1 Krönikeboken 7:1–40

 Och Isạskars söner var Tola+ och Pua,+ Jasub och Simron,+ alltså fyra.  Och Tolas söner var Ussi och Refạja och Jẹriel och Jahmaj och Jibsam och Shẹmuel, överhuvuden för sina fädernehus. Från Tola härstammade tappra, väldiga män, enligt sina släktlinjer. I Davids dagar+ var deras antal 22 600.  Och Ussis söner var Jisrạhja; och Jisrạhjas söner var Mikael och Obạdja och Joel, Jissịja, ,* alltså fem;* de var alla överhuvuden.  Och tillsammans med dem, enligt deras släktlinjer, enligt deras fädernehus, var det trupper till krigshären, 36 000 man, ty de hade många* hustrur och söner.+  Och deras bröder av alla Isạskars släkter var tappra, väldiga män,+ 87 000, enligt släktregistret för dem alla.+  Benjamins+ söner var Bela+ och Beker+ och Jedịael,+ alltså tre.  Och Belas+ söner var Esbon och Ussi och Ụssiel och Jẹrimot och Iri, alltså fem, överhuvuden för sina fädernehus, tappra, väldiga män; och de som var införda i deras släktregister+ utgjorde 22 034 man.  Och Bekers söner var Semịra och Joas och Eliẹser och Eljoẹnaj och Omri och Jẹremot och Abịa och Ạnatot och Ạlemet; alla dessa var Bekers söner.  Och de som var införda i deras släktregister,+ enligt sina släktlinjer med avseende på överhuvudena för sina fädernehus, tappra, väldiga män, utgjorde 20 200. 10  Och Jedịaels+ söner var Bilhan; och Bilhans söner var Jeush och Benjamin och Ehud och Kenaạna och Setan och Tarsis och Ahisạhar. 11  Alla dessa var Jedịaels söner, enligt överhuvudena för sina fädernehus, tappra, väldiga män,+ 17 200 som drog ut med hären till krig. 12  Och Suppim+ och Huppim+ var söner till Ir;+ Husim var söner till Aher. 13  Nạftalis+ söner var Jạhsiel+ och Guni+ och Jeser och Sallum,*+ Bilhas+ söner. 14  Manasses+ söner var Ạsriel, som hans arameiska bihustru födde. (Hon födde Makir,+ Gịleads far. 15  Och Makir tog hustrur åt Huppim och Suppim, och hans systers namn var Maạka.) Och den andre sonens namn var Sẹlofhad,+ men Sẹlofhad fick bara döttrar.+ 16  Med tiden födde Maạka, Makirs hustru, en son och gav honom namnet Peresh; och hans brors namn var Sheresh; och hans söner var Ulam och Rekem. 17  Och Ulams söner var Bedan. Dessa var söner till Gịlead, son till Makir, son till Manasse. 18  Och hans syster var Hammolẹket. Hon födde Ishod och Abiẹser+ och Mahla. 19  Och Semịdas söner var Ahjan och Sekem och Likhi och Ạniam. 20  Och Efraims+ söner var Sutẹla+ och dennes son Bered och dennes son Tahat och dennes son Eleạda och dennes son Tahat 21  och dennes son Sabad och dennes son Sutẹla och Eser och Ẹlead. Och männen i Gat,+ som var födda i landet, dräpte dem, därför att de kom ner för att ta deras boskap. 22  Och Efraim, deras far, sörjde i många dagar,+ och hans bröder kom för att trösta honom. 23  Därefter hade han umgänge med sin hustru, och hon blev havande+ och födde en son. Men han* gav honom namnet Berịa, därför att det var med olycka+ hon var i hans hus. 24  Och hans dotter var Seẹra, och hon byggde Nedre+ och Övre+ Bet-Horon+ och Ụssen-Seẹra. 25  Och det var Refa, hans son, och Resef och dennes son Tela och dennes son Tahan, 26  dennes son Ladan, dennes son Ạmmihud, dennes son Elisạma, 27  dennes son Nun,*+ dennes son Josua.*+ 28  Och deras besittning och deras boningsorter var Betel+ med underlydande städer och österut Nạaran+ och västerut Geser+ med underlydande städer och Sikem+ med underlydande städer ända till Gaza* med underlydande städer; 29  och vid sidan av Manasses söner: Bet-Sean+ med underlydande städer, Tạanak+ med underlydande städer, Megịddo+ med underlydande städer, Dor+ med underlydande städer. I dessa städer bodde Josefs,+ Israels sons, söner. 30  Asers+ söner var Jimnah+ och Jisva och Jisvi+ och Berịa;+ och Serah var deras syster. 31  Och Berịas söner var Heber och Mạlkiel, som var Bịrsajits far. 32  Och Heber blev far till Jaflet och Somer och Hotam och till Shua, deras syster. 33  Och Jaflets söner var Pasak och Bimhal och Asvat. Dessa var Jaflets söner. 34  Och Semers* söner var Ahi och Rohga, Jehụbba och Aram. 35  Och hans bror Helems söner var Sofa och Jimna och Seles och Amal. 36  Sofas söner var Sua och Hạrnefer och Sual och Beri och Jimra, 37  Beser och Hod och Samma och Silsa och Jitran och Beẹra. 38  Och Jeters söner var Jefụnne och Pispa och Ara. 39  Och Ullas söner var Arah och Hạnniel och Risja. 40  Alla dessa var Asers söner, överhuvuden+ för fädernehus, utvalda, tappra,+ väldiga män, överhuvuden för hövdingarna; och i släktregistret var de införda+ i hären till krig. Deras antal var 26 000 man.+

Fotnoter

Namnet saknas i M.
”fem”, MLXXVg; Sy: ”fyra”.
El.: ”de skaffade sig många”.
”Sallum”, MLXX; LXXLagarde, 7 hebr. hss, 1Mo 46:24 och 4Mo 26:49: ”Sillem”.
El.: ”man”. TSy och 4 hebr. hss: ”hon”.
”Nun”, Vg; M: ”Non”.
”Josua”. Hebr.: Jehōshụa‛, ”Jehoshua”. Se not till Jos 1:1, ”Josua”.
”Gaza”, T och många hebr. hss. Avser inte Gaza i Filisteen, som tilldelades Juda.
”Semers”, MLXXB; LXXAVg: ”Somers”.