1 Krönikeboken 3:1–24

 Och detta var Davids söner+ som föddes åt honom i Hebron:+ Amnon,+ den förstfödde, som han fick med jisreelitiskan+ Ahịnoam;+ Daniel, den andre, som han fick med karmelitiskan+ Abigạjil;+  Ạbsalom,+ den tredje, son till Maạka,+ som var dotter till Talmaj,+ kungen i Gesur;+ Adonịa,+ den fjärde, son till Haggit;+  Sefạtja, den femte, som han fick med Ạbital;+ Jịtream, den sjätte, som han fick med sin hustru Egla.+  Dessa sex föddes åt honom i Hebron; där regerade han sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han trettiotre år.+  Och dessa föddes åt honom i Jerusalem:+ Simẹa+ och Sobab+ och Natan+ och Salomo,+ alltså fyra, med Batsẹba,*+ Ạmmiels dotter,+  och Jibhar+ och Elisạma*+ och Elifẹlet+  och Nogah och Nefeg och Jafịa+  och Elisạma+ och Eljạda och Elifẹlet,+ alltså nio,  alla Davids söner, förutom bihustrurnas söner, och Tamar,+ deras syster. 10  Och Salomos son var Rehạbeam,+ dennes son Abịa,+ dennes son Asa,+ dennes son Jehosạfat,+ 11  dennes son Jẹhoram,*+ dennes son Ahạsja,+ dennes son Jẹhoas,*+ 12  dennes son Amạzja,+ dennes son Asạrja,+ dennes son Jotam,+ 13  dennes son Ahas,+ dennes son Hiskia,+ dennes son Manasse,+ 14  dennes son Amon,+ dennes son Josịa.+ 15  Och Josịas söner var Jọhanan,* den förstfödde, Jehojạkim,+ den andre, Sidkịa,+ den tredje, Sallum, den fjärde. 16  Och Jehojạkims söner var hans son Jekọnja,+ dennes son Sidkịa. 17  Och sönerna till Jekọnja, den fångne, var hans son Seạltiel+ 18  och Mạlkiram och Pedạja och Senạssar, Jekạmja, Hosạma och Nedạbja. 19  Och Pedạjas söner var Serubbạbel+ och Sịmei; och Serubbạbels söner var Mesụllam och Hanạnja (och Sẹlomit var deras syster); 20  och Hasụba och Ohel och Berẹkja och Hasạdja, Jusab-Hesed, alltså fem. 21  Och Hanạnjas söner var Pelạtja+ och Jeshạja; Jeshạjas söner var Refạja; Refạjas söner var Arnan; Arnans söner var Obạdja; Obạdjas söner var Sekạnja; 22  och Sekạnjas söner var Semạja, och Semạjas söner var Hattus och Jigal och Barịa och Neạrja och Safat, alltså sex. 23  Och Neạrjas söner var Eljoẹnaj och Hiskịja och Ạsrikam, alltså tre. 24  Och Eljoẹnajs söner var Hodạvja och Ẹljasib och Pelạja och Akkub och Jọhanan och Delạja och Ạnani, alltså sju.

Fotnoter

”Batseba”, Vg; M: ”Batsua”.
”Elisama”, MLXXSyVg; 2 hebr. hss, 1Kr 14:5 och 2Sa 5:15: ”Elisua”.
”Jehoram”, som i 2Ku 1:17. Hebr.: Jōrạm. Ordagr.: ”Joram”.
”Jehoas”, som i 2Ku 11:21. Hebr.: Jō’ạsh. Ordagr.: ”Joas”; grek.: Iōas; lat.: Iọas.
”Johanan”, MLXXSyVg; LXXLagarde: ”Joahas”.