1 Kungaboken 7:1–51

 Och på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år,+ och han gjorde hela sitt hus färdigt.+  Och han byggde Libanonskogshuset,+ 100 alnar* långt och 50 alnar brett och 30 alnar högt, på fyra rader pelare av cederträ; och ovanpå pelarna var det bjälkar+ av cederträ.  Och det var panelat med cederträ+ upptill, ovanför bärbjälkarna som låg på de 45 pelarna. Det var 15 i varje rad.  Vidare fanns det tre rader fönster med karmar, och det var ljusöppning+ mitt emot ljusöppning i tre plan.  Och alla ingångarna och dörrposterna var rätvinkliga* i förhållande till karmen*+ och även främre delen av ljusöppningen som var mitt emot en ljusöppning i tre plan.  Och han gjorde en förhall med pelare, 50 alnar lång och 30 alnar bred; och en annan förhall var framför den, med pelare och en baldakin framför.  Och han gjorde en tronhall+ där han skulle döma, domshallen;+ och den var täckt med cederträ från golvet till bjälkarna.*+  Och hans eget hus, där han själv skulle bo, på den andra förgården,+ låg avskilt från det hus som utgjorde förhallen. Det liknade denna i utförande. Salomo byggde också ett hus, som liknade denna förhall, åt faraos dotter,+ som han hade tagit till hustru.  Alla dessa var av dyrbara+ stenar, huggna efter mått, sågade med stensågar på insidan och utsidan, från grunden upp till krönlisten, och utanför ända till den stora förgården.+ 10  Och grunden var lagd med dyrbara stenar, stora stenar, stenar på tio alnar och stenar på åtta alnar. 11  Och där ovanpå var dyrbara stenar, huggna efter mått, och även cederträ. 12  Och runt omkring den stora förgården var det tre rader+ huggen sten och en rad bjälkar av cederträ; och så var det också med den inre+ förgården till Jehovas hus+ och med husets förhall.+ 13  Och kung Salomo sände bud och hämtade Hiram+ från Tyros. 14  Han var son till en kvinna, en änka av Nạftalis stam, och hans far var en tyrisk man+ som var kopparsmed;+ och han var full av vishet och förstånd+ och kunskap, så att han kunde utföra alla slags arbeten i koppar. Han kom så till kung Salomo och utförde allt hans arbete. 15  Han göt nu de två kopparpelarna.+ Varje pelare var 18 alnar hög, och en tråd på tolv alnar skulle vara måttet runt var och en av de båda pelarna.+ 16  Och han gjorde två kapitäl, gjutna i koppar, som skulle sättas ovanpå pelarna.+ Det ena kapitälet var fem alnar högt, och det andra kapitälet var fem alnar högt. 17  Det var nät i nätverksarbete, flätade ornament i kedjeverk,+ till kapitälen som var ovanpå pelarna;+ sju* till det ena kapitälet och sju till det andra kapitälet. 18  Vidare gjorde han granatäpplena,* närmare bestämt två rader runt om på det ena nätverket, till att täcka kapitälen som var ovanpå pelarna;* och likaså gjorde han till det andra kapitälet.+ 19  Och kapitälen som var ovanpå pelarna vid förhallen var i liljeformigt arbete,+ fyra alnar. 20  Och kapitälen var på de båda pelarna, också upptill tätt invid utbuktningen som gränsade till nätverket; och det var 200 granatäpplen+ i rader runt om på varje kapitäl. 21  Och han reste pelarna+ som hörde till templets förhall.+ Han reste alltså den högra pelaren* och gav den namnet Jakin,* och sedan reste han den vänstra pelaren* och gav den namnet Boas.* 22  Och ovanpå pelarna var liljeformigt arbete. Och arbetet med pelarna blev så småningom fullbordat. 23  Vidare gjorde han det gjutna havet,+ tio alnar från den ena kanten till den andra, helt cirkelrunt; och det var fem alnar högt, och det fordrades ett snöre på 30 alnar för att omspänna det runt om.+ 24  Och under kanten runt om var det kurbitsformiga+ ornament+ som omgav det, tio på en aln, i det de omslöt havet runt om,+ med två rader av de kurbitsformiga ornamenten gjutna i samma stycke som det. 25  Det stod på tolv tjurar,*+ tre vända mot norr och tre vända mot väster* och tre vända mot söder* och tre vända mot öster; och havet var ovanpå dem, och de hade alla bakdelen vänd inåt.+ 26  Och det var en handsbredd* tjockt,+ och kanten var utförd som kanten på en bägare, som en liljeblomma.+ Det brukade innehålla+ 2 000 bat.*+ 27  Vidare gjorde han de tio karvagnarna+ av koppar, varje karvagn fyra alnar lång och fyra alnar bred och tre alnar hög. 28  Och detta var karvagnarnas utförande: de hade sidoväggar, och sidoväggarna var mellan tvärslåarna. 29  Och på sidoväggarna mellan tvärslåarna fanns lejon,+ tjurar+ och keruber,+ och på tvärslåarna var det likadant. Ovanför och nedanför lejonen och tjurarna var kransar+ i nedhängande arbete.* 30  Och varje karvagn hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar; och dess fyra hörnstycken var stöd för dem. Under karet var stöden, gjutna med kransar mitt för vart och ett. 31  Och dess öppning inifrån till stöden och uppåt var [?] alnar;* och öppningen var rund, utförd som på ett ställ på en och en halv aln, och även på öppningen var det skulpturarbeten. Och deras sidoväggar var fyrkantiga, inte runda. 32  Och de fyra hjulen var under sidoväggarna, och hållarna till hjulen satt på karvagnen; och varje hjul var en och en halv aln högt. 33  Och hjulens utförande var likt utförandet på ett stridsvagnshjul.+ Deras hållare och deras fälgar och deras ekrar och deras nav var alla gjutna. 34  Och det var fyra stöd på de fyra hörnen på varje karvagn; dess stöd var gjorda i ett stycke med karvagnen. 35  Och ovanpå karvagnen var ett ställ,* en halv aln högt, helt cirkelrunt; och ovanpå karvagnen var dess hållare och dess sidoväggar gjorda i ett stycke med den. 36  Vidare ingraverade+ han på hållarnas plattor och på sidoväggarna keruber, lejon och palmfigurer, alltefter det fria utrymmet på var och en, och kransar runt omkring.+ 37  Det var så han gjorde de tio karvagnarna;+ de var alla gjutna på samma sätt,+ hade samma mått och samma form. 38  Och han gjorde tio kar+ av koppar. Varje kar kunde rymma 40 bat.* Varje kar var fyra alnar. Det var ett kar på var och en av de tio karvagnarna. 39  Sedan ställde han fem karvagnar på högra sidan* om huset och fem på vänstra sidan* om huset;+ och havet ställde han på högra sidan om huset, åt sydost.+ 40  Och Hiram+ gjorde efter hand karen+ och skovlarna+ och skålarna.+ Slutligen blev Hiram färdig+ med att utföra allt det arbete som han utförde åt kung Salomo i förbindelse med Jehovas hus: 41  De två pelarna+ och de skålformiga kapitälen,+ som var ovanpå de båda pelarna, och de två nätverken+ till att täcka de båda skålformiga kapitälen, som var ovanpå pelarna, 42  och de 400 granatäpplena+ till de båda nätverken, två rader granatäpplen till varje nätverk, till att täcka de båda skålformiga kapitälen som var på de båda pelarna;* 43  och de tio karvagnarna+ och de tio karen+ på karvagnarna 44  och havet,+ som var bara ett, och de tolv tjurarna under havet;+ 45  och hinkarna och skovlarna och skålarna och alla dessa redskap+ som Hiram gjorde av polerad koppar åt kung Salomo för Jehovas hus. 46  Det var i Jordandistriktet,*+ mellan Sukkot+ och Sạretan,+ som kungen göt dem i lerformar.* 47  Och Salomo lämnade alla redskapen+ ovägda på grund av den osedvanligt stora mängden.+ Kopparns vikt blev inte fastställd.+ 48  Och Salomo gjorde efter hand alla redskapen som hörde till Jehovas hus, altaret+ av guld och bordet,+ som skådebrödet* låg på, av guld 49  och lampställen+ – fem till höger och fem till vänster framför det innersta rummet – av rent guld+ och blommorna+ och lamporna+ och veksaxarna+ av guld 50  och karen och ljussläckarna+ och skålarna+ och bägarna+ och fyrfaten+ av rent guld och tapphålen till dörrarna+ till det inre huset, det vill säga det allra heligaste,* och till dörrarna+ till templets hus,+ av guld. 51  Slutligen kom allt det arbete till fullbordan som kung Salomo skulle utföra i förbindelse med Jehovas hus;+ och Salomo förde in det som hans far David hade helgat;+ silvret och guldet och föremålen lade han bland skatterna i Jehovas hus.+

