göras jämna;+  och allt kött skall se Guds medel till räddning.’”+  Därför sade han till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ”Huggormsyngel,+ vem har gett er idén att fly undan den kommande vreden?+  Så frambringa då frukter som svarar mot sinnesändringen.*+ Och börja inte säga inom er: ’Vi har Abraham till far.’ För jag säger er att Gud av dessa stenar förmår väcka upp barn åt Abraham.  Ja, yxan är redan på plats vid roten på träden; därför skall varje träd som inte frambringar fin frukt huggas ner och kastas i elden.”+ 10  Och folkskarorna frågade honom: ”Vad skall vi då göra?”+ 11  Till svar sade han till dem: ”Den som har två underklädnader, han bör dela med sig åt den som ingen har, och den som har matvaror, han bör göra detsamma.”+ 12  Men också tullindrivare kom för att bli döpta, och de sade till honom: ”Lärare, vad skall vi göra?”+ 13  Han sade till dem: ”Ni skall inte kräva något mer än vad som är föreskrivet.”+ 14  Också de som gjorde militärtjänst frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” Och han sade till dem: ”Utöva inte utpressning mot någon och rikta inte falska anklagelser+ mot någon, utan nöj er med ert underhåll.”*+ 15  När nu folket var förväntansfullt och alla överlade* i sina hjärtan om Johannes: ”Kan han möjligtvis vara Messias?”*+ 16  svarade Johannes och sade till alla: ”Jag för min del döper er med vatten; men han som är starkare än jag kommer – jag är inte god nog att lösa upp remmen på hans sandaler.+ Han skall döpa er med helig ande+ och eld. 17  Han har sin kastskovel i handen för att fullständigt rensa sin loge och samla in+ vetet i sitt sädesmagasin, men agnarna+ skall han bränna upp i en eld+ som inte kan släckas.” 18  Därför gav han också många andra förmaningar och fortsatte att förkunna goda nyheter för folket. 19  Men eftersom landsdelshärskaren* Herodes hade blivit tillrättavisad av honom beträffande Herọdias, sin brors hustru, och beträffande allt det onda som Herodes gjorde,+ 20  lade han också detta till alla dessa ogärningar: han spärrade in Johannes i fängelse.+ 21  När nu allt folket lät döpa sig, blev också Jesus+ döpt,* och medan han bad öppnades himlen,+ 22  och den heliga anden kom ner över honom i kroppslig gestalt lik en duva, och en röst ljöd från himlen: ”Du är min Son, den älskade; jag har godkänt dig.”+ 23  Vidare var Jesus själv omkring trettio+ år gammal när han började sitt verk,*+ och han var, enligt vad man menade,* son+till Josef,+son till Heli,* 24  son till Mattat,son till Levi,son till Melki,son till Jạnnai,son till Josef, 25  son till Mattatịas,son till Amos,son till Nahum,son till Esli,son till Nạggai, 26  son till Maat,son till Mattatịas,son till Sẹmein,son till Josek,son till Joda, 27  son till Jọhanan,son till Resa,son till Serubbạbel,+son till Seạltiel,*+son till Neri, 28  son till Melki,son till Addi,son till Kosam,son till Ẹlmadam,son till Er, 29  son till Jesus,*son till Eliẹser,son till Jorim,son till Mattat,son till Levi, 30  son till Simeon,son till Judas,son till Josef,son till Jonam,son till Ẹljakim, 31  son till Mẹlea,son till Menna,son till Mattạta,son till Natan,+son till David,+ 32  son till Ịsai,+son till Obed,*+son till Boas,+son till Salmon,*+son till Nahson,+ 33  son till Amminạdab,*+son till Arni,*+son till Hesron,+son till Peres,+son till Juda,+ 34  son till Jakob,+son till Isak,+son till Abraham,+son till Tera,+son till Nahor,+ 35  son till Serug,+son till Reu,+son till Peleg,+son till Eber,+son till Shela,+ 36  son till Kainan,*son till Arpạksad,+son till Sem,+son till Noa,+son till Lemek,+ 37  son till Metụsela,+son till Enok,+son till Jared,+son till Mahalạleel,+son till Kainan,+ 38  son till Enos,+son till Set,+son till Adam,+son till Gud.

Fotnoter

El.: ”Tiberius Caesars”. Grek.: Tiberịou Kaisaros; lat.: Tibẹrii Caesaris.
Dvs. Herodes Antipas, son till Herodes den store.
”landsdelshärskare”. Ordagr.: ”tetrark [dvs. en härskare över en fjärdedel]”; en lydfurste underställd den romerske kejsaren. Lat.: tetrạrcha.
Se Tillägg 1D.
El.: ”ångern”, ”omvändelsen”, ”bättringen”. Grek.: tēs metanoias.
El.: ”er lön (sold)”. Lat.: stipẹndiis vẹstris.
El.: ”undrade (frågade sig)”.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs.
Se not till v. 1, ”landsdelshärskare”.
El.: ”nedsänkt”, ”neddoppad”. Grek.: baptisthẹntos.
”Heli”. Grek.: Hēlei; Vg: Hli; J22: ‛Elị.
El.: ”så som det var juridiskt fastställt”.
”började sitt verk (sin gärning)”. El.: ”började undervisa”.
Ordagr.: ”Salathiel”.
”Jesus”, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: ”Jose(s)”.
”Sala”, א*BSys.
”Jobel”, א*BSys.
”Aram”, ADVgSyp. El.: ”Ram”. Se 1Kr 2:9; Mt 1:3, 4.
”Amminadab”, AVgSyp; B: ”Admein”.
I P75D saknas ”son till Kainan”, i överensstämmelse med 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Kr 1:18.