Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 20

”Vis i hjärta”, men ändå ödmjuk

”Vis i hjärta”, men ändå ödmjuk

1–3. Varför kan vi vara säkra på att Jehova är ödmjuk?

TÄNK dig en far som vill lära sitt lilla barn något viktigt. Han vill verkligen att barnet skall förstå. Hur bör han göra? Skall han hotfullt luta sig över sitt barn och tala med sträng röst? Eller skall han sätta sig på huk så att han kommer på samma nivå som barnet och tala med en mild, vädjande ton? En vis och ödmjuk far skulle naturligtvis välja att göra på det sistnämnda sättet.

2 Vad för slags Fader är Jehova – är han högmodig eller ödmjuk, är han sträng eller mild? Jehova är allvetande och allvis. Men som du kanske har lagt märke till när det gäller människor gör kunskap och intelligens inte nödvändigtvis dem ödmjuka. ”Kunskapen uppblåser”, som det sägs i Bibeln. (1 Korinthierna 3:19; 8:1) Jehova däremot, som är ”vis i hjärta”, är även ödmjuk. (Job 9:4) Inte så att han på något sätt har en låg ställning eller saknar storhet, utan han saknar helt enkelt egenskapen högmod. Varför är det så?

3 Jehova är helig. Därför kan han inte vara högmodig eller övermodig, eftersom högmod och övermod är egenskaper som befläckar. (Markus 7:20–22) Lägg vidare märke till vad profeten Jeremia sade till Jehova: ”Din själ [Jehova själv] skall helt visst komma ihåg det och böja sig ner över mig.” * (Klagovisorna 3:20) Kan du föreställa  dig det? Jehova, universums suveräne Herre, var villig att ”böja sig ner” och komma ner på samma nivå som Jeremia för att ägna denna ofullkomliga människa uppmärksamhet. (Psalm 113:7) Ja, Jehova är ödmjuk. Men hur kommer Guds ödmjukhet till uttryck? Vilket samband har den med vishet? Och varför är den viktig för oss?

Hur Jehovas ödmjukhet kommer till uttryck

4, 5. a) Vad är ödmjukhet, hur kommer den till uttryck, och varför bör den aldrig förväxlas med svaghet och blyghet? b) Hur visade Jehova ödmjukhet i sitt sätt att handla med David, och hur viktig är Jehovas ödmjukhet för oss?

4 Ödmjukhet är det att inte vara högmodig eller stolt. Ödmjukhet sitter i hjärtat och kommer till uttryck i till exempel mildhet, tålamod och resonlighet. (Galaterna 5:22, 23) Men man får inte förväxla dessa med svaghet eller blyghet. De strider inte mot att Jehova också visar rättfärdig vrede och använder sin kraft eller makt till att förinta. Tvärtom, genom sin ödmjukhet och mildhet visar Jehova sin oerhörda  styrka och sin förmåga att behärska sig fullständigt. (Jesaja 42:14) Vilket samband finns det mellan ödmjukhet och vishet? I ett bibliskt uppslagsverk läser vi: ”Ödmjukhet har slutligen definierats ... som osjälviskhet och är grundläggande för all vishet.” Det finns således ingen sann vishet utan ödmjukhet. Vilken hjälp och nytta har vi av Jehovas ödmjukhet?

En vis far handlar milt och ödmjukt med sina barn

5 Kung David sjöng så här till Jehova: ”Du ger mig din räddnings sköld, och din högra hand stöder mig, och din ödmjukhet gör mig stor.” (Psalm 18:35) Jehova böjde sig faktiskt ner för att hjälpa denne ofullkomlige man genom att beskydda och uppehålla honom dag för dag. David insåg att om han skulle bli räddad – och även så småningom få ett visst mått av makt som kung – var det helt beroende av Jehovas villighet att ödmjuka sig själv på det här sättet. Och vem av oss skulle kunna ha något hopp om räddning, om inte Jehova var ödmjuk och villig att böja sig ner för att handla med oss som en mild och kärleksfull Fader?

6, 7. a) Varför beskrivs aldrig Jehova som blygsam i Bibeln? b) Vilket förhållande finns det mellan mildhet och vishet, och vem utgör det främsta exemplet när det gäller detta?

6 Det är värt att lägga märke till att det är skillnad mellan ödmjukhet och blygsamhet. Blygsamhet är en vacker egenskap som trogna människor bör uppodla. Precis som ödmjukhet hör den samman med vishet. I Ordspråken 11:2 heter det: ”Vishet är hos de blygsamma.” Men Jehova beskrivs aldrig som blygsam i Bibeln. Varför inte? I Bibeln används ordet om någon som med rätta är medveten om sina egna begränsningar. Den Allsmäktige har inga begränsningar förutom dem han ålägger sig själv på grund av sina egna rättfärdiga normer. (Markus 10:27; Titus 1:2) Eftersom han är den Högste är han därför inte heller underordnad någon annan. Ordet blygsam kan således inte användas om Jehova.

