Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 11

”Alla hans vägar är rättvisans vägar”

”Alla hans vägar är rättvisans vägar”

1, 2. a) Vilka uppenbara orättvisor fick Josef uppleva? b) Hur rättade Jehova till orättvisorna?

VILKEN uppenbar orättvisa! Utan att ha begått något brott hade denne stilige unge man hamnat i en fängelsehåla, falskt anklagad för försök till våldtäkt. Men detta var inte första gången han blev orättvist behandlad. Flera år tidigare, vid 17 års ålder, hade denne unge man, Josef, varit nära att bli mördad av sina bröder, men hade i stället blivit såld i slaveri till ett främmande land. Och där satt han nu falskt anklagad av sin herres hustru för försök till våldtäkt, och detta på grund av att hon hade känt sig försmådd över att han hade avvisat hennes närmanden. Josef verkade tyvärr inte ha någon som kunde föra hans talan.

Josef blev orättvist behandlad och kastades i en fängelsehåla

2 Men Jehova, den Gud som ”älskar rättfärdighet och rättvisa”, hade iakttagit det hela. (Psalm 33:5) Han ingrep för att rätta till orättvisorna och ledde händelseutvecklingen så att Josef till slut blev frisläppt. Dessutom fick Josef, som hade kastats i ett ”fängelsehål”, så småningom en mycket ansvarsfull och ärofull ställning. (1 Moseboken 40:15; 41:41–43; Psalm 105:17, 18) Han fick upprättelse, och han använde sin ställning till att främja Guds uppsåt. (1 Moseboken 45:5–8)

3. Varför är det inte så konstigt att vi alla önskar bli rättvist behandlade?

3 En sådan berättelse berör oss verkligen, inte sant? Vem av oss har inte bevittnat orättvisor eller blivit utsatt för dem? Vi önskar faktiskt alla bli rättvist och opartiskt behandlade. Och detta är inte så konstigt, för Jehova har skapat oss så att vi skall återspegla hans personlighet, och rättvisa är en av  hans viktigaste egenskaper. (1 Moseboken 1:27) För att känna Jehova väl måste vi förstå hans känsla för rättvisa. Detta kan få oss att uppskatta hans underbara vägar ännu mer och dra oss närmare honom.

Vad är rättvisa?

4. Hur ser många på rättvisa?

4 För många människor är rättvisa ofta inte något annat än en opartisk tillämpning av lagar och bestämmelser. I boken Right and Reason—Ethics in Theory and Practice heter det att ”rättvisan är förbunden med lag, förpliktelse, rättigheter och skyldigheter och mäter ut sin dom opartiskt, efter förtjänst”. Men Jehovas rättvisa inbegriper mer än att bara tillämpa bestämmelser på grund av pliktkänsla.

5, 6. a) Vad är innebörden i de ord i grundtexten som återges med ”rättvisa”? b) Vad innebär det att Gud är rättvis?

5 Vi kan bättre förstå omfattningen av Jehovas rättvisa genom att se på de ord i Bibelns grundtext som återges med rättvisa. I de hebreiska skrifterna är det i huvudsak tre ord som används. Det ord som oftast återges med ”rättvisa” kan också återges med ”det som är rätt”. (1 Moseboken 18:25) De andra två orden återges vanligtvis med ”rättfärdighet”. Det ord som återges med ”rättfärdighet” i de kristna grekiska skrifterna definieras som ”egenskapen att vara rättfärdig eller rättvis”. I grund och botten är det således ingen skillnad mellan rättfärdighet och rättvisa. (Amos 5:24)

6 När Bibeln säger att Gud är rättvis menar den alltså att han gör det som är rätt och riktigt och att han gör det konsekvent, utan att vara partisk. (Romarna 2:11) Det är faktiskt otänkbart att han skulle handla annorlunda. Den trogne Elihu förklarade: ”Det vare fjärran från den sanne Guden att handla ondskefullt och från den Allsmäktige att handla orätt!” (Job 34:10) Ja, det är omöjligt för Jehova att ”handla orätt”. Varför är det så? Det finns två viktiga skäl.

7, 8. a) Varför kan inte Jehova handla orättfärdigt? b) Vad är det som får Jehova att handla rättfärdigt eller rättrådigt?