Fotnoter

Se Tillägg 8A.
El.: ”fyrkantiga”.
Genom en rättelse av M: ”dörröverstycket”. Se 2Mo 12:7, 22, 23.
”bjälkarna”, genom en texträttelse; SyVg: ”taket”; M: ”golvet”.
”sju”, M; LXX: ”ett nät”.
”granatäpplena”, 2 hebr. hss; M: ”pelarna”.
”pelarna”, Sy och 50 hebr. hss; M: ”granatäpplena”.
El.: ”den södra pelaren”, dvs. den högra, när man står vänd mot öster.
Betyder ”må [Jehova] befästa (fast grunda, göra fast)”.
El.: ”den norra pelaren”, dvs. den vänstra, när man står vänd mot öster.
Betyder möjligen ”i (med) styrka” och lästes efter namnet på den andra pelaren, ”Jakin”.
El.: ”nötkreatur”.
Ordagr.: ”mot havet”, dvs. Medelhavet. Hebr.: jạmmah.
Ordagr.: ”mot Negev”. Hebr.: nẹghbah, ”söderut”.
Omkr. 7,4 cm.
Motsvarar omkr. 44 000 l. Troligen den normala vattenmängden. Jfr not till 2Kr 4:5, ”bat”.
Möjligen: ”i ciselerat arbete”.
Antalet alnar saknas i M.
”ett ställ”, tillagt eftersom detta ord tydligen saknas i M.
Omkr. 880 l.
El.: ”södra sidan”, dvs. den högra, när man står vänd mot öster.
El.: ”norra sidan”, dvs. den vänstra, när man står vänd mot öster.
”på de båda pelarna”, LXX; SyVg: ”ovanpå pelarna”; M: ”framför pelarna”.
Se not till 1Mo 13:10, ”Jordandistriktet”.
El.: ”i gjuteriet i marken (jorden)”. Möjligen, genom en texträttelse: ”vid vadstället Adama”.
El.: ”Närvarons bröd”. Ordagr.: ”ansiktets bröd”. Hebr.: lẹchem happanịm; Vg: ”framläggningsbröden”.
El.: ”det vill säga det högheliga”. Ordagr.: ”heligheternas helighet”, dvs. det heliga(ste) av de heliga tingen. Hebr.: leqọdhesh haqqodhashịm.