7 Jehova är dock ödmjuk och mild. Han lär sina tjänare att  det är nödvändigt med mildhet för att man också skall få sann vishet. I hans ord talas det om ”mildhet som hör visheten till”. * (Jakob 3:13) Tänk på Jehovas exempel när det gäller detta.

Jehovas ödmjukhet får honom att delegera och lyssna

8–10. a) Varför är det anmärkningsvärt att Jehova visar villighet att delegera och att lyssna? b) Hur har den Allsmäktige handlat ödmjukt mot sina änglar?

8 Något som på ett hjärtevärmande sätt vittnar om Jehovas ödmjukhet är hans villighet att delegera ansvar och att lyssna. Bara det faktum att han gör det är fantastiskt. Jehova behöver inte hjälp eller råd från någon. (Jesaja 40:13, 14; Romarna 11:34, 35) Ändå visar Bibeln på flera ställen att Jehova nedlåter sig till detta.

9 Vi finner ett enastående exempel på detta i Abrahams liv. Abraham hade tre gäster, och en av dem kallade han ”Jehova”. Gästerna var änglar, men en av dem kom i Jehovas namn och handlade också i Jehovas namn. När denna ängel talade och handlade var det i själva verket Jehova som talade och handlade. På det här sättet fick Abraham veta av Jehova att han hade hört det starka ”klagoskriet över Sodom och Gomorra”. Jehova sade: ”Jag är fast besluten att bege mig ner för att jag må se om de handlar helt enligt det skri över den som har kommit till mig, och om inte, kan jag få veta det.” (1 Moseboken 18:3, 20, 21) Naturligtvis betydde inte detta att den Allsmäktige skulle bege sig ner själv, utan att han också den här gången sände änglar som sina representanter. (1 Moseboken 19:1) Varför det? Skulle inte Jehova, som är allseende, själv kunna ta reda på hur tillståndet egentligen var i det här området? Naturligtvis. Men i stället gav Jehova  ödmjukt dessa änglar i uppdrag att undersöka saken och besöka Lot och hans familj i Sodom.

10 Jehova kan dessutom lyssna på andra. Vid ett tillfälle bad han sina änglar om förslag om hur man bäst skulle kunna få bort den onde kung Ahab. Jehova behövde inte någon sådan hjälp. Ändå tog han emot ett av änglarnas förslag och gav honom i uppgift att genomföra det. (1 Kungaboken 22:19–22) Vilket fint exempel på ödmjukhet!

11, 12. Hur fick Abraham lära känna Jehovas ödmjukhet?

11 Jehova är till och med villig att lyssna på vad ofullkomliga människor vill säga. För att ta ett exempel: När Jehova berättade för Abraham om att han tänkte förstöra Sodom och Gomorra, blev denne trogne man förbryllad. ”Det är otänkbart för dig”, sade Abraham och tillade: ”Kommer inte hela jordens Domare att göra det som är rätt?” Han frågade om Jehova skulle skona städerna om det fanns 50 rättfärdiga människor där. Jehova försäkrade honom om att han skulle göra det. Men Abraham bad honom att skona dem om det så bara fanns 45, och sedan 40 osv. Trots att Jehova försäkrade detta, fortsatte Abraham envist tills han var nere på tio. Kanske hade Abraham ännu inte riktigt insett hur barmhärtig Jehova är. I vilket fall som helst lät Jehova tålmodigt och ödmjukt sin vän och tjänare Abraham säga vad han tyckte och tänkte. (1 Moseboken 18:23–33)

12 Hur många begåvade, lärda människor skulle lyssna så tålmodigt på någon med mycket lägre intelligens? * Men så ödmjuk är vår Gud. Under samma samtal förstod Abraham också att Jehova är ”sen till vrede”. (2 Moseboken 34:6) Han insåg kanske att han inte hade någon rätt att ifrågasätta det som den Högste gör och bad därför två gånger: ”Må  Jehova, det ber jag, inte upptändas av vrede.” (1 Moseboken 18:30, 32) Naturligtvis gjorde inte Jehova det. Han har verkligen den ”mildhet som hör visheten till”.