 7 För det första är Jehova helig. Som vi såg i kapitel 3 är Jehova alltigenom ren och rättrådig. Han kan därför inte handla orättfärdigt eller orätt. Tänk på vad detta innebär. Vår himmelske Faders helighet ger oss all anledning att lita på att han aldrig kommer att behandla sina barn illa, något som Jesus var övertygad om. Sista natten under sitt jordiska liv bad han: ”Helige Fader, vaka över dem [lärjungarna] för ditt eget namns skull.” (Johannes 17:11) ”Helige Fader” är en tilltalsform som i Bibeln används endast om Jehova. Detta är passande, eftersom ingen mänsklig far kan jämföras med Jehova i helighet. Jesus var fullständigt övertygad om att hans lärjungar skulle vara trygga i händerna på Fadern, som är absolut ren och helt skild från allt som är syndigt. (Matteus 23:9)

8 För det andra är osjälvisk kärlek en del av Guds natur. En sådan kärlek får honom att handla rättfärdigt eller rättrådigt mot andra. Orättvisa däremot, exempelvis i form av rasism, diskriminering och partiskhet, har ofta sitt ursprung i girighet och själviskhet – raka motsatsen till kärlek. Bibeln ger oss följande försäkran om kärlekens Gud: ”Jehova är rättfärdig; han älskar rättfärdiga gärningar.” (Psalm 11:7) Jehova säger om sig själv: ”Jag, Jehova, älskar rättvisa.” (Jesaja 61:8) Är det inte skönt att veta att vår Gud tycker om att göra det som är rätt? (Jeremia 9:24)

Barmhärtighet och Jehovas fullkomliga rättvisa

9–11. a) Vilket samband finns det mellan Jehovas rättvisa och hans barmhärtighet? b) Hur kommer både Jehovas rättvisa och hans barmhärtighet till uttryck i hans sätt att handla med syndiga människor?

9 Jehovas rättvisa är, i likhet med alla andra sidor av hans  ojämförliga personlighet, fullkomlig och utan brist. Mose lovprisar Jehova med orden: ”Klippan, fullkomligt är hans verk, ty alla hans vägar är rättvisans vägar. En trofasthetens Gud, hos vilken ingen orättvisa finns; rättfärdig och rättrådig är han.” (5 Moseboken 32:3, 4) Jehovas rättvisa är i fullkomlig balans – han är aldrig för överseende och aldrig för sträng.

10 Det finns ett nära samband mellan Jehovas rättvisa och hans barmhärtighet. Psalm 116:5 lyder: ”Jehova är nådig och rättfärdig [”rättvis”, The New American Bible]; ja, vår Gud visar barmhärtighet.” Ja, Jehova är både rättvis och barmhärtig. Det ligger ingen motsättning i detta. Det är inte för att mildra sin rättvisa som han visar barmhärtighet, som om hans rättvisa annars skulle vara för sträng. Han ger i stället ofta uttryck åt barmhärtighet och rättvisa samtidigt, ja rentav i en och samma handling. Låt oss se på ett exempel.

11 Alla människor har ärvt synden och är därför förtjänta av syndens straff, döden. (Romarna 5:12) Men Jehova finner inget behag i att syndare dör. Han är ”en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig”. (Nehemja 9:17) Eftersom han är helig kan han dock inte tolerera orättfärdighet. Men hur skulle han då kunna visa barmhärtighet mot människor som har ärvt synd? Svaret finner vi i en av de dyrbaraste sanningarna i Guds ord: Jehovas anordning att rädda mänskligheten genom en lösen. I kapitel 14 får vi veta mer om denna kärleksfulla anordning, som är mycket rättvis och i högsta grad barmhärtig. Genom den kan Jehova visa ångerfulla syndare kärleksfull barmhärtighet samtidigt som han upprätthåller sina normer för fullkomlig rättvisa. (Romarna 3:21–26)

 Jehovas rättvisa är hjärtevärmande

12, 13. a) Varför får Jehovas rättvisa oss att dras till honom? b) Vilken slutsats kom David fram till när det gäller Jehovas rättvisa, och hur kan detta vara till uppmuntran för oss?

12 Jehovas rättvisa är inte hård och frånstötande, utan den får oss i stället att dras till honom. Bibeln beskriver tydligt hur Jehova i sin rättvisa eller rättfärdighet är barmhärtig. Låt oss betrakta några hjärtevärmande exempel på hur Jehova visar rättvisa.

13 Jehovas fullkomliga rättvisa får honom att vara trofast och lojal mot sina tjänare. Psalmisten David fick själv uppleva denna sida av Jehovas rättvisa. Vilken slutsats kom David fram till genom det han själv hade upplevt och lärt sig om Guds handlingssätt? Han förklarade: ”Jehova älskar rättvisa, och han överger inte sina lojala. Till oöverskådlig tid skall de bevaras.” (Psalm 37:28) Vilken uppmuntrande försäkran! Vår Gud kommer inte för ett ögonblick att överge dem som är lojala mot honom. Vi kan därför vara övertygade om att han är nära oss och visar oss kärleksfull omvårdnad. Hans rättvisa är en garanti för detta! (Ordspråken 2:7, 8)

14. Hur kommer Jehovas omsorg om dem som är missgynnade till uttryck i den lag som han gav Israel?

14 Jehovas rättvisa får honom att vara lyhörd för de betrycktas behov. Hans omsorg om dem som är missgynnade kom tydligt till uttryck i den lag som han gav Israel. Den innehöll speciella anvisningar om hur föräldralösa barn och änkor skulle behandlas. (5 Moseboken 24:17–21) Jehova, som var medveten om hur svårt livet kunde vara för dessa, blev själv deras faderlige domare och beskyddare, den som skipade ”rätt åt den faderlöse pojken och änkan”. * (5 Moseboken  10:18; Psalm 68:5) Jehova varnade israeliterna och sade att om de behandlade försvarslösa kvinnor och barn illa, skulle han med säkerhet höra ropen från dessa. Han sade: ”Min vrede kommer helt visst att flamma upp.” (2 Moseboken 22:22–24) Även om vrede inte är något framträdande drag hos Jehova, så väcker avsiktligt orättvisa handlingar rättfärdig harm hos honom, i synnerhet om offren är de ringa och hjälplösa. (Psalm 103:6)

15, 16. Nämn ett enastående exempel på Jehovas opartiskhet.

15 Jehova försäkrar oss också om att han ”inte behandlar någon partiskt eller tar mutor”. (5 Moseboken 10:17) Till skillnad från många människor som har makt och inflytande låter inte Jehova sig påverkas av materiell rikedom eller det yttre. Han är fullständigt opartisk och favoriserar ingen. Tänk bara på följande: Det är inte bara en liten elit av människor som har möjlighet att bli Jehovas sanna tillbedjare med oändligt liv i sikte, ”utan i varje nation är den som fruktar honom och utför rättfärdighetsgärningar godtagbar för honom”. (Apostlagärningarna 10:34, 35) Denna fantastiska möjlighet står öppen för alla, oavsett samhällsställning, hudfärg eller nationalitet. Är inte det ett enastående exempel på Jehovas opartiskhet och på sann rättvisa?

16 Det finns också en annan sida av Jehovas fullkomliga rättvisa som är värd att begrunda och som förtjänar respekt, nämligen hans sätt att behandla dem som bryter mot hans rättfärdiga normer.

Han fritar inte från straff

17. Förklara varför orättfärdigheten i världen inte ger oss orsak att betvivla Jehovas rättvisa.

17 Någon kanske undrar: ”Eftersom Jehova inte tolererar orättfärdighet, hur kan man då förklara att det finns så mycket orättvisor och lidande i världen och att den är så fördärvad?” Detta ger oss ingen orsak att betvivla Guds rättvisa.  Alla orättvisor i denna onda värld är en följd av den synd som människor har ärvt från Adam. I en värld där ofullkomliga människor har valt en syndig kurs finns det gott om orättvisor, men så kommer det inte att vara länge till. (5 Moseboken 32:5)

18, 19. Vad är det som visar att Jehova inte för alltid kommer att tolerera att någon uppsåtligt överträder hans rättfärdiga lagar?

18 Även om Jehova visar stor barmhärtighet mot dem som uppriktigt närmar sig honom, kommer han inte för alltid att tolerera en situation som drar vanära över hans heliga namn. (Psalm 74:10, 22, 23) Rättvisans Gud kan man inte lura; han kommer inte att skydda uppsåtliga syndare från den ogynnsamma dom som de förtjänar på grund av sitt handlingssätt. Jehova är ”en Gud, [som är] barmhärtig och nådig, sen till vrede och överflödande i kärleksfull omtanke och sanning, ... men [som] på inga villkor kommer ... att frita från straff”. (2 Moseboken 34:6, 7) I enlighet med dessa ord har Jehova ibland funnit det nödvändigt att straffa dem som uppsåtligt har överträtt hans rättfärdiga lagar.