Jehova är resonlig

13. Vad betyder ordet ”resonlig” så som det används i Bibeln, och varför är det en passande beskrivning av Jehova?

13 Jehovas ödmjukhet kommer också till uttryck i en annan vacker egenskap – resonlighet. Tyvärr saknar många människor den egenskapen. Jehova är inte bara villig att lyssna till sina intelligenta skapelser, utan han är också villig att foga sig, när det inte strider mot hans rättfärdiga principer. Ordet ”resonlig”, som det används i Bibeln, betyder ordagrant ”eftergivande”, ”foglig” eller ”medgörlig”. Även detta är ett kännetecken på Guds vishet. I Jakob 3:17 heter det: ”Visheten från ovan är ... resonlig.” I vilken bemärkelse är den allvise Jehova resonlig? Först och främst är han anpassbar. Kom ihåg att Jehovas namn visar att han orsakar sig själv att bli allt han behöver bli för att genomföra det han har beslutat. (2 Moseboken 3:14) Visar inte detta att Jehova är anpassbar och resonlig?

14, 15. Vad lär oss Hesekiels syn av Jehovas himmelska vagn om hans himmelska organisation, och hur skiljer den sig från organisationer i världen?

14 Det finns ett intressant avsnitt i Bibeln som hjälper oss att i viss utsträckning förstå hur anpassbar Jehova är. Det var profeten Hesekiel som fick en syn av Jehovas himmelska organisation av andeskapelser. Han fick se en vagn med vördnadsbjudande dimensioner, Jehovas egen ”vagn”, som han alltid har full kontroll över. Det är mycket intressant att lägga märke till hur den rörde sig. De enorma hjulen hade fyra sidor och var fulla av ögon, så att de kunde se överallt och omedelbart ändra riktning, utan att stanna eller vända. Denna väldiga vagn behövde inte heller dundra fram som ett stort och klumpigt människogjort fordon. Den kunde röra sig med blixtens hastighet och till och med vända i rät vinkel! (Hesekiel 1:1, 14–28) Ja, Jehovas organisation har,  precis som den allsmäktige Suveränen som styr den, en enastående anpassningsförmåga och är lyhörd för nya situationer och behov som uppstår.

15 Människor kan i bästa fall bara försöka efterlikna en sådan fullkomlig anpassningsförmåga. I allmänhet är dock människor och mänskliga organisationer snarare stela än anpassbara och snarare oresonliga än villiga att ge med sig. Man kan illustrera det så här: En supertanker eller ett godståg kan vara mycket imponerande i fråga om storlek och kraft. Men kan någon av dem plötsligt ändra fart eller riktning? Om något skulle falla ner på spåret framför ett godståg, finns det ingen möjlighet att vända det. Det är lika omöjligt att stanna snabbt. Ett tungt godståg kan rulla över en kilometer efter inbromsning! En supertanker kan fortsätta framåt åtta kilometer efter det att motorerna har stängts av. Även om man slår back kan tankern ändå fortsätta tre kilometer framåt! Det är på liknande sätt med mänskliga organisationer. De kännetecknas ofta av stelbenthet och oresonlighet. Stolthet gör att människor ofta är ovilliga att anpassa sig efter ändrade behov och omständigheter. Det har hänt att företag har gått i konkurs och till och med att regeringar störtats på grund av sådan stelbenthet. (Ordspråken 16:18) Vi kan verkligen vara glada över att varken Jehova eller hans organisation är stelbenta och oresonliga!

Hur Jehova visar resonlighet

16. Hur visade Jehova resonlighet i sitt sätt att handla med Lot före Sodoms och Gomorras förstöring?

16 Tänk igen på Sodoms och Gomorras förstöring. Lot och hans familj fick tydliga anvisningar av Jehovas ängel: ”Sätt dig i säkerhet i bergstrakten.” Men det lockade inte Lot. ”Inte så, ber jag dig, Jehova!” vädjade han. Han var övertygad om att han skulle dö om han måste fly upp i bergen och bad därför att han och hans familj skulle få fly till staden Soar som låg i närheten. Men Jehova hade tänkt förstöra den staden. Dessutom hade Lot ingen orsak att vara  rädd. Jehova skulle naturligtvis ha kunnat skydda honom i bergen! Ändå fogade sig Jehova efter Lots vilja och skonade Soar. ”Se, också i denna sak visar jag dig hänsyn”, sade ängeln till Lot. (1 Moseboken 19:17–22) Vittnar inte detta om vilken resonlig Gud Jehova är?

17, 18. Hur visade Jehova att han är resonlig genom sitt sätt att handla med nineviterna?