19 Tänk till exempel på hur han handlade med det forntida Israel. Även efter det att de hade slagit sig ner i det utlovade landet svek de honom gång på gång. Men trots att deras fördärvliga handlingssätt fick Jehova att ”känna sig sårad”, förkastade han dem inte omedelbart. (Psalm 78:38–41) I sin barmhärtighet gav han dem i stället tillfälle att ändra sig. Han vädjade: ”Jag finner inte behag i den ondskefulles död, utan i att den ondskefulle vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar, ty varför skulle ni dö, ni av Israels hus?” (Hesekiel 33:11) Eftersom livet är dyrbart i Jehovas ögon, sände han gång på gång sina profeter till israeliterna för att försöka få dem att vända  om från sina onda vägar. Men i det stora hela vägrade dessa hårdhjärtade människor att lyssna och ändra sig. För sitt heliga namns skull, och för allt vad det står för, gav Jehova dem till slut i deras fienders hand. (Nehemja 9:26–30)

20. a) Vad lär vi oss av Jehovas sätt att handla med Israel? b) Varför är lejonet en passande symbol för Jehovas rättvisa?

20 Vi kan lära oss mycket av hur Jehova handlade med Israel. Vi lär oss att han, som ser allt, lägger märke till all orättfärdighet och berörs av det han ser. (Ordspråken 15:3) Det är också uppmuntrande att veta att han söker visa barmhärtighet om det alls finns skäl till det. Vi lär oss dessutom att Jehova aldrig handlar förhastat i sin rättvisa. På grund av Jehovas tålamod och långmodighet drar många människor felaktigt slutsatsen att han aldrig kommer att verkställa dom över de onda. Men det kommer han att göra, för hans sätt att handla med Israel lär oss också att det finns en gräns för hans tålamod. Jehova håller fast vid det som är rätt och rättfärdigt och handlar därefter, till skillnad från människor som ofta saknar mod och drar sig för att göra det som är rätt. Det är passande att lejon, som är en symbol för modig rättvisa, förekommer i samband med  Guds närvaro och tron. * (Hesekiel 1:10; Uppenbarelseboken 4:7) Vi kan därför vara övertygade om att han kommer att uppfylla sitt löfte att befria jorden från all orättvisa. Ja, Jehovas sätt att döma kan sammanfattas så här: Fasthet när det är nödvändigt, barmhärtighet när det är möjligt. (2 Petrus 3:9)

Närma dig rättvisans Gud

21. Hur bör vi tänka på Jehova när vi mediterar över hur han visar rättvisa, och varför det?

21 När vi mediterar över hur Jehova visar rättvisa, bör vi inte tänka på honom som en sträng och känslokall domare, som endast är intresserad av att straffa syndare. Vi bör i stället tänka på honom som en kärleksfull men bestämd Fader, som alltid behandlar sina barn på bästa tänkbara sätt. Som en rättvis och rättfärdig Fader hyser Jehova öm medkänsla med sina jordiska barn, som behöver hans hjälp och förlåtelse, men han håller samtidigt fast vid det som är rätt. (Psalm 103:10, 13)

22. Vilken framtidsutsikt har Jehova i sin rättvisa gett oss, och varför handlar han så här mot oss?

22 Vi kan verkligen vara tacksamma över att Jehovas rättvisa innebär mer än att överträdare får sitt straff! Jehova har i sin rättvisa gett oss en underbar framtidsutsikt – fullkomligt evigt liv i en värld där ”rättfärdighet skall bo”. (2 Petrus 3:13) Vår Gud handlar med oss på det här sättet därför att hans rättvisa får honom att söka rädda i stället för att fördöma. En bättre förståelse av vad Jehovas rättvisa innebär drar oss närmare honom! I följande kapitel skall vi se mer på hur Jehova visar sin underbara rättvisa.

^ § 14 Även om det hebreiska ord som återges med ”faderlös pojke” står i maskulinum, så innebär inte detta på något sätt att flickor blev åsidosatta. Jehova tog i lagen med en berättelse om ett rättsligt beslut som garanterade en arvsbesittning åt Selofhads döttrar, som var faderlösa. Det utslaget skapade ett prejudikat, och på så sätt kunde faderlösa flickors rättigheter tillvaratas. (4 Moseboken 27:1–8)

^ § 20 Det är intressant att lägga märke till att Jehova liknar sig själv vid ett lejon när han verkställer dom över det otrogna Israel. (Jeremia 25:38; Hosea 5:14)