17 Jehova låter sig också påverkas av uppriktig ånger, och han handlar alltid på ett barmhärtigt och rättfärdigt sätt. Tänk till exempel på vad som hände när profeten Jona sändes till den onda och våldsfyllda staden Nineve. Det var ett enkelt budskap Jona predikade på Nineves gator: Den mäktiga staden skulle förstöras inom 40 dagar. Men situationen ändrades på ett dramatiskt sätt. Nineviterna ångrade sig och ändrade sinne! (Jona, kapitel 3)

18 Det är lärorikt att jämföra Jehovas och Jonas sätt att reagera, när händelsen tog den här vändningen. I det här fallet anpassade sig Jehova och orsakade sig själv att bli en som förlåter synder och inte ”en stridsman”. * (2 Moseboken 15:3) Jona däremot var omedgörlig och inte alls lika barmhärtig. Han återspeglade inte Jehovas resonlighet utan var snarare som ett godståg eller en supertanker. Han hade förkunnat om att staden skulle gå under, och då måste den också göra det! Jehova visade dock tålamod och gav sin otålige profet en oförglömlig lektion i resonlighet och barmhärtighet. (Jona, kapitel 4)

Jehova är resonlig och förstår våra begränsningar

19. a) Varför kan vi vara säkra på att Jehova är resonlig när det gäller vad han förväntar av oss? b) Hur visar Ordspråken 19:17 att Jehova är en ”god och resonlig” Herre och samtidigt mycket ödmjuk?

19 Jehova är också resonlig när det gäller vad han förväntar av oss. Kung David sade: ”Han vet mycket väl hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” (Psalm 103:14) Jehova förstår våra begränsningar och våra ofullkomligheter  bättre än vi själva. Han förväntar aldrig mer av oss än vi kan klara av. I Bibeln ställs de jordiska herrar som är ”goda och resonliga” i kontrast till dem som är ”svåra att vara till lags”. (1 Petrus 2:18) Hurdan Herre är Jehova? Lägg märke till vad som sägs i Ordspråken 19:17: ”Den som visar den ringe ynnest lånar åt Jehova.” Man förstår att det bara är en god och resonlig herre som skulle lägga märke till varje omtänksam handling för de ringa. Inte bara det, det här bibelstället visar att Skaparen av universum i själva verket anser sig stå i skuld till de obetydliga människor som utför sådana barmhärtighetsgärningar! Vilken ödmjukhet!

20. Vilken försäkran finns det om att Jehova hör våra böner och besvarar dem?

20 Jehova är lika mild och resonlig när han handlar med sina tjänare i dag. När vi ber till honom i tro, lyssnar han. Och även om han inte skickar några änglar som talar med oss, bör vi inte dra slutsatsen att han inte besvarar våra böner. Kom ihåg att när aposteln Paulus bad sina medtroende att ”hålla ut i bön” om att han skulle friges ur fängelset, tillade han: ”För att jag må bli återgiven åt er så mycket snarare.” (Hebréerna 13:18, 19) Genom våra böner kan vi faktiskt få Jehova att göra sådant som han kanske inte annars skulle ha gjort! (Jakob 5:16)

21. Vilken slutsats bör vi aldrig dra med tanke på Jehovas ödmjukhet, utan vad bör vi i stället inse om honom?

 21 Naturligtvis betyder inte några av dessa uttryck för Jehovas ödmjukhet – hans mildhet, hans villighet att lyssna, hans tålamod och hans resonlighet – att han ruckar på sina rättfärdiga principer. Prästerna i kristenheten kanske menar sig vara resonliga, när de kittlar människors öron i sin hjord genom att vattna ur Jehovas moralnormer. (2 Timoteus 4:3) Men den mänskliga benägenheten att kompromissa när det tjänar ens egna intressen har inget med Guds resonlighet att göra. Jehova är helig; han skulle aldrig våldföra sig på sina rättfärdiga normer. (3 Moseboken 11:44) Låt oss därför älska Jehovas resonlighet för vad den är – ett uttryck för hans ödmjukhet. Är det inte fantastiskt att veta att Jehova Gud som är den visaste i hela universum också är enastående ödmjuk? Så underbart att få komma närmare denne väldige, men ändå milde, tålmodige och resonlige, Gud!

^ § 3 De forntida skriftlärda, soferim, ändrade den här versen så att det står att det är Jeremia och inte Jehova som böjer sig ner. De tyckte uppenbarligen att det var opassande att skriva att Gud utför en sådan ödmjuk handling. Det har lett till att man i många översättningar har missat poängen i den här vackra versen. Men The New English Bible har korrekt återgett Jeremias ord till Gud: ”O kom ihåg mig, och luta dig ner till mig.”

^ § 7 Andra översättningar säger ”den ödmjukhet som kommer från visheten” och ”den vänlighet som är vishetens kännemärke”.

^ § 12 Det är intressant att se att Bibeln ställer tålamod i kontrast till högmod. (Predikaren 7:8) Jehovas tålamod är ytterligare ett bevis på att han är ödmjuk. (2 Petrus 3:9)

^ § 18 I Psalm 86:5 sägs det att Jehova är ”god och redo att förlåta”. När den psalmen översattes till grekiska återgavs uttrycket ”redo att förlåta” med ordet epieikẹs eller ”resonlig”.